Nieuws

8/03/2022

Het Vredesburo is gestart met een serie Vredesjournaals. U vindt ze hier: https://www.youtube.com/user/vredesburo. In eerste instantie zijn ze bedoelt om een inventarisatie te maken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 om te zien of er in Eindhoven een eigen vredespolitiek mogelijk is en wat de politieke partijen daar van vinden. In de toekomst zullen we de ontwikkelingen blijven volgen en andere thema’s die daarmee te maken hebben oppakken.

4/03/2022

Project van Onkruit Vergaat Niet!

Lees hier informatie over het project:

https://www.voordekunst.nl/projecten/13305

https://onkruitvergaatniet.nl

Dit is een stukje geciteerd uit een brief van een van de medewerkers van het project.

“Het lijkt erop dat met het begin van de invasie in de Oekraïne het enthousiasme om voor ons project te doneren minder is geworden. Ik wil daar het volgende over zeggen.
In Europa wordt nu geroepen dat de defensiebudgetten verhoogd moeten worden. Ook in Nederland is hier brede steun voor. Maar het is niet zo dat we met meer westerse wapens deze oorlog hadden kunnen voorkomen. In 2020 is 56% van de wereldwijde militaire uitgaven gedaan door de gezamenlijke NAVO-landen. China was verantwoordelijk voor 13%, Rusland voor niet meer dan 3%. De NAVO heeft een enorm militair overwicht en beschikt over de meest geavanceerde wapens (Bron SIPRI Yearbook 2021). Landen vinden dat blijkbaar niet genoeg. Duitsland wil bijvoorbeeld 100 miljard extra in haar defensie investeren en ook Nederland denkt na om extra te investeren in defensie bovenop de reeds geplande 3 à 4 miljard extra per jaar. In het Nederlandse parlement zijn hier weinig kritische woorden over te horen. Maar de geschiedenis leert dat wapens geen oplossing brengen voor conflicten. Integendeel, de wapenwedloop die dit tot gevolg zal hebben zal de kans op oorlog alleen maar vergroten. Alleen de wapenindustrie zal hier geweldig van profiteren en je ziet de wapenfabrikanten hosannadagen beleven op de beurs (Volkskrant 3 maart 2022)
Wij vinden dat een antimilitaristisch geluid juist nu van belang is. Wij gaan om die reden met extra inzet door met onze activiteiten en het goede nieuws is dat we er in slagen steeds meer jonge actievoerders te betrekken bij de voorbereiding van de tentoonstelling en de geplande debatten met veel aandacht voor het hedendaagse activisme.
Om die reden wil ik aandacht vragen voor onze crowdfunding. Word donateur, zonder jouw hulp lukt het niet om van het project een succes te maken. Je zou ons ook geweldig helpen als je de link doorstuurt naar andere potentiële donateurs in jouw netwerk! “

 

14/01/2022

De dienstplicht

In Nederland is sinds 1 mei 1997 de opkomstplicht/dienstplicht officieel opgeschort. Dit wil zeggen dat burgers geen militaire dienst hoeven te vervullen zolang de veiligheidssituatie dat niet vereist. Het Nederlandse leger bestaat hierdoor sindsdien uit beroepsmilitairen. De Kaderwet Dienstplicht regelt dat opschorting en beëindiging daarvan bij Koninklijk Besluit worden geregeld, maar dat deze worden ingetrokken als de Staten-Generaal bezwaar maken.

Sinds 1 januari 2020 geldt de dienstplicht ook voor vrouwen. De regering hoopt dat meer meiden geïnteresseerd raken in Defensie en maakt zo duidelijk dat meiden en jongens in dit land gelijke rechten en gelijke plichten hebben.

In Nederland krijgen dus jongens en meiden van 17 een brief waarin staat dat ze zijn ingeschreven als militair dienstplichtige en of ze na willen denken over een baan bij Defensie. In de brief staat ook dat in uitzonderlijke situaties de regering en het parlement kunnen besluiten de opkomstplicht weer te activeren. Dan krijg je een oproep voor een militaire dienstkeuring en daarna een eventuele oproep voor militaire dienst. (De regering wil waarschijnlijk, indien nodig, een ‘selectieve dienstplicht’ invoeren om zo ICT- ers of medische professionals te krijgen, want iedereen oproepen is erg duur en omslachtig.) Iedereen blijft tot haar of zijn 35e jaar ingeschreven om te kunnen worden opgeroepen.

Voorheen waren alleen jongens gedwongen om na te denken hoe ze persoonlijk aankijken tegen oorlog en vrede. Ze konden hun keuze kenbaar maken door in militaire dienst te gaan of dienst te weigeren. Nu meiden ook dienstplichtig zijn moeten ook zij hun standpunt overdenken en eventueel al kenbaar maken.

