Werkplan 2016

Werkplan 2016

Stichting Vredesburo Eindhoven

meisje met globe

Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
www.vredesburo.nl
www.vredeseducatieeindhoven.nl
info@vredesburo.nl

Inhoud:

1. Inleiding;
2. Vraag en aanbod;
3. Projecten in 2016:

A. projectenbank
B. informatiebijeenkomsten/netwerken
C. informatieverschaffing aan het onderwijs/werving:

aanbod projecten
informatieve mailings/bezoeken

D. uitvoering educatieve projecten

wat, waar en hoeveel
stage en stageprojecten

E. Fakkeltocht
F. Fondswerving en beheer arbeidsplaats

4. Documentatiefunctie – informatiefunctie – ondersteuningsfunctie;
5. Eindhoven mondiaal/educatie;
6. Vredesweek 2016;
7. Afrikadag in 2016, gekoppeld aan een muzikaal educatief project over vluchtelingen uit (Afrikaanse) oorlogsgebieden onder de naam ‘Beat the Borders’;

Nawoord.

 

1. Inleiding.

In 2016 zullen er binnen het vredeseducatiegebeuren veranderingen optreden. Het Vredesburo zal zich oriënteren op de nieuwe gemeentelijke uitgangspunten waarbij Vredeseducatie (als onderdeel van de nieuwe VN-doelen) een belangrijke rol zal gaan vervullen. Daarnaast zal het Vredesburo als taak op zich nemen om als coördinatiepunt te dienen voor ‘mondiale (vredes)educatie’ in de stad. Dit voornemen zullen wij uitvoeren in samenhang met de gemeente en de groepen uit het particulier initiatief (naar verwachting zullen een 20-tal organisaties hierin participeren). Tevens zal er in het kader van de door de gemeente gehanteerde doelstellingen een beleid worden ontwikkeld waardoor meer partners in de stad betrokken gaan worden bij de activiteiten. Naast deze nieuwe ontwikkelingen zal uiteraard het bestaande pakket aan taken gehandhaafd worden.

5405498_orig

Deze ontwikkelingen vinden plaats in een wereld die voor velen onrust en angstgevoelens oproepen. De verwachting is dat zowel op micro- als op macroniveau de wereld een woelige tijd tegemoet gaat. Onzekerheid is troef. Oorlog in het Midden-Oosten en delen van Afrika en de daarmee gepaard gaande vluchtelingenstromen zullen een merkbare invloed gaan hebben op onze samenleving. Draagkracht, tolerantie, respect zijn de woorden die veelvuldig gehanteerd zullen gaan worden. Cultuurverschillen zullen soms onbegrip en agressie teweeg brengen. Het Vredesburo zal in haar aanbod deze nieuwe ontwikkelingen meenemen om te komen tot nieuwe invalshoeken en programma’s. De noodzaak tot Vredeseducatie moge voor iedereen duidelijk zijn.

terug

2. Vraag en aanbod in 2016

Wij beseffen dat het voor een subsidiërende overheid van het grootste belang is om zoveel mogelijk vraaggericht te werken en de mensen in de stad te “bedienen” in de vragen die zij hebben. Met betrekking tot het werkgebied van het Vredesburo is het in grote mate duidelijk dat er een vraag van de burgers van Eindhoven ligt: pesten/treiteren, geweld in diverse vormen halen continue de pers en er is een constante behoefte van mensen “om er iets tegen te doen”. Campagnes van de overheid, initiatieven van ouders en scholen, activiteiten in buurten en wijken: uit al deze zaken blijkt dat het meer dan ooit leeft. Het Vredesburo vervult daarin de rol van kenniscentrum/projectenbank en uiteraard als uitvoerder/aanbieder van lessen/projecten en ontwerper van materialen.
In aanvulling op bovenstaande uitgangspunten zal er voor het Vredeseducatiebeleid inspanningen worden verricht om meer groepen uit het bedrijfsleven/design te betrekken bij het werk van het Vredesburo. Het streven is om als organisatie ingebed te zijn in de totale samenleving en niet specifiek voor enkele sectoren. Dit streven loopt gelijk op met de opmerkingen die vastgelegd zijn in het nieuwe Eindhovense beleid.
Gezien de ontwikkelingen in de wereld en de toenemende vluchtelingenproblematiek is de verwachting dat dit een integraal onderdeel gaat worden van het Vredeswerk in Nederland. In samenwerking met andere organisaties zal het Vredesburo een gericht aanbod formuleren voor de maatschappelijke vraag die aan het ontstaan is.

