Nieuws

14/01/2022

De dienstplicht

In Nederland is sinds 1 mei 1997 de opkomstplicht officieel opgeschort. Dit wil zeggen dat burgers geen militaire dienst hoeven te vervullen zolang de veiligheidssituatie dat niet vereist. Het Nederlandse leger bestaat hierdoor sindsdien uit beroepsmilitairen. De Kaderwet Dienstplicht regelt dat opschorting en beëindiging daarvan bij Koninklijk Besluit worden geregeld, maar dat deze worden ingetrokken als de Staten-Generaal bezwaar maken.

Sinds 1 januari 2020 geldt de dienstplicht ook voor vrouwen. De regering hoop dat meer meiden geinteresseerd raken in Defensie en maakt zo duidelijk dat meiden en jongens in dit land gelijke rechten en gelijke plichten hebben.

In Nederland krijgen dus jongens en meiden van 17 een brief waarin staat dat ze zijn ingeschreven als militair dienstplichtige en of ze na willen denken over een baan bij Defensie. In de brief staat ook dat in uitzonderlijke situaties de regering en het parlement kunnen besluiten de opkomstplicht weer te activeren. Dan krijg je een oproep voor een militaire dienstkeuring en daarna een eventuele oproep voor militaire dienst. (De regering wil waarschijnlijk, indien nodig, een ‘selectieve dienstplicht’ invoeren om zo ICT- ers of medische professionals te krijgen, want iedereen oproepen is erg duur en omslachtig.) Iedereen blijft tot haar of zijn 35e jaar ingeschreven om te kunnen worden opgeroepen.

Voorheen waren alleen jongens gedwongen om na te denken, hoe ze persoonlijk aankijken tegen oorlog en vrede. Ze konden hun keuze kenbaar maken door in militaire dienst te gaan of dienst te weigeren. Nu meiden ook dienstplichtig zijn moeten ook zij hun standpunt overdenken en eventueel al kenbaar maken.

Een briefontvanger reageerde hierop bijvoorbeeld met de vraag welke ‘uitzonderlijke situaties ‘ de minister bedoeld. Waarom staat dat niet in de brief? Is dat bij terroristische aanslagen, of als we worden aangevallen? En dan is de vraag of we aangevallen worden met wapens als lange afstandsbommen of door binnenmarcherende soldaten.

Heb je weleens nagedacht over de volgende vragen:

Is het uitvechten van conflicten met wapens, waar het leger voor is, wel de juiste manier? Of is het beter om zonder wapens conflicten op te lossen.?

In Afghanistan en Irak zie je dat een conflict niet wordt opgelost door wapens, ook al doet iedereen zijn of haar best. Hoe zie jij dat?

Er zijn ook manieren om zonder geweld bij te dragen aan oplossingen in conflictgebieden. Bijvoorbeeld door onderhandelen of training in geweldloos verzet.

Denk er maar eens over na en praat er met je broer of zus, klasgenoten, vrienden en (groot)ouders over. Je kan je standpunt duidelijk maken als je wilt door te reageren op de inschrijving. Daarvoor zou je de hier onder staande voorbeeldbrief kunnen gebruiken. Stuur de brief naar de Minister van Defensie, of mail die naar dienstplichtzaken@mindef.nl

Voorbeeldbrief:

Aan de
Minister van Defensie/Hoofddirectie personeel
Dienstplichtzaken
Postbus 295
7500 AG Enschede

(Plaats, datum)

Van: (je naam en adresgegevens)

Excellentie,

Met deze brief wil ik uw aandacht vestigen op het volgende.

In Nederland is de dienstplicht opgeschort. Jongens en meisjes worden ingeschreven voor de militaire dienstplicht en ontvangen hierover een brief.
Hierdoor worden zij aangezet tot nadenken over hun eigen standpunt m.b.t. oorlog en vrede.

Ik heb nagedacht over mijn standpunt.
Middels deze brief wil ik U laten weten, dat ik principiële bezwaren heb tegen het oplossen van conflicten met wapens en doe een beroep op de Wet gewetensbezwaren militaire dienst. (zet hier eventuel je persoonlijke bezwaren uiteen).

