Jaarverslag 2017

Algemeen Jaarverslag 2017

Stichting Vredesburo Eindhoven

Nobelprijs voor de Vrede 2017

 

Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel.: 040-2444707
info@vredesburo.nl
www.vredesburo.nl
www.vredeseducatieeindhoven.nl
Bankrekeningnr : NL33TRIO 0784731578
KvK : 41089187

 

INHOUDSOPGAVE.

Voorwoord

A. Kerntaken van het Vredesburo.

1. Documentatie/archief/bibliotheek
2. Winkelfunctie/ondersteuning
3. Vredeseducatie
* uitwerking van het onderdeel Vredeseducatie geschiedt in de vorm van een apart jaarverslag
4. Stagiaires/maatschappelijke stages
5. Informatieverspreiding
6. Samenwerkingsproject met Books4life
7. Vrijwilligers/regelingen m.b.t. personeel

B. Activiteiten in 2017.

1. Structurele activiteiten:
– Fakkeltocht
– 21 september/Vredesweek
– Project inburgering/New in Nederland
– Afrika/diaspora/Unity festival
– Project Kobane/Syrië
– Mondiaal Eindhoven
– 4 mei herdenking bij het vrouwen Vredesmonument

2. incidentele activiteiten
– Hurmet ontmoetingsdag
– 29 maart ontmoetingsavond met de gemeenteraad

C. Financiering/subsidie

D. Gemeentelijk beleid.

Nawoord.


In 2016 is, in het kader van de nieuwe subsidiesystematiek van de gemeente Eindhoven, subsidie toegezegd voor drie projecten in 2017. Te weten :
* de kerntaken van het Vredesburo
* Vredesweek
* Afrika/problematiek van de Diaspora
In 2017 is daar de uitwerking van gekomen. De neerslag van deze activiteiten is terug te vinden in dit jaarverslag


De bestaande teksten uit eerdere jaarverslagen zijn gehandhaafd als deze nog steeds correct zijn.

Voorwoord.

Hoe is 2017 te typeren? Velen zullen verwijzen naar het eerste jaar van de Trumpregering en de opgelopen spanningen met Noord-Korea. Anderen zullen de orkaan, die St Maarten heeft geteisterd, noemen. Of misschien toch de aanslagen in Europese steden?
Het was een jaar waarin man-vrouwverhoudingen aan de kaak werden gesteld en de oorlog in Syrië zich bloederig voortsleepte. Het was een jaar waarin mannen met grote ego’s aan de macht waren. Het is het jaar dat veel mensen onzeker maakte. Lichtpuntjes zijn er ook te noemen. De inzet van mensen overal ter wereld om te blijven streven naar Vrede en rechtvaardigheid. De nobelprijs voor de Vrede voor het ICAN.
Misschien het belangrijkst: het was het jaar waarin het begrip ‘fake-news’ opkwam. Waarheid en leugen verpakt in aansprekelijke berichten. De wereld werd steeds moeilijker te doorgronden. In dit krachtenveld probeerden we in 2017 een aantal activiteiten uit te voeren die mensen opriepen om vooral zelf na te denken en stappen te zetten.

terug

A. Kerntaken van het Vredesburo

1. Documentatie/archief/bibliotheek.
In 2017 zijn op het gebied van documentatie/archief/bibliotheek de volgende activiteiten ondernomen:
We hebben abonnementen op alle tijdschriften die te maken hebben met ons werkveld.
Het bestand omvatte in 2017 een aantal sectoren:
– direct Vredesnieuws & bladen van Vredesgroepen;
– bladen over ontwikkelingssamenwerking in relatie met Vrede;
– landen- & continentenbladen;
– bladen over internationale organisaties (VN);
– historische bladen;
– bladen over de relatie duurzaamheid en Vrede.
De bibliotheek is in 2017 verder gegroeid. De aanwas ontstaat door:
– aanschaf van nieuwe boeken;
– recensie-exemplaren van uitgeverijen;
– schenkingen;
– aanschaf 2e-hands boeken.
De catalogus van de bibliotheek van het Vredesburo is ook online: via de website van het Vredesburo kan men de digitale catalogus inzien en desgewenst het Vredesburo benaderen voor het lenen van een boek uit ons bestand. Per jaar groeit de bibliotheek met ongeveer 50 exemplaren.
Een gedeelte van het archief is ondergebracht in de ruimte van het Vredesburo op de Hertogstraat 2.

Gebruik: intern wordt er gebruik gemaakt van de bestanden voor artikelen/persberichten en algemene informatie ten behoeve van klanten. Er is ook een speciale afdeling die gericht is op Vredeseducatie. In 2017 hebben we ongeveer 100 aanvragen gehad voor boeken en speciale documentatie.

In 2017 (uitvloeisel van contacten in eerdere jaren) is er overleg geweest met een aantal andere organisaties op het gebied van gezamelijk verdelen en bewaren van bestanden (NVMP en VN-bibliotheek Emma).

