Vredesburo Werkplan 2019

VREDESBURO EINDHOVEN

Werkplan 2019


Inleiding

Project 1. ‘Vrede zonder drempels’ 3.0 (incl.: Kobane/New in Nl/diaspora);

Project 2. Vredesweek 2019

O
Het Vredesburo kent een aantal activiteiten die horen bij ons ‘bestaan’ en die het hart vormen van ons werk. In de afgelopen jaren is hiervoor subsidiëring aangevraagd. Voor 2019 willen we daarom deze projecten wederom aandienen voor subsidiëring. Uiteraard is er geëvalueerd en bijgesteld. Een aantal elementen is op basis van lopende ervaringen in 2018 veranderd. We hebben de titel 3.0 gekozen omdat (zoals in software) wij leren van de fouten en ervaringen uit het verleden en deze willen we omzetten in betere activiteiten met een hoger rendement. We hebben een aantal nieuwe onderdelen van ons werk mede gebundeld in ‘Vrede zonder drempels’. Deze activiteiten zijn in de afgelopen jaren een vast onderdeel geworden van ons takenpakket en daardoor horend bij de kerntaken van het Vredesburo.

terug

Inleiding.

Wie zijn wij?

De stichting Vredesburo Eindhoven is opgericht in 1982 en is daarmee een van de langst bestaande initiatieven op het gebied van Vredeswerk. De stichting is opgericht omdat er toentertijd een overweldigende maatschappelijke interesse was m.b.t. aspecten van het Vredesdenken. Dit werd mede veroorzaakt door de directe beslissingen om nieuwe kernwapens te stationeren. De oprichters waren mensen die actief waren in politieke en maatschappelijke organisaties in Eindhoven. Het feit dat er in een, voor Nederlandse begrippen, grote stad als Eindhoven geen informatiepunt was voor deze problematiek, werd als een groot gemis ervaren. Vanaf het begin is er op scholen (dienstplicht/dienstweigeren) gewerkt, is er opgestart met documentatie en bibliotheek en is men diverse activiteiten gaan opzetten om mensen meer te betrekken bij vragen aangaande veiligheid en vrede. Het model, dat gekozen werd, was een informatiewinkel. De verwachting was dat dit laagdrempelig zou werken en meer interesse zou kweken om vrijwilligerswerk te doen.

Vrede en veiligheid is natuurlijk niet alleen een macro-gebeuren. In de dagelijkse omgang in de publieke ruimte, school en gezin komen ook deze aspecten naar voren en zijn ze onderwerp van beleid van de gemeente. Iedereen is gebaat bij samenlevingsvormen die zorgen dat eenieder kan participeren zonder angst voor agressie, iedereen is er bij gebaat om in een stad te wonen waar men zich veilig voelt. Het Vredesburo draagt mede zorg voor een klimaat van begrip en informeert daarnaast burgers over allerlei zaken die in dit kader van belang zijn. Uit allerlei onderzoeken blijkt steeds weer dat ‘Vrede’ voor alle burgers een groot goed is. Naast deze algemene beleidsterreinen is er specifiek de invulling op het gebied van informatieverstrekking/vredeseducatie/activiteiten/vluchtelingenproblematiek en de invulling van de jaarlijkse Vredesweek.

Het Vredesburo draagt zorg voor kwaliteit en kwaliteitsbewaking door:
1. een organisatie te zijn met een vaste coördinator en een bestuur bestaande uit mensen die actief zijn in het onderwijs (omdat Vredeseducatie een speerpunt is van het beleid);
2. een organisatie te zijn met gekwalificeerde vrijwilligers en stagiaires (waarbij de HBO/WO stagiaires belast zijn met onderzoek en ontwikkeling van de producten van het Vredesburo);
3. stedelijk te functioneren binnen samenwerkingsverbanden, die mede de kwaliteit bepalen en becommentariëren;
4. intern overlegstructuren en evaluatiemomenten in te bouwen;
5. regelmatig bezoekers en gebruikers te bevragen over kwaliteit van uitvoering (onderwijs);
6. verslaglegging en het dragen van verantwoordelijkheid in het kader van subsidieverstrekking door (gemeentelijke) overheid en fondsen.

