Jaarverslag 2016

Algemeen Jaarverslag 2016

Stichting Vredesburo Eindhoven

2016-1

Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel.: 040-2444707
info@vredesburo.nl
www.vredeseducatieeindhoven.nl
Bankrekeningnr.: NL33TRIO 0784731578
KvK: 41089187INHOUDSOPGAVE.

Voorwoord.

A. Kerntaken van het Vredesburo.

1. Documentatie/archief/bibliotheek
2. Winkelfunctie/ondersteuning
3. Vredeseducatie
* uitwerking van het onderdeel Vredeseducatie geschiedt in de vorm van een apart jaarverslag
4. Stagiaires/maatschappelijke stages
5. Informatieverspreiding
6. samenwerkingsproject met Books4life/Stichting Wanda
7. Vrijwilligers/regelingen m.b.t. personeel

B. Activiteiten in 2016.

1. Structurele activiteiten:

– informatieve nieuwjaarsbijeenkomst

– fakkeltocht

– 21 september/Vredesweek

– dag van de dialoog

– project inburgering

Afrika/diaspora

2. incidentele activiteiten

C. Financiering/subsidie

D. Gemeentelijk beleid.

Nawoord.

 

 

In 2016 is, in het kader van de nieuwe subsidiesystematiek van de gemeente Eindhoven, subsidie verkregen voor drie projecten. Te weten :

* de kerntaken van het Vredesburo

* Vredesweek

* Afrika/problematiek van de Diaspora

In dit jaarverslag zal daar extra aandacht aan worden besteed. Uiteraard zijn deze projecten ingebed in het ‘totale plaatje’ van het Vredesburo.

 

 

Voorwoord.

2016-22016 was het jaar van de “onmogelijkheden”. De Brexit, de verkiezing van Donald Trump, de coup in Turkije : het waren verbazingwekkende gebeurtenissen die stof deden opwaaien. Tevens markeerden zij ook een verandering in de internationale situatie. Het begrip desintegratie dook op in de internationale commentaren. De wereld werd voor velen, nog meer als voorafgaande jaren, een plaats van onrust en onzekerheid. In het kielzog van deze ontwikkelingen bleef het conflict in Syrië de aandacht vragen. Naast de onmenselijkheid van de oorlog was er ook het vraagstuk met betrekking tot vluchtelingen en de ‘Nederlandse identiteit’. “Wie zijn wij, en waar staan we voor” waren essentiële vragen in het debat. Het Vredesburo heeft in 2016 een regenboog aan activiteiten georganiseerd waarbij specifiek de nadruk lag op vluchtelingen/oorlog. We hebben nog meer als voorheen contacten onderhouden met mensen en groepen uit het internationale gebeuren. 2016 was ook het jaar dat mensen zich realiseerden dat wij onderdeel van een grotere wereld zijn, een wereld die zich hier in het westen laat zien en voelen. Een wereld die, middels de VN, in een aantal punten ook een nieuwe agenda voor de toekomst heeft gepresenteerd. Doelen op weg naar een vreedzame, duurzame en rechtvaardige wereld: op kleine plaatselijke schaal zullen wij daar vorm en inhoud aan geven.

terug

A. Kerntaken van het Vredesburo

1. Documentatie/archief/bibliotheek.

In 2016 zijn op het gebied van documentatie/archief/bibliotheek de volgende activiteiten ondernomen:

We hebben abonnementen op alle tijdschriften die te maken hebben met ons werkveld.
Het bestand omvatte in 2016 een aantal sectoren:
direct Vredesnieuws & bladen van Vredesgroepen;
bladen over ontwikkelingssamenwerking in relatie met Vrede;
landen- & continentenbladen;
– b
laden over internationale organisaties (VN);
historische bladen;
bladen over de relatie duurzaamheid en Vrede.