2. Winkelfunctie/ondersteuning.
Winkelfunctie.
Het Vredesburo is altijd van mening geweest dat het essentieel is om een laagdrempelige voorziening te zijn. Al is de Vredesbeweging in 2017 geen massale beweging, interesse voor ons werk is er volop. Een uitnodigende etalage en een informele sfeer is voor velen een reden om ons te bezoeken (en weer terug te komen!).
In 2017 bestond het winkelbezoek uit:
Mensen van bevriende organisaties;
Mensen die spontaan binnenliepen “omdat het wel interessant leek”;
Mensen die specifiek voor iets kwamen (coöperatieve spellen) of met specifieke vragen ter ondersteuning van projecten;
Mensen met hulpvragen (we zijn blijkbaar een aanlooppunt voor diverse maatschappelijke vragen);
Mensen die doorgestuurd werden door andere instanties;
Toeristen! (veelal jongeren).
In totaal hebben een 1000-tal mensen bij ons aangeklopt.
Daarnaast hebben we uiteraard de aanloop van medewerkers, vrienden en bekenden.
In 2017 waren er ook veel kleine bijeenkomsten/vergaderingen en gespreksgroepjes: 25-tal.

A
Ondersteuning.
In 2017 hebben diverse groepen met ons contact gehad om informatie in te winnen. De vragen liggen meestal op het gebied van:
* subsidievraagstukken;
* hulp bij het opzetten van activiteiten;
* vragen over rechtsvormen;
* P.R./ontwikkelen van websites/nieuwe sociale media.
Groepen die wij actief ondersteund hebben in 2017:

Stichting Cambodia – Dutch;
Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen;
Stichting Vredescentrum;
World Peace Flame groep Eindhoven;
Koerdische vereniging;
SLMM, organisatie van Afrikaanse filmers;
Books4life, fondsorganisatie;
Nos Mundu (Caraïbische Nederlanders);
United African Sisters;
vereniging ‘Paddle’: Sierra Leone;
vereniging Guinee;
stichting Afro-Dutch;
Art of living;
vereniging ‘Mensen in Actie’;
Stichting Daylight-Entertainment.

Er is een sterke band met groepen uit Sierra Leone/Afrika vanwege projecten uit het verleden. Dit is ook de aanleiding geweest om van deze contacten een eigen zelfstandige ‘poot’ te maken binnen het Vredesburo. We hebben dit vertaald in de term Diaspora: mensen die leven in den vreemde.
In het kielzog daarvan zijn wij in 2017 aanspreekpunt geweest voor diverse groepen uit Afrika.
Daarnaast hebben ongeveer 25 groepen incidenteel vragen gesteld en onderhouden we contacten met groepen in ons werkveld in Eindhoven, die verzameld zijn binnen het domein ‘Mondiaal Eindhoven’.

3. Vredeseducatie.


Voor het gedeelte Vredeseducatie wordt een apart jaarverslag gemaakt. Hieronder zijn de voornaamste kwantitatieve gegevens weergegeven.

Opmerkelijke contacten in 2017:
In 2017 is er een contact tot stand gekomen met een studente van de Design academy over de ontwikkeling van een project dat de multiculturele samenleving als onderwerp heeft. De werktitel is ‘Het Cultuurbeest’. Dit project zal in de komende jaren door het Vredesburo worden geïntroduceerd in het onderwijs.
Daarnaast waren er ook twee bijeenkomsten met de ‘weekendschool’ in Eindhoven. Dit is een ‘bijspijkerklas’ op de zondag voor kinderen die gemotiveerd zijn om vanuit een achterstand te werken aan hun toekomst (10 – 12 jarigen).

Christiaan Huygens: in 2017 is er contact opgenomen met het Vredesburo om te komen tot een project aangaande de Global Goals voor de komende jaren.
Bereik :

2017


16 basisscholen
6 in Eindhoven, andere 10 in de regio
Aantal leerlingen: 1440 verspreid over groepen 6,7 & 8


2 voortgezet onderwijs
Eckart college, Augustinianum
Aantal leerlingen: 125


Programmatisch was er erg veel vraag naar projecten over vluchtelingen (bijna 50% van de aanvragen). Daarnaast bleef er veel aandacht voor de Tweede Wereldoorlog/Anne Frank en projecten aangaande pesten en treiteren. Incidenteel was er ook vraag naar lessen over Vredesfilosofie en de Arabische lente. In 2017 is ook een begin gemaakt met het samenstellen van het nieuwe aanbod voor de toekomst.

4. Stages en maatschappelijke stages

In 2017 waren actief op stagegebied in het Vredesburo:

1 HBO stagiaire (Fontys) afdeling ‘social work’. Zij was in 2017 belast met het opzetten/begeleiden en verder ontwikkelen van het project ‘find your way around in the Netherlands’ /New in Nederland.

