Jaarverslag 2018

Algemeen Jaarverslag 2018

Stichting Vredesburo Eindhoven

 

INHOUDSOPGAVE.

Voorwoord

A. Kerntaken van het Vredesburo.

1. Documentatie/archief/bibliotheek
2. Winkelfunctie/ondersteuning
3. Vredeseducatie
* uitwerking van het onderdeel Vredeseducatie geschiedt in de vorm van een apart jaarverslag
4. Stagiaires/maatschappelijke stages
5. Informatieverspreiding
6. Samenwerkingsproject met Books4life
7. Vrijwilligers/regelingen m.b.t. personeel

B. Activiteiten in 2018.

1. Structurele activiteiten:

A: Fakkeltocht
B: Vredesweek/18 september;
C: project New in NL;
D: project Afrika/Diaspora;
E: project Kobane/Syrië;
F: Mondiaal Eindhoven;
G: 4 Mei Herdenking.

C. Financiering/subsidie

D. Gemeentelijk beleid.

Nawoord.


In 2017 is, in het kader van de nieuwe subsidiesystematiek van de gemeente Eindhoven, subsidie toegezegd voor twee projecten in 2018. Te weten :
* de kerntaken van het Vredesburo: ‘Vrede zonder drempels’;
* Vredesweek.
In 2018 is daar de uitwerking van gekomen. De neerslag van deze activiteiten is terug te vinden in dit jaarverslag.


De bestaande teksten uit eerdere jaarverslagen zijn gehandhaafd als deze nog steeds correct en/of relevant zijn.


Voorwoord.

De oorlogen in Syrie en Jemen die al jarenlang mensenlevens eisen. De verwarring in de wereld over populistische machthebbers in Brazilie, de Filippijnen en elders. De confrontatie binnen de Europese Unie over vrijheden, machtsgebruik en de Brexit. Aanslagen bleven de voorpagina’s opeisen. Niet alleen vanwege religieuze motieven, maar ook weer diverse ‘shootings’ van vooral jonge daders. In eigen land waren er raadsverkiezingen, trad Halbe Zijlstra af en een afschuwelijk ongeluk in Oss liet vele mensen verbijsterd achter: dit was voor een deel 2018.

En toch, in deze lijst komt een gebeurtenis er maar bekaaid af terwijl het ook erg belangrijk was. In 2018 herdachten we het feit dat het een eeuw geleden is dat de 1e Wereldoorlog beeindigd werd. Deze gruwelijke oorlog heeft het begrip en het begrijpen van de oorlog veranderd. Het was mede de opmaat voor de 2e Wereldoorlog en het bracht de introductie van een eerste generatie ‘massavernietingswapens’. De herdenking was sober en haalde in Nederland nauwelijks de pers (waarschijnlijk omdat we niet direct betrokken waren). Wij betreuren dat omdat deze oorlog ons had moeten leren dat de ingeslagen weg om met geweld zaken op te lossen meestal eindigt in een loopgraaf en later op een militair kerkhof.

Alleen maar kommer en kwel: nee hoor, ook in 2018 waren er weer duizenden positieve acties en ontwikkelingen. Toegegeven: het was ooit een beetje zoeken.

In het kader van dit jaarverslag hebben we ervoor gekozen om twee werkgroepen (werkgroep Kobane en New in Nederland) en hun activiteiten wat uitgebreider aan het woord te laten.

terug


A. Kerntaken van het Vredesburo

 

1. Documentatie/archief/bibliotheek.
In 2018 zijn op het gebied van documentatie/archief/bibliotheek de volgende activiteiten ondernomen:
We hebben abonnementen op alle tijdschriften die te maken hebben met ons werkveld.
Het bestand omvatte in 2018 een aantal sectoren:
– direct Vredesnieuws & bladen van Vredesgroepen;
– bladen over ontwikkelingssamenwerking in relatie met Vrede;
– landen- & continentenbladen;
– bladen over internationale organisaties (VN);
– historische bladen;
– bladen over de relatie duurzaamheid en Vrede.
De bibliotheek is in 2018 verder gegroeid. De aanwas ontstaat door:
– aanschaf van nieuwe boeken;
– recensie-exemplaren van uitgeverijen;
– schenkingen;
– aanschaf 2e-hands boeken.
De catalogus van de bibliotheek van het Vredesburo is ook online: via de website van het Vredesburo kan men de digitale catalogus inzien en desgewenst het Vredesburo benaderen voor het lenen van een boek uit ons bestand. Per jaar groeit de bibliotheek met ongeveer 50 exemplaren.
Een gedeelte van het archief is ondergebracht in de ruimte van het Vredesburo op de Hertogstraat 2.

Gebruik: intern wordt er gebruik gemaakt van de bestanden voor artikelen/persberichten en algemene informatie ten behoeve van klanten. Er is ook een speciale afdeling die gericht is op Vredeseducatie. In 2018 hebben we ongeveer 100 aanvragen gehad voor boeken en speciale documentatie.

In 2018 (uitvloeisel van contacten in eerdere jaren) is er voortgaand overleg geweest met een aantal andere organisaties op het gebied van gezamelijk verdelen en bewaren van bestanden (NVMP en VN-bibliotheek Emma).

terug

2. Winkelfunctie/ondersteuning.
Winkelfunctie.
Het Vredesburo is altijd van mening geweest dat het essentieel is om een laagdrempelige voorziening te zijn. Al is de Vredesbeweging de afgelopen jaren geen massale beweging, interesse voor ons werk is er volop. Een uitnodigende etalage en een informele sfeer is voor velen een reden om ons te bezoeken (en weer terug te komen!).
In 2018 bestond het winkelbezoek uit:
Mensen van bevriende organisaties;
Mensen die spontaan binnenliepen “omdat het wel interessant leek”;
Mensen die specifiek voor iets kwamen (coöperatieve spellen) of met specifieke vragen ter ondersteuning van projecten;
Mensen met hulpvragen (we zijn blijkbaar een aanlooppunt voor diverse maatschappelijke vragen);
Mensen die doorgestuurd werden door andere instanties;
Toeristen! (veelal jongeren).
In totaal hebben een 1000-tal mensen bij ons aangeklopt.
Daarnaast hebben we uiteraard de aanloop van medewerkers, vrienden en bekenden.
In 2018 waren er ook veel kleine bijeenkomsten/vergaderingen en gespreksgroepjes: dit aantal is opgelopen tot ongeveer 50 op jaarbasis

Ondersteuning.
In 2018 hebben diverse groepen met ons contact gehad om informatie in te winnen. De vragen liggen meestal op het gebied van:
* subsidievraagstukken;
* hulp bij het opzetten van activiteiten;
* vragen over rechtsvormen;
* P.R./ontwikkelen van websites/nieuwe sociale media.

