Vredesburo jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013

Stichting Vredesburo Eindhoven

 

jrvrslg2013

 

Grote Berg 41

5611 KH Eindhoven

040-2444707

info@vredesburo.nl

 

 

Inhoudsopgave.

voorwoord

Kerntaken van het Vredesburo.

1. Documentatie/archief/bibliotheek

2. Winkelfunctie/ondersteuning

3. Vredeseducatie

* uitwerking van het onderdeel Vredeseducatie geschiedt in de vorm van een apart jaarverslag

4. Stagiaires/maatschappelijke stages

5. Informatieverspreiding

6. “De Vredesoase”

7. Vrijwilligers/regelingen m.b.t. personeel

 

Activiteiten in 2013

1. Structurele activiteiten

informatieve nieuwjaarsbijeenkomst

fakkeltocht

21 september/Vredesweek

activiteiten die voortkomen uit samenwerkingsverbanden

dag van de dialoog

2. Incidentele activiteiten

3. Financiering/subsidie

 

C. Met het oog op de toekomst. Gemeentelijk beleid

Nawoord.

 

 

Voorwoord.

2013 begon met een fantastische bijeenkomst die “Pools” gekleurd was en eindigde op de 24e (tijdens de jaarlijkse fakkeltocht) in een immense regenbui op het Wilhelminaplein. Daartussen zaten diverse activiteiten, de Vredesweek, scholenprojecten, aandacht voor kinderrechten en de relatie tussen ontwikkeling en ontwapening (om maar een greep te doen uit het geheel). Het wereldnieuws werd gedomineerd door de uitzichtloze strijd in Syrië, de troonsafstand, de dood van Mandela en het feit dat privacy een zeer beperkt begrip is. Tussen de werkelijkheid van elke dag en het grote gebeuren in de wereld, hebben wij een lokaal programma gemaakt om mensen in Eindhoven aan te zetten tot nadenken en handelen met betrekking tot de problemen en oplossingen, die er zijn, als het gaat om geweldvraagstukken in het groot en het klein.

mandelaNelson Mandela, Nobelprijswinnaar voor de Vrede, overleden in 2013

In het overzicht van activiteiten zijn een aantal kleuren gebruikt. Deze hebben betrekking op de manier van financiering. In hoofdstuk 3 van de activiteiten (financiering/subsidie) zal hierop een toelichting gegeven worden.

 

terug

A. Kerntaken van het Vredesburo

1. Documentatie/archief/bibliotheek.

In 2013 zijn op het gebied van documentatie/archief de volgende activiteiten ondernomen:

– abonnementen op alle tijdschriften, die te maken hebben met ons werkveld, daaraan gekoppeld evaluatie en uitbreiding of beperking van de abonnementen (± 65); van de bladen wordt vereist dat zij direct of indirect een verband leggen met Vredesproblematiek of ondersteunend kunnen zijn voor het werk van het Vredesburo. Daarnaast is het van belang om opiniërende tijdschriften (bijv. “360”) in het bestand te hebben;

Het bestand omvatte in 2013 een aantal sectoren:
· direct Vredesnieuws & bladen van Vredesgroepen;
· bladen over ontwikkelingssamenwerking in relatie met Vrede;
· landen & continentenbladen;
· Bladen over internationale organisaties (VN);
· historische bladen;
· bladen over de relatie duurzaamheid en Vrede.

– aanschaf literatuur voor de bibliotheek;

De bibliotheek is ook in 2013 verder gegroeid. De aanwas ontstaat door aanschaf van nieuwe boeken, recensie-exemplaren van uitgeverijen, schenkingen, aanschaf 2e hands boeken. De bibliotheek van het Vredesburo is ook online: via de website van het Vredesburo kan men de digitale catalogus inzien en desgewenst het Vredesburo benaderen voor het lenen van een boek uit ons bestand. Per jaar groeit de bibliotheek met ongeveer 150 – 200 exemplaren.

– rubriceren en opslaan van bestanden in het archief. Een gedeelte van het archief is ondergebracht in “De Vredesoase” op de Hertogstraat 2;

– digitaliseren van bestanden;

– aanleggen van specifieke bestanden voor de projecten met betrekking tot Vredeseducatie.