1 HBO stagiaire (Fontys) afdeling pedagogiek. Zij was belast met het opzetten en uitbreiden van projecten in het onderwijs; groep 7 & 8 (pesten, global goals).

15 maatschappelijke stagiaires van Eindhovense scholen: Augustinianum, St. Joris, Aloysius, Novalis,internationale school. Ondanks het feit dat de overheid de maatschappelijke stages niet langer als verplichtend heeft aangemerkt zijn wij blij dat ook in 2017 diverse scholen hebben besloten om er mee door te gaan en het Vredesburo als stageplaats hebben uitgekozen.

5. Informatieverspreiding.

Het moge duidelijk zijn dat een documentatie- en informatiewinkel alleen kan bestaan als de informatie haar weg weet te vinden naar de bewoners van de stad. In 2017 hebben wij daar de volgende activiteiten voor ontplooid
* nieuwsbrief: in 2017 hebben we 4 keer een nieuwsbrief uitgegeven met informatie over het Vredesburo en haar activiteiten;
* het Vredesburo had in 2017 2 websites: www.vredesburo.nl/www.vredeseducatieeindhoven.nl;
* het Vredesburo had in 2017 een facebookpagina;
* het vredesburo heeft in 2017 info over diverse activiteiten verzorgd via www.eindhoven-mondiaal.nl;

* per jaar geven we informatie door via onze eigen mailing lijst (en de landelijke activiteitenlijsten). Dit gebeurde in 2017 ongeveer 15 keer; hier is een duidelijke stijging waar te nemen ten opzichte van eerdere jaren;
* er zijn in 2017 een 2-tal contacten geweest met de schrijvende pers over het Vredesburo en haar activiteiten;
* bij een 3-tal bijeenkomsten/infomarkten zijn we aanwezig geweest met infomateriaal.

6. Samenwerkingsverband met Books4life en Stichting Wanda

Vanuit het verleden heeft het Vredesburo altijd een 2e kantoorfaciliteit gehad in het woon-& werkpand Burgers gelegen aan de Hertogstraat in Eindhoven. In deze ruimte zijn in 2017 een aantal kleine informatieve bijeenkomsten gehouden door de participanten. In deze ruimte worden ook cursussen gegeven in het kader van het project ‘find your way around in the Netherlands’ Daarnaast is het uiteraard ook de plaats van de Books4life activiteiten en de activiteiten van de Afrikaanse projectengroep “Wanda’. We kunnen stellen dat Hertogstraat 2 een bloeiend knooppunt is geworden van boek en wereld.

7. Vrijwilligers/regelingen m.b.t. personeel.

Het werken in het Vredesburo is voor vrijwilligers niet altijd makkelijk. Veel van onze activiteiten vragen een behoorlijke dosis aan achtergrondkennis en handelingsbekwaamheid. Dit kwalitatieve aspect van ons werk maakt het moeilijk om nieuwe mensen te vinden.
In 2017 was er een bestuur actief bestaande uit 3 mensen met een onderwijsachtergrond.
In 2017 waren er een 10-tal vrijwilligers actief, soms alleen op deelgebieden maar een aantal ook structureel in het uitzetten en bepalen van het beleid.
In 2017 zijn er ook vrijwilligers actief geweest vanuit het project ‘New in Nederland’ Vanuit deze groep zijn twee vrijwilligsters actief op het gebied van het maken van een internationaal blog en het ontwikkelen van websites in de Engelse taal
In 2017 waren er 3 mensen in dienst via een bestaande regeling met de gemeente. Coördinatie en educatie konden worden uitgevoerd middels de steun die wij mochten ontvangen in het kader van de afspraken met de gemeente aangaande Vredeseducatie. 2 Beschermde werkplekken bestaan als uitvloeisel van de regelingen m.b.t. gesubsidieerde arbeid in het verleden.

Wij hebben in 2017 via publicaties, websites en Stichting Vrijwilligerspunt constant gezocht naar vrijwilligers.

terug

B. Activiteiten in 2017.

Vanuit het verleden is de wens gegroeid om niet al te versnipperend te werken. Soms is er wel erg veel en verschillend hooi op de vork. In 2017 hebben we geprobeerd om het compacter te maken en ons te concentreren op de bestaande projecten en nieuwe activiteiten daaraan te koppelen.

1. Structurele activiteiten:

A: Fakkeltocht 2017;
B: Vredesweek/18 september;
C: project New in Nederland;
D: project Afrika/Diaspora;
E: project Kobane/Syrië;
F: Mondiaal Eindhoven;
G: 4 Mei Herdenking.

B. 1. A: Fakkeltocht 2017
In 2017 heeft het Vredesburo meegedaan in het organiseren van de fakkeltocht. Het was een drukbezochte manifestatie (6000 deelnemers). In deze uitvoering is samengewerkt met de organisatoren van ‘the passion’. Dit heeft geresulteerd in een musical na de tocht. Duizenden mensen bleven op het plein om dit te bekijken. Daarmee is een van de uitgangspunten, om mensen op het plein te ‘houden’ en met elkaar te laten communiceren, gerealiseerd.
Het Vredesburo neemt een fors gedeelte van de werkzaamheden voor haar rekening: p.r./praktische hulp/catering/programma/webpagina.