Ik verzoek U dringend, om alles in het werk te stellen voor het creëren van geweldloze manieren van conflictoplossingen.

Hoogachtend,

(handtekening)
(naam, adres)+

Vanuit de Vredesbeweging wordt de dienstplichtige aangeraden om al na ontvangst van het bericht van inschrijving de minister van defensie op de hoogte te stellen van haar of zijn gewetensbezwaren. Dat heeft twee voordelen:

  1. Zo wordt duidelijk gemaakt dat er nog steeds mensen zijn met gewetensbezwaren tegen militair optreden.
  2. Als een situatie ontstaat waarin weer daadwerkelijk dienstplichtigen worden opgeroepen, zal er waarschijnlijk sprake zijn van een gespannen situatie waarin gewetensbezwaren niet zo makkelijk worden erkend. Dan kan het helpen als de betrokkene kan aangeven dat haar/zijn gewetensbezwaren niet van vandaag of gisteren zijn.

Je kan ook al gebruik maken van de Wet Gewetensbezwaren Militaire Dienst, daarin staat dat iedere dienstplichtige of militair een beroep op gewetensbezwaren kan doen. Dat komt in de praktijk neer op iedereen die de dienstplichtbrief ontvangen heeft.

Hoe ga je in bezwaar?

Je stuurt een brief naar de minister van Defensie, waarin je toelicht waarom jij ernstige gewetensbezwaren hebt. Daarnaast moet je in de brief jouw militaire registratienummer vermelden. Dit nummer kan je terugvinden op de dienstplichtbrief die je hebt ontvangen. Heb je de brief en je nummer niet meer in bezit, dan kun je dat opvragen bij defensie. Om het je gemakkelijk te maken staat hieronder een brief als voorbeeld hoe die eruit kan zien, maar verwoord vooral jouw bezwaren op een wijze die bij jou past.

(de aanhef net als bij bovenstaande brief)

Excellentie:

Bij deze wil ik u verzoeken mij vrij te stellen van het vervullen van de militaire dienstplicht waartoe ik ben ingeschreven. Ik beroep mij daartoe op het in artikel 99 van de Grondwet vastgestelde recht vrijstelling te ontvangen van militaire dienstplicht omdat ik daar ernstige gewetensbezwaren tegen heb. Deze brief is dan ook een verzoek op grond van artikel 3 lid 1 van de Wet Gewetensbezwaren Militaire Dienst.

Mijn bezwaar is dat ik als christen en volgeling van Jezus Christus het gebruik van geweld niet met mijn geloofsovertuiging kan verenigen. Ik ben overtuigd pacifist en zie de inzet van gewapende militairen eerder als oorzaak dan als oplossing van veel gewapende conflicten in deze wereld. Ik acht mijzelf niet in staat deze overtuiging opzij te zetten en deel uit te maken van een gewapende krijgsmacht.

Naast mijn persoonlijke verzoek tot vrijstelling wens ik dan ook van harte dat Nederland en de wereld manieren van geweldloze conflictoplossing ontwikkelen en toepassen. Inmiddels blijkt dat die benadering tot een veel duurzamere vrede leidt dan militaire interventie. Tevens is het een stuk goedkoper, waardoor het vrijgekomen budget besteed kan worden aan meer positieve diensten aan de samenleving, zoals gezondheidszorg en onderwijs.

Hoogachtend,

(handtekening)

naam, adres + dienstplichtnummer

Mocht je het wat moeilijk vinden om een brief op te stellen, kunnen wij je helpen in contact te komen met mensen die ervaring hebben met het aantekenen van gewetensbezwaren tegen militaire dienst.

Dit stuk kwam tot stand met dank aan Kees Nieuwerth en Irene van Setten van het CTP, Vrouwen voor Duurzame Vrede en Stan Meuwese.