Gebruik: intern wordt er gebruik gemaakt van de bestanden voor artikelen/persberichten/algemene informatie ten behoeve van klanten.
Per jaar worden een 50-tal boeken uitgeleend. Dit is weinig, maar helaas een afspiegeling van de tijd: via internet is veel materiaal te vinden.

Het hebben van een eigen bibliotheek/documentatie en archief is een wezenlijk onderdeel van het Vredesburo. In 2013 hebben we de activiteiten (aanwas en gebruik) gestabiliseerd. In de toekomst zullen we kijken hoe we dit onderdeel van het Vredesburo, in het tijdperk van de digitalisering, gaan gebruiken.

terug

2. Winkelfunctie/ondersteuning.

winkelfunctie

Het Vredesburo is altijd van mening geweest dat het essentieel is om een laagdrempelige voorziening te zijn. Al is de Vredesbeweging in 2013 geen massale beweging, interesse voor ons werk is er volop. Een uitnodigende etalage en een informele sfeer is voor velen een reden om ons te bezoeken (en weer terug te komen!).

In 2013 bestond het winkelbezoek uit:
Mensen van bevriende organisaties;
Mensen die spontaan binnenliepen “omdat het wel interessant leek”;
Mensen die specifiek voor iets kwamen (coöperatieve spellen) of met specifieke vragen ter ondersteuning van projecten;
Mensen met hulpvragen (we zijn blijkbaar een aanlooppunt voor diverse maatschappelijke vragen);
Mensen die doorgestuurd werden door andere instanties;
Toeristen! (veelal jongeren).
In totaal hebben een 700-tal mensen bij ons aangeklopt. Daarnaast hebben we uiteraard de aanloop van medewerkers, vrienden en bekenden.

Ondersteuning

In 2013 hebben diverse groepen met ons contact gehad om informatie in te winnen. De vragen liggen meestal op het gebied van :

· subsidievraagstukken;

· hulp bij het opzetten van activiteiten;

· vragen over rechtsvormen;

· P.R./ontwikkelen van websites/nieuwe sociale media.

Groepen die wij actief ondersteunt hebben in 2013 :
Stichting “Right to life” (Sierra Leone);
Stichting Cambodia – Dutch;
Stichting KUMASI;
Stichting Wanda (Sierra Leone);
Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen;
Stichting Art & Culture Rwanda;
Stichting Vredescentrum;
World Peace Flame groep Eindhoven;
Stichting Africa4real;
Koerdische vereniging;
Herinneringsproject “Indonesië;
Stichting Kadowinja”.

Daarnaast hebben ongeveer 15 groepen incidenteel vragen gesteld en onderhouden we contacten met groepen in ons werkveld in Eindhoven. Naast de ondersteuning zijn er uiteraard ook gemeenschappelijke activiteiten ontwikkeld. Zie hiervoor het hoofdstuk “activiteiten/samenwerkingsverbanden”

terug

3. Vredeseducatie.

Een gedetailleerde uiteenzetting over Vredeseducatie is te lezen in het jaarverslag Vredeseducatie. In dit algemene verslag willen we de belangrijkste punten memoreren, die in 2013 tot stand zijn gebracht :

· er is een uitgebreide wervingscampagne richting het onderwijs gevoerd;

· er zijn samenwerkingsverbanden opgezet ter versteviging van het aanbod met organisaties op het gebied van Vluchtelingen. Deze samenwerking is opgezet in 2012 en is gecontinueerd in 2013 (Amnesty, HOV, V.I.N.K.);

· er is samenwerking aangegaan met de Indonesisch/Nederlandse kunstenares Shelley Lapré aangaande voorlichting over de 2e w.o. en de toestand in Indonesië;

project4

· er zijn 9 projecten geweest op scholen buiten Eindhoven (ongeveer 700 deelnemers);

· er zijn 4 projecten geweest in Eindhoven (ongeveer 700 deelnemers) op het Augustinianum, Summa College afdeling economie, Aloysius college, bs Tarieq Ibnoe Riyad

Het beleid is er opgericht om de bovenstedelijke contacten af te bouwen en daarvoor in de plaats meer contacten te leggen met het onderwijs in Eindhoven. Deze ombuiging is lastig, omdat Eindhoven maar een beperkt werkveld heeft.