Persbericht Fakkeltocht 2017

Op 24 december (Kerstavond) vindt de Eindhovense Fakkeltocht voor Vrede en Verdraagzaamheid plaats. Vanaf 18.00 uur start op het Wilhelminaplein de uitgifte van fakkels. De tocht begint kort na 19.00 uur en eindigt op het Wilhelminaplein. Na de tocht is er vanaf 20:15 een speciaal muziekprogramma verzorgd door het Lampegats gemengd mannenkoor.

De Eindhovense Fakkeltocht kent een lange geschiedenis. De eerste tocht vond plaats in 1992 naar aanleiding van een aanslag op Turkse migranten in het Duitse Solingen en incidenten met een racistisch motief in Nederland. Sindsdien heeft de tocht altijd in het teken gestaan van een tolerante en respectvolle samenleving. Het grote aantal mensen dat elk jaar deelneemt (gemiddeld zo’n 5.000) benadrukt dat heel veel mensen zich hiervoor willen inzetten. Gezien de recente gebeurtenissen in de samenleving is het thema nog steeds erg actueel.

Programma:

Vanaf 18:30u tot 19:00u is er een kort programma waarin aan het woord komen :
– een wethouder van de gemeente Eindhoven
– een delegatie van de scouting over het ‘Vredeslicht’ en gedachten over Vrede
– de stadsdichter van Eindhoven

Om 19:00 uur wordt de eerst Fakkel aangestoken.
Het vuur daarvoor komt van de Wereldvredesvlam en het Vredeslicht.
De Wereldvredesvlam ontstond doordat in 1999 vredesambassadeurs op alle continenten vlammen aanstaken, die in Wales bijeen kwamen. Vandaar wordt het vuur verspreid en gebruikt in monumenten, lampen en kaarsen. Zo ook bij de eerste vlam van de Fakkeltocht op 24 december.
Het Vredeslicht wordt door Scoutinggroep Johannes Vianney brandend vanuit Wenen naar Eindhoven gebracht. In Bethlehem wordt al meer dan 25 jaar het licht ontstoken, waarnaar het naar Wenen wordt vervoerd en tijdens een ceremonie in ontvangst wordt genomen door duizenden scouts uit 20 verschillende landen.
Dit jaar kunnen alle bezoekers van de Fakkeltocht het Vredeslicht mee naar huis nemen.
Er is een stand waarbij je een eigen meegebrachte lantaarn met dit Vredeslicht kunt aansteken.
Tevens worden op het plein filmbeelden vertoond van organisaties en personen die een
speciale band hebben met de fakkeltocht.

Naast het programma op het Wilhelminaplein organiseert De Kapel om 17:00 uur een kinderkerstnacht in de Johanneskerk, Mercuriuslaan 1C, en om 22.00 uur een oecumenische kerstnacht viering.
Voorafgaande aan de tocht is er een interreligieuze dienst in de Catharinakerk, aanvang 18.00 uur.

(Voor)verkoop Fakkels & fotoboeken
Net als vorige jaren kunnen de fakkels niet meer rechtstreeks aan de kraampjes worden gekocht. Men dient eerst muntjes te kopen bij de kassa’s (op de avond zelf € 2,50 en in de voorverkoop € 2,-) en ze daarna bij de kraampjes in te wisselen voor een fakkel. Er is ook een mogelijkheid om de muntjes in de voorverkoop aan te schaffen.
Zie voor de voorverkoopadressen www.fakkeltochteindhoven.nl Op de website is ook meer informatie te verkrijgen (route / uitgebreider programma / fotomateriaal)

Het jubileumboek ”25e Fakkeltocht, Lopend Vuur” geeft een beeld van de geschiedenis van de fakkeltocht en de beweegredenen van mensen om mee te lopen Het is vorig jaar gemaakt. Het boek is ter plekke te verkrijgen voor 2 munten of in de voorverkoop voor 5 euro bij het Vredesburo op de Grote Berg 41


Noot voor de redactie
Voor meer informatie, foto’s en inlichtingen:
www.fakkeltochteindhoven.nl of info@vredesburo.nl of Tinus Kanters, 06-52661174 of kijk op facebook: www.facebook.com/fakkeltochteindhoven

De organisatie van de Fakkeltocht wordt verzorgd door een samenwerkingsverband van Eindhovense organisaties : Café Wilhelmina, Catharinakerk, COC, Eindhoven365, Fatihmoskee, Gemeente Eindhoven, Scouting Johannes Vianney, Stichting Vredesburo Eindhoven, TINT/De Kapel, TPN-E, World Peace Flame, Het Depot Eindhoven en vele vrijwilligers.


