Vredesburo Werkplan 2017

VREDESBURO EINDHOVEN WERKPLAN 2017

Het werkplan m.b.t. vredeseducatie vindt u hier: http://www.vredeseducatieeindhoven.nl/vredeseducatie-werkplan-2017/

Project 1 : ‘Vrede zonder drempels’

Project 2 : Vredesweek 2017 

project 3 : ‘Diaspora’ 

De stichting Vredesburo Eindhoven is opgericht in 1982 en is daarmee een van de langst bestaande initiatieven op het gebied van het vraagstuk van oorlog en vrede in Nederland. De stichting is opgericht omdat er toen een overweldigende maatschappelijke interesse was in alle aspecten van het Vredesdenken. Dit werd mede veroorzaakt door de directe beslissingen om nieuwe kernwapens te stationeren. De oprichters waren mensen die actief waren in politieke en maatschappelijke organisaties in Eindhoven. Het feit dat er in een, voor Nederlandse begrippen, grote stad als Eindhoven geen informatiepunt was voor deze problematiek werd als een groot gemis gezien. Vanaf het begin is er op scholen (dienstplicht/dienstweigeren) gewerkt, is er opgestart met documentatie en bibliotheek en is men diverse activiteiten gaan opzetten om mensen meer te betrekken bij vragen aangaande veiligheid en vrede. Het model, dat gekozen werd, was een informatiewinkel. De verwachting was dat dit laagdrempelig zou werken en meer interesse zou kweken om vrijwilligerswerk te doen.

Vrede en veiligheid is natuurlijk niet alleen een macro-gebeuren. In de dagelijkse omgang in de publieke ruimte, school en gezin komen ook deze aspecten naar voren en zijn ze onderwerp van beleid van de gemeente. Iedereen is gebaat bij samenlevingsvormen die zorgen dat eenieder kan participeren zonder angst voor agressie, iedereen is er bij gebaat om in een stad te wonen waar men zich veilig voelt. Het Vredesburo draagt mede zorg voor een klimaat van begrip en informeert daarnaast burgers over allerlei zaken die in dit kader van belang zijn. Uit allerlei onderzoeken blijkt steeds weer dat ‘Vrede’ voor alle burgers een groot goed is. Naast deze algemene beleidsterreinen is er specifiek de invulling op het gebied van informatieverstrekking/vredeseducatie/activiteiten/vluchtelingenproblematiek (Vredesweek), waarvoor het Vredesburo gesubsidieerd wordt door de gemeente.

Het Vredesburo draagt zorg voor kwaliteit en kwaliteitsbewaking door:

1. een organisatie te zijn met een vaste coördinator en een bestuur bestaande uit mensen die actief zijn in het onderwijs (omdat Vredeseducatie een speerpunt is van het beleid);

2. een organisatie te zijn met gekwalificeerde vrijwilligers en stagiairs (waarbij de HBO/WO stagiaires belast zijn met onderzoek en ontwikkeling van de producten van het Vredesburo);

3. door stedelijk te functioneren binnen samenwerkingsverbanden, die mede de kwaliteit bepalen en becommentariëren;

4. door intern overlegstructuren en evaluatiemomenten in te bouwen;

5. door regelmatig bezoekers en gebruikers te bevragen over kwaliteit van uitvoering (onderwijs);

6. door verslaglegging en het dragen van verantwoordelijkheid in het kader van subsidieverstrekking door (gemeentelijke) overheid en fondsen.

De financiële administratie wordt in eigen beheer gedaan door de mensen die een achtergrond hebben in boekhouding en administratie. Voor het gedeelte dat betrekking heeft op de loonkosten van de coördinator is een professioneel bureau ingehuurd.

terug

Projectplan 1. ‘Vrede zonder drempels’

Dit project omvat de structurele taken van het Vredesburo. Zij vormen de kern van de activiteiten. We bieden dit aan als 1 project omdat het niet los van elkaar gezien kan worden. In dit project zijn de volgende activiteiten opgenomen die jaarlijks door het Vredesburo worden uitgevoerd:

documentatie/bibliotheek/begeleiding van groepen en individuen/educatie (los van de educatie m.b.t. VN-doelen)/nieuwsverschaffing & webactiviteiten/winkelgebeuren/stagiairs/fakkeltocht

1

Het doel van ons ‘bestaan’ is om inwoners van de stad Eindhoven te informeren over – en te betrekken bij – activiteiten aangaande de problematiek van Oorlog en Vrede. Daartoe hanteren wij het model van een inloopwinkel die gedurende kantooruren toegankelijk en bereikbaar is voor het publiek. Wij informeren het publiek middels nieuwsbrieven, mailings, websites, Facebook, organiseren activiteiten in de stad en participeren in diverse samenwerkingsverbanden. Het doel is om een substantieel gedeelte van de Eindhovense bevolking te informeren en aan te zetten tot participatie in activiteiten met als lange termijn doel de attitude van mensen te veranderen.

