Nieuws

18/09/2023

Kijk ook eens op (engelstalig) worldbeyondwar.org.

8/03/2022

Het Vredesburo is gestart met een serie Vredesjournaals. U vindt ze hier: https://www.youtube.com/user/vredesburo. In eerste instantie zijn ze bedoelt om een inventarisatie te maken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 om te zien of er in Eindhoven een eigen vredespolitiek mogelijk is en wat de politieke partijen daar van vinden. In de toekomst zullen we de ontwikkelingen blijven volgen en andere thema’s die daarmee te maken hebben oppakken.

4/03/2022

Project van Onkruit Vergaat Niet!

Lees hier informatie over het project:

https://www.voordekunst.nl/projecten/13305

https://onkruitvergaatniet.nl

Dit is een stukje geciteerd uit een brief van een van de medewerkers van het project.

“Het lijkt erop dat met het begin van de invasie in de Oekraïne het enthousiasme om voor ons project te doneren minder is geworden. Ik wil daar het volgende over zeggen.
In Europa wordt nu geroepen dat de defensiebudgetten verhoogd moeten worden. Ook in Nederland is hier brede steun voor. Maar het is niet zo dat we met meer westerse wapens deze oorlog hadden kunnen voorkomen. In 2020 is 56% van de wereldwijde militaire uitgaven gedaan door de gezamenlijke NAVO-landen. China was verantwoordelijk voor 13%, Rusland voor niet meer dan 3%. De NAVO heeft een enorm militair overwicht en beschikt over de meest geavanceerde wapens (Bron SIPRI Yearbook 2021). Landen vinden dat blijkbaar niet genoeg. Duitsland wil bijvoorbeeld 100 miljard extra in haar defensie investeren en ook Nederland denkt na om extra te investeren in defensie bovenop de reeds geplande 3 à 4 miljard extra per jaar. In het Nederlandse parlement zijn hier weinig kritische woorden over te horen. Maar de geschiedenis leert dat wapens geen oplossing brengen voor conflicten. Integendeel, de wapenwedloop die dit tot gevolg zal hebben zal de kans op oorlog alleen maar vergroten. Alleen de wapenindustrie zal hier geweldig van profiteren en je ziet de wapenfabrikanten hosannadagen beleven op de beurs (Volkskrant 3 maart 2022)
Wij vinden dat een antimilitaristisch geluid juist nu van belang is. Wij gaan om die reden met extra inzet door met onze activiteiten en het goede nieuws is dat we er in slagen steeds meer jonge actievoerders te betrekken bij de voorbereiding van de tentoonstelling en de geplande debatten met veel aandacht voor het hedendaagse activisme.
Om die reden wil ik aandacht vragen voor onze crowdfunding. Word donateur, zonder jouw hulp lukt het niet om van het project een succes te maken. Je zou ons ook geweldig helpen als je de link doorstuurt naar andere potentiële donateurs in jouw netwerk! “

 

14/01/2022

Klik hier voor de folder om te lezen, downloaden of te printen.

Klik hier voor de voorbeeldbrieven.

Klik hier voor informatieve links en boeken.

Klik hier voor informatie over het Dienjaar.

Klik op het affiche – met de QR code naar de brochure – om het te downloaden en uit te printen.

 

 

De dienstplicht

 

In Nederland is sinds 1 mei 1997 de opkomstplicht/dienstplicht officieel opgeschort. Dit wil zeggen dat burgers geen militaire dienst hoeven te vervullen zolang de veiligheidssituatie dat niet vereist. Het Nederlandse leger bestaat hierdoor sindsdien uit beroepsmilitairen. De Kaderwet Dienstplicht regelt dat opschorting en beëindiging daarvan bij Koninklijk Besluit worden geregeld, maar dat deze worden ingetrokken als de Staten-Generaal bezwaar maken.

Sinds 1 januari 2020 geldt de dienstplicht ook voor vrouwen. De regering hoopt dat meer meiden geïnteresseerd raken in Defensie en maakt zo duidelijk dat meiden en jongens in dit land gelijke rechten en gelijke plichten hebben.