Een briefontvanger reageerde hierop bijvoorbeeld met de vraag welke ‘uitzonderlijke situaties ‘ de minister bedoelt. Waarom staat dat niet in de brief? Is dat bij terroristische aanslagen, of als we worden aangevallen? En dan is de vraag of we aangevallen worden met wapens als lange afstandsbommen of door binnenmarcherende soldaten.

Heb je weleens nagedacht over de volgende vragen:

Is het uitvechten van conflicten met wapens, waar het leger voor is, wel de juiste manier? Of is het beter om zonder wapens conflicten op te lossen?

In Afghanistan en Irak zie je dat een conflict niet wordt opgelost door wapens, ook al doet iedereen zijn of haar best. Hoe zie jij dat?

Er zijn ook manieren om zonder geweld bij te dragen aan oplossingen in conflictgebieden. Bijvoorbeeld door onderhandelen of training in geweldloos verzet.

Denk er maar eens over na en praat er met je broer of zus, klasgenoten, vrienden en (groot)ouders over. Als je wilt kun je je standpunt duidelijk maken door te reageren op de inschrijving. Daarvoor zou je de onderstaande voorbeeldbrieven kunnen gebruiken. Stuur de brief naar de minister van Defensie, of mail die naar dienstplichtzaken@mindef.nl

Voorbeeldbrief:

Aan de
Minister van Defensie/Hoofddirectie personeel
Dienstplichtzaken
Postbus 295
7500 AG Enschede

(Plaats, datum)

Van: (je naam en adresgegevens)

Excellentie,

Met deze brief wil ik uw aandacht vestigen op het volgende.

In Nederland is de dienstplicht opgeschort. Jongens en meisjes worden ingeschreven voor de militaire dienstplicht en ontvangen hierover een brief.
Hierdoor worden zij aangezet tot nadenken over hun eigen standpunt m.b.t. oorlog en vrede.

Ik heb nagedacht over mijn standpunt.
Door middel van deze brief wil ik U laten weten dat ik principiële bezwaren heb tegen het oplossen van conflicten met wapens en ik doe een beroep op de Wet gewetensbezwaren militaire dienst. (zet hier eventueel je persoonlijke bezwaren uiteen).

Ik verzoek U dringend, om alles in het werk te stellen voor het creëren van geweldloze manieren van conflictoplossingen.

Hoogachtend,

(handtekening)
(naam, adres)


Vanuit de vredesbeweging wordt de dienstplichtige aangeraden om al na ontvangst van het bericht van inschrijving de minister van Defensie op de hoogte te stellen van haar of zijn gewetensbezwaren. Dat heeft twee voordelen:

  1. Zo wordt duidelijk gemaakt dat er nog steeds mensen zijn met gewetensbezwaren tegen militair optreden.
  2. Als een situatie ontstaat waarin weer daadwerkelijk dienstplichtigen worden opgeroepen, zal er waarschijnlijk sprake zijn van een gespannen situatie waarin gewetensbezwaren niet zo makkelijk worden erkend. Dan kan het helpen als de betrokkene kan aangeven dat haar/zijn gewetensbezwaren niet van vandaag of gisteren zijn.

Je kan ook al gebruik maken van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst, daarin staat dat iedere dienstplichtige of militair een beroep op gewetensbezwaren kan doen. Dat komt in de praktijk neer op iedereen die de dienstplichtbrief ontvangen heeft.

Hoe ga je in bezwaar?

Je stuurt een brief naar de minister van Defensie, waarin je toelicht waarom jij ernstige gewetensbezwaren hebt. Daarnaast moet je in de brief jouw militaire registratienummer vermelden. Dit nummer kan je terugvinden in de dienstplichtbrief die je hebt ontvangen. Heb je de brief en je nummer niet meer in bezit, dan kun je die opvragen bij Defensie. Om het je gemakkelijk te maken staat hieronder een brief als voorbeeld hoe die eruit zou kunnen zien, maar verwoord vooral jouw bezwaren op een wijze die bij jou past.

(de aanhef net als bij bovenstaande brief)

Excellentie,

Bij deze wil ik u verzoeken mij vrij te stellen van het vervullen van de militaire dienstplicht waartoe ik ben ingeschreven. Ik beroep mij daartoe op het in artikel 99 van de Grondwet vastgestelde recht vrijstelling te ontvangen van militaire dienstplicht omdat ik daar ernstige gewetensbezwaren tegen heb. Deze brief is dan ook een verzoek op grond van artikel 3 lid 1 van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst.

Mijn bezwaar is dat ik als christen en volgeling van Jezus Christus het gebruik van geweld niet met mijn geloofsovertuiging kan verenigen. Ik ben overtuigd pacifist en zie de inzet van gewapende militairen eerder als oorzaak dan als oplossing van veel gewapende conflicten in deze wereld. Ik acht mijzelf niet in staat deze overtuiging opzij te zetten en deel uit te maken van een gewapende krijgsmacht.