Een goed geïnformeerde bevolking is van belang voor de stad. Het gebied van Vrede (waaronder ook vluchtelingenproblematiek & multiculturele samenleving) is niet alleen een landelijke aangelegenheid, maar is met name ook een onderwerp van de burgers in de stad. Het Vredesburo beoogt door informatie te verschaffen en mensen te ondersteunen om een bijdrage te leveren aan een leefbare stad waar begrip en tolerantie geen holle woorden zijn en waar iedereen mee kan en mag doen. Deze uitgangspunten zijn verwoord in VN-doel 16, hebben betrekking op alle niveaus van de politiek en vragen om participatie van maatschappelijke organisaties zoals het Vredesburo. Daarnaast zijn er ook een aantal concrete zaken die zowel in het gemeentelijk beleid als in het werk van het Vredesburo worden gedeeld: aandacht voor zinloos geweld/geweld in het uitgaansleven/geweld in het gezin. Tenslotte is er aandacht voor veilige en sociale wijken (waar wij, middels activiteiten, een bijdrage aan leveren).

Doelgroepen: brede lagen van de bevolking in Eindhoven, in specifieke gevallen:

mensen, die actief zijn in maatschappelijke organisaties; mensen die ondersteuning zoeken bij het opzetten van activiteiten; het onderwijs (lessen en stagiairs).

Door middel van ons model is het makkelijk voor mensen/organisaties om contact met ons te maken.

Effecten:

De nagestreefde doelen van verandering zijn moeilijk te meten en te monitoren. De vraag waardoor iemand van gedrag verandert en/of geïnteresseerd raakt in een onderwerp is al decennia lang onderwerp van studie. Het Vredesburo zal zich in deze dan ook beperken tot de duidelijk aanwijsbare en kwantitatieve gegevenheden.

1. door het registreren van bezoekers/aanvragen van informatie;

2. door het registreren van groepen/organisaties die ondersteuning vragen;

3. door het registreren van bezoekers bij activiteiten;

4. door de ontwikkeling bij te houden van onze virtuele vredesruimte: bezoekers van de websites/Facebook.

Op basis van de nu al bestaande gegevens uit het verleden zal dit een beeld opleveren van de ontwikkeling en de daarbij horende effecten. Wij gaan ervan uit dat mensen die informatie willen en/of activiteiten bezoeken, die gebruik maken van onze informatie bestanden, die lessen op school willen, bewust bezig zijn met nadenken over zichzelf en de wereld.

Voor de evaluatie en het monitoren van de structurele taken is er:

wekelijks werkoverleg;

overleg met groepen die ondersteund worden (3 à 4 keer per jaar);

periodiek overleg met het bestuur (per kwartaal);

overleg met ‘mensen van buitenaf/deskundigen’: om een andere kijk op zaken te krijgen (bv. door stagiaires en docenten van het HBO /WO).

Naast deze beschouwing is er natuurlijk ook altijd een verantwoording in de zin van materiaal dat verzameld wordt: krantenberichten, affiches&flyers, foto’s en video’s.

De optelsom van deze manieren zal gaan leiden tot een product dat regelmatig bepraat, geëvalueerd en vastgelegd wordt en dat als zodanig inzichtelijk is voor iedereen.

Aanpak en uitvoering :

Dit project loopt het hele jaar door en wordt uitgevoerd door alle medewerkers/stagiaires van het Vredesburo. Om bepaalde problemen professioneel op te lossen wordt er soms deskundigheid aangetrokken van buiten het bureau (design/techniek). We geven 4 keer per jaar een nieuwsbrief uit. We doen ongeveer 20 mailings verzorgen met relevante informatie. Er zijn 2 HBO, 2 MBO en 20 maatschappelijk stagiairs actief in 2017. We houden 5 webpagina’s en een Facebookpagina bij. We verzorgen op ongeveer 20 scholen lessen over pesten en geweld op school (vluchtelingen en VN-doelen vallen hier buiten. Die worden apart opgevoerd in een gemeenschappelijke aanvraag van Switch/Twern en Vredesburo, hierbij horen ook een aantal expertise en informatiebijeenkomsten).

terug

 

Projectplan 2. Vredesweek 2017: de derde week in september

We willen in 2017 een koppeling tot stand brengen tussen de traditionele invulling van de Vredesweek ( die loopt ten dele via PAX) en de nieuwe ontwikkelingsdoelen van de VN.

Daarnaast is het Vredesburo ambassade voor de Vredesweek en coördinatie- en distributiepunt voor de andere participanten.

