Vredesburo Werkplan 2013

 

 

 

Werkplan 2013

vredesvlag

Inhoud.

1. Inleiding;

2. Kerntaken van het Vredesburo:

A. Winkelfunctie;

B. Documentatie/bibliotheek/archief;

C. Communicatie;

D. Stage/onderwijs;

E. Ondersteuning;

F. “De Oase”;

3. Vredeseducatie/mondiale bewustwording;

4. Projecten 2013:

A. Zelfstandig;

B. In samenwerking;

5. Medewerkerbeleid;

6. Nawoord.

Peace

Inleiding:

In het werkplan 2013 willen we proberen meer tot uitdrukking te brengen dat het Vredesburo aan het veranderen is. We hebben in het verleden dit meermaals benadrukt en aangekondigd, maar het lijkt voor buitenstaanders alsof we eigenlijk op de oude voet doorgaan. We willen in dit werkplan veel meer dan in het verleden de samenhang van activiteiten laten zien en de keuzes die gemaakt zijn en gemaakt gaan worden in 2013.

Het meest wezenlijke is de toename van het werkveld “Vredeseducatie” (we zijn erg blij met de resultaten daarvan in 2011/2012). Aangezien we geen toename van het aantal vrijwilligers met een adequate didactische achtergrond hebben beleefd, is het duidelijk dat voor 2013 de keuzes nog scherper gemaakt moeten worden. Als er meer energie in deze “poot” gaat zitten, moet het ergens vandaan komen. Het is natuurlijk niet prettig om zaken te moeten afstoten, maar we bevinden ons niet in de luxe positie om alles overeind te houden.

De vraag is veel groter is dan we aan werk kunnen aannemen. Landelijk en plaatselijk bereiken ons per jaar ongeveer 300 verzoeken om te participeren in activiteiten, comités, opzetten van activiteiten, vragen aangaande subsidies, werkstukken, etc. Dit is de afgelopen jaren zo geweest en er is geen aanleiding om te veronderstellen dat er in 2013 een daling zal zijn. Integendeel, door het wegvallen van een aantal instellingen (ook in Eindhoven) is de verwachting dat het aantal vragen zal toenemen. In de prioriteitstelling voor 2013 is voorzien :

· prioriteit bij activiteiten in Eindhoven;

· basisactiviteiten: documentatie/informatie/educatie;

· geen activiteiten ontplooien buiten de doelstelling;

· beperken “losse” activiteiten;

· samenwerking met andere Eindhovense groepen.

terug

2

Kerntaken van het Vredesburo

2013

 

2A

Kerntaken van het Vredesburo

Winkelfunctie

 

Gedurende de afgelopen jaren hebben we een langzame afname geconstateerd van het aantal bezoekers van de winkel. We vinden het desondanks erg belangrijk om open te zijn voor het publiek en een zo laag mogelijke drempel te hanteren. Het type bezoeker valt globaal uiteen in 3 categorieën:

· Mensen, die actief zijn en die komen bijpraten of samen met het Vredesburo aan activiteiten werken;

· voorbijgangers/geïnteresseerden: mensen, die nieuwsgierig zijn naar wie we zijn en wat we doen;

· mensen, die specifiek een van onze producten willen (b.v. een coöperatief spel).

Doelstelling 2013: stabiliseren van het aantal bezoekers. Openingstijden handhaven ( maandag t/m vrijdag 12.00u tot 18.00u )
Geplande activiteiten: Op peil houden van het aantal producten in de winkel. Vernieuwen van het winkelbestand. Meer aandacht voor educatieve projecten, aantrekkelijker maken van de winkel
Bereik/effect: “Vasthouden” van de huidige bezoekersaan-tallen (800 – 1000)