Hoge Commissaris VN: ‘We hebben morele plicht alle vluchtelingen op te vangen’

‘Geen angst zaaien, niet alle opvang aan Duitsland en Zweden overlaten’

18-08-2015

De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen der Verenigde Naties, António Guterres, bekritiseert de EU-landen omdat ze te weinig doen om vluchtelingen eerlijk te verdelen over Europa. Vooralsnog komt het neer op Duitsland en Zweden die de meeste vluchtelingen opnemen.
“De last moet door meer landen worden gedragen. Het is niet langer te verantwoorden dat alleen Zweden en Duitsland de meerderheid van asielzoekers opnemen. Er zijn veel meer landen met goede voorzieningen voor het opvangen van asielzoekers”, laat Guterres weten aan de Duitse courant Die Welt.
Zweden en Duitsland namen tot nu toe, samen met Hongarije en Oostenrijk, de meeste asielzoekers per miljoen inwoners op.
In totaal werden in het eerste kwartaal van 2015 185.000 asielzoekers opgenomen in Europa.
Morele plicht
Volgens Guterres, voorheen minster-president (socialistische partij) van Portugal, “vluchten de mensen voor geweld en vervolging en hebben de Europese landen daarom de morele plicht de vluchtelingen welkom te heten en op te vangen”.
Guterres vindt dat de Europese landen maar moeten leren leven met de “dramatische humanitaire consequenties van conflicten waarvoor wij Europeanen geen oplossing lijken te kunnen vinden terwijl we nieuwe conflicten ook niet weten te voorkomen”.”We kunnen mensen die moeten vluchten voor hun leven niet wegsturen. Ze zullen blijven komen en het zullen er waarschijnlijk nog veel meer worden”, aldus de Hoge Commissaris.
Angst zaaien
Guterres besluit zijn betoog met: “Vluchtelingen moeten als mens worden behandeld. Ik maak me er zorgen over dat vluchtelingen steeds vaker worden afgeschilderd als ‘indringers’, ‘gelukszoekers’ of ‘terroristen’. Dit beeld wordt gecreëerd om angst te zaaien. Het gaat hier om een strijd voor menselijke waardigheid.”

Het Vredesburo heeft een lange traditie in het werken met groepen die rechtstreeks met vluchtelingenproblematiek te maken hebben. We willen deze expertise graag aanbieden (samen met andere Eindhovense groepen op dit gebied) aan het onderwijs. Groot voordeel is dat wij in deze gebruik kunnen maken van de persoonlijke verhalen van vluchtelingen. Wij vinden het belangrijk om hen een stem te geven.

terug 

3. Projecten in 2016

3 A. Projectenbank.

Het Vredesburo zal in 2016, conform de gemeentelijke opdracht, relevant materiaal verzamelen ten behoeve van lessen en projecten. Deze projecten zullen door het Vredesburo zelf gebruikt worden en aangeboden worden aan het onderwijs.