Groepen die wij actief ondersteund hebben in 2017:

Stichting Cambodia – Dutch;
Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen;
Stichting Vredescentrum;
Koerdische vereniging;
SLMM, organisatie van Afrikaanse filmers;
Vrije Bond : onafhankelijke vakbond)
Books4life, fondsorganisatie;
Nos Mundu (Caraïbische Nederlanders);
United African Sisters;
vereniging ‘Paddle’: Sierra Leone;
vereniging Guinee;
stichting Afro-Dutch;
Art of living;
vereniging ‘Mensen in Actie’;
Stichting Daylight-Entertainment.

Er is een sterke band met groepen uit Sierra Leone/Afrika vanwege projecten uit het verleden. Dit is ook de aanleiding geweest om van deze contacten een eigen zelfstandige ‘poot’ te maken binnen het Vredesburo. We hebben dit vertaald in de term Diaspora: mensen die leven in den vreemde.
In het kielzog daarvan zijn wij in 2018 aanspreekpunt geweest voor diverse groepen uit Afrika.
Daarnaast hebben ongeveer 25 groepen incidenteel vragen gesteld en onderhouden we contacten met groepen in ons werkveld in Eindhoven, die verzameld zijn binnen het domein ‘Mondiaal Eindhoven’.

terug

3. Vredeseducatie.


Voor het gedeelte Vredeseducatie wordt een apart jaarverslag gemaakt. Hieronder zijn de voornaamste kwantitatieve gegevens weergegeven.

Opmerkelijke contacten in 2018:
In 2017 is er een contact tot stand gekomen met een studente van de Design Academy over de ontwikkeling van een project dat de multiculturele samenleving als onderwerp heeft. De werktitel is ‘Het Cultuurbeest’. Dit project zal in de komende jaren door het Vredesburo worden geïntroduceerd in het onderwijs. Dit project is afgerond in 2018. Het Vredesburo wordt uitvoerder van dit project. Het is opgenomen in het aanbod voor de komende jaren. Een tweede project in samenwerking met een student van de Design Academy is gestart in 2018. Het betreft het ontwikkelen van een spel dat leerlingen keuzes laat maken (in het kader van de SDG’s) in de inrichting ‘van de wereld’.

Speciaal in 2018 was het project wat het Vredesburo uitgevoerd heeft op aanvraag van het Christiaan Huygens in Eindhoven. Samen met ander organisaties hebben we gedurende enkele maanden met de onderbouw een project uitgevoerd onder de titel: Think global, act local’, waarbij leerlingen van de onderbouw bezig zijn gegaan met de SDG’s en daar gedurende een aantal maanden aan gewerkt hebben.

Bereik :


2018
onderwerpen:
kwantiteit:


21 scholen in Eindhoven/regio
in het basisonderwijs
Verdeling over :
2e WO
pesten/treiteren
vluchtelingen
Ongeveer 1300 leerlingen : docenten en ouders


2 scholen voorgezet onderwijs
vluchtelingen
Ongeveer 150 leerlingen


Programmatisch was er erg veel vraag naar projecten over vluchtelingen (bijna 50% van de aanvragen). Daarnaast bleef er veel aandacht voor de Tweede Wereldoorlog/Anne Frank en projecten aangaande pesten en treiteren. Incidenteel was er ook vraag naar lessen over Vredesfilosofie en de Arabische lente. In 2018 is er ook verder gewerkt aan het aanbod.

terug

4. Stages en maatschappelijke stages

In 2018 (vervolg van het schooljaar 2017/2018) waren actief op stagegebied in het Vredesburo:

1 HBO stagiaire (Fontys) afdeling ‘social work’. Zij was in 2018 belast met het opzetten/begeleiden en verder ontwikkelen van het project ‘Find your way around in the Netherlands’ /New in NL.

1 HBO stagiaire (Fontys) afdeling pedagogiek. Zij was belast met het opzetten en uitbreiden van projecten in het onderwijs; groep 7 & 8 (pesten, global goals).

15 maatschappelijke stagiaires van Eindhovense scholen: Augustinianum, St. Joris, Aloysius, Novalis, internationale school. Ondanks het feit dat de overheid de maatschappelijke stages niet langer als verplichtend heeft aangemerkt zijn wij blij dat ook in 2018 diverse scholen hebben besloten om er mee door te gaan en het Vredesburo als stageplaats hebben uitgekozen.

terug

5. Informatieverspreiding.

Het moge duidelijk zijn dat een documentatie- en informatiewinkel alleen kan bestaan als de informatie haar weg weet te vinden naar de bewoners van de stad. In 2018 hebben wij daar de volgende activiteiten voor ontplooid:
* nieuwsbrief: in 2018 hebben we 4 keer een nieuwsbrief uitgegeven met informatie over het Vredesburo en haar activiteiten;
* het Vredesburo had in 2018 2 websites: www.vredesburo.nl/www.vredeseducatieeindhoven.nl;
* het Vredesburo had in 2018 een facebookpagina;
* het vredesburo heeft in 2018 info over diverse activiteiten verzorgd via www.eindhoven-mondiaal.nl;
* per jaar geven we informatie door via onze eigen mailing lijst (en de landelijke activiteitenlijsten). Dit gebeurde in 2018 ongeveer 15 keer;
* er zijn in 2018 een 5-tal contacten geweest met de schrijvende pers over het Vredesburo en haar activiteiten;
* bij een 3-tal bijeenkomsten/infomarkten zijn we aanwezig geweest met infomateriaal.

terug

6. Samenwerkingsverband met Books4life

Vanuit het verleden heeft het Vredesburo altijd een 2e kantoorfaciliteit gehad in het woon-& werkpand Burgers gelegen aan de Hertogstraat in Eindhoven. In deze ruimte zijn in 2018 een aantal kleine informatieve bijeenkomsten gehouden door de participanten. In deze ruimte worden ook cursussen gegeven in het kader van het project ‘Find your way around in the Netherlands’ Daarnaast is het uiteraard ook de plaats van de Books4life activiteiten We kunnen stellen dat Hertogstraat 2 een bloeiend knooppunt is geworden van boek en wereld.

terug

7. Vrijwilligers/regelingen m.b.t. personeel.

Het werken in het Vredesburo is voor vrijwilligers niet altijd makkelijk. Veel van onze activiteiten vragen een behoorlijke dosis aan achtergrondkennis en handelingsbekwaamheid. Dit kwalitatieve aspect van ons werk maakt het moeilijk om nieuwe mensen te vinden.
In 2018 was er een bestuur actief bestaande uit 3 mensen met een onderwijsachtergrond.
In 2018 waren er een 20-tal vrijwilligers actief, soms alleen op deelgebieden maar een aantal ook structureel in het uitzetten en bepalen van het beleid.
In 2018 zijn er ook vrijwilligers actief geweest vanuit het project ‘New in Nederland’. Vanuit deze groep zijn vrijwilligsters actief op het gebied van het maken van een internationaal blog en het ontwikkelen van websites in de Engelse taal.
In 2018 waren er 3 mensen in dienst via een bestaande regeling met de gemeente. Coördinatie en educatie konden worden uitgevoerd middels de steun die wij mochten ontvangen in het kader van de afspraken met de gemeente aangaande Vredeseducatie. 2 Beschermde werkplekken bestaan als uitvloeisel van de regelingen m.b.t. gesubsidieerde arbeid in het verleden.