B.1.B: 21 september/Vredesweek

Het Vredesburo coördineert en initieert activiteiten in het kader van de jaarlijkse Vredesweek in september. In 2017 is een uitgebreid programma tot stand gekomen. Omdat er een aantal activiteiten buiten deze specifieke week vielen hebben we een eigen Eindhovense opzet gemaakt die liep van 16 september tot 1 oktober.

Vredesweek 2017

Eindhovense groepen presenteren activiteiten onder de noemer ‘ De kracht van verbeelding’

Traditioneel wordt eind september de nationale Vredesweek gevierd. Dit is een initiatief van de landelijke vredesorganisatie Pax (voor meer informatie hierover kijk op www.vredesweek.nl). Voor veel mensen is de wereld op dit moment geen ‘veilige’ plek en er is behoefte aan informatie maar ook aan mogelijkheden om een positieve bijdrage te leveren, om niet onmachtig te zijn.
Ook in Eindhoven is in deze periode door diverse groepen een uitgebreid programma samengesteld. De bedoeling van de week is om aandacht te vragen voor Vredeswerk, de problemen die spelen in de wereld op het gebied van Vrede en veiligheid en de diverse groepen, die actief zijn op Vredesgebied in Eindhoven, voor het voetlicht te brengen. Het Vredesburo in Eindhoven is tevens ambassade voor de Vrede. Men kan hier informatie vragen over de diverse programma’s en materiaal verkrijgen dat uitgegeven wordt door de landelijke organisatie. Tevens kan men ondersteuning krijgen als men zelf een activiteit in deze periode wil opzetten. Het Vredesburo is elke werkdag open van 12:00u tot 18:00u (Grote Berg 41)
Het moto van deze week is ‘de kracht van verbeelding’. Het is de verbeelding die ons in staat stelt om een beeld te maken van een vreedzame wereld en het is de verbeelding die mensen door laat gaan onder de meest gevaarlijke omstandigheden. In de Vredesweek valt ook de VN worldpeaceday (21 september) in veel landen ter wereld is daar veel aandacht voor; we hopen dat ook in Eindhoven mensen deze dag gebruiken om zich te uiten : in de stad, op je werk, thuis : elk gebaar is belangrijk
Informatie over het Vredesweek programma kan verkregen worden via de contactadressen van de organisaties of via het centrale adres info@vredesburo.nl

Programma:

Zaterdag 16 september om 14:00u hoek Paradijslaan / Zwembadweg : 4-bomen herdenking. We herdenken verdwenen journalisten in Wit Rusland. De prijs die betaald wordt omdat men kritische berichtgeving verzorgd is enorm groot. Overal ter wereld wordt het journalisten moeilijk gemaakt om verslag te doen. Organisatie : Amnesty International / FNV / ‘We Remember’ ; info via www.vierbomen.nl

Zondag 17 september van 12:00u – 19:00u in het Klokgebouw op Strijp S. De internationale organisatie ‘Art of living’ organiseert het PeaceCulture festival. De bedoeling is om mensen van diverse culturen bij elkaar te brengen, om mensen te inspireren en samen te werken aan een cultuur van Vrede. Muziek, informatie, sprekers. Info : eindhoven@aofl.nl

Donderdag 21 september (VN -Wereldvrededag) om 19:30u in het filmhuis Natlab, Kastanjelaan 500 : 2 documentaires : ‘My own private war’ & ‘in het hoofd van mijn zusje Vivian’ die vanuit diverse gezichtshoeken de persoonlijke betrokkenheid laat zien van filmmakers bij hun onderwerp en de kracht van de verbeelding die daarbij een fundamentele rol speelt.. Tevens gesprek met de makers en de zaal o.l.v Frans Mouws (Docfeed) Organisatie : Vredesburo / movies that matter

Zondag 24 september om 16:00u bij het Vrouwenvredesmonument aan de Parklaan : 8 levensbeschouwingen bezinnen zich op Vrede. Uitgangspunt is het motto van de Vredesweek : ‘de kracht van verbeelding’ : toespraken / muziek en ‘nieuwe rituelen’. Organisatie : platform voor levensbeschouwing en Vrede regio Eindhoven. Info via www.platformlev.dse.nl

Vrijdag 29 september van 12:00u tot 14:00u op het bordes van de Catharinakerk de Eindhovens Vredesmaaltijd. Samen eten en praten over ‘je thuis voelen in deze wereld’ Iedereen is welkom : Vrede is voor en van ons allemaal. Extra aandacht zal er zijn voor de situatie in Syrië.. Organisatie werkgroep Kobane met medewerking van Eindhoven in dialoog. Informatie via : info@eindhovenkobane.nl

Zondag 1 oktober in woon / werkpand ‘Burgers’ Hertogstraat 2 van 15:00u tot 19:00u. Bijeenkomst met als thema ‘identiteit en verbeelding in de multiculturele samenleving’ tevens afsluiting van de Vredesweek : sprekers, muziek, culinair. Gespreksleider Ralf Bodelier. Organisatie ‘Nos Mundu’ / Vredesburo

In het kader van de Vredesweek zal in het stadhuis de tentoonstelling ‘1 voor 12 : beelden uit Aleppo’ te zien zijn. Eindhovenaar Mart Lerou heeft de stad (voor de verwoesting) vastgelegd. De tentoonstelling is tijdens kantooruren te bezichtigen.