29/09/2021

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 organiseert het Vredesburo een aantal debatten met lokale politici. Op 23 september 2021 vond het eerste debat plaats. Klik op dit bericht om naar de link van het verslag te gaan op Youtube.  U kunt het via de volgende link zien: https://www.youtube.com/watch?v=mm8Q6iAp7YU

24/03/2021

Op www.dse.nl/sustainable-development-goals-eindhoven/ staat een korte beschijving van een aantal Eindhovense Burgerinitiatieven die bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.
Die doelen stonden in maart in de schijnwerpers bij Dutch Happiness Week www.dutchhappinessweek.nl/

16/02/2021

In memoriam

 

Piet Schram

 

Op 10 februari 2021 is Prof. Dr. Ing. Piet Schram overleden. Met hem is een markant vredesdenker en wetenschapper aan ons ontvallen. Piet heeft in zijn leven en werken een overduidelijke keuze gemaakt om in woord en daad te streven naar een wereld die anders, vreedzamer, zou moeten zijn. Van actief verzet tegen de oorlog in Vietnam, in de tijd dat hij in Amerika werkte, tot mede oprichter van het Vredescentrum op de TU/e. Van de Pacifistisch Socialistische Partij tot Eindhovense Studentenkerk: een leven lang bezig zijn met het idee dat de wereld beter kan.

Omdat hij geloofde dat veranderingen tot stand gebracht konden worden door persoonlijke contacten, had hij diverse vriendschappen in het Oostblok ten tijde van de koude oorlog. Hij was een eminent wetenschapper die zich ook bezig hield met de vraag hoe de wetenschap kon bijdragen aan de vreedzame wereld die hem voor ogen stond. Piet was een zeer aimabel iemand. In doen en laten belichaamde hij de waarden die hij uitdroeg. De Vredesbeweging in Eindhoven zal hem zeer missen. Wij herdenken hem in onze activiteiten en overtuigingen.

Namens ons allen,

Hans Matheeuwsen, Stichting Vredescentrum/Stichting Vredesburo

5/05/2020

Ook dit jaar hebben we op 4 mei weer stil gestaan bij de vrouwen en kinderen, die slachtoffer waren van oorlogen en conflicten. We deden dit niet op de gebruikelijke manier met een bijeenkomst bij het monument op de hoek van de Parklaan en de Zilvermeeuwlaan, als gevolg van de maatregelen in verband met de Corona-pandemie. In de loop van de dag hebben een aantal mensen toch een bloemetje en/of een tekst bij het monument achtergelaten. Hieronder ziet u een overzicht.

Bloemen:

(De foto’s zijn van Tilly van Bussel)

 

 

Teksten:

Op een kaartje:

Vrijheid is te zijn wie je bent.

X

Hannie

 

Op een los briefje:

 

Vandaag is hier vrede

En jij mag er zijn

Met al je gedachten

En ook je verdriet.

X

Anoniem

 

Op een briefje:

 

075- Vrijheid.

Tekst: Nathalie van de Leur LV;

Muziek: Martin Hoffman/Volluk/LV

 

Waar mensen verdwijnen, in angst moeten leven

door oorlog, geweld en van honger en nood.

Na jaren van ploeteren, zweten en vrezen,

grijp je die kans, monstert aan op die boot.

 

Refrein;

Het recht van de mens in vrijheid te leven,

met onderwijs, voedsel, een dak boven ‘t hoofd.

Reeds jaren geleden een conferentie

we legden het vast, maar wie heeft iets beloofd?

 

Kom je ooit veilig aan in het westen,

naar velen beweerden het aards paradijs,

Dan word je zo lang in een cel opgeborgen,

is dat voor de vrijheid een eerlijke prijs.

 

Refrein; Het recht van de mens…..

 

Zit je daar dan in je cel braaf te wachten

tot men heeft bepaald of je gaan moet of blijft

Bedenkt een persoon die je nooit gezien hebt,

of je ‘n ticket retour of een A-status krijgt

 

Refrein; Het recht van de mens…..

 

Valt dan de keus op een enkeltje huiswaarts,

dan groeit in je lijf weer de angst en ‘t verzet.

Ten einde raad en als laatste noodgreep,

duik je maar onder en hoop dat je ‘t redt.

 

Refrein; Het recht van de mens.….