In Nederland krijgen dus jongens en meiden van 17 een brief waarin staat dat ze zijn ingeschreven als militair dienstplichtige en of ze na willen denken over een baan bij Defensie. In de brief staat ook dat in uitzonderlijke situaties de regering en het parlement kunnen besluiten de opkomstplicht weer te activeren. Dan krijg je een oproep voor een militaire dienstkeuring en daarna een eventuele oproep voor militaire dienst. (De regering wil waarschijnlijk, indien nodig, een ‘selectieve dienstplicht’ invoeren om zo ICT- ers of medische professionals te krijgen, want iedereen oproepen is erg duur en omslachtig.) Iedereen blijft tot haar of zijn 35e jaar ingeschreven om te kunnen worden opgeroepen.

Voorheen waren alleen jongens gedwongen om na te denken hoe ze persoonlijk aankijken tegen oorlog en vrede. Ze konden hun keuze kenbaar maken door in militaire dienst te gaan of dienst te weigeren. Nu meiden ook dienstplichtig zijn moeten ook zij hun standpunt overdenken en eventueel al kenbaar maken.

Een briefontvanger reageerde hierop bijvoorbeeld met de vraag welke ‘uitzonderlijke situaties ‘ de minister bedoelt. Waarom staat dat niet in de brief? Is dat bij terroristische aanslagen, of als we worden aangevallen? En dan is de vraag of we aangevallen worden met wapens als lange afstandsbommen of door binnenmarcherende soldaten.

Heb je weleens nagedacht over de volgende vragen:

Is het uitvechten van conflicten met wapens, waar het leger voor is, wel de juiste manier? Of is het beter om zonder wapens conflicten op te lossen?

In Afghanistan en Irak zie je dat een conflict niet wordt opgelost door wapens, ook al doet iedereen zijn of haar best. Hoe zie jij dat?

Er zijn ook manieren om zonder geweld bij te dragen aan oplossingen in conflictgebieden. Bijvoorbeeld door onderhandelen of training in geweldloos verzet.

Denk er maar eens over na en praat er met je broer of zus, klasgenoten, vrienden en (groot)ouders over. Als je wilt kun je je standpunt duidelijk maken door te reageren op de inschrijving. Daarvoor zou je de onderstaande voorbeeldbrieven kunnen gebruiken. Stuur de brief naar de minister van Defensie, of mail die naar dienstplichtzaken@mindef.nl

Voorbeeldbrief:

Aan de
Minister van Defensie/Hoofddirectie personeel
Dienstplichtzaken
Postbus 295
7500 AG Enschede

(Plaats, datum)

Van: (je naam en adresgegevens)

Excellentie,

Met deze brief wil ik uw aandacht vestigen op het volgende.

In Nederland is de dienstplicht opgeschort. Jongens en meisjes worden ingeschreven voor de militaire dienstplicht en ontvangen hierover een brief.
Hierdoor worden zij aangezet tot nadenken over hun eigen standpunt m.b.t. oorlog en vrede.

Ik heb nagedacht over mijn standpunt.
Door middel van deze brief wil ik U laten weten dat ik principiële bezwaren heb tegen het oplossen van conflicten met wapens en ik doe een beroep op de Wet gewetensbezwaren militaire dienst. (zet hier eventueel je persoonlijke bezwaren uiteen).

Ik verzoek U dringend, om alles in het werk te stellen voor het creëren van geweldloze manieren van conflictoplossingen.

Hoogachtend,

(handtekening)
(naam, adres)

Vanuit de vredesbeweging wordt de dienstplichtige aangeraden om al na ontvangst van het bericht van inschrijving de minister van Defensie op de hoogte te stellen van haar of zijn gewetensbezwaren. Dat heeft twee voordelen:

  1. Zo wordt duidelijk gemaakt dat er nog steeds mensen zijn met gewetensbezwaren tegen militair optreden.
  2. Als een situatie ontstaat waarin weer daadwerkelijk dienstplichtigen worden opgeroepen, zal er waarschijnlijk sprake zijn van een gespannen situatie waarin gewetensbezwaren niet zo makkelijk worden erkend. Dan kan het helpen als de betrokkene kan aangeven dat haar/zijn gewetensbezwaren niet van vandaag of gisteren zijn.

Je kan ook al gebruik maken van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst, daarin staat dat iedere dienstplichtige of militair een beroep op gewetensbezwaren kan doen. Dat komt in de praktijk neer op iedereen die de dienstplichtbrief ontvangen heeft.

Hoe ga je in bezwaar?