De bibliotheek is in 2016 verder gegroeid. De aanwas ontstaat door:

aanschaf van nieuwe boeken;

recensie-exemplaren van uitgeverijen;

schenkingen;

aanschaf 2e-hands boekenDe catalogus van de bibliotheek van het Vredesburo is ook online: via de website van het Vredesburo kan men de digitale catalogus inzien en desgewenst het Vredesburo benaderen voor het lenen van een boek uit ons bestand. Per jaar groeit de bibliotheek met ongeveer 50 exemplaren.

Een gedeelte van het archief is ondergebracht in de nieuwe ruimte van het Vredesburo op de Hertogstraat 2.

2016-3Gebruik: intern wordt er gebruik gemaakt van de bestanden voor artikelen/persberichten en algemene informatie ten behoeve van klanten. Er is ook een speciale afdeling die gericht is op Vredeseducatie. In 2016 hebben we ongeveer 100 aanvragen gehad voor boeken en speciale documentatie.


In 2016 (uitvloeisel van contacten in 2014/2015) is er overleg geweest met een aantal andere organisaties op het gebied van gezamelijk verdelen en bewaren van bestanden (NVMP en VN-bibliotheek Emma).

terug

2. Winkelfunctie/ondersteuning.

Winkelfunctie.

Het Vredesburo is altijd van mening geweest dat het essentieel is om een laagdrempelige voorziening te zijn. Al is de Vredesbeweging in 2016 geen massale beweging, interesse voor ons werk is er volop. Een uitnodigende etalage en een informele sfeer is voor velen een reden om ons te bezoeken (en weer terug te komen!).

In 2016 bestond het winkelbezoek uit:
Mensen van bevriende organisaties;
Mensen die spontaan binnenliepen “omdat het wel interessant leek”;
Mensen die specifiek voor iets kwamen (coöperatieve spellen) of met specifieke vragen ter ondersteuning van projecten;
Mensen met hulpvragen (we zijn blijkbaar een aanlooppunt voor diverse maatschappelijke vragen);
Mensen die doorgestuurd werden door andere instanties;
Toeristen! (veelal jongeren).
In totaal hebben een 700-tal mensen bij ons aangeklopt.
Daarnaast hebben we uiteraard de aanloop van medewerkers, vrienden en bekenden.

In 2016 waren er ook veel kleine bijeenkomsten/vergaderingen en gespreksgroepjes : 30-tal

Ondersteuning.

In 2016 hebben diverse groepen met ons contact gehad om informatie in te winnen. De vragen liggen meestal op het gebied van:

* subsidievraagstukken;
* hulp bij het opzetten van activiteiten;
* vragen over rechtsvormen;
* P.R./ontwikkelen van websites/nieuwe sociale media.

2016-4Groepen die wij actief ondersteund hebben in 2016:
Stichting “Right to life” (Sierra Leone);
Stichting Cambodia – Dutch;
Stichting Wanda (Sierra Leone);
Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen;
Stichting Vredescentrum;
World Peace Flame groep Eindhoven;
Koerdische vereniging;
Stichting “Don’t forget the children” ( Sierra Leone);
SLMM, organisatie van Afrikaanse filmers;
Books4life, fondsorganisatie;
Nos Mundu (Caraïbische Nederlanders);
Stichting ‘Respect’;
United African Sisters;
vereniging ‘Paddle’ (Sierra Leone);
V
ereniging Guinee;
Stichting Afro-Dutch.

Er is een sterke band met groepen uit Sierra Leone/Afrika vanwege projecten uit het verleden. Dit is ook de aanleiding geweest om van deze contacten een eigen zelfstandige ‘poot’ te maken binnen het Vredesburo

In het kielzog daarvan zijn wij in 2016 aanspreekpunt geweest voor diverse groepen uit Afrika.

Daarnaast hebben ongeveer 25 groepen incidenteel vragen gesteld en onderhouden we contacten met groepen in ons werkveld in Eindhoven. Naast de ondersteuning zijn er uiteraard ook gemeenschappelijke activiteiten ontwikkeld met groepen uit de Eindhovense mondiale bewustwordingsbeweging.

terug

3. Vredeseducatie.

2016 was een belangrijk jaar voor de Vredeseducatie vanuit het Vredesburo. Er was een overweldigende vraag (vooral aangedreven door het conflict in het Midden-Oosten en de daarbij ontstane vluchtelingenstroom).