Het resultaat van de Vresdesweek in een aantal opmerkingen :

aantal bezoekers : ongeveer 2000
aantal organisaties die meededen : 15
berichtgeving in alle media/facebook/internet. Het bereik is ‘stadomvattend’.
Materiaal door de stad verspreid.
twee interviews met krant/radio.


A
B.1.C: project ‘New in Nederland’

Gedurende enkele jaren draait er een vast project aangaande taal/inburgering. In de loop van 2016 kreeg dit de naam ‘find your way around in the Netherlands’/‘new in Nl . De opzet is om mensen die taal leren ook kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur en instituties. Daarnaast worden er kleine activiteiten georganiseerd. We vinden dit een geweldige aanvulling op ons projectenbestand en met name op de educatiepoot omdat het leren verbindt met maatschappelijke vragen. Vrede is ook dat mensen participeren in de stad; dat ze volwaardig burger zijn. Dit project laat dat zien.
In 2017 is in het kader van dit project georganiseerd:
taallessen: elke week ! in kleine groepjes 5 à 10 mensen;
er is begeleiding voor mensen die met problemen kampen;
er zijn een 10 tal bijeenkomsten geweest om mensen wegwijs in de stad te maken en kennis te laten maken met maatschappelijke organisaties;
Er zijn 17 mensen doorgestroomd van les naar vrijwilligerswerk;
er zijn een tiental mensen geslaagd voor de inburgering;
er zijn ongeveer 10 vrijwilligers voor het project actief;
Er zijn ongeveer 50 deelnemers aan conversatielessen.
In 2017 zijn er ook meerdere contacten geweest met andere ‘aanbieders’ op dit gebied en is een begin gemaakt met werken in buurten en wijken.

A
B.1.D Afrika/diaspora
Van oudsher werken we met groepen uit Afrika. We hebben dat in 2017 gebundeld in het project ‘Afrika/Diaspora’ . Omdat er ook raakvlakken zijn met andere groepen is de term diaspora gehanteerd. Het ontworteld zijn. Een gedeelte van het werk voor deze groepen (met name mensen die gevlucht zijn voor het geweld in Syrië en de regio) is terug te vinden onder B.1.C (new in NL) en B.1.E (werkgroep Kobane).

Chike Muokwe: mede initiatiefnemer ‘Unity’

Hieronder zijn de meest relevante activiteiten uit 2017 opgenomen.


Paddle:straatfeest uit Sierra Leone
In samenwerking met de vereniging ‘Paddle-Eindhoven’ gerealiseerd
Binnenstad Eindhoven: duizenden toeschouwers

Stichting SLMM
Samen met SLMM is er een video gemaakt van 12 Afrikanen die praten over hun bestaan in de stad.
Er zijn een 10-tal bijeenkomsten geweest
Deze video is op een aantal plaatsen vertoond (met name in en rond de Vredesweek) toeschouwers: 500

United African Sisters
Bijdrage aan het tot stand komen van deze organisatie en haar activiteiten; ontwerpen logo

Vereniging Guinee Eindhoven
Mede opzetten van programma in Guinee (school) en zoeken naar subsidiemogelijkheden in Nederland: komt vanuit 2016

M.I.A.
5 keer overleg over wederzijdse ondersteuning

Joint Roots
Contact over ‘empowerment’ van Afrikanen in de Nederlandse samenleving

S.L.C.U.
Overleg over de positie van mensen uit West Afrika (Sierra-Leone) in de Nederlandse samenleving

Unity festival
Samen met Stichting Daylight is een informatief voetbaltoernooi ! georganiseerd
Ongeveer 500 bezoekers/ standjes/modeshow/muziek

samenvattend
In 2017 zijn er met 18 organisaties uit Afrika contacten geweest
Bereik: ongeveer 500 mensen die actief zijn in de diverse organisaties.
Effect is ook dat men meer is geïntegreerd in bestaande overleggen (mondiaal Eindhoven) en er meer contacten zijn ontstaan met andere organisaties.


B.1.E: project Kobane / Syrie

Het was duidelijk dat het Vredesburo zich bezig zou gaan houden met het voortslepende conflict in Syrie. Om daar vorm aan te geven is er een werkgroep ontstaan. De werkgroep heeft een concreet doel gekozen (ondersteuning van een school in Kobane) als kapstok om informatie over het gebied te verspreiden. De werkgroep heeft naast het informatieve ook een fondsenwervende functie.