De financiële administratie wordt in eigen beheer gedaan door de mensen die een achtergrond hebben in boekhouding en administratie. Voor het gedeelte dat betrekking heeft op de loonkosten van de coördinator is een professioneel bureau ingehuurd.

terug

Projectplan 1. ‘Vrede zonder drempels’ 3.0


Dit project omvat de structurele taken van het Vredesburo. Zij vormen de kern van het Vredesburo. We bieden dit aan als 1 project omdat het niet los van elkaar gezien kan worden. In dit project zijn de volgende activiteiten opgenomen die jaarlijks door het Vredesburo worden uitgevoerd:
documentatie/bibliotheek;
begeleiding van groepen (specifiek Afrikaanse organisaties) en individuen;
educatie;
nieuwsverschaffing;
webactiviteiten;
winkelgebeuren;
stagiaires;
fakkeltocht;
projectgroep Kobane voor projecten en informatie over Syrie;
projectgroep ‘New in Nl’ : taal en integratieprojecten voor nieuwe Nederlanders.


Het doel van ons ‘bestaan’ is om inwoners van de stad Eindhoven te informeren over – en te betrekken bij – activiteiten aangaande de problematiek van Oorlog en Vrede. Daartoe hanteren wij het model van een inloopwinkel die gedurende kantooruren toegankelijk en bereikbaar is voor het publiek. Wij informeren het publiek middels nieuwsbrieven, mailings, websites, Facebook, organiseren activiteiten in de stad en participeren in diverse samenwerkingsverbanden. Het doel is om een substantieel gedeelte van de Eindhovense bevolking te informeren en aan te zetten tot participatie in activiteiten met als langetermijndoel de attitude van mensen te veranderen. Het Vredesburo verschaft ook ruimte om te overleggen en te werken: 25 kleine bijeenkomsten en werkoverleggen.
Een goed geïnformeerde bevolking is van belang voor de stad. Het gebied van Vrede (waaronder ook vluchtelingenproblematiek & multiculturele samenleving) is niet alleen een landelijke aangelegenheid, maar is met name ook een onderwerp van de burgers in de stad. Het Vredesburo beoogt, door informatie te verschaffen en mensen te ondersteunen, om een bijdrage te leveren aan een leefbare stad waar begrip en tolerantie geen holle woorden zijn en waar iedereen mee kan en mag doen. Deze uitgangspunten, verwoordt in VN-doel 16, hebben betrekking op alle niveaus van de politiek en vragen om participatie van maatschappelijke organisaties zoals het Vredesburo. Daarnaast zijn er ook een aantal concrete zaken die zowel in het gemeentelijk beleid als in het werk van het Vredesburo worden gedeeld: aandacht voor zinloos geweld/geweld in het uitgaansleven/geweld in het gezin. De positie en kansen van nieuwe Nederlanders. De ‘maakbaarheid’ van een multiculturele samenleving
Tenslotte is er aandacht voor veilige en sociale wijken (waar wij, middels activiteiten, een bijdrage aan leveren).


In de activiteiten van het Vredesburo en de samenwerking met andere organisaties is een substantieel deel van de VN-agenda terug te vinden. Wij committeren ons aan artikel 16 en beschouwen dat als leidraad voor de toekomst.


Het Vredesburo is lokaal drager van een van de belangrijkste discussies in de wereld: de noodzaak om vreedzaam met conflicten om te gaan als garantie voor de toekomst. Het moge duidelijk zijn dat het essentieel is om een stedelijke organisatie te hebben die dit punt oppakt en omzet in concrete activiteiten.

terug
O
Doelgroepen:
Brede lagen van de bevolking in Eindhoven, in specifieke gevallen:
* Mensen, die actief zijn in maatschappelijke organisaties;
* mensen die ondersteuning zoeken bij het opzetten van activiteiten;
* het onderwijs (lessen en stagiairs);
* groepen uit de multiculturele sfeer/nieuwe Nederlanders.
Door middel van ons model is het makkelijk voor mensen/organisaties om contact met ons te maken.