Wij hebben in 2018 via publicaties, websites en Stichting Vrijwilligerspunt constant gezocht naar vrijwilligers.

terug


B. Activiteiten in 2018.
Vanuit het verleden is de wens gegroeid om niet al te versnipperend te werken. Soms is er wel erg veel en verschillend hooi op de vork. In 2018 hebben we geprobeerd om het compacter te maken en ons te concentreren op de bestaande projecten en nieuwe activiteiten daaraan te koppelen. Dit is een uitvloeisel van het beleid dat in 2016/2017 is ingezet.

1. Structurele activiteiten:
A: Fakkeltocht 2018;
B: Vredesweek/18 september;
C: project New in NL;
D: project Afrika/Diaspora;
E: project Kobane/Syrië;
F: Mondiaal Eindhoven;
G: 4 Mei Herdenking.

terug

B. 1. A: Fakkeltocht 2018

Fakkeloptocht vertrekt vanaf het Wilhelminaplein in Eindhoven

Persbericht
Eindhovense fakkeltocht 2018
Op 24 december (Kerstavond) vindt de traditionele Eindhovense Fakkeltocht voor Vrede en Verdraagzaamheid plaats. Vanaf 18.00 uur start op het Wilhelminaplein de uitgifte van fakkels. De tocht begint kort na 19.00 uur en eindigt op het Wilhelminaplein. Na de tocht is er vanaf 20:15 een speciaal muziekprogramma verzorgd door Het Eindhovens Muziekcollectief (EM) Het E.M.bestaat sinds begin 2013 en komt voort uit een fusie tussen de koninklijk erkende harmonie De Eendracht en muziekvereniging Sorpretivo, wat voortkomt uit de Eindhovensche PTT Harmonie. De Eendracht is opgericht in 1919 en de PTT harmonie stamt uit 1934. Samen met een aantal gasten brengen zij van 20:00u tot 21:00u een gevarieerd muzikaal programma dat gekoppeld is aan de uitgangspunten van de fakkeltocht

De Eindhovense Fakkeltocht kent een lange geschiedenis. De eerste tocht vond plaats in 1992 naar aanleiding van een aanslag op Turkse migranten in het Duitse Solingen en incidenten met een racistisch motief in Nederland. Sindsdien heeft de tocht altijd in het teken gestaan van een tolerante en respectvolle samenleving. Het grote aantal mensen dat elk jaar deelneemt (gemiddeld zo’n 5.000) benadrukt dat heel veel mensen zich hiervoor willen inzetten. Gezien de gebeurtenissen in de samenleving is het thema nog steeds erg actueel.

Programma :

Vanaf 18:30u tot 19:00u is er een kort programma waarin aan het woord komen :
– de burgemeester van de gemeente Eindhoven
– een delegatie van de scoutinggroep Johannes Vianney : over het ‘Vredeslicht’ en gedachten over Vrede
– de stadsdichter van Eindhoven
Om 19:00u wordt de eerste fakkel aangestoken. Het vuur daarvoor bestaat uit de Wereldvredesvlam : Op alle continenten zijn in 1999 door vredesambassadeurs vlammen aangestoken en samengebracht in Wales tot de Wereldvredesvlam, die daar altijd brand. Van daaruit worden weer wereldwijd monumenten, kaarsen en lichtjes aangestoken om zo het Licht door te geven en zo ook de eerste fakkel op 24 december en het Vredeslicht dat door leden van scoutinggroep Johannes Vianney vanuit Wenen naar Eindhoven wordt gebracht. Het Vredeslicht wordt al meer dan 25 jaar in Bethlehem ontstoken en naar Wenen gebracht waar het in ontvangst wordt genomen door duizenden scouts uit 20 verschillende landen.
Tevens worden op het plein filmbeelden vertoont van organisaties en personen die een speciale band hebben met de fakkeltocht.

Naast het programma op het Wilhelminaplein is er om 17:30u een kinderkerstnacht in het jongerenhuis aan de lichtstraat 376; en om 22.00 uur is aldaar een oecumenische viering : organisatie : TINT/De Kapel
Voorafgaande aan de tocht is er een interreligieuze dienst in de Catharinakerk, aanvang 18.00.
Vanaf 20:00u is de Fatih Moskee aan de Willemstraat geopend voor publiek

De fakkeltocht 2018 was een groot succes (mede door het goede weer) Het Vredesburo levert een bijdrage in de coördinatie, zorgt voor afstemming in de p.r. en voor uitvoerend en praktisch werk op de dag zelf.

In 2018 is er ook een wedstrijd geweest omtrent het wereldberoemde vredesteken. De wedstrijd was bedoeld om mensen meer en langer te betrekken bij de essentie van de fakkeltocht. In 2019 worden de winnaars bekend gemaakt en zal er een uitgave verzorgd worden om de winnaars in het zonnetje te zetten.

 

 

 

 

terug

B.1.B: 21 september/Vredesweek

Het Vredesburo coördineert en initieert activiteiten in het kader van de jaarlijkse Vredesweek in september. In 2018 is een uitgebreid programma tot stand gekomen. Omdat er een aantal activiteiten buiten deze specifieke week vielen hebben we een eigen Eindhovense opzet gemaakt die liep van 16 september tot 1 oktober.