In de praktijk is in 2016 gerealiseerd:

Werkverband met het Summa college inzake educatie over vluchtelingen 3 stagiaires en 10 studenten
3 lessen + presentatie op het college
3 stagiaires en 10 studenten
3 lessen + presentatie op het college
Dit project zal in de toekomst blijven bestaan als vast onderdeel
Groepen 5,6,7 & 8
thema’s: 2e W.O./respect/pesten/vluchtelingen/
kinderrechten (meestal worden thema’s gekoppeld)
19 scholen
75 lessen
2200 leerlingen
Veel vraag naar vluchtelingenproject/2e W.O./ pesten
Voortgezet onderwijs 3 scholen
9 lessen
225 leerlingen
Vluchtelingen / pesten

Voor de activiteiten is een apart educatiejaarverslag gemaakt. Dit jaarverslag is te zien op de website voor Vredeseducatie van het Vredesburo: www.vredeseducatieeindhoven.nl (hierop meer details over Vredeseducatie).
Daarnaast is er op een 5-tal bijeenkomsten (plaatselijk en landelijk) gepraat over de ontwikkelingen en de specifieke methodiek die ontwikkeld is door het Vredesburo.

Het Vredesburo is in 2016 coördinatiepunt geweest voor het Vredespad Eindhoven. De insteek voor de toekomst is dat in het kader van het pad ook educatieve projecten worden opgezet, waarbij het Vredesburo op dat gebied het voortouw zal nemen.

terug

4. Stages en maatschappelijke stages

In 2016 waren actief op stagegebied in het Vredesburo:

1 HBO stagiaire (Fontys) afdeling ‘social work’. Zij was in 2016 belast met het opzetten/begeleiden en verder ontwikkelen van het project ‘Find your way around in the Netherlands’

3 stagiaires Summa College afdeling Sociaal Cultureel werk met als voornaamste taak het opzetten van een project over vluchtelingen

8 groepen maatschappelijke stagiaires van Eindhovense scholen: Augustinianum, St. Joris, Aloysius, Novalis, internationale school Ondanks het feit dat de overheid de maatschappelijke stages niet langer als verplichtend heeft aangemerkt zijn wij blij dat ook in 2016 diverse scholen hebben besloten om er mee door te gaan en het Vredesburo als stageplaats hebben uitgekozen.

terug

5. Informatieverspreiding.

Het moge duidelijk zijn dat een documentatie- en informatiewinkel alleen kan bestaan als de informatie haar weg weet te vinden naar de bewoners van de stad. In 2016 hebben wij daar de volgende activiteiten voor ontplooid:

* nieuwsbrief: in 2016 hebben we 4 keer een nieuwsbrief uitgegeven met informatie over het Vredesburo en haar activiteiten;

2016-5* het Vredesburo had in 2016 2 websites: www.vredesburo.nl / www.vredeseducatieeindhoven.nl;

* het Vredesburo had in 2016 een facebookpagina;

* het vredesburo heeft in 2016 info over diverse activiteiten verzorgd via www.eindhoven-mondiaal.nl;

* per jaar geven we informatie door via onze eigen mailinglijst (en de landelijke activiteitenlijsten). Dit gebeurde in 2016 ongeveer 10 keer;

* er zijn in 2016 een 2-tal contacten geweest met de schrijvende pers over het Vredesburo en haar activiteiten;

* bij een 3-tal bijeenkomsten/infomarkten zijn we aanwezig geweest met infomateriaal.