Effecten:
De nagestreefde doelen van verandering zijn soms moeilijk te meten en te monitoren. De vraag waardoor iemand van gedrag verandert en/of geïnteresseerd raakt in een onderwerp is al decennia lang onderwerp van studie. Het Vredesburo zal zich in deze dan ook beperken tot de duidelijk aanwijsbare en kwantitatieve gegevenheden.
1. door het registreren van bezoekers/aanvragen van informatie;
2. door het registreren van groepen/organisaties die ondersteuning vragen;
3. door het registreren van bezoekers bij activiteiten;
4. door de ontwikkeling bij te houden van onze virtuele vredesruimte: bezoekers van de websites/Facebook.
Op basis van de nu al bestaande gegevens uit het verleden zal dit een beeld opleveren van de ontwikkeling en de daarbij horende effecten. Wij gaan ervan uit dat mensen die informatie willen en/of activiteiten bezoeken, die gebruik maken van onze informatie bestanden, die lessen op school willen, bewust bezig zijn met nadenken over zichzelf en de wereld.
Voor de evaluatie en het monitoren van de structurele taken is er:
– op regelmatige basis werkoverleg;
– overleg met groepen die ondersteund worden (3 à 4 keer per jaar);
– periodiek overleg met het bestuur (per kwartaal);
– overleg met ‘mensen van buitenaf/deskundigen’: om een andere kijk op zaken te krijgen (bv. door stagiaires en docenten van het HBO/WO).
Naast deze beschouwing is er natuurlijk ook altijd een verantwoording in de zin van materiaal dat verzameld wordt: krantenberichten, affiches&flyers, foto’s en video’s.
De optelsom van deze manieren zal gaan leiden tot een product dat regelmatig bepraat, geëvalueerd en vastgelegd wordt en dat als zodanig inzichtelijk is voor iedereen.

terug

Aanpak en uitvoering:
Dit project loopt het hele jaar door en wordt uitgevoerd door alle medewerkers/stagiaires van het Vredesburo. Om bepaalde problemen professioneel op te lossen wordt er soms deskundigheid aangetrokken van buiten het bureau (design/techniek). We gaan 4 keer per jaar een nieuwsbrief uitgeven. We gaan in 2019 ongeveer 20 mailings verzorgen met relevante informatie. Er zullen 2 HBO, 2 MBO en 20 maatschappelijk stagiairs actief zijn in 2019.
We houden 5 webpagina’s en een Facebookpagina bij. We verzorgen op ongeveer 20 scholen lessen over pesten en geweld. Samen met vluchtelingenwerk zal er in 2019 voorlichting gegeven worden over vluchtelingen: achtergronden en procedures. In het kader van Mondiaal-Eindhoven zal er in 2019 ook gericht geworven worden voor de VN agenda. We zullen ook in 2019 onderdeel zijn van de organisatie van de Fakkeltocht en een bijdrage leveren aan de basisstructuur van groepen in Eindhoven op het gebied van mondiaal bewustwordingswerk. We zullen vijf dagen in de week open zijn voor het publiek en openstaan voor vragen. We zullen tientallen groepen helpen om beter te functioneren.

Toelichting bij twee nieuwe structurele activiteiten van het Vredesburo:


Werkgroep Kobane: de situatie in Syrie en de regio is er een die de afgelopen jaren centraal heeft gestaan in de internationale politiek. Het Vredesburo heeft een eigen werkgroep opgezet om ‘daarmee aan de slag te gaan’. Doelstelling is:
* aandacht vragen voor de problematiek in Eindhoven;
* concreet materiaal en fondsen inzamelen om projecten te ondersteunen in met name Kobane;
* activiteiten opzetten waardoor mensen uit Eindhoven en gevluchte Syriërs verantwoord vrijwilligerswerk kunnen doen;
* het participeren in een landelijk netwerk van groepen die actief bezig zijn met deze problematiek.