In samenwerking met het Vredescentrum zijn er 2 symposia georganiseerd op de technische universiteit. Onderwerpen waren hierbij :

· ontwapening en ontwikkeling

· democratie en Vrede

De symposia zien wij als een model tot kennisoverdracht en daarom wordt het hier onder educatie vermeld.

De mensen die de symposia bezoeken (± 100) zijn zelf meestal werkzaam in het onderwijs/wetenschap/maatschappelijke organisaties. De uitstraling is daardoor groot.piet schram02-ontwapening

 

Prof.dr.ir. Piet Schram, bestuurslid van het Vredescentrum opende het symposium

 

De kosten, die verbonden zijn aan het organiseren van de symposia, worden gedragen door Stichting Vredescentrum.

terug

4. Stages en maatschappelijke stages

Feitelijke gegevens over 2013:

· er zijn 3 stagiaires vanuit het MBO actief geweest op het gebied van Vredeseducatie en activiteitenopzet en begeleiding;

Flashmob-300x199

flashmob georganiseerd door een van de stagiaires van het MBO (SUMMA)

 

· 1 stagiaire vanuit de Fontys: onderzoek naar integratieprocessen van MOE-landers. Daaraan gekoppeld het opzetten van een netwerk in Eindhoven waarbij het Vredesburo ondersteuning zal bieden;

· 2 stagiaires van de Avans hebben de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar het beleid van scholen aangaande de verplichting om respect-seksualiteit als vast onderdeel van het schooljaar op te nemen;

· 1 doorlopende stage toegepaste psychologie gericht op “welzijn in buurten en wijken”. Daaraan gekoppeld wat de rol van het Vredesburo kan zijn in buurtgericht werken;

· 16 stagiaires in het kader van de “maatschappelijke stages” (Augustinianum, St Joris, Aloysius, Novalis).

MaatschappelijkeStageMM fontys summa_logo imagesCARESB78

Het Vredesburo biedt elk jaar stageplaatsen aan voor het HBO en het MBO. Dit is van belang voor de contacten met het onderwijsveld en, voor het Vredesburo, om in contact te komen en te blijven met de “wereld” van jongeren.

Door het wegvallen van de verplichting van de overheid om maatschappelijke stages uit te voeren is de verwachting dat daar na 2013 veranderingen in zullen optreden. Het Vredesburo zal dat betreuren.

terug

5. Informatieverspreiding.

Nieuwsbrief

In 2013 hebben wij wederom 4 nummers uitgebracht van onze nieuwsbrief. Wij beschouwen dit als een belangrijk instrument om de contacten met onze achterban in stand te houden. We brengen hem uit om de mensen te laten zien waar we mee bezig zijn en wat er speelt. De taal is ongedwongen en we proberen het een persoonlijk tintje te geven. Met de nieuwsbrief bereiken we (bijna) alle groepen en geïnteresseerden in Eindhoven binnen ons werkgebied.

Internet

Het Vredesburo heeft in 2013 4 websites onder haar beheer gehad. Wij hebben daarmee bereikt:

* betere en uitgebreidere informatieverschaffing voor het publiek;

* beter aanbod aangaande infomateriaal (digitale catalogus bibliotheek);

* meer winkelverkoop.

In 2013 is er hard gewerkt aan het verbeteren van de webpagina’s. Er is ook een duidelijke toename van het aantal facebookconnecties geboekt. Er is een begin gemaakt met het beheer en onderhoud van de website van de fakkeltocht en diverse groepen hebben bij het Vredesburo gevraagd om ondersteuning op dit gebied (5).

imagesCAR5AMG8

E-Mailing

Het Vredesburo heeft in 2013 8X een mailing over relevante onderwerpen en ter ondersteuning van activiteiten van groepen en personen (zowel post als email) verzorgd. Daarnaast is er in 2013 diverse malen gebruik gemaakt van landelijke lijsten en websites (Vredeslijst, Actielijst, Aktieagenda) om activiteiten aan te kondigen en te laten zien waar het Vredesburo mee bezig is.