3 B. Informatiebijeenkomsten/netwerken.

Voor 2016 zullen er een aantal nieuwe ontwikkelingen zijn die vooral ingegeven worden door de verandering in het beleid aangaande mondiale bewustwording van de gemeente Eindhoven. We zullen meer moeten denken vanuit de gedachte dat wij samen met anderen een kwalitatief en kwantitatief stedelijk aanbod verzorgen. Het Vredesburo zal hierin een coördinerende en uitvoerende rol spelen.
Informatiebijeenkomsten/netwerken

Het Vredesburo zal 3 stedelijke bijeenkomsten organiseren op het gebied van (Vredes)educatie/ methodiek en mondiale bewustwording.
Thematiek
*gemeenschappelijk aanbod, dit uitbrengen en communiceren met het onderwijs
* scholing/training: gebruik maken van de expertise die voorhanden is bij de diverse organisaties en deze ‘delen’
* opzetten stedelijk netwerk m.b.t. educatie.
De aanzet tot samenwerking op het gebied van “vluchtelingen” zal verder worden ingevuld.

3 C. Informatieverschaffing aan het onderwijs/werving.

In 2016 zullen alle scholen in Eindhoven benaderd worden met het standaardaanbod van het Vredesburo. Voor 2016 zal dit aangevuld gaan worden met 2 nieuwe thema’s:

* De nieuwe Koude Oorlog;
* De nieuwe VN doelen.

Uit diverse gesprekken met het onderwijs is gebleken dat men snel overvoerd raakt met aanbod. Het Vredesburo zal daarom met andere groepen proberen te komen tot een gemeenschappelijk strategie en een gemeenschappelijke coördinatie.
In 2016 zal onze website over vredeseducatie ‘in de lucht blijven’. www.vredeseducatieeindhoven.nl
Daarnaast zal er gebruik gemaakt worden van de website www.eindhoven-mondiaal.nl (deze wordt in opdracht van de Eindhovense groepen beheerd door het Vredesburo).

3 D. Uitvoering educatieve projecten.

wat, waar en hoeveel
stage en stageprojecten

In 2016 zullen we aanwezig zijn op een aantal scholen in Eindhoven. De verwachting is gerechtvaardigd dat er een aantal structurele contacten blijven bestaan en dat we een kleine groei van het aantal contacten zullen kennen. We gaan ervan uit dat de inspanningen richting basisschool – VMBO – MBO vruchten zullen afwerpen.
Wat:
* voornamelijk anti-pestenprojecten voor groep 7 & 8 van de basisvorming;

* middelbaar onderwijs: naast anti-pestenprojecten ook multiculturele samenleving en internationale ontwikkelingen (vluchtelingenproblematiek).

Deze lessen zullen in bescheiden mate ook financiële middelen voor het Vredesburo genereren.

 

3 E. Fakkeltocht Eindhoven 2016.

In 2016 zal er wederom een fakkeltocht georganiseerd worden. Hoe deze gecoördineerd zal gaan worden staat nog open omdat er veranderingen in de bestaande structuur te verwachten zijn. Mogelijkerwijs zal het Vredesburo in 2016 daarin een grotere rol gaan spelen

 

3 F. Fondswerving en beheer arbeidsplaats

Voor 2016 is er een nieuwe verordening van de gemeente die direct op ons werk van invloed is, kleine subsidies in het kader van het Fonds Mondiale Bewustwording worden gecontinueerd. Daarnaast zal de gemeente een projectmatige aanpak gaan hanteren waarbij het DNA van de stad een rol zal gaan spelen gekoppeld aan de VN-doelen. Daarnaast zal er meer en gerichter moeten worden samengewerkt met alle mogelijke stedelijke partners.

Financieringsbronnen en -mogelijkheden in 2016:
Van belang is het gegeven dat de gemeente een andere subsidiesystematiek invoert in 2016. Het is op dit moment onduidelijk wat de gevolgen voor het Vredesburo zullen zijn. De verwachting is dat we in de toekomst zullen blijven beschikken over een bijdrage van de gemeente die het mogelijk zal maken om de projecten uit te voeren. Voorwaarde is dat het Vredesburo kan blijven beschikken over een professionele kracht voor coördinatie en uitvoering.