winkel

terug

2B

Kerntaken van het Vredesburo

Documentatie/archief/bibliotheek

De belangrijkste ontwikkeling (een ontwikkeling die ongeveer 2 jaar geleden is ingezet) voor de komende jaren is het feit dat de documentatie- en bibliotheekcatalogus gedigitaliseerd wordt. De bibliotheek is voor een groot deel al “ingevoerd” (zie http://www.vredesburo.nl/bieb/ingang.html), maar op termijn zullen ook andere bestanden volgen. Daarnaast blijven we dezelfde uitgangspunten hanteren als in de voorafgaande jaren. Met betrekking tot het archief is het erg moeilijk om een manier te vinden om het aantrekkelijk te maken voor het publiek. Ideeën hierover vragen meestal te veel menskracht en/of speciale expertise. In 2013 staat er een nieuwe uitdaging voor de deur. In overleg met andere groepen zal er een landelijke bibliotheek- en documentatieopzet komen waarbij de verwachting is dat er gespecialiseerd gaat worden. In het kader daarvan zal het Vredesburo zich gaan bezig houden met “ algemene boeken op het gebied van Vrede en veiligheid voor een breed publiek”. Tevens zal er een systeem uitgedacht gaan worden om alle bibliotheken aan elkaar te linken via een centrale database.

Doelstelling 2013: Kwalitatief en kwantitatief een breed en up-to-date aanbod hebben van boeken, tijdschriften en documentatie op ons werkgebied. Geplande activiteiten: Bijhouden abonne-mentenbestand (+/- 70 lopende abonnementen); Continuering van de digita-lisering van de catalogus;Bijhouden archief; Uitbreiding bibliotheek/ contacten met uitgevers; Meehelpen opzetten landelijk netwerk van Vredesbibliotheken. Effecten/bereik: Vergroten van de uitleen;Vergroten van het aantal vragen als effect van het digitaal aanbieden. We hopen een stijging in 2013 van minimaal 10% te realiseren: mede door de koppeling met andere bestanden.

bibliotheek

terug

2C

Kerntaken van het Vredesburo

Communicatie

Op dit moment bestaat de communicatie (met de achterban) vooral uit :

· het uitbrengen van een periodieke nieuwsbrief;

· het verzorgen van mededelingen/berichten/aankondigingen voor de achterban;

· Participeren in plaatselijke en landelijke e-maillijsten.

We beseffen dat goed communiceren belangrijk is en dat het essentieel is om mensen te betrekken bij het werk van het Vredesburo. Daarnaast is het ook een bron van nieuwe vrijwilligers/donateurs.

Doelstelling 2013: Middels regelmatige berichtgeving individuen en groepen betrekken bij het werk van het Vredesburo;Mensen informeren over activiteiten en beleid van het Vredesburo. Geplande activiteiten: Uitgeven van een nieuwsbrief 4 x per jaar en vergroten van het ledenbestand; Verzorgen van informatie middels informatieve mailings (10 x per jaar); In breder verband activiteiten aanbieden aan nationale mailinglijsten en activiteitensites; Aandacht vragen voor activiteiten middels lokale media (Tv, radio, kranten en bladen). Effecten/bereik: Vergroten van de naamsbekendheid van het Vredesburo; Aantrekken nieuwe vrijwilligers; Informatie aanreiken voor een grote groep in de Eindhovense samenleving. Bereik nieuwsbrief : 500 Bereik mailing: 4000 Bereik via lokale media : 50.000

Communicatie

terug

2D

Kerntaken van het Vredesburo

Stages, onderwijs

· Voor activiteiten op het gebied van Vredeseducatie verwijzen wij naar het werkplan Vredeseducatie 2013.

Het is van groot belang voor het Vredesburo om goede contacten met het onderwijs te onderhouden. Eén van de manieren is het aanbieden van stageplaatsen en structureel zijn er 2 stagiaires actief. Deze zijn of van het MBO (afdeling Sociaal Cultureel Werk) of van het HBO (Social Work).

Een aparte plaats nemen de maatschappelijke stages in voor 15-16 jarigen. De verwachting is dat in 2013 ongeveer 20 stagiaires in het kader van de maatschappelijke stages actief zullen zijn. Hiervoor zijn vaste verbintenissen aangegaan met een aantal scholen (Augustinianum, Joris , VMBO/ROC).

Doelstelling 2013: Het aanbieden van een aantal stageplaatsen voor MBO en HBO; Participeren in de maatschappelijke stages voor 15/16 jarigen; Het aanbieden van stageplaatsen in het kader van de taalstages voor de inburgering. Geplande activiteiten: Naast het begeleiden van de stagiaires zullen werkvelddagen bezocht worden en zal er contact onderhouden worden met het onderwijsveld. Effecten/bereik: 2 fulltime stagiaires; 20 leerlingen in het kader van de maatschappelijke stage (met uitstralend effect naar de rest van de school en de ouders van de leerlingen).