Persbericht in het kader van de Vredesweek 2018
Eindhovense activiteiten in het kader van de Vredesweek 2018
‘Leren van het verleden,werken aan de toekomst’.
Het thema van de Vredesweek 2018 is ‘Generaties voor Vrede’. We leren van elkaar, van elkaars geschiedenis en ervaringen. We geven dat door aan onze kinderen in de hoop op en de verwachting van een betere wereld. Of zoals verwoord op het affiche van de Vredesweek : “Heb vertrouwen in de toekomst. Er staan altijd weer mensen op voor vrede”.
In Eindhoven is er door verscheidene groepen, een breed en gevarieerd programma opgesteld met soms verschillende en verrassende invalshoeken (zoals ieder jaar speelt hierin ook de bevrijding van de stad op 18 september een rol), maar altijd vanuit de vraag “hoe kunnen we een bijdrage leveren aan een vreedzame en rechtvaardige wereld, en hoe kunnen we dat samen delen”.
Het programma bestaat uit o.a.:
16 september van 14:00u tot 15:00u : de 4-bomen herdenking. Er wordt aandacht gevraagd voor ‘verdwenen’ mensen in Wit-Rusland. Plaats Paradijslaan;
18 september: vredesmeditatie in de oud-Katholieke kerk om 17:30u (voorafgaand aan het defilé) Boschdijk 354, organisatie: World Peace Flame;
19 september: 2 documentaires in het kader van het thema ‘generaties’ in het Natlab. Onder leiding van Frans Mouws (DOC-feed Eindhoven), in gesprek met de makers. vanaf 19:30u. Organisatie Vredesburo/DOC-feed, plaats: Kastanjelaan 500;
20 september: Liberation 040 festival. studenten van de TU/e laten zien wat vrijheid en vrede betekenen. In het kader van de bevrijding van de stad. Vanaf 16:00u op het 18 Septemberplein. Organisatie: liberation040.nl;
22 september: ‘1-minute eye contact’ elkaar echt zien staan! Vanaf 13:00u op het 18 Septemberplein. Organisatie: Aida Spaninks/popupyogaeindhoven.nl;
23 september: levensbeschouwingen ontmoeten elkaar en bezinnen zich op vrede. Vanaf 15:00u bij het Vrouwen-vredes monument aan de Parklaan. Organisatie: Platform voor Levensbeschouwing en Vrede, regio Eindhoven.
23 september: daadwerkelijke hulp ! Over projecten in het Midden-Oosten gericht op kinderen en de toekomst. Vanaf 14:00u. Plaats : blokhut aan de van Oldenbarneveltlaan. Organisatie Vredesburo/Stichting Hurmet
Gedurende de hele maand september zal er in de wereldwinkel aan de Hoogstraat 275 een expositie te zien zijn met als thema “Ik hou van Vrede”
Ter afsluiting van de Vredesweekactiviteiten is er op 7 oktober een dag over ‘cultuur, identiteit en rituelen’ in S-plaza aan de bleekweg 1F. Er zijn diverse optredens en gespreksrondes: organisatie Nos Mundu/Vredesburo
Coördinatiepunt voor de Vredesweek is het Vredesburo aan de Grote Berg 41. In het Vredesburo kunt u terecht voor informatiemateriaal vanuit de landelijke organisatie en ondersteuning op velerlei gebied.


Het resultaat van de Vresdesweek in een aantal opmerkingen :

aantal bezoekers: ongeveer 2000;
aantal organisaties die meededen: 15;
berichtgeving in alle media/facebook/internet. Het bereik is ‘stad-omvattend’;
Materiaal door de stad verspreid;
twee interviews met krant/radio.


Er waren in 2018 mee- en tegenvallers. Het filmprogramma kwam niet helemaal uit de verf en bij sommige activiteiten bleek het moeilijk om meer als het ‘gebruikelijke’ publiek te bereiken. Extra probleem is dat groepen zich erg laat aangemeld hebben zodat ook de p.r. niet altijd adequaat was. Meevallers waren het grote aantal groepen en activiteiten !! en het ‘meedoen’ van de studenten van de T.U. onder het motto ‘Liberation 040’: we hebben ze geholpen met de opzet en financiering van het festival.

terug

B.1.C: project ‘New in Nederland’

Het project ‘new in Nederland’ is opgezet vanuit het Vredesburo met als doelstelling: ‘mensen, de Nederlandse taal lerend, in contact brengen met de samenleving’. We vinden dit een goed voorbeeld van Vrede in de dagelijkse praktijk, integratie en participatie. Hierbij een overzicht van de activiteiten in 2018:

  • de taallessen: 56 cursisten hebben het A2-niveau bereikt. Deze cursisten zijn niet inburgeringsplichtig, het gaat voornamelijk over expats, hun vrouwen en over arbeidsmigranten.
  • Drie van deze cursisten hebben extra begeleiding gekregen richting inburgeringsexamen en ze zijn ervoor geslaagd.
  • Er zijn zes nieuwkomers (expat-vrouwen zonder werk en vluchtelingen) die geholpen zijn om vrijwilligerswerk te vinden. Ze zijn nu als vrijwilligers werkzaam bij Kinderopvang Koreinplein en Vitalis. Met deze twee instellingen zijn afspraken gemaakt zodat onze cliënten makkelijker vrijwilligerswerk bij hen kunnen krijgen.
  • Binnen het New in NL-team zijn er 10 vrijwilligers die zorgen voor conversatielessen: VideoTalk en BoekTalk. In 2018 zijn er in totaal 42 conversatielessen gehouden in Books4Life en het Inkijkmuseum. We werken met drie Nederlandse vrijwilligers die de lessen geven en zeven buitenlandse vrijwilligers die Nederlands aan het leren zijn en ze helpen de Nederlandse vrijwilligers met het voorbereiden van materialen voor de lessen en voor de promotie en communicatie met de deelnemers. Het aantal deelnemers aan de conversatielessen is 53 waarbij de helft van hen een langere periode blijven komen, meestal omdat ze de conversatielessen een goede manier vinden om zich op het inburgeringsexamen voor te bereiden. De conversatielessen zijn bezocht door alle soorten immigranten, ongeacht de reden voor hun verblijf in Nederland en ze zijn gratis.

Samenwerking
Samen met Vitalis Theresia woon- en zorgcentrum en Wijeindhoven hebben we een concept ontwikkeld voor taalontmoetingen tussen nieuwkomers in de wijk het Ven en ouderen die wonen in Theresia. De taalontmoetingen “Goed-ontmoet” vinden elke vrijdagochtend plaats in Theresia.