* voor informatiebijeenkomsten, nieuwe projecten en activiteiten die samenhangen met de onderwerpen binnen het takenpakket Vredeseducatie:
gemeente Eindhoven (Fonds Mondiale Bewustwording), Fonds Vredesprojecten, Vredesfonds, Haëlla stichting, stichting Doen en diverse kleinere stichtingen en instellingen (Emmaus, stichting Overall) + inkomsten uit uitgevoerde werkzaamheden;
* voor kosten die samenhangen met de structurele kosten van het Vredesburo:
Donaties en schenkingen (voornamelijk particulieren) + bijdrages van groepen waarvoor wij werk verrichten. Gedeelten van subsidies die daarvoor bestemd mogen worden.

 

Hoe bereikt ons een vraag:

1. via de inloop in de winkel;
2. via de websites en facebook;
3. via bevriende organisaties;
4. via bladen, publicaties en bijeenkomsten;
5. via persoonlijke netwerken;
6. via gerichte acquisitie;
7. via stages.

Samenvatting: via bovenbenoemde kanalen bereiken ons op jaarbasis ongeveer 100 vragen die betrekking hebben op het uitvoeren van lessen en projecten in het kader van Vredeseducatie. Van deze aanvragen wordt ongeveer 30% omgezet in lessen en projecten. Dit percentage zou hoger zijn als het Vredesburo meer onderwijsmede-werkers zou hebben en als de scholen gespreid door het jaar lessen zouden aanvragen. Op dit moment zijn er pieken in het begin en einde van het schooljaar, omdat daar (binnen het rooster) nog open plekken zijn (veel scholen gebruiken de eindexamentijd om extra lessen met een maatschappelijke inhoud te geven, omdat er anders veel vrije uren zijn). Dit leid soms tot nee-verkopen omdat de vragen elkaar overlappen.

We verwachten voor 2016 geen al te grote verschuivingen in deze cijfers. Zowel de werkzaamheden als de verwachte lessen zullen ongeveer gelijk blijven. De capaciteit van het Vredesburo is ook beperkt: als er meer groei is zullen we het ook moeten kunnen invullen.
Er zal waarschijnlijk wel een verschuiving plaatsvinden als het gaat om de inhouden. We verwachten voor 2016 ook een aantal aanvragen die betrekking hebben op de veranderende situatie in de wereld (conflict Oekraïne/IS/Syrië/Irak) en de daarmee gepaard gaande vluchtelingenstromen.

terug

4. Documentatiefunctie – informatiefunctie – ondersteuningsfunctie

Het Vredesburo is opgericht in 1982 als documentatie- en informatiecentrum aangaande de problematiek van oorlog en vrede. In de loop van de jaren is deze functie stedelijk van groot belang geweest. Deze functie werd in de afgelopen jaren structureel gesubsidieerd door de gemeente Eindhoven.

We willen hier ingaan op de diverse activiteiten die plaatsvinden onder deze noemer en de invulling die we daaraan willen geven in de komende jaren.

Inhoud:
a: documentatie/archief/bibliotheek
b: winkelfunctie
c: ondersteuning: vragen en begeleiding
d: web ondersteuning
e: stage-projecten
f: informatieverschaffing
g: secretariaat Eindhoven mondiaal / beheer van de website www.eindhoven-mondiaal.nl
h: project M.O.E.-landers

ad a: documentatie/archief/bibliotheek

Het Vredesburo beheert diverse bestanden:

– een uitgebreid documentatiebestand m.b.t. vraagstukken Vrede, Veiligheid en duurzaamheid;
– er is een eigen bibliotheek die aangevuld wordt met relevante nieuwe uitgaves (de catalogus van de bibliotheek is on-line in te zien;
– we hebben een tijdschriftenbestand (op papier en virtueel) van ongeveer 60 bladen;
– we beheren het Eindhovense Vredesarchief.