Maatschappelijke stage

terug

2E

Kerntaken van het Vredesburo

Ondersteuning

Door het feit dat het Vredesburo al jaren ervaring heeft met allerlei zaken die te maken hebben met bewustwordingswerk, is het niet verwonderlijk dat we jaarlijks diverse verzoeken krijgen ter ondersteuning. Belangrijkste vragen liggen op het gebied van :

* financiering/subsidie/fondswerving;

* organiseren van activiteiten;

* vrijwilligers aantrekken;

* bestuurlijk functioneren;

* omgaan met media/gebruik van nieuwe sociale media.

In 2013 verwachten we dat dit proces zal doorgaan. In 2012 is onderzocht of het mogelijk is om een professioneel product te maken van de ondersteuning, maar gebleken is, dat het erg moeilijk is om daarvoor financiering te vinden. Wij gaan door om in 2013 te kijken wat er mogelijk is op dit gebied. Onderzoek zal zich richten op de vraag: “wat kan een groep sterker maken in de toekomst, welke uitdagingen zitten er aan te komen”. We hopen in 2013 verder onderzoek daarnaar te kunnen doen en aanzetten te geven. We zullen dit doen in overleg met andere groepen (COS, medefinancieringgroepen, vrijwilligerspunt, netwerken van projectgroepen).

Doelstelling 2013: In 2013 willen we groepen in het verlengde van de doelstelling van het Vredesburo ondersteunen in hun functioneren. Op onze manier willen we een bijdrage leveren aan een sterkere basisbeweging in Eindhoven. Geplande activiteiten: Informatieverstrek-king via de winkelactiviteiten: inloopspreekuur; Langdurige begeleiding van een beperkt aantal groepen (7); Manieren zoeken om de expertise van het Vredesburo breder bekend te maken (via lokale media en internet). Effecten/bereik: Bijdrage aan een sterker stedelijk netwerk van groepen die actief zijn op het gebied van mondiaal bewustwor-dingswerk. Door het ondersteunende werk worden in eerste instantie de groepen zelf bereikt (+/- 50 mensen), daarnaast is het bereik groter omdat het bijdraagt aan sterkere groepen met een beter programma.

Steun

terug

2F

Kerntaken van het Vredesburo

“De Oase“

In 2013 zal de tweede locatie van het Vredesburo gebruikt worden door “Books4life” voor hun verkoop en door het Vredesburo als archief- en documentatieruimte. Daarnaast zullen er incidenteel kleine bijeenkomsten worden gehouden en zal er door een beperkt aantal mensen “kantoor worden gehouden”. Door het functioneren van Books4life zal de naamsbekendheid van het Vredesburo aanmerkelijk vergroot worden.

Doelstelling 2013: Geplande activiteiten: Winkelruimte Books for life; Archiefruimte Vredesburo; 2 à 3 kleine bijeenkomsten; 2 tijdelijke kantoorplekken. Effecten/bereik: Via Books4life wordt de naamsbekendheid van het Vredesburo vergroot.

Books4life

terug

3

Vredeseducatie/mondiale bewustwording

 

Sinds het vorige jaar is er voor het werkgebied “Vredeseducatie” een apart werkplan. Dit is mede een uitvloeisel van de wijze waarop de subsidiering plaats vindt. Omdat er uiteraard een grote samenhang is tussen het totale werk van het Vredesburo en de activiteiten voor de educatie zullen beide werkplannen altijd samen aangeboden worden. Hieronder valt ook het gedeelte van de fakkeltocht dat het Vredesburo op zich neemt.

In het kort zijn de plannen voor 2013:

· Uitbreiden en aanbieden van projecten: deze moeten gebaseerd zijn op onderwerpen die leven op school en in de klas;

· Verzorgen van publicaties voor docenten, ouders en leerlingen;

· Organiseren van bijeenkomsten op dit gebied (vergroten van het aantal medewerkers specifiek voor dit werkveld);

· Inspelen op actuele gebeurtenissen;

· Opzetten en onderhouden van educatieve netwerken in Eindhoven.

Voor 2013 verwachten we een forse toename van de aanvragen vanuit het onderwijs (dit is gebaseerd op de reacties in 2012 en het uitbrengen van nieuwe producten en modules).