  • Op basis van hetzelfde concept heeft New in NL ondersteuning gegeven aan het opstarten van taalontmoetingen in een andere Vitalis woon- en zorgcentrum Parc Gender in Gestel. Deze taalontmoetingen vinden elke dinsdagmiddag plaats in Parc Gender onder de naam Samsam taalcafé. De presentatie van “Goed-ontmoet” en “Samsam taalcafé” heeft plaatsgevonden tijdens de DDW 2018 en ze zijn gezien als twee innovatieve sociale programma’s ter ondersteuning van participatie van beide doelgroepen: ouderen en nieuwkomers.
  • Samen met het Taalhuis van de Bibliotheek Eindhoven hebben we een initiatief opgestart om informele taalaanbieders in Eindhoven bij elkaar te brengen. De eerste bijeenkomst is georganiseerd in april 2018 in het Stadhuis. De informele taalaanbieders hebben elkaar leren kennen en er is een kleine vooruitgang gemaakt wat betreft doorverwijzen van nieuwkomers naar elkaar, uitwisseling van taalmaterialen en vrijwilligers.
  • Met One World Citizens en de Huiskamer hebben we het programma Future Roots opgezet met een serie empowerment-workshops georganiseerd voor 25 nieuwkomers. Het doel van het programma was om de nieuwkomers te ondersteunen bij het ontdekken van hun talenten en capaciteiten en bij het formuleren van hun doelen voor de toekomst. Een aantal van hen hebben daarna vrijwilligerswerk of betaald werk gevonden of zelf gecreëerd en anderen krijgen nog steeds begeleiding. 
  • Samen met Holland Expat Centre hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor alle expats die geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk.

terug

B.1.D Afrika/diaspora
Van oudsher werken we met groepen uit Afrika. We hebben dat in 2017 gebundeld in het project ‘Afrika/Diaspora’ . Omdat er ook raakvlakken zijn met andere groepen is de term diaspora gehanteerd: Het ontworteld zijn. Een gedeelte van het werk voor deze groepen (met name mensen die gevlucht zijn voor het geweld in Syrië en de regio) is terug te vinden onder B.1.C (new in NL) en B.1.E (werkgroep Kobane).

Hieronder zijn de meest relevante activiteiten uit 2018 opgenomen.


Paddle: straatfeest uit Sierra Leone
In samenwerking met de vereniging ‘Paddle-Eindhoven’ gerealiseerd
Binnenstad Eindhoven: duizenden toeschouwers


SLMM: Afrikaanse filmers
Hulp met het opzetten van de organisatie en projecten


United African Sisters
Bijdrage aan het tot stand komen van deze organisatie en haar activiteiten; ontwerpen logo


Vereniging Guinee Eindhoven
Mede opzetten van programma in Guinee (school) en zoeken naar subsidiemogelijkheden in Nederland: komt vanuit 2016


M.I.A.: samenwerkende groepen uit West Afrika
5 keer overleg over wederzijdse ondersteuning


Joint Roots
Contact over ‘empowerment’ van Afrikanen in de Nederlandse samenleving


Unity festival
Samen met Stichting Daylight is een informatief voetbaltoernooi ! georganiseerd
Ongeveer 500 bezoekers/ standjes/modeshow/muziek


samenvattend
In 2018 zijn er met 12 organisaties uit Afrika contacten geweest
Bereik: ongeveer 500 mensen die actief zijn in de diverse organisaties.
Effect is ook dat men meer is geïntegreerd in bestaande overleggen (Mondiaal Eindhoven) en er meer contacten zijn ontstaan met andere organisaties.


Naast deze lopende ondersteuning zijn er in 2018 ook diverse contacten geweest met Afrikanen die een eigen onderneming wilden opstarten. Wij bieden daar ook ondersteuning voor omdat het belangrijk is voor de integratie en het ‘meedoen’ in de samenleving.

terug

B.1.E: project Kobane/Syrie

Het was overduidelijk dat het Vredesburo zich bezig zou gaan houden met het voortslepende conflict in Syrie. Om daar vorm aan te geven is er een werkgroep ontstaan. De werkgroep heeft een concreet doel gekozen (ondersteuning van een school in Kobane) als kapstok om informatie over het gebied te verspreiden. De werkgroep heeft naast het informatieve ook een fondsenwervende functie. Door de diverse activiteiten is geld opgebracht dat besteed wordt aan de projecten in Syrië. Het moge duidelijk zijn dat het Vredesburo daar geen profijt van kan en mag hebben.

Activiteitenoverzicht 2018
– onderstaand is het door de werkgroep zelf gemaakte eigen jaaroverzicht

2018 EEN WELBESTEED JAAR

19-01-18, KOBANÊ MAALTIJD VOOR VRIJWILLIGERS VAN WERELDWINKEL EINDHOVEN.
18 gasten, opbrengst €142

8-01-18, AANDACHT VOOR KOBANÊ
IN 6 PKN-KERKEN IN KEMPENLAND

Valkenswaard, Veldhoven, Bergeyk, Aalst/Waalre, Hogeloon/Eersel, Bladel.
In bijna alle kerken waren vrijwilligers aanwezig. In sommige kerken mochten ook handgemaakte sjaals, traditionele olijfzeep en bergthee verkocht worden. En overal was warme belangstelling voor de informatie over Noord-Syrië. Ca. 400 personen, opbrengst €1038,26

22-02-18, PIZZA-PARTY BIJ ‘BURGERS’.
Op initiatief van een Deense student nodigden we onze vrienden uit en bakten samen heerlijke pizza’s. En intussen deelden we onze verhalen.
Ca. 15 gasten, €20 in collectebus.

09-03-18, BUURTBUFFET DOMMELEN
DOE MEE(R) MET DOMMELEN organiseerde een internationale eat&meet voor oude en nieuwe inwoners..
Er waren koks uit verschillende landen. De gerechten van Eindhoven~Kobane waren snel schoon opgegeten. En Constance hield een praatje met plaatjes over buren wat verder weg en school Hivi in Kobane.
ca.35 personen, €62 in collectebus.

10-03-18, CULTUURMARKT in ouderenhuis PARC GENDER
Ons keukenteam bakte voortreffelijke falafel. De prachtige gehaakte poncho’s van het Vriendinnennetwerk pasten perfect bij het jeugdige publiek. En er werden hele mooie tekeningen gemaakt voor de kinderen van school Hîvî.
Ca. 90 personen, opbrengst €125,50.

17-03-18, VAN ABBEMUSEUM, MUSEUM ALS PARLEMENT
Een publiek uit heel Nederland en uit verschillende werelddelen kwam samen in een kopie van het Volksparlement in Dêrik N-Sryië, voor de opening van de tentoonstelling ‘Museum als Parlement’.
Bijna alle werkgroep leden deden mee aan performance in 7 verschillende talen over het Sociaal Contract. Constance gaf korte presentatie over Eindhoven~Kobanê.
Ca.90 personen, in collectebus €70,50

22-03-18, NEWROZ BIJ ‘BURGERS’
In de keuken werden kleurrijke gerechten bereid. In de huiskamer werden accordeon, fluit en djembé bespeeld. We genoten van de maaltijd samen aan een tafel met bloemen en lichtjes. Daarna luisteren we geboeid naar het verhaal van Kawa en Newroz. In Afrin is kortgeleden het standbeeld van Kawa vernield. Maar het verhaal dat al meer dan 2500 jaar leeft, is nog immer actueel. Dan vertelt een van de aanwezigen over Newroz tijdens haar jeugd in Afghanistan; de jonge generatie die in mooie nieuwe kleren op bezoek gaat bij de ouderen, over noten en vruchten en andere lekkernijen op mooie tapijten, over bergen vol prachtige bloemen, totdat vliegtuigen, bommen en soldaten komen. Een vluchteling uit de Koerdische regio in Turkije leest een gedicht voor over Newroz in haar moedertaal. De avond wordt afgesloten met Tunesische koekjes, het ritme van de djembé en nieuwe vriendschap.
Ca. 20 bijzondere gasten, opbrengst €0