We vinden het van het grootste belang dat ook in de toekomst er een plek is in Eindhoven waar deze informatie is op te vragen en in te zien. Bezoekers en vrijwilligers van het Vredesburo maken gebruik van deze bestanden. Daarnaast zijn er per e-mail verzoeken van geïnteresseerden/docenten.

ad b: winkelfunctie

Voor de komende jaren verwachten we dat ongeveer 1000 mensen jaarlijks de winkel binnenlopen: soms om iets aan te schaffen, een goed gesprek, informatie. De laagdrempeligheid is voor het Vredesburo van groot belang. Wij zijn een herkenbaar punt in de Eindhovense binnenstad. We zijn 5 dagen per week open en de verwachting is dat we dat zullen blijven.

ad c: ondersteuning: vragen en begeleiding

Een van de taken van het Vredesburo die de komende jaren meer zal worden gevraagd is de ondersteuningsfunctie. Door het wegvallen van andere ondersteunende organisaties komen steeds meer groepen bij ons over de vloer. Vragen hebben betrekking op :

p.r.: folders/affiches ,contacten met de pers;
subsidieverordeningen, relatie met de overheid;
opzetten van projecten (zowel in Nederland als in het buitenland);
vragen m.b.t. juridische zaken;
organiseren van activiteiten.

ad d: webondersteuning en -beheer

Op dit moment beheert het Vredesburo een 5-tal websites. Voor de komende jaren zal het belangrijk worden om groepen te helpen met het opzetten van webpagina’s/facebook. Het Vredesburo beschikt over de expertise om dit te doen. Dit is vooral van belang omdat het technisch vermogen bij een aantal organisaties ontbreekt.

ad e: stage-projecten

In het Vredesburo lopen jaarlijks ongeveer 3 MBO/HBO-studenten stage, daarnaast komen er ongeveer 15 tot 20 maatschappelijke stagiaires van diverse scholengemeenschappen.
Onderdeel van de stage is het uitvoeren van een zelfgekozen informatief en/of educatief project. In 2016 zullen we daarmee doorgaan. Daarnaast is er via de stagiaires ook contact met het onderwijs.

ad f: informatieverschaffing

Voor 2016 zullen we in het kader van deze primaire functie:

– 5 nieuwsbrieven uitgeven: 400 stuks;
– op papier en via internet over actuele zaken mailings verzorgen: 5 per jaar;
– eigen brochures maken voor een breed publiek (2 per jaar: oplage 1000);
– informatie verschaffen voor specifieke groepen (ook i.v.m. VN doelen).

ad g: secretariaat Eindhoven – Mondiaal/website Eindhoven-mondiaal

In het kader van de gemaakte afspraken binnen de stuurgroep zal het Vredesburo de secretariële taken vervullen van het overleg. Belangrijkste taken zijn: het contact tussen stuurgroep en achterban in stand houden en het verzorgen van vergaderingen. De precieze taakstelling zal in de loop van 2015 worden opgesteld.

Naast de website zal er ook op papier een overzicht komen van activiteiten. Voor velen is het nog steeds van belang om informatie ‘mee te nemen’ en in de binnenzak te vervoeren. Per kwartaal willen we een papieren wegwijzer maken, die in een forse oplage verspreid gaat worden.

Als aanvullende taak zal het Vredesburo in 2016 ook het beheer gaan voeren van de website die in het kader van het functioneren van mondiaal Eindhoven is opgezet: www.eindhoven-mondiaal.nl. Ook hiervan zullen de kosten beperkt zijn (merendeel is vrijwilligerswerk). Er zijn kosten te verwachten als het gaat om soft- en hardwareaanpassingen.

ad h: project M.O.E.-landers

In het verleden heeft het Vredesburo meegewerkt aan een onderzoek en informatieve activiteiten rondom de positie van nieuwe instromers vanuit het voormalige Oostblok. Integratie van deze groepen (Roemenen, Polen , Bulgaren, Hongaren, mensen uit voormalige Russische republieken) gaat soms gepaard met de nodige problemen. Wij willen in 2016 verder onderzoek gaan doen en een tweetal bijeenkomsten organiseren rondom de mogelijkheid om voor deze groep “wegwijs”-activiteiten op te zetten waarbij taal en maatschappelijke oriëntatie hand in hand gaan. Dit project is een logisch vervolg op de wens om ook direct in de stad in buurten en wijken actief te zijn. Een bijdrage leveren aan een succesvolle integratie van deze groepen is voor ons een directe bijdrage aan Vrede in eigen stad en buurt.