Doelen:

Het doel van de Vredesweek, die zowel landelijk als plaatselijk plaatsvindt, is om mensen te informeren en actief te maken m.b.t. internationale conflicten en de gevolgen daarvan. Daarnaast is het de week waarin groepen op het brede gebied van Vrede/mondiaal bewustwordingswerk zich presenteren aan een breed publiek, aandacht vragen voor de doelen en activiteiten, die zij nastreven. Bijkomend effect is ook om mensen die actief willen worden een aanbod te kunnen doen.

De grondgedachte is: ’think global, act local’

2

Gezien de breedte van het aanbod zijn er een 9-tal VN-doelen die een rol spelen en waar groepen en organisaties aandacht voor vragen.

Met name spelen de doelen 1, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 16 en 17 een rol bij de organisaties die betrokken zijn bij de organisatie en invulling van de Vredesweek 2017. Met deze constatering is het duidelijk dat de Vredesweek ook een moment is om de resultaten en activiteiten aangaande de VN-doelen voor het voetlicht te brengen. Het uitdragen van deze agenda en de daarbij horende politieke besluitvorming geeft aan dat de Vredesweek nauw aansluit bij het door de gemeente gevoerde beleid.

Doelgroepen zijn:

iedere Eindhovense burger;

-maatschappelijke organisaties op het gebied van Vrede, mondiale bewustwording, multiculturele samenleving, duurzaamheid;

onderwijs;

bedrijfsleven.

De doelgroepen zijn breed geformuleerd omdat ook de doelen van de Vredesweek en de VN-doelen brede lagen aanspreken en door talloze organisaties worden ingevuld. In de uitgave van 2017 zullen we ook proberen te laten zien hoe breed de coalitie is.

Effecten bepalen:

Zoals bij vele activiteiten is het moeilijk om effecten precies vast te leggen omdat men niet altijd zicht heeft op de langetermijneffecten. Uiteraard zijn een aantal zaken wel vast te leggen en dat zullen we ook doen:

kwantiteit van bezoekers en participanten: we tellen!;

aandacht in de media;

kwaliteit van de activiteiten: voldoen ze aan de gestelde verwachtingen; we vragen mensen om een oordeel!.

Door de week heen zal er continue verslaglegging zijn van de activiteiten. Na de week zal er een evaluatieve bijeenkomst worden belegd.

We gaan ervan uit dat een grote groep mensen uit de stad na de Vredesweek meer inzicht hebben gekregen in de problematiek van internationale conflicten en zich meer bewust zijn geworden van het belang van de VN-doelen: de verwachting is gerechtvaardigd dat dit zal leiden tot nieuwe vrijwilligers en meer activiteiten.

Wie, wat en waar:

De Vredesweek 2017 wordt georganiseerd door Stichting Vredesburo in samenwerking met een 10-tal organisaties*. Er zal een werkstructuur worden opgezet waarbij deelnemende organisaties op gezette tijden overleggen en elkaar kritisch bevragen. Het startpunt van de Vredesweek 2017 zal daarom verlegd worden naar de eerste maanden van het jaar. Probleem in het verleden was vaak dat de termijnen kort waren i.v.m. vakantie.

Het Vredesburo zal als centraal punt dienen, een stedelijke agenda presenteren en groepen in deze week ondersteunen. Daarnaast zullen er gemeenschappelijk p.r.-activiteiten worden uitgevoerd

* = in 2016 en de daar aan afgaande edities zijn er een aantal organisaties geweest die structureel in deze week activiteiten plannen. Deze organisaties zullen ook in 2017 weer meedoen en aangevuld worden met groepen die specifiek de VN-doelen in hun agenda hebben.

Participanten vanuit het verleden : Vredesburo, Omslag, WPF, kerkelijke groepen, Vredescentrum, Pax, diverse landencomités.

De Vredesweek is een samengaan van groepen met hun eigen activiteiten en een aantal gemeenschappelijke initiatieven. In het verleden is er vaak met een infomarkt gewerkt. Dat model zal in 2017 bepraat en geactualiseerd worden omdat het door een aantal organisaties niet meer als werkbaar wordt gezien. In 2017 willen we :

*een gemeenschappelijke activiteit van alle groepen: naar een vorm zal gezocht gaan worden;

*10 kleinere activiteiten door de stad, uitgevoerd door de leden van het Vredesweekcomité

* aandacht in de lokale media;

* een toename van de bezoekersaantallen;

* een duidelijke koppeling tot stand brengen met de VN-agenda door per activiteit een VN doel centraal te stellen.

Gezien de tijd tot september zijn bovengenoemde activiteiten zeker en uitvoerbaar. We willen graag groeien maar dat zal zeker volgend jaar ook controleerbaar en beheersbaar moeten zijn.