Goed beheer en goed overzicht van adressenbestanden is belangrijk. In 2013 is er nagedacht over een nieuwe opzet. De verbindingen met de achterban moeten soepeler worden. In het kader van deze problematiek zal iemand in 2014 zorg gaan dragen voor het ontwerpen van een nieuw systeem.

segmentatie1

terug

6. De “Vredesoase”.

In 2013 is een gedeelte van de Vredesoase nog steeds in gebruik door de Stichting Books4life. We hebben door dit medegebruik bereikt dat de ruimte optimaal wordt benut. Een gedeelte van de ruimte blijft dienen als archief voor het Vredesburo. Door het samen gebruik maken van de ruimte is er ook op andere punten samenwerking tot stand gekomen (met name als het gaat om standwerk).

Naast books4life vinden er in de Vredesoase incidenteel kleine bijeenkomsten en gesprekken plaats. De Vredesoase is nu 6 dagen in de week open!

Deze praktische samenwerking versterkt beide organisaties en laat zien dat we letterlijk sterker worden door deze samenwerkverbanden aan te gaan. We zullen daarom naar de toekomst toe dit zeker voortzetten.

header

terug

7. Vrijwilligers/regelingen m.b.t. personeel.

In 2013 is het beleid aangaande vrijwilligers niet wezenlijk veranderd. We hebben nog steeds het probleem van het vinden van geschikte mensen. In 2013 was het dubbel jammer omdat een aantal zeer geschikte nieuwe vrijwilligers alweer snel afhaakten omdat zij betaald werk konden krijgen, dat niet te combineren was met vrijwilligerswerk voor de Stichting. Wel zijn er een aantal mensen directer betrokken geraakt bij ons werk en in 2013 was het vrijwilligersbestand dusdanig dat we ons werk goed en verantwoord hebben kunnen uitvoeren.

We zijn ook betrokken gebleven bij het werk van het Vrijwilligerspunt, waar zitting is genomen in het panel dat het Vrijwilligerspunt adviseert. In het kader daarvan zijn er in 2013 ook een aantal bijeenkomsten bezocht waar met collega-stichtingen overleg is gepleegd over de problemen aangaande het vrijwilligersbeleid en het functioneren van het Vrijwilligerspunt. Landelijk is ook gesproken over de problematiek bij ontmoetingen van Vredesgroepen. De problematiek die wij plaatselijk ervaren is ook in andere steden herkenbaar. Landelijk is gesproken over een vorm van verdeling van werkzaamheden, maar dat is een plan voor de toekomst.

Voor de betaalde krachten is er in 2013 niets verandert. De bestaande regelingen zijn gecontinueerd. Het Vredesburo is uitermate blij met deze regelingen, omdat daardoor een professioneel product gegarandeerd kan worden. Daarnaast zorgt het voor stabiliteit en continuïteit.

13177

terug

B. Activiteiten in 2013.

1. Structurele activiteiten.

Informatieve nieuwjaarsbijeenkomst.

Zoals elk jaar is ook in 2013 het seizoen begonnen met onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst.

Hieronder de tekst van het persbericht dat voor deze activiteit is uitgebracht en wat weergeeft wat er “te doen is geweest”:

Het eerste informatieonderdeel gaat over de problematiek van pesten en de gevolgen die dat heeft voor leerlingen en ouders. Door een aantal schrijnende gebeurtenissen staat de problematiek weer midden in de maatschappelijke schijnwerpers. In het kader hiervan wordt de KIVA-methode besproken met Jannie Bolink. De KIVA-methode komt uit Finland en is recentelijk geïntroduceerd in Nederland. Men verwacht veel positiefs van deze methode en de overheid heeft geld uitgetrokken om het wetenschappelijk te onderzoeken en te begeleiden. Jannie Bolink is trainster en werkt met deze methode in het Jenaplanonderwijs. Centrale vraagstelling zal zijn of het aantoonbaar helpt om via voorlichting gedrag te veranderen Naast haar zal ook Tiemen van Santvoort van het Eindhovense COC deelnemen aan het gesprek. Met hem zal gepraat worden over het voornemen om op alle scholen in Nederland voorlichting te geven over (homo)seksualiteit, respect en tolerantie. Een van de onderwerpen zal zijn of dit een taak is voor de school of voor de ouders.