 

terug

6. Samenwerkingsverband met Books4life en Stichting Wanda

Vanuit het verleden heeft het Vredesburo altijd een 2e kantoorfaciliteit gehad in het woon- & werkpand Burgers gelegen aan de Hertogstraat in Eindhoven. In deze ruimte zijn in 2016 een aantal kleine informatieve bijeenkomsten gehouden door de participanten. In deze ruimte worden ook cursussen gegeven in het kader van het project ‘Find your way around in the Netherlands’. Daarnaast is het uiteraard ook de plaats van de Books4life-activiteiten en de activiteiten van de Afrikaanse projectengroep “Wanda’. We kunnen stellen dat Hertogstraat 2 een bloeiend knooppunt is geworden van boek en wereld.

terug

7. Vrijwilligers/regelingen m.b.t. personeel.

Het werken in het Vredesburo is voor vrijwilligers niet altijd makkelijk. Veel van onze activiteiten vragen een behoorlijke dosis aan achtergrondkennis en handelingsbekwaamheid. We proberen voor iedereen een plekje te vinden, maar soms is dat onmogelijk.

In 2016 was er een bestuur actief bestaande uit 3 mensen met een onderwijsachtergrond.

vrijwilligerswerk_logoIn 2016 waren er een 10-tal vrijwilligers actief, soms alleen op deelgebieden maar een aantal ook structureel in het uitzetten en bepalen van het beleid.In 2016 is een aparte vrijwilligersgroep opgezet voor ‘nieuwe Nederlanders’ (mede in het kader van ‘find your way around in NL’). Vanuit deze groep zijn ook twee vrijwilligsters actief op het gebied van het maken van een internationaal blog en het ontwikkelen van websites in de Engelse taal

In 2016 waren er 3 mensen in dienst via een bestaande regeling met de gemeente. Coördinatie en educatie konden worden uitgevoerd middels de steun die wij mochten ontvangen in het kader van de afspraken met de gemeente aangaande Vredeseducatie. 2 Beschermde werkplekken bestaan als uitvloeisel van de regelingen m.b.t. gesubsidieerde arbeid in het verleden.

In de loop van 2016 is een van de vaste krachten ziek geworden en ten dele uitgevallen. Dit hebben we kunnen opvangen. Het is wel duidelijk dat het streven in de toekomst er op gericht moet zijn om te onderzoeken wat voor mogelijkheden er zijn om een extra vast personeelslid aan te kunnen trekken. We beseffen dat het vooral de financiële kanten van de zaak zijn die dit moeilijk maken maar voor de toekomst zou dat zeer welkom en wenselijk zijn. Mogelijkheden zijn misschien in de toekomst te vinden door het inzetten van nieuwe vormen van gesubsidieerde arbeid.

Wij hebben in 2016 via publicaties, websites en Stichting Vrijwilligerspunt constant gezocht naar vrijwilligers.

terug

B. Activiteiten in 2016.

1. Structurele activiteiten:

A. informatieve nieuwjaarsbijeenkomst
B. fakkeltocht
C. 21 september/Vredesweek
D. dag van de dialoog

A. informatieve nieuwjaarsbijeenkomst

In het verleden heeft het Vredesburo altijd een eigen startbijeenkomst gehad. In 2014 werd besloten dat, in het kader van mondiaal Eindhoven, het goed zou zijn om een gemeenschappelijke bijeenkomst te houden van groepen die aangesloten zijn bij ‘Eindhoven-mondiaal’. Het Vredesburo heeft dat op zich genomen.

In 2016 is daarom een bijeenkomst gehouden : hieronder is de opzet en inhoud weergegeven. In totaal hebben ongeveer 100 mensen de bijeenkomst bezocht

Informatieve startbijeenkomst 2016 van

Eindhoven Mondiaal”.

Beste mensen,

Op zondag 31 januari 2016 zal er een informatieve bijeenkomst gehouden worden met iedereen die geïnteresseerd is in “Eindhoven Mondiaal” en/of op dat gebied actief is. De bijeenkomst is in de Wereldwinkel, Hoogstraat 275, van 15.30 tot 18.00 uur.

Dit is de start voor het nieuwe jaar. We willen elkaar beter leren kennen en kennis nemen van elkaars werk. De bijeenkomst zal in het kader staan van de nieuwe doelen van de VN, het gemeentelijk beleid en hoe wij daar als basisbeweging vorm aan kunnen geven.