 

* we hebben in 2016 samengewerkt met “Movies that Matter” en filmhuis Natlab. We willen dat in 2017 continueren en uitbreiden. 

terug

 

Projectplan 3. ‘Diaspora’

Het woord diaspora (naar Oud-Grieks διασπορά; verstrooiing, uitzaaiing) betekent grootschalige verspreiding van een volk over verschillende delen van de wereld.

Voorgeschiedenis:

Het Vredesburo is vanuit haar doelstelling betrokken bij het wereldgebeuren dat vertaald wordt naar een stedelijke context. In de loop der jaren (gevoed door de internationale ontwikkelingen) zijn wij steeds meer gaan werken met groepen uit Afrika en het Midden Oosten. Inmiddels is dit een belangrijk facet van ons werk geworden. Dit zien we terug in onze voorlichting over vluchtelingen (in samenwerking met St. Vluchtelingenwerk/ Vluchtelingen in de knel), onze ondersteuning van activiteiten van groepen en de inloopfunctie die we hebben.

In 2016 was er het plan om met theater en muziek te werken. Dit zal in 2017 onder de naam ‘Mikado” voortgezet worden.

In onze contacten is duidelijk gebleken dat er een grote behoefte is voor meer aansluiting maar dat men niet goed weet “hoe”.

Doelen :

Het voornaamste doel van dit project is om zoveel mogelijk mensen te laten participeren in het stedelijk gebeuren. We willen als organisatie bewust aansturen op “meedoen in de Eindhovense samenleving”. We willen de ‘angst voor de ander’ proberen weg te nemen die meestal betekent dat men vooral in de eigen kring actief is en die soms los staat van de stad.

Daarnaast willen wij de stad laten kennismaken met de diversiteit die er is (ongeveer 160 nationaliteiten zijn vertegenwoordigd in de stad) en we streven naar dwarsverbindingen tussen groepen onderling en de samenleving als geheel.

Wij gaan ervan uit dat burgerschap en participatie onderdeel zijn van gemeentelijk beleid en onderdeel van het streven naar een inclusieve, open en vreedzame samenleving, ook op stedelijk niveau. Het sluit aan bij punt 16 van de VN-agenda, maar heeft ook raakvlakken met diverse andere punten en ’targets’ (10, 11).

3

Doelgroepen:

bevolking van de stad: informeren over diversiteit en multiculturaliteit;

zelforganisaties van Afrikaanse en Aziatische bewoners van de stad;

organisaties betrokken bij vluchtelingenproblematiek;

onderwijs;

bedrijfsleven: in het geval van concrete projectondersteuning.

Effecten:

Het effect zal zijn dat organisaties meer gaan samenwerken, dat er meer informatie naar de bevolking gaat over deze groepen. Dat groepen beter gaan samenwerken en zich beter gaan presenteren in de stad. Dat er aandacht zal zijn op scholen voor de diversiteit in de stad (zal ook meegenomen worden in het VN-educatieproject van Switch/Twern en Vredesburo).

We gaan de effecten meten door:

participatiegraad van groepen: we willen met minimaal 10 groepen samenwerken;

het aantal activiteiten bijhouden dat groepen organiseren: als initiërende organisatie vinden wij dat van belang;

aantal publicaties in de media;

aantal vragen vanuit het onderwijs.

Het monitoren van dit project gebeurd door de medewerkers van het Vredesburo, door regelmatige bijeenkomsten met organisaties, die participeren binnen dit project, door terugkoppeling van onderwijsinstellingen, door het bewust vragen naar reacties van deelnemers.

In het kader van dit project zullen wij uitvoeren in 2017:

* documentaire maken over Afrikanen in Eindhoven ( in samenwerking met SLMM ). Dit is een rechtstreeks vervolg van de Afrika-activiteiten in 2016;

* “Mikado” onder de aandacht brengen en uitvoeren. Het is een project opgezet met de Eindhovense theatermaker Mario van Erp, dansschool “Mimi’s danstuin”, en beeldend kunstenaar Hans Mulkens. Het is een middag-vullend programma van theater, dans en workshops tekenen/schilderen gericht op AZC’s en groep 6, 7, 8 van het basisonderwijs. Thema: cultuur en identiteit : respect en begrip;

*ondersteuning en informatie verzorgen voor groepen (ook gericht op gemeentelijk beleid);

*een stedelijke structuur ‘bouwen’ om met elkaar in contact te blijven;

*een culturele manifestatie, op te zetten voor een breed publiek. We willen met al de organisaties samen een presentatiedag houden: “Eindhoven heeft kleur”.

De activiteiten zullen gedurende het hele jaar plaatsvinden. Datum voor de presentatiedag is nog niet gekozen. Er is een voorkeur om dit te koppelen aan de Vredesweek/18 september herdenking. Het Vredesburo zal in deze informeren, initiëren en een aantal activiteiten, in samenwerking met organisaties die betrokken zijn bij dit project, organiseren.

terug