We streven naar contacten met +/- 10 scholen ( 300-600 leerlingen)

Educatie

terug

4

Projecten 2013

 

Naast de eerder genoemde projecten in het kader van educatie en de structurele taken van het Vredesburo zijn er in 2013 nog een aantal andere projecten en activiteiten gepland. De verdeling die we gemaakt hebben geeft de organisatievorm aan:

4A. projecten, die uitgevoerd worden door het Vredesburo en waar wij (soms) andere groepen bij uitnodigen;

4B. projecten, die door anderen opgestart zijn en waar wij bij aanschuiven.

We hebben er voor gekozen om in 2013 geen “incidentele” projecten meer te plannen. We willen de activiteiten die we structureel hebben verbeteren.

Uiteraard kan de actualiteit bepalen dat er activiteiten moeten worden opgezet. Dit zou in 2013 betekenen dat een van de structurele activiteiten moet wijken. Leidraad hiervoor zijn de criteria zoals aangegeven in de “inleiding” .

Doneren

4A

Projecten 2013: informatieve nieuwjaarsbijeenkomst

structureel

Elk jaar maakt het Vredesburo een start met een bijeenkomst die bedoeld is om het beleid voor het jaar uit te leggen, om informatie te verstrekken over de diverse projecten, maar ook om mensen bij elkaar te brengen, te netwerken en te zorgen dat onze achterban betrokken blijft bij ons werk. Elke bijeenkomst heeft een eigen thema, dat in het verlengde ligt van het werk van het Vredesburo. Het ligt in de lijn der verwachting om dat in 2013 te verbinden aan educatie en de toekomst van de Vredesbeweging. Waarschijnlijk zal ook het feit dat er een nieuwe regering zal zijn een rol spelen: wat zijn de plannen van de diverse partijen en zijn er koppelingen mogelijk met het stedelijke gebeuren.

Het verwachte bereik van deze activiteit : 150 deelnemers

terug

4A/4B

Projecten 2013: VN Wereldvrededag 21

september/ Vredesweek

structureel

De VN houd elk jaar op 21 september de Wereldvrededag (mede als opening van het nieuwe VN-jaar). De dag is in Nederland geen bekend fenomeen, mede omdat het ingekapseld is in de Vredesweek, die van oudsher in de 3e week van september gehouden wordt. In 2013 zal het Vredesburo wederom aandacht schenken aan deze dag middels een informatieve bijeenkomst in de stad en een “papieren” campagne richting het onderwijs en de gemeente (dit is in het verlengde van de activiteiten van de afgelopen jaren). We merken dat er steeds meer groepen aansluiten en willen dat proces doorzetten in 2013.

Daarnaast zullen wij ook als “ambassade van de Vrede” fungeren in 2013. Dit als uitvloeisel van de landelijke Vredesweek van IKV/Pax Christi. Het Vredesburo zal als activiteiten- en informatiepunt dienen. Wij vergroten hiermee ons bereik en naamsbekendheid en kunnen gebruik maken van de door de landelijke organisatie geboden (financiële) ondersteuning. Het Vredesburo zal als coördinatiepunt dienen en groepen benaderen om activiteiten te plannen. Het streven is er nadrukkelijk op gericht om, zoals in het verleden gebruikelijk was, te komen tot een totaal weekprogramma.

Bereik van deze activiteiten.

Activiteiten rechtstreeks: 500; middels media en stands: groot gedeelte van de Eindhovense bevolking

IKV

terug

4A

Projecten 2013: stands/lezingen

structureel

Elk jaar staan we op een aantal publieksactiviteiten met informatiemateriaal. Het is een prettige en effectieve manier om met het publiek in contact te treden. Daarnaast worden we door groepen gevraagd om toelichting te geven op onderwerpen waar wij mee bezig zijn of waar wij in de loop der jaren expertise in hebben opgebouwd

(meestal als gastspreker en/of inleider).

In 2013 zullen we dat blijven doen. De verwachting is:Info

Stands: 5 X

Lezingen: 5 X

 

Het verwachte bereik: 2000 mensen

terug

4B

Projecten 2013: fakkeltocht

structureel

Al sinds de eerste fakkeltocht is het Vredesburo praktisch en inhoudelijk betrokken geweest bij het realiseren van deze activiteit. Langzamerhand is het uitgegroeid tot een manifestatie van betekenis voor de stad, maar ook op landelijk niveau trekt het de aandacht (met 5 à 6000 bezoekers het grootste in Nederland).