imagesCA3T0V5X

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

“wortels” Agnieszka de Groot-Biegaj en Zofia van der Vorst-Ksycka poëzie

Het tweede blok gaat over de integratie van (met name) Polen in de Eindhovense samenleving. Met vertegenwoordigers uit de politiek, maatschappelijke organisaties en Poolse individuen/organisaties zal gepraat worden over de problemen (werk/huisvesting/onderwijs) en leuke kanten van deze nieuwe en groeiende groep in de samenleving. Het voornemen is om in de vorm van een dialoog alle betrokkenen aan het woord te laten komen en te streven naar gemeenschappelijke doelen voor de toekomst. Daarnaast is de vraag wat wij geleerd hebben van de integratieprocessen in de jaren 70/80: gaan we weer dezelfde fouten maken of zijn er nieuwe inzichten gegroeid; is het een zaak van politiek beleid of een zaak van alle burgers; komt er een denken in de “wij en zij”-vorm of zal het probleemloos in elkaar schuiven door het hebben van een gemeenschappelijke achtergrond?

Naast de informatieve gedeeltes is er gelegenheid om kennis te nemen van het werk van het Vredesburo. Er zal muziek te horen zijn en traditioneel zal er afgesloten worden met een gemeenschappelijke maaltijd waar iedereen bij aan kan sluiten.

De dag was een groot succes. Volle zaal ( 100 bezoekers) en veel Poolse deelnemers. Deze bijeenkomst is ook bepalend geweest voor verdere samenwerking met de Poolse gemeenschap.

 

Fakkeltocht 2013

fakkeltocht_eindhoven_2009-300x224

In 2013 heeft het Vredesburo, zoals in afgelopen jaren, geparticipeerd in de voorbereidingen en uitvoering van de jaarlijkse Eindhovense Fakkeltocht. Conform de afspraken zijn er naast de “gewone” activiteiten ook specifieke activiteiten gericht op het onderwijs uitgevoerd. In 2013 hebben we alle scholen in Eindhoven van informatie voorzien en hebben we een aanbod aan het onderwijs gedaan om informatie over het doel en betekenis van de fakkeltocht te verstrekken. De tocht in 2013 werd geteisterd door enorm slecht weer waardoor er minder bezoekers waren dan gebruikelijk (ongeveer 2500). Daartegenover stond een geweldige sfeer en inzet van de organisatie en alle “lopers”.

Als onderdeel van de activiteiten van het Vredesburo is in 2013 het beheer van de website overgenomen: www.fakkeltochteindhoven.nl

 

21 September/Vredesweek

vredesweek

In de afgelopen jaren heeft het begrip Vredesweek/21 september: internationale Vredesdag aan kracht gewonnen. We zijn blij dat we in 2013 wederom daaraan vorm hebben kunnen geven. De activiteiten, die daaruit voortgekomen zijn, omvatten:

· de organisatie van een informatiemarkt in de stad. Een 18-tal organisaties hebben zich daar gepresenteerd aan het publiek;

Vredesweek 2013

Infomarkt van Eindhovense organisaties op 21 september
Onder de titel “Act for peace” wordt ook in 2013 de traditionele Vredesweek gehouden. Het thema haakt in op recente ontwikkelingen (Syrië), maar vraagt daarnaast aandacht voor alle mensen die zich, soms met gevaar voor eigen leven, inzetten voor een vreedzame wereld.
Gedurende de week ( 21 – 28 september) presenteren zich overal in het land vredesgroepen met hun activiteiten.
Om dit geheel te ondersteunen zijn er tientallen ambassades opgericht die in de aanloop en tijdens de Vredesweek activiteiten begeleiden, coördineren en opzetten. In Eindhoven is het Vredesburo daarvoor verantwoordelijk. In de praktijk betekent het dat vanuit het Vredesburo, in samenwerking met andere Eindhovense groepen, een aantal activiteiten worden uitgevoerd.
Als centrale activiteit is er op zaterdag 21 september vanaf 13.00u een infomarkt op het stationsplein. Op deze markt presenteren zich 18 Eindhovense organisaties, die zich inzetten voor een vreedzamere wereld. Van rechten voor kinderen die uitgedragen worden door Unicef tot een verantwoord wereldhandelsstelsel zoals voorgestaan wordt door de Wereldwinkel. Van het initiatief om een Vredespad in Eindhoven te realiseren tot projecten die gemaakt zijn voor het onderwijs over pesten en discriminatie. Iedereen kan kennis maken met de verschillende organisaties, zich laten informeren en het is een goede gelegenheid om zelf actief te worden.
De organisatie is in handen van het Vredesburo. Bij het Vredesburo kan ook informatie verkregen worden over deze en andere activiteiten die plaatsvinden in het kader van de Vredesweek via info@vredesburo.nl.