Activiteitenoverzicht 2017

11-3-17 KLEURRIJK EVENT in de Schellensfabriek.
We waren aanwezig met 4 vrijwilligers, informatie materiaal, muziek en lekkere hapjes.

27-4-17, KLEURRIJK KONINGSFEEST op het Gerardusplein.
Ons kleurrijk kraampje trok vooral veel bezoek nadat de vlooienmarkt was verregend.

14-5-17 MUZIKALE ONTMOETING ‘SHARE HOPE’ in de Catharinakerk.
Op eigen initiatief organiseerden we met hulp van velen een benefietconcert met belangeloze optredens van een keur aan artiesten en voordrachten van o.a. Syrië-kenner en schrijfster Esseline v.d. Sande, wethouder Jannie Visscher en dichter Piet v.d. Boom.

28-8-17 NEW NEIGHBOURS FESTIVAL bij TAC.
Bij onze tafel met foto’s en flyers kwamen mensen uit Syrië met nieuwe verhalen over het Midden-Oosten.

6-10-17 MATCH EVENT MET BEDRIJVEN DOOR SAMEN VOOR EINDHOVEN
Bij de training die er aan vooraf ging, kon Constance haar praatje oefenen voor de lens van een camera:

Na afloop van het matchevent ontvingen Unilogic BV en Eindhoven~Kobanê een Compliment voor Mooiste Match uit handen van wethouder Jacob Wedemijer.

27-10-17 MEERWAARDE BIJ WERELDWINKEL EINDHOVEN.
De werkgroep nam deel aan een gesprek over de meerwaarde van contacten tussen kleine lokale goede doelen. Onze koks verzorgden de lunch vertelden over hun persoonlijke ervaringen in het Midden-Oosten.

2-11-17 BRAINCANDIES LIFE SESSION ‘AGE DOESN’T MATTER’ in het NatLab
Op uitnodiging van Wedowe hield Constance een korte voordracht ‘The times they are a changing’.

B.1.F: mondiaal Eindhoven:
Mondiaal Eindhoven heeft in 2017 een negatieve ontwikkeling doorgemaakt. De bedoeling om een platform te zijn voor de Eindhovense groepen is jammer genoeg in de loop van 2017 vastgelopen. Er zijn nog een aantal bijeenkomsten geweest (mede onder leiding van Ralf Bodelier), en de afdeling educatie is tweemaal bij elkaar gekomen. Door de onduidelijkheid m.b.t. identiteit en werkwijze is het daarna stil gevallen. Dit wil niet zegen dat er geen behoefte is: integendeel, maar er was geen vorm te vinden in 2017. Wij staan nog steeds achter het standpunt dat het noodzakelijk is voor de stad en het functioneren van de groepen. Probleem is dat de meeste organisaties (ook het Vredesburo) te weinig menskracht kunnen vrijmaken voor deze taak.


In 2017 is er een manifest opgesteld om de politieke partijen te bewegen ‘aandacht en zorg’ te besteden aan mondiale bewustwording.

B.1.G: 4 Mei herdenking
Al sinds jaren is er op de Parklaan bij het Vrouwen-Vredesmonument een herdenking voor vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van geweld. Het is een kleine ingetogen herdenking maar wel een die veel indruk maakt. In deze werkt het Vredesburo samen met het comité vrouwen in Groen links. Door middel van muziek en voordrachten hebben we stil gestaan bij het verleden om daar van te leren voor de toekomst.

4 mei 2017
Slachtoffer-herdenking
Vrouwenverzetsmonument
Eindhoven

DE HERINNERING SPREEKT
Op 4 mei 2017 vindt in Eindhoven traditiegetrouw een herdenkingsbijeenkomst plaats bij het Vrouwenverzetsmonument. De aandacht gaat op de eerste plaats naar de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog; niet alleen degenen die omkwamen, maar ook die levenslang de sporen droegen van geweld, verlies en angst.
Met deze kleinschalige, ingetogen ceremonie herdenken we ook de slachtoffers van de talrijke oorlogen en conflicten die in de afgelopen 75 jaar hebben plaatsgevonden. En we staan stil bij het lot van de duizenden mensen hun geboorteland en familie verlieten en hier hun toevlucht zochten in de hoop veiligheid en een toekomst te vinden.

In 2017 staat de oorlogsherdenking in het teken van het persoonlijke verhaal. Er komen dan ook enkele mensen aan het woord die hun ervaringen en herinneringen met anderen willen delen.
De herdenkingsbijeenkomst op 4 mei 2017 vindt plaats bij het Vrouwenverzetsmonument aan de Parklaan Eindhoven (ter hoogte van de Zilvermeeuwlaan). Tijd: aanvang 17.00 – 18.00 u. Voor en na de bijeenkomst is er ruimte om in gesprek te gaan met de organisatoren en de andere deelnemers. U bent welkom vanaf 16.00u.