Programma:

Maria van der Harst van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zal aanwezig zijn om te praten over de ontwikkelingen in Nederland op het gebied van de VN doelen en het project “tijdcapsule” toelichten.

Joline Heusinkveld van One World zal praten over strategieën om de nieuwe doelen bij een breder publiek bekend te maken (OneWorld.nl is de grootste Nederlandse website over mondiale verbondenheid en duurzaamheid).

Studenten van het Summa college vertellen over het educatieproject over vluchtelingen dat ze aan het maken zijn in het kader van de VN doelen.

Er zullen korte presentaties zijn van:

OVAA, Cambodia-Dutch, Wereldwinkel, project Kobani, SGV, World Peace Flame.

Stefanie Vatta, de nieuwe projectleider mondiale bewustwording van gemeente Eindhoven, zal zich voorstellen.

Noteer het in ieder geval in je agenda en bepraat het in de eigen organisatie. Het moet een middag voor en door ons allen worden en er zal uiteraard ook voor de inwendige mens gezorgd worden.

De toegang is gratis.

Voor vragen/opmerkingen:

organisatie startbijeenkomst mondiaal Eindhoven

p/a Vredesburo

info@vredesburo.nl

040-2444707

Ehv-mon_voorlopiglogoGrote Berg 41, 5611 KH


 

 

terug

B. Fakkeltocht

Het Vredesburo is een vaste deelnemer aan de organisatie van de fakkeltocht. De taken die wij in 2016 hebben vervuld zijn:

meedraaien in de algemene organisatie;

samenstellen van het podiumprogramma;

praktisch werk;

bijhouden website van de fakkeltocht.

2016 was een belangrijk jaar omdat voor de 25e keer de fakkeltocht gehouden werd. We hebben dit feit ‘gevierd’ door de uitgave van een boek met persoonlijke impressies en foto’s. We hopen daarmee het belang en de drijfveren van mensen aan het Eindhovense publiek te presenteren. Verder verspreiding zal tot aan de volgende fakkeltocht doorgaan. In 2016 hebben ongeveer 5000 mensen de fakkeltocht bezocht.

logofakkeltocht

Persbericht

Op 24 december (Kerstavond) vindt voor de 25e keer de Eindhovense Fakkeltocht voor Vrede en Verdraagzaamheid plaats. Vanaf 18.00 uur start op het Wilhelminaplein de uitgifte van fakkels. De tocht begint kort na 19.00 uur en eindigt met een muzikaal programma op het Wilhelminaplein.

De Eindhovense Fakkeltocht kent een lange geschiedenis. De eerste tocht vond plaats in 1992 naar aanleiding van een aanslag op Turkse migranten in het Duitse Solingen. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven. Sindsdien heeft de tocht altijd in het teken gestaan van een tolerante en respectvolle samenleving. Het grote aantal mensen dat elk jaar deelneemt (gemiddeld zo’n 5.000) benadrukt dat heel veel mensen zich hiervoor willen inzetten. Gezien de recente gebeurtenissen in de samenleving is het thema nog steeds heel actueel.

Programma

Vanaf 18.30 start het programma met o.a. stadsdichteres Nynke Esther Grooten en een toespraak van burgemeester John Jorritsma. Om 19.00 uur wordt het eerste exemplaar van het boek “25e Fakkeltocht, Lopend Vuur” aangeboden aan de Burgemeester, daarna wordt de eerste fakkel aangestoken waarna de tocht begint. Muzikaal wordt het eerste gedeelte van het programma ingevuld door “Stefka” met het muzikale project Eerst was er thuis”.

Bij terugkomst op het plein is er een optreden van “De BigBang” : percussiemuziek uit alle delen van de wereld.

Op het Wilhelminaplein zal een groot scherm staan met interviews met de organisatoren van de Fakkeltocht en reacties van jongeren rondom het thema “wat is respect voor jou”

Na afloop van het programma is er de mogelijkheid van een rondleiding in de Fatih Moskee op de Willemstraat.
Om 18.00 uur is de kinderkerstnacht in de ESK Kapel, Kanaalstraat 6 en om 22.00 uur is daar een oecumenische viering. Tevens is er voorafgaande aan de tocht een interreligieuze dienst in de Catharinakerk, aanvang 18.00, met een Pastor en een Imam.