Werkgroep New in Nl: vanuit het verleden is er aandacht geweest voor nieuwe Nederlanders. In eerste instantie was de werkgroep gericht op mensen uit voormalig Oost-Europa (Polen) maar dat veranderde door de instroom van vluchtelingen, expats. De groep heeft als taak om mensen wegwijs te maken in de Eindhovense samenleving. Dit gebeurd door:
* taallessen: voorwaarde voor participatie;
* opzetten van ontmoetingsactiviteiten: taal oefenen en kennis maken met Eindhovense organisaties;
* aanbieden van vrijwilligerswerk.

We vinden het passend binnen het gemeentelijk beleid en de Vredesgedachte dat mensen elkaar ontmoeten, elkaar leren begrijpen en daardoor een bijdrage kunnen leveren aan het Eindhoven van de toekomst.


Toelichting: veel werk van het Vredesburo is gelegen in het aanbieden van informatie. We doen dit via allerlei kanalen waarbij ‘papier’ nog steeds een belangrijk middel is. Daarnaast zijn er jaarlijks een aantal informatiebijeenkomsten rondom actuele thema’s.

Het geld dat uitgetrokken is voor ‘Kobane’ en ‘New in Nl’ zal met name betrekking hebben op p.r. materiaal en het organiseren van kleine bijeenkomsten.

terug

Projectplan 2. Vredesweek 2019: de derde week in september


We willen in de Vredesweek 2019 zorg dragen voor:
een breed en uitdagend weekprogramma ( uitgaande van ongeveer 12 activiteiten);
diversiteit van activiteiten: herdenken/film/ontmoeting/multicultureel;
aandacht voor de thema’s van de week + aandacht voor de SDG’s;
het opzetten en stimuleren van samenwerkingsverbanden.
taken van het Vredesburo:
aanspreek- en coördinatiepunt;
p.r. verzorgen;
praktische ondersteuning bieden;
ambassade zijn/landelijk aanspreekpunt;
zelfstandig uitvoeren van een activiteit.


De Vredesweek in Eindhoven is niet los te zien van de herdenking van de bevrijding van de stad. Vanuit het verleden zijn er initiatieven geweest om naast het officiële gedeelte ook een ‘modernere’ invulling te geven.
In 2019 willen we dit uitwerken en komen tot een aantal activiteiten in het kader van deze dag die ook andere groepen betrekt bij het gebeuren. Het uitgangspunt hiervoor is dat ‘herdenken’ bij vele groepen in de samenleving een centrale rol speelt.


Doelen:
Het doel van de Vredesweek, die zowel landelijk als plaatselijk plaatsvindt, is om mensen te informeren over internationale conflicten en de gevolgen daarvan. Daarnaast is het de week waarin groepen, op het brede gebied van Vrede/mondiaal bewustwordingswerk, zich presenteren aan een breed publiek en aandacht vragen voor de doelen en activiteiten, die zij nastreven. Bijkomend effect is ook om mensen, die actief willen worden, een aanbod te kunnen doen. Op lange termijn is het doel om mensen andere wegen te laten bewandelen als het om conflictbehandeling (dichtbij en veraf) gaat.
De grondgedachte is: ’think global, act local’

Gezien de breedte van het aanbod zijn er een 9-tal VN-doelen die een rol spelen en waar groepen en organisaties aandacht voor vragen.
Met name spelen de doelen 1, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 16 en 17 spelen een rol bij de organisaties, die betrokken zijn bij de organisatie en invulling van de Vredesweek 2019. Met deze constatering is het duidelijk dat de Vredesweek ook een moment is om de resultaten en activiteiten aangaande de VN-doelen voor het voetlicht te brengen. Het uitdragen van deze agenda en de daarbij horende politieke besluitvorming geeft aan dat de Vredesweek nauw aansluit bij het door de gemeente gevoerde beleid.
Uiteraard is de Vredesweek ook ‘gewoon’ wat het is: een moment van bezinning en het kijken naar mogelijkheden om op stedelijke schaal actief te zijn voor Vrede en rechtvaardigheid.