terug

5. Eindhoven mondiaal/educatie

In 2015 is een structuur ontstaan naar aanleiding van de veranderingen van het gemeentelijk beleid. Een van de zaken die in 2015 geregeld zijn, is het bestaan van een stuurgroep die als intermediair dient tussen particulier initiatief en de gemeente. Binnen de stuurgroep en in overleg zijn een aantal werkgebieden aangewezen en hebben organisaties die op zich genomen. Vanuit het verleden is het Vredesburo altijd actief geweest in het onderwijs en het is daarom voor de hand liggend dat de sectie “educatie” door het Vredesburo is opgepakt.

Binnen het Vredesburo zal dit project worden gecoördineerd door degene die verantwoordelijk is voor de educatie: we borgen zo dat de activiteiten professioneel en structureel worden verzorgd.

In 2016 zullen in dit kader de volgende activiteiten worden ondernomen:

2 werkbijeenkomsten.

In deze bijeenkomsten zullen onderwerpen aan de orde komen die te maken hebben met mondiaal educatief beleid en de nieuwe VN-doelen. Daarnaast zal er deskundigheidsbevordering in verwerkt worden. Uitgangspunt hiervoor is de aanwezige kwaliteit van de aangesloten groepen (dit om torenhoge kosten te vermijden maar ook omdat er te weinig gebruik gemaakt wordt van de in Eindhoven aanwezige kennis).

 

Eindhoven-VN-educatie-brochure/krant wordt gemaakt voor leerlingen en docenten.

Een van de pijlers voor het mondiale en Vredesbeleid in 2016 zullen de nieuwe uitgangspunten van de VN zijn. Het Vredesburo is voornemens om een aantal uitgaves te verzorgen om deze uitgangspunten onder de aandacht te brengen van leerlingen/docenten in het Eindhovense onderwijs.

 

Een steunpunt educatie inrichten.

Om de wens van het onderwijs te waarborgen, dat er een helder en duidelijk aanspreekpunt moet zijn, zal het Vredesburo dit realiseren in samenwerking met alle groepen die actief in het onderwijs zijn. We zullen hierover ook met het onderwijsveld overleggen, Het steunpunt zal omvatten :
– overzicht groepen en hun aanbod;
– overzicht materialen voor lessen en bijeenkomsten;
– achtergrondliteratuur;
– internetbestanden.

 

Nieuwe modules worden gemaakt om de uitgangspunten van de nieuwe VN doelen te vertalen richting het onderwijs:

diverse uitvoeringen voor 10 – 18 jarigen i.s.m. Summa college (stagebureau 040-productions) en Fontys Hogescholen (afdeling pedagogiek). In principe zal in 2016 door diverse jongeren worden gewerkt aan programma’s die kunnen worden gebruikt in het onderwijs. Uitgangspunt is de door het onderwijs naar voren geschoven wens om met leerlingen ‘aan de slag te gaan’: de nieuwe opzet is vooral dat jongeren zelf doen en ervaren en niet zozeer de informatie consumeren.

 

landelijke contacten onderhouden:

Naast de stedelijke inspanningen zullen we in het kader van deze ontwikkelingen ook contact onderhouden met landelijke organisaties en meedenken en meepraten op diverse bijeenkomsten. Primair zal altijd de praktijk in Eindhoven zijn maar we zullen er zorg voor moeten dragen dat landelijk bekend is hoe wij dit nieuw beleid implementeren.