Programma
Verhalen: Miriam Thomson; Stephanie den Tek;
Muzikale bijdragen: Marlies Muijsers (cello); Actiekoor Lopend Vuurtje (verzets- en strijdliederen)
Gedichten: Anny van der Looy;
Presentatie: Alice Cottaar (pastor, docent, schrijver)
Organisatie: Comité 4 mei Groen Links Vrouwen: Marije de Zeeuw; Vredesburo Eindhoven, Hans Matheeuwsen.

Hopelijk mogen we u verwelkomen op 4 mei!

Namens het Organisatiecomité

Marijke de Zeeuw/Hans Matheeuwsen

terug

A
B.2: Incidentele activiteiten
overzicht van activiteiten die zelfstandig of in samenwerking met anderen zijn uitgevoerd in 2017 en die niet tot de structurele activiteiten behoren. Activiteiten worden na drie opeenvolgende jaren overgeheveld van incidenteel naar structureel (als ze een bijdrage leveren aan een coherent beleid). Het beleid is er op gericht om zoveel mogelijk zaken structureel te maken en een uitbreiding van de incidentele activiteiten te beperken.


In gesprek met de gemeente : mondiaal Eindhoven + leden van de gemeenteraad + wethouder
doel van het gesprek
• Ophalen van ervaringen en vragen/onduidelijkheden van Eindhovense groepen en organisaties
actief op het gebied van mondiale bewustwording.
• Suggesties ophalen tot verbetering van (begeleiding van) het uitvoeringsprogramma.
• Betrokkenheid en het belang van inzet/inspanningen van Eindhovense groepen/organisaties
bij uitvoering van het programma stimuleren.
Bereik: ongeveer 25 organisaties op het gebied van mondiaal bewustwordingswerk

Hurmet/Vredesburo: ontmoetingsdag op 25 juni
Onderwerp: projecten aangaande kinderen in Oost Turkije en de ontwikkelingen in de regio
Bereik: 150 bezoekers


Organisatiecomité Hurmet ‘ontmoetingsdag’

terug

C. Financiering/subsidie.

De kosten van het Vredesburo (activiteiten en vaste kosten) zijn in 2017 betaald uit diverse bronnen:
– structurele bijdrages van de gemeente Eindhoven;
– subsidie via het fonds mondiale bewustwording;
– donaties en giften, ook via facebook;
– winkelverkoop;
– lesvergoedingen;
– indirecte vergoedingen (b.v. via de fakkeltochtorganisatie).

Ieder jaar beseffen we weer dat de basis smal is. We hebben een achterban die ons steunt, maar we moeten ook onder ogen zien dat de Vredesbeweging als grote maatschappelijke kracht niet meer als zodanig bestaat. Daarmee vervallen ook een aantal (financiële) mogelijkheden. Binnen het gemeentelijke beleid is het duidelijk dat de nadruk komt te liggen op een projectmatige, jaarlijks aan te vragen systematiek. Dit heeft in 2017 (aan de hand van de aanvraag gedaan in 2016) geleid tot een verdere beperking van ‘losse’ activiteiten en het onderbrengen van ‘wat we doen’ in een aantal gebieden; te weten:
* Vredesburo en haar kerntaken: informatieverschaffing aan de Eindhovense bevolking;
* Vredesweek/fakkeltocht: grotere, gemeentebrede activiteiten;
* Afrika/Diaspora/Syrië: activiteiten aangaande internationale problemen;
* vredeseducatie: met name propageren Global Goals.

terug

A
D. Gemeentelijk beleid


Na de discussie in 2016 in de gemeente en bij de diverse organisaties is er in 2017 een begin gemaakt met de invulling van de plannen. In 2017 hebben we met partners besproken hoe we de abstractie van DNA, triple helix en Global Goals zouden kunnen vertalen naar het onderwijsveld. In de loop van 2017 begonnen uiteraard ook de campagnes voor de verkiezingen in 2018. We houden er rekening mee dat er een mogelijke beleidswijziging staat aan te komen in de toekomst. Er zijn in 2017 diverse gesprekken met de ‘politiek’ gevoerd en het is duidelijk dat men probeert het segment mondiale bewustwording te handhaven. Gezien de financiële problemen van de gemeente zal dat lastig blijken te zijn. We vonden het fijn in 2017 dat wethouders en raadsleden kwamen kijken naar activiteiten en daarin ook een actieve rol speelden (bv. in de Vredesweek en de bijeenkomsten van Mondiaal Eindhoven).

A
Nawoord.

Het was de winnende foto in 2017. ‘Het gezicht van de haat’ geheten. In alles weerspiegelt deze foto wat het Vredesburo niet wil. Het zegt meer dan 1000 woorden

Bij deze willen we iedereen hartelijk bedanken die ons werk in 2017 mogelijk hebben gemaakt. We wensen iedereen Vrede en alle goeds.

Bestuur en medewerkers van Stichting Vredesburo

terug