Je stuurt een brief naar de minister van Defensie, waarin je toelicht waarom jij ernstige gewetensbezwaren hebt. Daarnaast moet je in de brief jouw militaire registratienummer vermelden. Dit nummer kan je terugvinden in de dienstplichtbrief die je hebt ontvangen. Heb je de brief en je nummer niet meer in bezit, dan kun je die opvragen bij Defensie. Om het je gemakkelijk te maken staat hieronder een brief als voorbeeld hoe die eruit zou kunnen zien, maar verwoord vooral jouw bezwaren op een wijze die bij jou past.

(de aanhef net als bij bovenstaande brief)

Excellentie,

Bij deze wil ik u verzoeken mij vrij te stellen van het vervullen van de militaire dienstplicht waartoe ik ben ingeschreven. Ik beroep mij daartoe op het in artikel 99 van de Grondwet vastgestelde recht vrijstelling te ontvangen van militaire dienstplicht omdat ik daar ernstige gewetensbezwaren tegen heb. Deze brief is dan ook een verzoek op grond van artikel 3 lid 1 van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst.

Mijn bezwaar is dat ik als christen en volgeling van Jezus Christus het gebruik van geweld niet met mijn geloofsovertuiging kan verenigen. Ik ben overtuigd pacifist en zie de inzet van gewapende militairen eerder als oorzaak dan als oplossing van veel gewapende conflicten in deze wereld. Ik acht mijzelf niet in staat deze overtuiging opzij te zetten en deel uit te maken van een gewapende krijgsmacht.

Naast mijn persoonlijke verzoek tot vrijstelling wens ik dan ook van harte dat Nederland en de wereld manieren van geweldloze conflictoplossing ontwikkelen en toepassen. Inmiddels blijkt dat die benadering tot een veel duurzamere vrede leidt dan militaire interventie. Tevens is het een stuk goedkoper, waardoor het vrijgekomen budget besteed kan worden aan meer positieve diensten aan de samenleving, zoals gezondheidszorg en onderwijs.

Hoogachtend,

(handtekening)

naam, adres + dienstplichtnummer


Naast bezwaren van geloofsovertuiging kunnen ook politieke en andere levensbeschouwelijke bezwaren worden aangevoerd. Mocht je het wat moeilijk vinden om een brief op te stellen kunnen wij je helpen in contact te komen met mensen die ervaring hebben met het aantekenen van gewetensbezwaren tegen militaire dienst.

Hieronder vind je een standaard antwoord van het Ministerie van Defensie

Geachte …

Voor de dienstplicht wordt ingeschreven de Nederlander die op 1 februari van het jaar waarin degene de leeftijd van 17 jaar bereikt als ingezetene in de basisregistratie personen is ingeschreven of had behoren te zijn ingeschreven.
Door de kaderwet dienstplicht vallen per 1 januari 2020 zowel mannen als vrouwen onder de dienstplicht.
Sinds 1997 is de dienstplicht opgeschort. De dienstplichtkeuring is eveneens opgeschort. Dit houdt in dat er geen mogelijkheid is tot afkeuring dan wel uitschrijven.
Zodoende, de kern van de kaderwet dienstplicht is dat de inschrijving voor de dienstplicht onverkort van kracht blijft, terwijl de verplichte opkomstplicht van dienstplichtigen en daarmee samenhangende bepalingen zijn opschort, waaronder dus ook het kenbaar maken van gewetensbezwaar.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

—–
In het afgelopen jaar hebben we een aantal mensen gehad die aan wilden geven aan de overheid dat ze principiële bezwaren hadden. Zij hebben allemaal dit antwoord gekregen. Dit antwoord is zeer pragmatisch en gaat totaal niet in op de morele dimensie van het weigeren. Jammer genoeg is er geen andere weg voorhanden. We roepen uiteraard iedereen op om toch duidelijk te laten horen dat je het oneens bent. Daardoor kunnen we wat meer druk uitoefenen op de politiek om hiervoor een regeling te treffen.
Het is puur juridisch gezien inderdaad niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de inschrijving in het dienstplichtregister. Dat wordt gezien als een ‘ambtelijke handeling’, waarbij alle jongeren, ook zwaar gehandicapten, worden geregistreerd.