 

acquisitie richting het onderwijs opzetten en gedeeltelijk uitvoeren:

een van de moeilijke punten in vraag en aanbod tussen scholen en particulier initiatief is ‘hoe vind je elkaar’. In Eindhoven zijn diverse organisaties die vanuit mondiaal perspectief richting het onderwijs actief zijn. Het onderwijs bezwijkt onder de kwantiteit van het aanbod en is niet altijd op de hoogte van de mogelijkheden van organisaties. Het Vredesburo wil samen met de Eindhovense groepen een gemeenschappelijk aanbod gaan verzorgen en in dit kader met het onderwijs contacten opbouwen en in stand houden. Middelen hierbij zijn kranten, affiches, websites maar ook contactbijeenkomsten en schoolbezoeken.

Naast bovengenoemde zaken, die rechtstreeks met educatie te maken hebben, willen we graag dat er ook nieuwe activiteiten ontstaan die gemeenschappelijk worden gedragen en die een vertaling krijgen naar het onderwijs (als voorbeeld kan hiervoor dienen de structuur die ontstaan is voor de jaarlijkse fakkeltocht). Mogelijkheden hiervoor liggen in de speciale dagen die door de VN zijn aangegeven ( kinderrechten, vluchtelingen) en dagen die een specifieke betekenis hebben gekregen: Sharpeville-herdenking, Hiroshima-herdenking. Het Vredesburo zal hiervoor in 2016 initiatieven ontwikkelen.

terug 

6. Vredesweek 2016

De Vredesweek is het moment in het jaar om de Eindhovense bevolking te laten zien waar groepen op het gebied van Vrede & mondiale bewustwording mee bezig zijn. In de afgelopen jaren heeft het Vredesburo zorg gedragen voor het feit dat er ook in Eindhoven in die week activiteiten zijn. We willen in de toekomst, te beginnen in 2016, de Vredesweek weer op de kalender van de stad krijgen. Daartoe zullen wij :

1 fungeren als Vredesambassade (en meedraaien in de landelijke organisatie);
2 het onderwijs benaderen voor het verzorgen van Vredeslessen;
3 informatieve activiteiten opzetten, initiëren en ondersteunen + gemeenschappelijke presentatie van de groepen in de vorm van een informatieve markt;
4 contacten met de lokale media opbouwen en onderhouden;
5 p.r. verzorgen in de stad.

Daartoe zal er een nieuwe structuur worden opgezet waardoor al in een vroeg stadium activiteiten bekend gemaakt kunnen worden.

ad 1: als Vredesambassade zullen wij het centrale punt zijn waar informatie te verkrijgen is die via het landelijke PAX wordt gedistribueerd. Daarnaast zullen wij aanspreekpunt zijn en mensen en organisaties steunen in het opzetten van activiteiten. In het kader hiervan zullen we ook participeren in landelijke werkgroepen en evaluaties.

ad 2: In het kader van de Vredesweek zal er in 2016 een campagne gevoerd gaan worden onder de noemer ‘elke school een vredesles’. We hopen dat daarmee ook het onderwijs de Vredesweek zal gaan zien als een belangrijk gebeuren dat met de leerlingen gedeeld moet worden. Het Vredesburo zal lessen uitvoeren, materialen ontwerpen en materiaal vanuit het landelijke comité verspreiden. We willen dat in 2016 10 tot 20% van alle scholen op de een of andere manier aandacht zal gaan schenken aan de Vredesweek.

ad 3: Het Vredesburo zal structureel op 21 september (Internationale Dag van de Vrede, uitgeroepen door de VN) een informatieve activiteit opzetten in het kader van het door Pax gehanteerde thema of een thema dat op dat moment actueel en onvermijdelijk is. We zullen samen met andere groepen zorgen dat er een weekagenda met activiteiten zal ontstaan en in de week zal er ook een gemeenschappelijke presentatie zijn in de vorm van een grote informatiemarkt.