April 2018 DE REIS VAN EEN PROJECTMANAGER NAAR KOBANÊ
Om politieke redenen raakte Noord-Syrië steeds meer geïsoleerd en contacten met Vrouwenraad en school Hîvî werden steeds moeilijker. In april 2018 kan Renée in der Maur – medewerker van de ‘New World Summit’- weer op reis. Zij heeft veel ervaring in de regio. Als projectmanager voor onze werkgroep verblijft zij enige maanden in Kobanê. Na haar aankomst ontvangen wij meteen veel foto’s, video’s en verhalen. Dat is een stimulans voor de vrijwilligers en trekt ook nieuwe vrienden op onze facebookpagina (totaal ca. €120)

Juni/juli 2018 EEN MOOIE GROTE RUIMTE EN EEN GEZOND SCHOOLONTBIJT
Renée overlegt met betrokkenen over de besteding van het bedrag van €12.500 uit Eindhoven. Het was bestemd voor lesmateriaal, maar biedt veel meer mogelijkheden.
In juni wordt voor €6000 een gebouw in het centrum van Kobanê gehuurd, opgeknapt en ingericht. Er is ruimte voor 50 leerlingen. En door de ligging is het beter bereikbaar en het aantal leerlingen groeit snel van 16 naar 25. Beperkende factor is het aantal leerkrachten. Lesgeven aan gehandicapte kinderen wordt als minderwaardig beschouwd. Daardoor is het moeilijk om docenten te vinden voor dit mooie werk.
Veel kinderen komen met een lege maag en zonder lunchpakket op school. Het resterende bedrag zal gebruikt worden voor een gezond schoolontbijt en een fruithapje aan het eind van elke ochtend. De kosten worden begroot op ca.€500 per maand. Eindhoven~Kobanê gaat aan de slag om geld in te zamelen voor de voortzetting van het ontbijtproject ook na juni 2019.

In de nieuwe keuken van school Hîvî

Meer info zie: VERSLAG VAN WERKGROEP EINDHOVEN~KOBANÊ, zomer 2016 – voorjaar 2018 in Eindhoven en zomer 2018 in Kobanê

Kobane verslagen nieuwsbrieven

14-04-18, INTERNE WERKGROEP BIJEENKOMST BIJ FATMA.
Met 7 gasten, een spel, lekker eten en een goed gesprek. Donaties €25

18 – 25 april 2018 GLOBAL GOALS WEEK bij WERELDWINKEL EINDHOVEN
Eindhoven~Kobanê was aanwezig samen met 10 andere organisaties.
Op zaterdag, tijdens een gezellige wereldmarkt, zorgden Jamal en Ammar weer voor overheerlijke falafel ! Ook de köfte en de speciale Afrin-koeken vielen bijzonder in de smaak.
Ca 25 bezoekers, Opbrengst €197,20

27-04-18 KLEURRIJK KONINGSFEEST
Kleurrijk Oranje Feest op het Gerardusplein was een zonnige dag met veel swingende muziek, veel fijne mensen en een hartelijke applaus voor onze Sozdar.

Kleurrijk Oranje Feest

Kleurrijk Oranje Feest op het Gerardusplein 27 april was een zonnige dag met veel swingende muziek, veel fijne mensen en een hartelijke applaus voor onze Sozdar.En dankjewel Jasmijn voor de heerlijke falafel. Colorful Orange Party on the Gerardusplein 27 April was a sunny day with lots of swinging music, lots of nice people and a warm applause for our Sozdar.And thank you Jasmijn for the delicious falafel.

Geplaatst door Werkgroep Eindhoven Kobane op Maandag 14 mei 2018

We spraken met ca.10 volwassenen en 10 kinderen, Opbrengst €108,10.

10-05-18 MAALTIJD DELEN BIJ ‘BURGERS’
De avond begon met vrolijke muziek: Koerdische muziek van internet en live muziek op accordeon en fluit. De vele kleurrijke gerechten smaakten weer voortreffelijk. Daarna bekeken we de indrukwekkende documentaire ‘De verloren kinderen van het Kalifaat’ van Cinan Can. En met alle taalverschillen ontstond er een boeiende en ernstige discussie over de aantrekkingskracht van het Kalifaat, de motieven van jonge mensen om zich bij ISIS aan te sluiten, de vraag of je deze vrouwen ooit weer kunt vertrouwen, hadden ouders of inlichtingendiensten dit kunnen voorkomen, wie is er nu verantwoordelijk voor het lot van deze moeders en hun zeer jonge kinderen.
20 gasten, Winst €192,30

13-06-’18 BUITENSPEELDAG V’WAARD
Het was een vrolijke dag. De kinderen hier knutselen even enthousiast als de kinderen op school Hîvî in Kobanê. Maar de ouders begrijpen, dat de omstandigheden wel heel verschillend zijn.
20 kindjes, 7 volw. Donaties €68

24-06-18 WERVELEND WOENSEL
Een werkelijk wervelende dag in een mooi park. In het begin konden we nog zelf foto’s maken. Daarna maakte Janneke Lopata foto’s van ons, terwijl wij met de kinderen speelden en knutselden en ook met volwassenen spraken.
20 kindjes, 10 volw. Donaties €60

01-07-18 GENERALENBUURT kraam + toilet
Een heel groot buurtfeest met muziek en dans uit de hele wereld. Constance stond bij de toiletten, kreeg muntjes van alle bezoekers en kon rustig praten. Stephanie en Firouzeh stonden bij ons kraampje in de zon en in de wind. Er werd meteen van alles verkocht. En toen alle kraampjes afgebroken waren, wilden de kinderen nog niet stoppen met knutselen. Terwijl wij moesten opruimen, gingen zij hun allermooiste werkjes verkopen voor de kinderen van school Hîvî.
Ca. 60 volw? En 20 kindjes ??, Opbrengst €159,10

06-07-18 VERHALEN VAN OOGGETUIGEN: VRIJHEID, GELIJKHEID, HOOP IN NOORD-SYRIË,met maaltijd bij S-Plaza Kleurrijke betrokken gasten, een fantastische maaltijd, een perfecte presentatie van Jodi Liefhebber over haar recente ervaringen in Rojava, een geweldig muzikaal optreden van Sozdar en Ronahî, een korte presentatie over school Hîvî door Constance met vrolijke video van Hîvî pupillen die buiten bij de nieuwe locatie aan het vingerverven zijn. En natuurlijk weer veel boeiende gesprekken.
Ca. 40 gasten. Opbrengst voor school Hîvî €339,05