Doelgroepen zijn:
– iedere Eindhovense burger;
– maatschappelijke organisaties op het gebied van Vrede, mondiale bewustwording, multiculturele samenleving, duurzaamheid;
– onderwijs;
– bedrijfsleven.
De doelgroepen zijn breed geformuleerd omdat ook de doelen van de Vredesweek en de VN-doelen brede lagen aanspreken en door talloze organisaties worden ingevuld.

Effecten bepalen:
Zoals bij vele activiteiten is het moeilijk om effecten precies vast te leggen omdat men niet altijd zicht heeft op de langetermijneffecten. Uiteraard zijn een aantal zaken wel vast te leggen en dat zullen we ook doen:
– kwantiteit van bezoekers en participanten: we tellen!;
– aandacht in de media;
– kwaliteit van de activiteiten: voldoen ze aan de gestelde verwachtingen We vragen mensen om een oordeel! Door de week heen zal er continue verslaglegging zijn van de activiteiten. Na de week zal er een evaluatieve bijeenkomst worden belegd.
We gaan ervan uit dat een grote groep mensen uit de stad na de Vredesweek meer inzicht hebben gekregen in de problematiek van internationale conflicten en zich meer bewust zijn geworden van het belang van de VN-doelen: de verwachting is gerechtvaardigd dat dit zal leiden tot nieuwe vrijwilligers en meer activiteiten.

terug

Wie, wat en waar:
De Vredesweek 2019 zal worden georganiseerd door Stichting Vredesburo in samenwerking met een 10-tal organisaties.
Groepen zullen vanaf begin 2019 benaderd worden om te participeren.
Het Vredesburo zal als centraal punt dienen, een stedelijke agenda presenteren en groepen in deze week ondersteunen. Daarnaast zullen er gemeenschappelijke p.r.-activiteiten worden uitgevoerd.


Er zijn een aantal organisaties geweest die structureel in deze week activiteiten plannen. Deze organisaties zullen ook in 2019 weer meedoen en aangevuld worden met groepen die specifiek de VN-doelen in hun agenda hebben.
Participanten vanuit het verleden : Vredesburo, Omslag, WPF, kerkelijke groepen, Vredescentrum, Pax, diverse landencomités, AOL, Amnesty, FNV.
Vanaf 2017 zijn er ook contacten gegroeid met organisaties van expats en vluchtelingen. In 2019 zal dat ook duidelijk voor het voetlicht worden gebracht. Voor 2019 verwachten we ook een toename van groepen die een meer spirituele vredeskoers varen, dit als resultaat van het door ‘Art of living’ georganiseerd festival in 2017.


De Vredesweek is een samengaan van groepen met hun eigen activiteiten en een aantal gemeenschappelijke initiatieven.

In 2019 willen we :
* een gemeenschappelijke activiteit van alle groepen: naar een vorm zal gezocht gaan worden (het zou in het verlengde kunnen liggen en aansluiting kunnen vinden bij het ‘Art of living’ festival dat uitgevoerd is in 2017);
* 15 kleinere activiteiten door de stad, uitgevoerd door de leden van het Vredesweekcomité en Eindhoven-mondiaal;
* aandacht in de lokale media;
* een toename van de bezoekersaantallen;
* een duidelijke koppeling tot stand brengen met de VN-agenda

We hebben in 2016, 2017 en 2018 samengewerkt met “Movies That Matter” en filmhuis Natlab. We willen dat in 2019 continueren en blijvend uitbreiden met de participatie van ‘Docfeed’ (Eindhovens documentaire festival).

Het streven is er op gericht om in 2019/2020 een eigen festival te hebben met documentaires en documentairemakers op het gebied van de uitgangspunten voor de Vredesweek: de nadruk zal liggen op mensen uit de stad/regio. We willen ook proberen om opleidingen audio-visueel van het MBO en HBO hierbij te betrekken.

De kosten hiervoor zijn relatief hoog (filmzaal) zodat deze post relatief ‘fors’ is. We zullen in 2019 kijken of dat anders kan b.v. in de vorm van een pop-up filmzaal. Probleem hierbij is vooral de techniek.

terug