Mocht de dienstplicht ooit weer ingevoerd worden, krijgen (eventueel alleen geselecteerde) geregistreerden een oproep voor een keuring. Wie goedgekeurd is kan een beroep doen op de Wet Gewetensbezwaren Militaire Dienst. Een commissie toetst je bezwaren en kan deze erkennen. Vandaar dat sommigen vinden dat je zodra je geregistreerd bent toch ook al als dienstplichtige aangemerkt kunt worden.
Dus nu bezwaar maken heeft eventueel later zin. Want mocht het geval zich voordoen dat de dienstplicht weer hervat zou worden en je er nog steeds bezwaar tegen hebt, dan kun je laten zien dat jou bezwaren geen plotselinge bevliegingen zijn, maar dat je er al jaren mee bezig bent en dan sta je sterker. Daarom zou ik de verzonden email en het antwoord van het Ministerie van Defensie heel goed bewaren.
Hoe meer jongeren nu al reageren hoe krachtiger het signaal naar de politiek dat jongeren heel serieus met hun positie in deze wereld bezig zijn en andere oplossingen willen voor conflicten. We zijn daarom blij met alle jongeren die de moeite nemen om op hun registratie al te reageren. Alle – ook kleine – stapjes samen helpen om tot een vreedzamere samenleving te komen.

Lees ook de tekst verderop en doe mee met de petitie om de Dienstplicht af te schaffen. Daarmee geven we ook een duidelijk signaal af.

Er zijn alternatieven voor militair optreden

Eigenlijk steunt het leger/defensie op sterk verouderde concepten en is het voornamelijk een ‘macho mannenbolwerk’. Oorlog is geen oplossing, maar een groot probleem. Gewapende conflicten nemen toe in de wereld zelfs tot aan nucleaire dreiging toe. Als je kijkt wat er in de EU en in Nederland nu uitgegeven wordt aan bewapening en dit vergelijkt met de uitgaven voor diplomatieke en vreedzame manieren om tot een oplossing te komen zie je een groot verschil.

Voor Europa is bijvoorbeeld de OVSE in 1975 in het leven geroepen. Dit is een instituut dat via diplomatieke weg geschillen probeert te voorkomen en op te lossen. Zij waarschuwen regeringen als ze zich niet aan afspraken houden of provocerende maatregelen nemen. Er wordt niet altijd naar hun geluisterd, terwijl ze zo belangrijk zijn. Binnen de NAVO heeft de wapenindustrie het voor het zeggen. Geld en macht lijken belangrijker dan humane afwegingen en diplomatie. Zij overstemmen de OVSE en regeringen laten dat toe … tot nog toe.

 *”Oorlogen zijn door de mens veroorzaakt en kunnen logischerwijs ook door mensen vermeden of gestopt worden. In oorlogstijd wordt de wreedheid waartoe mensen in staat zijn zichtbaar, maar we zien evengoed een menselijke capaciteit tot solidariteit en samenwerking. De wil tot vrede is met andere woorden net zo inherent aan het menselijk bestaan als conflict.
Het internationale rechtssysteem vanaf het eind van de 19de eeuw is hier ook meer op gericht. Ook zagen de afgelopen decennia verschillende ontwapeningsverdragen het licht. Daarnaast zijn er tal van internationale initiatieven die proberen in te werken op de oorzaken van conflicten, zoals de programma’s tegen honger en armoede.” 

Graag attenderen we je op dit artikel in de Belgische krant Dewereldmorgen.be waarin meer informatie staat over de OVSE. 
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/03/21/de-ovse-het-alternatief-voor-de-navo/
En het boek “Weg van oorlog over militarisme en antimilitarisme” van Ludo De Brabander, uitgeverij EPO, ISBN: 97894 6267 1980. Ook te leen in onze bibliotheek. 
* Geciteerd uit dit boek pagina 23.

OPROEP !!
NEE TEGEN HET MILITARISME, NEE TEGEN DE MILITAIRE DIENSTPLICHT ‘’Schaf de militaire dienstplicht in Nederland onmiddellijk, definitief en onvoorwaardelijk af!’’