ad 5: in 2016 zullen we zorg dragen voor het feit dat de informatie over de Vredesweek voor iedereen inzichtelijk wordt gemaakt. We zullen hiervoor een verspreidingsstructuur opzetten voor affiches en flyers (in samenwerking met stichting Supportpunt). We zullen via de site www.eindhoven-mondiaal.nl de virtuele agenda bijhouden en daarnaast zullen we een ‘Vredesweekwijzer’ maken: een brochure/krant, waar het programma en achtergronden in verzameld worden.

terug

7. Afrikadag in 2016, gekoppeld aan een muzikaal educatief project over vluchtelingen uit (Afrikaanse) oorlogsgebieden onder de naam ‘Beat the Borders’

Het Vredesburo ondersteunt en begeleidt ongeveer 10 organisaties die een connectie hebben met Afrika: van concrete projecten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs tot ondersteuning bij het leven en werken in de Nederlandse samenleving. In de loop van de jaren is er een wens gegroeid om alle groepen uit de regio rondom het thema ‘ Wij en Afrika’ bij elkaar te roepen. In de regio zijn ongeveer 45 groepen actief. Bedoeling is om primair te praten over de problemen die groepen ervaren en hoe de toekomst gestalte gaat krijgen: we kiezen voor een workshopmodel met inleiders uit het land waarbij ook de in Eindhoven aanwezige kennis en kunde zal worden ingezet. Daarnaast zullen we uiteraard ook een cultureel programma opzetten omdat de bedoeling is dat ook vele Eindhovenaren de dag bezoeken. Dit programma zal vooral gestalte krijgen door de inbreng van de groepen zelf: er is veel talent op elk gebied aanwezig.

We zullen:

1: een gids maken m.b.t. de groepen die actief zijn, met gegevens en doelstelling;

2: een dag organiseren voor alle groepen en geïnteresseerden met een discussie- en informatieprogramma en een cultureel gedeelte. We verwachten ongeveer 25 organisaties en 500 bezoekers over de hele dag;

3: in het kader van de dag en het werk van de diverse groepen zullen we een mediacampagne voeren waarin werk en leven van de deelnemers van de diverse groepen centraal zal staan.

Omdat we het belangrijk vinden dat de problematiek van vluchtelingen (velen komen uit Afrika) in het onderwijs een plaats heeft, is er gezocht naar een invalshoek die het voor kinderen aantrekkelijk maakt om te luisteren naar en te praten over deze moeilijke materie. Voor het Vredesburo is het essentieel om dit onderwerp zo breed mogelijk te bepraten omdat er veelal conflicten en oorlogen aan ten grondslag liggen.
In overleg met organisaties en individuen die betrokken zijn bij deze problematiek is steeds naar voren gekomen dat muziek een invalshoek is die alom gewaardeerd wordt en die mensen overal ter wereld verbindt. In samenwerking met de Eindhovense musicus Johan Aben is daarom

‘beat the borders’

ontwikkeld: een muzikaal programma waar verhalen van vluchtelingen gekoppeld wordt aan Afrikaanse muziek. Het geheel is een theaterachtig stuk met audiovisuele ondersteuning. In het programma komen vluchtelingen zelf aan het woord. Er zijn contacten met Afrikaanse muzikanten die mede voor de invulling zullen zorgen. Daarnaast zijn er contacten met vluchtelingenorganisaties om zorg te dragen voor adequate en up-to-date informatie.
In 2016 willen we dit stuk ontwikkelen en contacten met scholen leggen. In 2016 gaan we de eerste try-out houden en met scholen overleggen welke vorm het meest geschikt is.

terug

Nawoord

We verwachten in 2016 een wereld met veel onzekerheden. Een wereld die veel spanningen zal opleveren. Een wereld die mensen bang en onzeker maakt. Het Vredesburo hoopt op kleine schaal een bijdrage te leveren aan een wereld waarin mensen anders met elkaar omgaan. De zorg voor elkaar en de realisatie dat geweld geen zinvolle oplossing is voor conflicten (niet in het groot en niet in het klein) is daarbij onze richtsnoer.

Bestuur en medewerkers van Stichting Vredesburo Eindhoven

terug