· ambassade zijn voor de Vredesweek in samenwerking met IKV/Pax Christi. Behandelen van vragen en ondersteunen van initiatieven en contact onderhouden met het landelijke bureau;

· meehelpen opzetten informatieavond over de situatie in Syrië met medewerking van Evert-Jan Grit ( IKV/Pax Christi) bij de Hoogstraatgemeenschap.

Naast deze activiteiten is er ook samengewerkt met het “Freedom festival theatre”. Er is bekeken hoe we elkaar kunnen ondersteunen en wat voor mogelijkheden er voor de toekomst zijn (met name 4 en 5 Mei en de Vredesweek).

Samenwerkingsverbanden en de daaruit voortvloeiende activiteiten.

Het moge duidelijk zijn dat het Vredesburo onderdeel uitmaakt van een groot netwerk van groepen, die zich bezighouden met mondiale bewustwording. Wij vinden het essentieel dat wij, samen met anderen, werken aan de wereld. Een aantal van deze samenwerkingsverbanden hebben geleid tot concrete activiteiten, anderen tot overleg en afstemming.

In 2013 hebben wij samengewerkt met:

· Stichting Vredescentrum.

Met het Vredescentrum is er een vaste samenwerkingsovereenkomst. De mogelijkheid om te fuseren tot één organisatie is in 2013 besproken;

· Fakkeltocht (organisatie van de fakkeltocht);

· overleg over vluchtelingenproblematiek met Amnesty/HOV/V.I.N.K.;

· contacten met en via Duurzaam Eindhoven;

· Vrijwilligerspunt/maatschappelijke stages en deelname aan het vrijwilligerspanel;

· SupportPunt voor ondersteuning webpagina’s;

· Landelijk Overleg Vredesgroepen;

· Universiteit Utrecht (vredeseducatie);

· Landelijk overleg Vredesvoorlichters;

· Vredesinformatiecentrum in Groningen (afspraken over acquisitie);

· Stichting Vluchtelingenwerk (realisatie van de “dag van de rechten van het kind”);

· 4e kamer/Hoogstraatgemeenschap ( bijdrages aan informatiebijeenkomsten);

· Stichting Wereldwinkel.

Activiteiten in 2013 die zijn voortgevloeid uit deze verbanden en nog niet eerder benoemd zijn:

* Activiteiten in het kader van de wereldvoedseldag met Wereldwinkel en woon/werkpand “Burgers”.

Hierbij zijn ongeveer 100 mensen bereikt met informatie;

 

WorldFoodDay

* Workshop tijdens de landelijke Vredesdag op 2 juni over Vredeseducatie in Utrecht;

* Bijdrage aan bijeenkomst van de 4e kamer over “een nieuwe economie”.

Naast deze activiteiten was er ook een project dat aangegaan werd in samenwerking met Vrouwen voor Vrede en “Het filmcollectief”. In 2013 zijn er diverse werkbijeenkomsten geweest om te komen tot een film over jongeren en hun kijk op wereldvrede. De resultaten daarvan zullen in 2014 “zichtbaar” worden.

Conform de doelstelling van het Vredesburo is ook in 2013 de voorrang gegeven aan lokale samenwerking. Landelijk is er vooral samengewerkt op het gebied van educatie.
Dag van de dialoog

logo
Zoals het de afgelopen jaren gebruikelijk is geweest, hebben we ook in 2013 een bijdrage geleverd aan de Dag van de dialoog. We hebben een “tafel” georganiseerd en een bijdrage geleverd aan de organisatie. Wij vinden het een erg belangrijk initiatief, omdat het werkt aan een cultuur van begrip. Met elkaar positief communiceren is een basisvoorwaarde voor Vrede.

terug

2. Incidentele activiteiten.

Standwerk.

We vinden het belangrijk om bij activiteiten aanwezig te zijn met infomateriaal. Het geeft de gelegenheid om met groepen en mensen in contact te komen die anders niet de weg naar het Vredesburo zouden vinden. Het probleem is wel dat er keuzes gemaakt moeten worden in al die kleine activiteiten en verzoeken die jaarlijks binnenkomen (een 30-tal). We willen niet dat deze activiteiten de structurele taken negatief beïnvloeden.