 

 

 

 

 

14/03/2019

Activiteiten in Eindhoven op het gebied van Mondiale Bewustwording kunt u hier vinden: www.eindhoven-mondiaal.nl/. Als u zelf een activiteit wilt aanmelden om te plaatsen in deze agenda, stuur ons dan een bericht.

19/02/2019

Nieuws februari 2019

School Hîvî, dec 2018

Dankzij Eindhoven~Kobanê gaan nu 30 pupillen elke dag naar de nieuwe locatie van school Hîvî.

Hier vindt u het verslag 2016-2018 van de werkgroep in Eindhoven en school Hîvî in Kobanê.

13/02/2018

In het menu Vredeseducatie vindt u een nieuw item over een nieuw programma genaamd Cultuur Beesten.

U kunt daar ook rechtstreeks naar toe door op deze link te klikken: Cultuur Beesten

26/07/2017

WERKGROEP EINDHOVEN~KOBANÊ HELPT KINDEREN MET EEN HANDICAP NAAR SCHOOL IN EEN DOOR OORLOG VERWOESTE STAD IN NOORD-SYRIË

Verder lezen

9/05/2017

New In NL is an initiative developed by our intern and volunteer Ljiljana Predragovic. She created a program “Find Your Way Around In The Netherlands” in order to support other newcomers in Eindhoven and in The Netherlands.

If you click on the menu item “New in NL” in the menu “Nieuws” you will find information on this program. You can also click on this link: New in NL.

5/05/2017

Het jaarverslag van het Vredesburo over 2019 vindt u onder menu-item NIEUWS. (www.vredesburo.nl/wp-content/uploads/2021/05/Algemeen-jaarverslag-definitief.pdf)

17/05/2016

Onder het menu-item Nieuws vindt u een link naar enkele gedichten, verhalen en foto’s van de 4-Meiherdenking bij het Vrouwenmonument in 2018.

U kunt ook op onderstaande link klikken.

2018

http://www.vredesburo.nl/nieuws/teksten-4-meiherdenking-2018/

2019

4-Meiherdenking 2019

De teksten van de herdenking van 2016 vindt u door op onderstaande link te klikken.

U kunt op deze link klikken.

11/05/2016

Er staat een nieuwe Blog van Jessica on-line (11 mei 2020). Hij is deze keer van de hand van Lotte Hendrickx.

Vanaf eind mei 2019 is Jessica Bartels (voormalig stadsdichteres van Eindhoven) gestart met een blog op onze website. Om deze te lezen klik op de link naar de BLOGS (rechtsboven op deze pagina).

11/11/2013

In het menu onder het kopje NIEUWS vindt u de nieuwe nieuwsbrief van het Vredesburo.
In dit menu vindt u ook het werkplan 2020 van het Vredesburo en het jaarverslag 2018.

In het archief kunt u onze oude nieuwsbrieven en jaarverslagen terug vinden.

16/10/2013

In het menu-item Nieuws vindt u een link naar het Werkplan 2021

13/05/2013

Wereldwijde anti-drone campagne

 

Bij het Vredesburo is het rapport

“Onbemand maakt onbemind”

in te zien. Deze brochure maakt inzichtelijk wat de gevolgen zijn van het inzetten van, steeds meer op afstand bestuurbaar, militair materieel. U kunt de brochure ook lezen op de website van IKV/Pax Christi: http://www.ikvpaxchristi.nl/media/files/onbemand-maakt-onbemind.pdf.

Hieronder vallen ook de “drones” ( onbemande vliegtuigjes) die regelmatig in het nieuws zijn. Om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen is er een wereldwijde campagne opgestart die ondersteund wordt door honderden Vredesgroepen “ all over the world”.

We willen als Vredesburo aansluiten bij de wereldwijde campagne en zoeken nog mensen die mee willen werken aan een regionale campagne die zich vooral zal richten op informatieverschaffing aan het publiek omdat het voor veel mensen nog steeds een geheimzinnig gebeuren is. Tevens willen wij mensen wijzen op de ontwikkelingen die nu nog op de tekentafel liggen maar die van invloed zullen zijn “ op de oorlog van morgen”.