Dat is onze oproep als antimilitaristen aan de Nederlandse politiek als wetgevende macht. Wij roepen alle Nederlanders – en vooral de jonge dienstplichtigen! – en Nederlandse organisaties op ons voorstel te steunen.
Na twee wereldoorlogen met massale dienstplichtigenlegers en talrijke andere oorlogen waarbij dienstplichtigen betrokken waren leek na de val van de Berlijnse Muur in 1989 de militaire dienstplicht wereldwijd op de terugtocht, met onderlinge handel en internationale afspraken kon langdurige vrede worden gezekerd.
De Russische inval in Oekraïne laat oude tijden herleven. In plaats van alles te doen om te de- escaleren wordt het oorlogssentiment opgeklopt: Rusland is terug als de aloude vijand zoals we die kenden tijdens de Koude Oorlog. De agressieoorlog van Rusland is aanleiding voor tal van Europese landen militaire budgetten omhoog te jagen, wapenproducenten beleven gouden tijden. De NAVO gaat het aantal snel inzetbare eenheden drastisch verhogen van 40.000 naar meer dan 300.000 militairen.
Met de oorlog in Oekraïne herleeft ook in Nederland het geloof in geweld als middel om conflicten te beslechten. Het aantal militairen dat paraat beschikbaar en inzetbaar moet zijn, gaat fors omhoog (juni 2022). De werving van nieuwe soldaten zal -volgens de Defensienota- in eerste instantie nog vrijwillig zijn, maar wij vrezen dat het reactiveren van de dienstplicht – voor het eerst na de opschorting in 1997 – niet langer uitgesloten is.

Dienstplicht
Ook de discussie over het opnieuw activeren van de militaire dienstplicht is terug. In een recente peiling (april 2022) onder 10.000 Telegraaflezers is 78% voor de herinvoering van de dienstplicht en 20% tegen. 71% vindt dat jongeren daartoe verplicht moeten kunnen worden, 26% niet.
Op 1 mei 2022 was het 25 jaar geleden dat met de invoering van de Kaderwet Dienstplicht de militaire dienstplicht werd ‘opgeschort’. Maar de dienstplicht is in Nederland nooit afgeschaft! Elke jongen en sinds 2020 ook elk meisje van 17 jaar krijgt een ‘dienstplichtbrief’. Daarin staat dat zij tot 45 jaar in het dienstplichtregister zijn opgenomen en eventueel opgeroepen kunnen worden. Defensie misbruikt de dienstplichtbrief door ieder jaar aan 200.000 jongeren van 17 jaar een personeelswervingsfolder te sturen: ‘kom werken bij Defensie!’.
Ook wordt daarin propaganda gemaakt voor een ‘dienjaar’, een ‘vrijwillige dienstplicht’ van een jaar, een betaalde stage om jongeren binnen de krijgsmacht te lokken.
Want het Nederlandse leger heeft nu al bijna 9.000 militaire vacatures. Daar komen er de komende jaren nog 6.500 bij. Defensie komt nu daarom met een massale publiekscampagnes om jongeren te verleiden militair te worden. Defensie faciliteert ook ruimhartig de militaire ROC-opleidingen met de verhullende naam ‘vakmanschap en veiligheid’.
De door Rusland begonnen oorlog in Oekraïne laat zien dat dienstplichtige jongens aan beide kanten bijna geen keus hebben: Poetin heeft een mobilisatie van dienstplichtige reservisten afgekondigd. De regering Zelensky bepaalde meteen dat alle mannen van 18 tot 60 jaar beschikbaar moeten zijn voor oorlogsdoeleinden. Wie weigert loopt grote risico’s.

Wij wijzen elke vorm van dienstplicht af. Elk leger is uiteindelijk immers bedoeld om – al dan niet in geval van ‘nood’ – met militair geweld ten strijde te trekken in oorlogssituaties. Militair geweld is daarmee voor ons per definitie misdadig omdat het tot massaal dodelijk geweld leidt. Daarom mag niemand gedwongen worden daaraan mee te doen. Dat de wetgever in het verleden de mogelijkheid bood om op grond van gewetensbezwaren een vervangende dienst op te leggen doet daar niets aan af. Voor de dienstplicht – waarbij ingezetenen van een land gedwongen worden om soldaat te worden – bestaat noch een juridische noch een morele rechtvaardiging. Laat dit niet ongemerkt gebeuren!

Wij vinden dat niemand dienstplichtig soldaat gemaakt mag worden om een oorlog ingestuurd te worden. Conflicten tussen landen moeten met andere middelen – bemiddeling, boycots, sancties, onderhandelingen en internationale rechtspraak – worden opgelost.