Naast mijn persoonlijke verzoek tot vrijstelling wens ik dan ook van harte dat Nederland en de wereld manieren van geweldloze conflictoplossing ontwikkelen en toepassen. Inmiddels blijkt dat die benadering tot een veel duurzamere vrede leidt dan militaire interventie. Tevens is het een stuk goedkoper, waardoor het vrijgekomen budget besteed kan worden aan meer positieve diensten aan de samenleving, zoals gezondheidszorg en onderwijs.

Hoogachtend,

(handtekening)

naam, adres + dienstplichtnummer


Naast bezwaren van geloofsovertuiging kunnen ook politieke en andere levensbeschouwelijke bezwaren worden aangevoerd. Mocht je het wat moeilijk vinden om een brief op te stellen kunnen wij je helpen in contact te komen met mensen die ervaring hebben met het aantekenen van gewetensbezwaren tegen militaire dienst.

Voor inspiratie zie: https://onkruitvergaatniet.nl

Dit stuk kwam tot stand met dank aan Kees Nieuwerth en Irene van Setten van het CTP, Vrouwen voor Duurzame Vrede en Stan Meuwese.

29/09/2021

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 organiseert het Vredesburo een aantal debatten met lokale politici. Op 23 september 2021 vond het eerste debat plaats. Klik op dit bericht om naar de link van het verslag te gaan op Youtube.  U kunt het via de volgende link zien: https://www.youtube.com/watch?v=mm8Q6iAp7YU

24/03/2021

Op www.dse.nl/sustainable-development-goals-eindhoven/ staat een korte beschijving van een aantal Eindhovense Burgerinitiatieven die bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.
Die doelen stonden in maart in de schijnwerpers bij Dutch Happiness Week www.dutchhappinessweek.nl/

14/03/2019

Activiteiten in Eindhoven op het gebied van Mondiale Bewustwording kunt u hier vinden: www.eindhoven-mondiaal.nl/. Als u zelf een activiteit wilt aanmelden om te plaatsen in deze agenda, stuur ons dan een bericht.

13/02/2018

In het menu Vredeseducatie vindt u een nieuw item over een nieuw programma genaamd Cultuur Beesten.

U kunt daar ook rechtstreeks naar toe door op deze link te klikken: Cultuur Beesten

26/07/2017

WERKGROEP EINDHOVEN~KOBANÊ HELPT KINDEREN MET EEN HANDICAP NAAR SCHOOL IN EEN DOOR OORLOG VERWOESTE STAD IN NOORD-SYRIË

Verder lezen

9/05/2017

New In NL is an initiative developed by our intern and volunteer Ljiljana Predragovic. She created a program “Find Your Way Around In The Netherlands” in order to support other newcomers in Eindhoven and in The Netherlands.

If you click on the menu item “New in NL” in the menu “Nieuws” you will find information on this program. You can also click on this link: New in NL.

5/05/2017

Het jaarverslag van het Vredesburo over 2021 vindt u onder menu-item NIEUWS. (www.vredesburo.nl/wp-content/uploads/2021/05/Algemeen-jaarverslag-definitief.pdf)

11/05/2016

Er staat een nieuwe Blog van Jessica on-line (11 mei 2020). Hij is deze keer van de hand van Lotte Hendrickx.

Vanaf eind mei 2019 is Jessica Bartels (voormalig stadsdichteres van Eindhoven) gestart met een blog op onze website. Om deze te lezen klik op de link naar de BLOGS (rechtsboven op deze pagina).

11/11/2013

In het menu onder het kopje NIEUWS vindt u de nieuwe nieuwsbrief van het Vredesburo.
In dit menu vindt u ook het werkplan 2020 van het Vredesburo en het jaarverslag 2018.

In het archief kunt u onze oude nieuwsbrieven en jaarverslagen terug vinden.

16/10/2013

In het menu-item Nieuws vindt u een link naar het Werkplan 2022

13/05/2013

Wereldwijde anti-drone campagne

 

Bij het Vredesburo is het rapport

“Onbemand maakt onbemind”

in te zien. Deze brochure maakt inzichtelijk wat de gevolgen zijn van het inzetten van, steeds meer op afstand bestuurbaar, militair materieel. U kunt de brochure ook lezen op de website van IKV/Pax Christi: http://www.ikvpaxchristi.nl/media/files/onbemand-maakt-onbemind.pdf.

Hieronder vallen ook de “drones” ( onbemande vliegtuigjes) die regelmatig in het nieuws zijn. Om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen is er een wereldwijde campagne opgestart die ondersteund wordt door honderden Vredesgroepen “ all over the world”.

We willen als Vredesburo aansluiten bij de wereldwijde campagne en zoeken nog mensen die mee willen werken aan een regionale campagne die zich vooral zal richten op informatieverschaffing aan het publiek omdat het voor veel mensen nog steeds een geheimzinnig gebeuren is. Tevens willen wij mensen wijzen op de ontwikkelingen die nu nog op de tekentafel liggen maar die van invloed zullen zijn “ op de oorlog van morgen”.