26-08-18 TRUDOPLEIN
Met Mundiale muziek aan alle kanten was het soms moeilijk elkaar te verstaan. De kinderen kwamen toch voor onze grabbelton en bleven om lange wollen vlechten te maken.
Ca. 15 kinderen en ca.15 volwassenen Opbrengst €121,45

02-09-18 NEW NEIGHBOURS bij TAC
Jeroen van Aalst organiseert dit festival nu al het 3e jaar op rij.
Het doel is culturele uitwisseling met veel muziek en dans.
Bij het Syrische eten hebben we leuke gesprekken met mensen uit Zuid-Amerika, Eritrea, Noord-Irak, Syrië, Afghanistan en Brabant.
Gesproken met ca.15 mensen. 20 flyers zijn meegenomen en in de collectebus zat €87.

21-09-18 VREDESMAALTIJD BIJ OMSLAG
Wereld Vrededag vierden we , mensen uit Syrië, Irak, Turkije, Israël en Eindhoven, samen rond het vuur. We deelden bloemensalade, tabouleh, kweeperenmoes en nog veel meer. Er werden oud Hollandse smartlappen en Koerdische liefdesliederen gezongen. En we luisterden naar elkaars verhalen.
Dankjewel Dick en Marta !
Ca. 5 gasten, donaties €25

23-09-18 DAG VAN HURMET:
HULP VOOR KINDEREN IN HET MIDDEN-OOSTEN
Hurmet en Eindhoven~Kobanê dienen dezelfde doelstelling: kansen voor alle kinderen. Tussen onze projecten liggen
slechts één landsgrens en maximaal 200 kilometer.
‘Meer kansen voor meiden’ is een van de mooie projecten van Stichting Hurmet. In Europa is weinig aandacht voor de burgeroorlog in Zuid-Oost Turkije. Ook hier lijden kinderen onder armoede, rechteloosheid en oorlogsgeweld. En
meisjes hebben het extra moeilijk.
Na de presentaties over beide organisaties, was er een gezellig samenzijn met vrienden van Hurmet.
Ca. 40 deelnemers

Donaties €20

25-10-18 WERKGROEP BIJEENKOMST BIJ DE HOOGSTRAATGEMEENSCHAP Na onze vergadering deelden we de maaltijd met de Hoogstraatgemeenschap en nog 3 gasten.

Donatie €10

01-11-18 tot 10-11-18 GLOBAL GOALS WEEK bij WERELDWINKEL
Op 3 november waren 5 van onze vrijwilligers in Wereldwinkel Eindhoven. Ze vertelden over de positieve ontwikkelingen op school Hîvî en de moeilijke situatie in het Midden-Oosten. En Eindhoven~Kobanê danste mee op Afrikaanse djembe !
Ca. 20 personen, Totale opbrengst €116,50

03-11-18 WERELD KOBANÊ DAG in DEN HAAG
Drie Nederlanders spraken over hun betrokkenheid bij de ontwikkelingen in Rojava.
Jodi Liefhebber getuigde van de krachtige vrouwen die zij in 2015 en 2018 in Rojava ontmoette en hun onschatbare bijdrage aan de opbouw van de democratie. Constance vertelde namens Werkgroep Eindhoven Kobane over de 50 gehandicapte kinderen die dankzij de Eindhovense werkgroep naar de Hivischool in Kobane kunnen. Paul Terlunen uitte zijn steun namens het Solidariteitscomite Afrin. Als Nederlanders willen we onze krachten bundelen en gezamenlijk informatie verspreiden over de ontwikkelingen en bedreigingen van Rojava.
Donatie €40 (40 personen)

11-11-18 Van Abbemuseum, NEDERLAND ALS STATELOZE DEMOCRATIE
Honderd jaar geleden eindigde de Grote oorlog in Europa. Onderin het Van Abbemuseum in Eindhoven speelt Peshmerge oude Armeense fluitmuziek, terwijl mensen binnen komen voor een bijeenkomst over de betekenis van het huidige multi-etnische zelfbestuur in Noord-Syrië als mogelijk voorbeeld voor Nederland. Volgens gespreksleider Ernst van den Hemel gaat het ook om solidariteit en daarbij de wederzijdse bereidheid om over eigen grenzen heen te kijken. Met deze houding wordt er gediscussieerd over besturen ‘bottom up’ versus ‘top down’ .
Als Sozdar de bijeenkomst afsluit met een Koerdisch lied over een moeder en een kind in Afrin, is iedereen doodstil.
Donatie €15 (45 personen)

02-12-18 VERJAARDSGSMAALTIJD Huub in Valkenswaard.
20 personen. Opbrengst €400.

In 2015 heeft de werkgroep met ruim 1100 personen face to face contact gehad.
De facebookpagina telt ca. 130 vrienden.
Op eigen initiatief organiseerden wij drie evenementen. (geel gemarkeerd)
Met in totaal 23 activiteiten was het een welbesteed jaar.

RESULTAAT IN KOBANÊ

Dit is Aqil, 10 jaar.
Hij heeft een groeistoornis en zijn benen zijn niet goed. Hij voelde zich waardeloos, en hield zich het liefst verstopt. Hij kan ook niet goed lopen. Maar op school Hîvî leerde hij wel dansen. In deze video zie je hem vrolijk vooraan op het podium bij de opening van een weeshuis. https://bit.ly/2Z5dtdF

De directrice vertelde door de telefoon, hoe blij iedereen is met de steun vanuit Eindhoven.

Dank aan veel personen en organisaties voor de uitnodigingen en de samenwerking;
PKN Valkenswaard, Huiskamer Burgers, Van Abbemuseum, Wereldwinkel Eindhoven, Kleurrijke stad, New Neighbours, S-Plaza, Omslag, Hurmet, Hoogstraatgemeenschap, Vriendinnennetwerk bij Ik Wil, verschillende buurtverenigingen, Jodi Liefhebber, Hans Kokhuis en vele anderen.
Valkenswaard, april 2019,
Constance van Dorp
Coördinator Werkgroep Eindhoven~Kobanê

terug

B.1.F: Eindhoven-Mondiaal :
In 2018 is er weinig beweging geweest in Eindhoven-Mondiaal . Het Vredesburo beheert de adresgegevens en heeft ongeveer 20 keer mensen en groepen op de hoogte gebracht van activiteiten en informatie over groepen. Daarnaast is de website beheerd zodat de agenda beschikbaar is voor mensen die geïnteresseerd zijn in de activiteiten van Eindhovense groepen.
Er is op 7 februari een bijeenkomst gehouden met leden van de gemeenteraad in het kader van de verkiezingen. Deze werd druk bezocht (75 deelnemers) verheugend was dat bijna alle partijen meededen en aangaven dat ‘mondiale bewustwording’ een belangrijk thema voor de stad is.

terug

B.1.G: 4 Mei herdenking
Al sinds jaren is er op de Parklaan bij het Vrouwen-Vredesmonument een herdenking voor vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van geweld. Het is een kleine ingetogen herdenking maar wel een die veel indruk maakt. In deze werkt het Vredesburo samen met het comité Vrouwen in Groen links. Door middel van muziek en voordrachten hebben we stil gestaan bij het verleden om daar van te leren voor de toekomst. Aan deze herdenking doen ongeveer 125 mensen mee

4 Mei: herdenking in Eindhoven van de vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn geworden van oorlogsgeweld tijdens de 2e w.o. en daarna.