Om in deze tijd van toenemende spanningen rond de Russisch-Oekraïense oorlog een reactivering van de Nederlandse dienstplicht uit te sluiten is het zaak tot formele afschaffing over te gaan: de Kaderwet Dienstplicht moet worden ingetrokken!

Wij roepen jongeren die ingeschreven worden in het dienstplichtregister op om daar tegen te protesteren. Wij roepen vredesorganisaties en andere maatschappelijke organisaties op om zich tegen herinvoering van actieve dienstplicht te verzetten. Wij roepen politieke partijen op een wetsvoorstel in te dienen om de militaire dienstplicht definitief en onvoorwaardelijk af te schaffen. Niemand mag gedwongen worden mee te doen aan een oorlog!
Deze oproep kunt u hier ondertekenen:

https://onkruitvergaatniet.nl/totaalweigeren/tegen-de-dienstplicht/

Dit stuk kwam tot stand met dank aan Onkruitvergaatniet!, Kees Nieuwerth en Irene van Setten van het CTP, Vrouwen voor Duurzame Vrede en Stan Meuwese.

24/03/2021

Op www.dse.nl/sustainable-development-goals-eindhoven/ staat een korte beschijving van een aantal Eindhovense Burgerinitiatieven die bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.
Die doelen stonden in maart in de schijnwerpers bij Dutch Happiness Week www.dutchhappinessweek.nl/

14/03/2019

Activiteiten in Eindhoven op het gebied van Mondiale Bewustwording kunt u hier vinden: www.eindhoven-mondiaal.nl/. Als u zelf een activiteit wilt aanmelden om te plaatsen in deze agenda, stuur ons dan een bericht.

13/02/2018

In het menu Vredeseducatie vindt u een nieuw item over een nieuw programma genaamd Cultuur Beesten.

U kunt daar ook rechtstreeks naar toe door op deze link te klikken: Cultuur Beesten

26/07/2017

WERKGROEP EINDHOVEN~KOBANÊ HELPT KINDEREN MET EEN HANDICAP NAAR SCHOOL IN EEN DOOR OORLOG VERWOESTE STAD IN NOORD-SYRIË

Verder lezen

5/05/2017

Het jaarverslag van het Vredesburo over 2022 vindt u onder menu-item NIEUWS. (www.vredesburo.nl/wp-content/uploads/2023/05/jaarverslag-2022.pdf)

11/05/2016

Er staat een nieuwe Blog van Jessica on-line (11 mei 2020). Hij is deze keer van de hand van Lotte Hendrickx.

Vanaf eind mei 2019 is Jessica Bartels (voormalig stadsdichteres van Eindhoven) gestart met een blog op onze website. Om deze te lezen klik op de link naar de BLOGS (rechtsboven op deze pagina).

11/11/2013

In het menu onder het kopje NIEUWS vindt u de nieuwe nieuwsbrief van het Vredesburo.
In dit menu vindt u ook het werkplan 2023 van het Vredesburo en het jaarverslag 2022.

In het archief kunt u onze oude nieuwsbrieven en jaarverslagen terug vinden.

13/05/2013

Wereldwijde anti-drone campagne

 

Bij het Vredesburo is het rapport

“Onbemand maakt onbemind”

in te zien. Deze brochure maakt inzichtelijk wat de gevolgen zijn van het inzetten van, steeds meer op afstand bestuurbaar, militair materieel. U kunt de brochure ook lezen op de website van IKV/Pax Christi: http://www.ikvpaxchristi.nl/media/files/onbemand-maakt-onbemind.pdf.

Hieronder vallen ook de “drones” ( onbemande vliegtuigjes) die regelmatig in het nieuws zijn. Om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen is er een wereldwijde campagne opgestart die ondersteund wordt door honderden Vredesgroepen “ all over the world”.

We willen als Vredesburo aansluiten bij de wereldwijde campagne en zoeken nog mensen die mee willen werken aan een regionale campagne die zich vooral zal richten op informatieverschaffing aan het publiek omdat het voor veel mensen nog steeds een geheimzinnig gebeuren is. Tevens willen wij mensen wijzen op de ontwikkelingen die nu nog op de tekentafel liggen maar die van invloed zullen zijn “ op de oorlog van morgen”.