In 2013 zullen we wederom meewerken, waarbij de focus zal komen te liggen op het werkgebied educatie. Rol en taak van het Vredesburo zal zijn om het onderwijs en maatschappelijke groepen te betrekken bij de uitgangspunten van het gebeuren: Vrede, rechtvaardigheid en respect. De doelstelling is om in scholen de discussie te voeren en vorm te geven aan activiteiten die leerlingen, docenten en ouders betrekken bij dit stedelijke gebeuren. In 2013 zal er, vanuit de ervaringen in 2011/2012, een onderwijspakket gemaakt worden.

terug

4B

Projecten 2013: dag van de dialoog

structureel

In Eindhoven wordt jaarlijks de Dag van de Dialoog georganiseerd. Het Vredesburo zal in 2013 daar actief aan meewerken. We zullen meewerken aan de totstandkoming, plaats voor gespreksvoering aanbieden en ideeën aanreiken om het concept te verbeteren (door het bezoeken van voorbereiding- en werkbijeenkomsten).

Het concept om mensen bij elkaar te brengen en met elkaar in gesprek te gaan is een methode die duidelijk aansluit bij de doelstelling van het Vredesburo. Positieve communicatie is een voorwaarde voor Vrede.

Dag van de dialoog

terug

5

Medewerkerbeleid 2013

 

We hebben in het verleden diverse malen aangegeven dat er een bottle-neck is als het gaat om voldoende en gekwalificeerde vrijwilligers. Mede door het feit dat de “Vredeseducatie” erg goed draait is degene binnen de stichting, die daarvoor verantwoordelijk is, meer en meer actief op dit specifieke gebied. Hij heeft daardoor minder tijd om algemene coördinerende taken uit te voeren. Toch zijn er ook duidelijke aanwijzingen dat er positieve veranderingen gaande zijn en we hebben plannen om dit verder te verbeteren. We hebben daarom voor 2013 een aantal activiteiten op poten staan :

· meer scholen van de eigen vrijwilligers;

· activiteiten meer afstemmen op aanwezige expertise;

· meer contacten met “ het vrijwilligerspunt”;

· meer overleg en expertise uitwisselen met andere groepen in Eindhoven: zodoende over een breder inzetbaar netwerk beschikken;

· wervingscampagne voor educatieve medewerkers.

Daarnaast zullen we meer proberen om mensen die voor ons zo nu en dan activiteiten uitvoeren dichter bij de kern te betrekken.

Medewerkers

terug

Nawoord:

Voor 2013 is voorzien dat we gaan snijden in onze werkzaamheden. We doen dit toch met een beetje pijn in het hart. Regelmatig worden wij gevraagd voor toekomstige projecten en men hoopt dat men op ons kan rekenen. “nee” zeggen is bepaaldelijk geen integraal onderdeel van onze bedrijfscultuur. De keuzes die we maken dienen de kwaliteit van ons werk in de toekomst te waarborgen. We gaan er vanuit dat we op begrip kunnen rekenen van iedereen die betrokken is bij ons werk (dat is ook onderdeel van Vreedzaam met elkaar omgaan!). Jammer genoeg zijn wij niet de enige met dergelijke keuzeproblemen. Vele organisaties kampen met tekorten of zijn inmiddels opgeheven. Wij vinden dit een zeer zorgelijke ontwikkeling. We willen in 2013 tegenwicht bieden door het aangaan van hechtere banden met onze collega’s in Eindhoven. Intern willen we kijken hoe we met de beschikbare menskracht het beste product naar buiten kunnen brengen en uiteraard gaan we proberen zoveel mogelijk mensen te overtuigen om actief te worden.

Dalai Lama

Dalai Lama

We hopen in 2013 wederom op de steun van al diegenen, die vinden dat Vrede niet alleen een idee is, maar ook geworteld is in de praktijk van elke dag.

“Er is geen weg naar Vrede, Vrede is de weg” (Mahatma Gandhi)

Bestuur en medewerkers van Stichting Vredesburo

September 2012

Nawoord

terug