Bijeenkomst bij het vrouwenmonument op de Parklaan onder het motto “Geef vrijheid door”

Op 4 mei herdenken we in Nederland de slachtoffers van de 2e Wereldoorlog. In Eindhoven is er op de 4e mei, naast de algemene, ook een speciale herdenking. Deze is gericht op de vrouwen en kinderen die geleden hebben in deze vreselijke tijd. In allerlei opzichten is de rol van vrouwen in de 2e Wereldoorlog onderbelicht gebleven. Zij hebben ontzettend geleden, maar daarnaast hebben zij ook, onder moeilijke omstandigheden, een wezenlijke bijdrage geleverd aan het verzet en het in stand houden van maatschappelijke structuren..
Ter herdenking hiervan is er een bijeenkomst bij het vrouwenmonument op de hoek Parklaan/ Zilvermeeuwlaan. Dit monument is in mei 1956 opgericht als blijvende herinnering aan de rol van vrouwen in de 2e Wereldoorlog. De bijeenkomst begint om 17:00u en duurt tot ongeveer 17:45u (het tijdstip is gekozen om mensen ook de gelegenheid te geven naar de officiële stedelijke herdenking te gaan). De organisatie is in handen van het comité “4 mei Groen Links Vrouwen” en Vredesburo Eindhoven

In het programma zullen gedichten en liederen ten gehore worden gebracht door Ron Berkens, ‘lopend Vuurtje’, stadsdichter Jessica Bartels en Alice Cottaar

Dit jaar heeft het landelijke comité Frank van Vree (directeuur NIOD)gevraagd om de jaarthematekst te schrijven. Onderwerp van deze tekst is ‘verzet’. Het is een beschouwing over de vraag “wat zou jij doen…….”
De integrale tekst zal voor iedereen beschikbaar zijn tijdens de herdenking.

Er is altijd de mogelijkheid om een eigen bijdrage (korte tekst, gedicht, lied) te laten horen.
Mocht men een bijdrage willen leveren dient men van te voren contact op te nemen met de organisatie via 040-2572409/040-2444707, e-mail: info@vredesburo.nl.
De bijdrages moeten in het verlengde liggen van de doelstelling van de herdenking.

Als teken van respect en herinnering vraagt de organisatie aan iedere deelnemer een bloem neer te leggen. De bijeenkomst draagt een ingetogen karakter en dient ook om de positie van vrouwen anno 2018 in conflictgebieden te overdenken. Stilstaan bij wat er gebeurd is en kijken hoe we dat kunnen voorkomen is van wezenlijk belang voor ieder mens op deze wereld. Wij herdenken en herinneren om een betere toekomst mogelijk te maken.

terug

C: Financiering/subsidie

De kosten van het Vredesburo (activiteiten en vaste kosten) zijn in 2018 betaald uit diverse bronnen:
– structurele bijdrages van de gemeente Eindhoven;
– subsidie via het fonds mondiale bewustwording;
– donaties en giften, ook via facebook;
– winkelverkoop;
– lesvergoedingen;
– indirecte vergoedingen (b.v. via de fakkeltochtorganisatie).

Ieder jaar beseffen we weer dat de basis smal is. We hebben een achterban die ons steunt, maar we moeten ook onder ogen zien dat de Vredesbeweging als grote maatschappelijke kracht niet meer als zodanig bestaat. Daarmee vervallen ook een aantal (financiële) mogelijkheden. Binnen het gemeentelijke beleid is het duidelijk dat de nadruk komt te liggen op een projectmatige, jaarlijks aan te vragen, systematiek. Dit heeft in 2018 (aan de hand van de aanvraag gedaan in 2017) geleid tot een verdere beperking van ‘losse’ activiteiten en het onderbrengen van ‘wat we doen’ in een aantal gebieden; te weten:
* Vredesburo en haar kerntaken: informatieverschaffing aan de Eindhovense bevolking;
* Vredesweek/fakkeltocht: grotere, gemeente brede activiteiten;
* vredeseducatie: met name propageren Global Goals.

terug

D: gemeentelijk beleid
Het beleid van de gemeente heeft in 2018 een impuls gekregen doordat er een andere coalitie is gevormd. In de bijeenkomst op 7 februari en daarna is gebleken dat er geen grote veranderingen te verwachten zijn. Uiteraard zal elk college haar stempel willen drukken op het beleid maar het is duidelijk dat de stad waarde hecht aan het feit dat er een goed werkend maatschappelijk veld is dat zorg draagt voor activiteiten en informatie voor de burgers van de stad. Een van de taken van ‘Eindhoven-Mondiaal’ is om te dienen als gesprekspartner met de gemeente. We hebben dat voor een deel gemist in 2018 maar hopen dat weer op te pakken in de komende jaren. Het Vredesburo wil en zal daarin een actieve rol spelen.

terug

 

Nawoord.


De ‘brandende man’ werd in 2018 uitgeroepen tot World Press Photo. Het is een demonstrant in Venezuela. Het is voor ons misschien onbegrijpelijk dat mensen hun leven in de waagschaal stellen voor abstracte begrippen als ‘vrijheid’ en ‘democratie’. Tegelijkertijd dienen wij ons te beseffen dat vrijheden geen natuurwetten zijn maar menselijke zaken die onder druk kunnen komen te staan. Vrede kan niet bestaan zonder rechtvaardigheid. Mensen kunnen niet ‘geknecht’ worden en hun menselijkheid ontnomen. Elk jaar proberen we een bijdrage te leveren aan een wereld die vreedzaam, duurzaam en rechtvaardig is: druppels koelen elke hete plaat af!

Bij deze willen we iedereen hartelijk bedanken die ons werk in 2018 mogelijk hebben gemaakt. We wensen iedereen Vrede en alle goeds.

Bestuur en medewerkers van Stichting Vredesburo

 

terug