In 2013 waren we aanwezig bij :

· Andere Mert/Regenboogfestival in Geldrop;

· voetbaltoernooi van Africa4real;

· Nacht van de Vluchteling.

Naast het standwerk zijn er de volgende incidentele activiteiten geweest:

· benefietavond voor kinderen in Kenia. Deze avond werd opgezet in samenwerking met de Stichting Kadowinja en woon/werkpand Burgers. Het werd een zeer geslaagde bijeenkomst (75 deelnemers en een veelvoud via de publiciteitskanalen);

· participatie in de viering van 5 jaar Cambodia-Dutch ter ondersteuning van projecten in Cambodja (tevens is hier een langlopend structurele ondersteuning door het Vredesburo afgesproken);

· boekpresentatie en informatie van Frederike Geerdink.

Hieronder volgt het persbericht van de activiteit:

“wat Vrede werkelijk betekent”

informatieavond over Koerdistan en de recente ontwikkelingen in de regio

Op woensdag 6 maart vind er een informatieavond plaats over de recente ontwikkelingen in Oost Turkije en de regio. Door het conflict in Syrië, de plaatsing van raketten aan de Turks/Syrische grens ( waar ook Nederland bij betrokken is) en de gevolgen van de burgeroorlog in Syrië staat het gebied in het middelpunt van de mondiale belangstelling. Vluchtelingenstromen, aanslagen en strijdende partijen met schimmige agenda’s bepalen het beeld. Voor veel mensen is het een uiterst ondoorzichtige situatie waarbij men niet altijd weet wie de betrokken partijen zijn en waar zij voor staan. In het kader van deze problematiek staan ook de Koerden, als een belangrijke groep in de regio, weer op de politieke agenda.

De avond zal in het kader staan van de persoonlijke verhalen en analyses van Frederike Geerdink. Zij is werkzaam als journalist en werkt vanuit Diyarbakir in Zuidoost Turkije. Zij is een van de zeer weinige journalisten in dit gebied. Zij zal vertellen over haar eigen ervaringen en indrukken. Invalshoeken vormen daarbij mensenrechten, vrouwenlevens, en de (politieke) positie van minderheden. De positie van Koerden , hun cultuur, geschiedenis en toekomst, hebben daarbij haar speciale aandacht.

De positie van Koerden was enige tijd geleden een belangrijk item in de Europese politiek. De reden daarvoor was de mogelijke aansluiting van Turkije bij de Europese Unie. Een van de discussiepunten in dit overleg was de positie van minderheden en het eerbiedigen van mensenrechten. Door het zich alsmaar voortslepende proces en de economische problemen in Europa is zowel de toetreding van Turkije als de positie van Koerden verdwenen naar de achtergrond.

De bedoeling van deze avond is om mensen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen in dit gebied te informeren over de complexe situatie en de daarbij horende politieke en economische belangen. Daarnaast willen we samen kijken naar de mogelijkheden die er zijn om in Nederland te werken aan vreedzame oplossingen. De organisatie is in handen van Stichting Vredesburo in samenwerking met de Hoogstraatgemeenschap en de Koerdische gemeenschap. Aanvang is 20.00u op het adres Hoogstraat 301 A;

· optreden van Ryan Harvey. Vrede kun je op allerlei manieren uitdragen. Ryan Harvey doe dat met gitaar en prikkelend teksten. In samenwerking met Armand werd het een memorabele avond die uitstekend werd bezocht (100 bezoekers);

images

· Kinderrechtendag. In samenwerking met Stichting Vluchtelingenwerk, buurtcentrum “de Fonkel” en een aantal zeer enthousiaste vrijwilligers werd in november een middag in Helmond georganiseerd met standjes-tekenwerk-theater. Het werd een succes, wat ook de nodige media aandacht trok (100-tal bezoekers).
Op zaterdag was er ook een kleine manifestatie in Eindhoven. Het Vredesburo presenteerde daar haar visie op de rechten van het kind.
Gezien het enthousiasme is er een wens om ook in 2014 hieraan aandacht te schenken.

terug

3. Financiering/subsidie

In dit jaarverslag willen we ook aangeven waar het geld vandaan komt waar het Vredesburo de activiteiten van betaald:

images (1)