Voorverkoop Fakkels

Net als vorige jaren kunnen de fakkels niet meer rechtstreeks aan de kraampjes worden gekocht. Men dient eerst muntjes te kopen bij de kassa’s (op de avond zelf € 2,50 en in de voorverkoop € 2,-) en ze daarna bij de kraampjes in te wisselen voor een fakkel. Zie voor de voorverkoopadressen www.fakkeltochteindhoven.nl

Het jubileumboek ”25e Fakkeltocht, Lopend Vuur”, is ter plekke te verkrijgen voor 2 munten

De Fakkeltocht zou niet plaats kunnen vinden zonder Café Wilhelmina, Catharinakerk, COC, Eindhoven365, Fatihmoskee, Gemeente Eindhoven, OVAA, Scouting Johannes Vianney, Stichting Vredesburo Eindhoven, TINT/ESK, TPN-E, World Peace Flame, Het Depot Eindhoven, en vele vrijwilligers.

terug

C. 21 september/Vredesweek

Het Vredesburo voelt een speciale band met de Vredesweek. Van oudsher is de week het moment om te bezinnen en te kijken ‘hoe we er voor staan’, en je als beweging te presenteren aan een breed publiek. Het Vredesburo vervult al een aantal jaren de rol van ambassade: wij coördineren de activiteiten en zorgen voor materiaal en ondersteuning naar anderen toe. In 2016 hebben we ook onze bezorgdheid over de toekomst van de Vredesbeweging proberen om te zetten in een informatief programma en hebben we geprobeerd nieuwe invalshoeken te zoeken. Het moge duidelijk zijn dat vernieuwing in de toekomst van zowel Vredesweek als Vredeswerk noodzakelijk is. Probleem hierbij is (ook gebleken in 2016) dat veel groepen verdwenen zijn, het moeilijk is om jongeren te betrekken bij de activiteiten en dat van de bestaande groepen niet veel aan extra werk voor de Vredesweek gevraagd kan worden. Pluspunten in de Vredesweek 2016 waren de documentaire in het Natlab en de openbare Vredesbrunch bij de kerk: dan blijkt toch weer hoe belangrijk mensen het vinden om gehoord te worden en ‘aan te schuiven’. In 2016 hebben we in de evaluatie besloten om in de toekomst een aantal vaste onderdelen te schrappen en de positieve elementen verder te ontwikkelen. Daardoor zal er in 2017 een ander Vredesweekgeluid tot stand komen. Uiteraard zullen we groepen blijven oproepen en stimuleren om in de Vredesweek en rondom 18 september activiteiten te ondernemen.

 

ambassade-van-vrede-web

Programma

Vredesweek 2016

Eindhoven

vrijdag 16 september :

‘4 bomen voor Wit-Rusland’ : jaarlijkse herdenking van verdwenen oppositieleden en journalisten in Wit- Rusland. 16:00u hoek Paradijslaan / Zwembadweg

Info : www.vierbomen.nl

zaterdag 17 september :

Kees Koning herdenking / informatieprogramma over ‘ de toekomst van de Vredesbeweging’ gesprek, muziek, ontmoeting, eten & drinken

Vanaf 14:00u, Hoogstraat 301 A

Info : Vredesburo , info@vredesburo.nl

Vanaf 20:00u : ‘vrede viert verscheidenheid’. Over wederzijds begrip en respect

Kanaalstraat 6, ‘De Kapel’

Organisatie : Platform voor levensbeschouwing en Vrede

Info : k.minderhoud@upcmail.nl

zondag 18 september :

Eindhoven viert en herdenkt de bevrijding

Info : www.stichting18september.nl

World Peace Flame organiseert een Vredesdienst in de oud-Katholieke kerk (voorafgaand aan het defilé)