· structurele bijdrage van de gemeente: is in het jaarverslag aangegeven met groen;
· kleine projectkosten uit het gemeentelijke fonds mondiale bewustwording: is in het jaarverslag aangegeven met blauw;
· donaties en giften;
· winkelverkoop (beperkt);
· lesvergoedingen;
· kosten betaald via andere stichtingen (dit geld voor de fakkeltocht en activiteiten i.s.m. stichting Vredescentrum): is in het jaarverslag aangegeven met paars;
· kosten arbeid voor Vredeseducatie: Gemeentelijke dienst M&M: is in het jaarverslag aangegeven met rood, het betreft hier kosten van arbeid.

Ook in 2013 was het geen grote schatkist die we konden aanspreken. De problemen met betrekking tot de financiering zijn voor ons en anderen duidelijk:

· afnemen en bevriezen gemeentelijke en landelijke subsidiemogelijkheden;
· afnemen van het aantal donateurs;
· afnemen van mogelijkheden via fondsen;
· weinig mogelijkheden voor crowd-funding en mecenaatactiviteiten.

We beseffen terdege dat we in de gelukkige omstandigheid verkeren dat we een basis hebben, maar we zijn ook beducht voor het wegvallen van de gelden die we nu jaarlijks krijgen. We hopen dat de gemeente bereid zal blijven om ons te ondersteunen.

terug

C. Met het oog op de toekomst/Gemeentelijk beleid.

kindermonument1

De uitdagingen voor de toekomst zijn legio. De belangrijkste daarvan zijn:

· acquisitie. In 2013 is gebleken hoeveel moeite de organisatie moet doen om aan lessen in het onderwijs te komen. We mailen/schrijven/bellen en gaan op de fiets langs maar het blijft een moeilijk punt. Dit heeft mede te maken met de moeilijkheid dat je altijd een van de vele aanbieders bent en dat het onderwijs overvoerd wordt met aanbod;

· vrijwilligers. Activiteiten kunnen alleen plaatsvinden als er kwalitatief en kwantitatief voldoende vrijwilligers zijn, maar het werven van nieuwe mensen stuit op problemen;

· financiën. Geen deugdelijk financieel fundament betekent een garantie voor het verdwijnen van het Vredesburo. Terugtrekkende overheden en economische recessie maken het lastig om financiën uit de markt te halen.

Maar er zijn uiteraard ook positieve ontwikkelingen die onze positie versterken naar de toekomst toe:

· we hebben expertise en professionaliteit in huis en hebben in 2013 een duidelijk en herkenbaar aanbod voor het onderwijs geformuleerd;

· we zijn een herkenbare organisatie met een eigen werkwijze, die makkelijk door mensen te vinden is;

· we zijn ingebed in samenwerkingsverbanden die zorgen voor een bestendige structuur.

vriendschap

Gemeentelijk beleid

In 2013 is ook duidelijk geworden dat het beleid van de gemeente aangaande mondiale bewustwording gaat veranderen. De stedenbanden zullen vervallen en er is een duidelijke wens vanuit de gemeente om meer werkverbanden met onderwijs en bedrijfsleven aan te gaan. Tevens zullen na 2015 de nieuwe VN-doelen een rol gaan spelen in het gemeentelijke beleid. Het Vredesburo heeft in 2013 een aantal mogelijkheden ontwikkelt om te participeren in dit streven van de gemeente. In 2014 zullen we daar verder vorm en inhoud aan geven.

download (2)images (3)

beeld bij het VN hoofdkantoor

terug

Nawoord.

images (4)

Dalai Lama, nobelprijs voor de vrede 1989

We hebben 2013 afgesloten met het vooruitzicht dat we in 2014 herdenken, dat 100 jaar geleden een van de meest verschrikkelijke oorlogen uitbrak die we kennen. We hebben geprobeerd en zullen blijven proberen om die herinnering om te zetten in activiteiten die laten zien dat het anders kan.

We willen iedereen hartelijk danken die het voor ons mogelijk heeft gemaakt om in 2013, op lokaal niveau, uiting te geven aan de Vredesgedachte

Bestuur en medewerkers van Stichting Vredesburo Eindhoven

Poweredbypeace

terug