17:30u aan de Boschdijk 35

Info : worldpeaceflame.eindhoven@gmail.com

woensdag 21 september :

WereldVredesdag

Filmhuis Natlab : 19:30u Kastanjelaan 500

‘a haunting history’ aangrijpende film over de ontwikkelingen in Zuid-Soedan

Entree : gratis

Napraten met PAX (Vredesprojecten)

Info via : info@vredesburo.nl

vrijdag 23 september :

Wereldbrunch vanaf 12:00u op het bordes van de Catharinakerk : samen eten en meepraten over de ontwikkelingen in de wereld en de rol die de stad daarin kan spelen, tevens voordrachten en muziek.

vrede verbindtInformatie over de programmaonderdelen is te verkrijgen via het Vredesburo in Eindhoven :

Tel 040-2444707/info@vredesburo.nl

en via de website van groepen actief op het gebied van mondiaal bewustwordingswerk: www.eindhoven-mondiaal.nl

Bij het Vredesburo kan men tevens terecht voor materiaal aangaande de Vredesweek en voor ondersteuning bij het opzetten van activiteiten.

 

 

 

 

terug

D. Dag van de Dialoog

Er is geen Vrede mogelijk zonder met elkaar te communiceren. Vrede en het begrijpen van de ander horen bij elkaar. Dit wordt ook steeds meer duidelijk in de veranderende samenleving. Het is een van de redenen om elk jaar mee te doen aan de ‘Dag van de Dialoog’. We stellen uiteraard een tafel bij ons in het bureau ter beschikking, maar we proberen ook in de organisatie een rol te spelen. In 2016 hebben we ook op verzoek van de Fransiscaanese beweging een aantal bijeenkomsten/workshops gehad waarbij de dialoog/geweldloos communiceren centraal stond.

terug

E. inburgering

Gedurende enkele jaren draait er een vast project aangaande taal/inburgering. In de loop van 2016 kreeg dit de naam ‘Find your way around in the Netherlands’. De opzet is om mensen die de taal leren ook kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur en instituties. Daarnaast worden er kleine
activiteiten georganiseerd. We vinden dit een geweldige aanvulling op ons projectenbestand en met name op de educatiepoot omdat het leren verbindt met maatschappelijke vragen. Dit project wordt uitgevoerd met steun van stichting Spoelhuis/Show your hope. Er zijn taalcursisten, een 10-tal vrijwilligers en diverse Eindhovense organisaties bij betrokken. In de loop van 2016 zijn er ook een aantal expats bij betrokken geraakt die op zoek waren naar vrijwilligerswerk. De bedoeling is dat zij een eigen werkgroep gaan vormen binnen dit geheel.

2016-7

terug

F. Afrika/diaspora
We hebben in 2016 geprobeerd om alle activiteiten aangaande Afrika ( met name West-Afrika) onder te brengen in een project met duidelijke kaders. Dit is niet helemaal gelukt omdat de actualiteit in 2016 m.b.t. vluchtelingen/aanslagen/oorlog in Syrië en de regio zoveel tijd in beslag nam en er zoveel aanvragen waren vanuit de onderwijswereld dat het niet helemaal uit de verf is gekomen. We zullen dat in het volgende jaar proberen te verbeteren. Ook zal de noemer aangepast worden en verbreed tot ‘diaspora’: iedereen die in Nederland is maar zijn/haar roots ergens anders heeft. Dit is van belang omdat behalve vluchtelingen ook expats/kenniswerkers en partners daarvan meegenomen worden. Waarom dit in het kader van het Vredesburo? Vrede is de dialoog aangaan. Vrede is met elkaar praten en discussiëren. Vrede is begrip en respect. We hebben met betrekking tot ‘de ander’ veel intolerantie en agressie meegemaakt in 2016. Middels dit project willen we mensen elkaar laten leren kennen en hun weg laten vinden in de veranderende Nederlandse samenleving. We vinden dit een zeer goede invalshoek om met Vrede in de eigen omgeving aan de slag te gaan.

Voor Afrikaanse groepen hebben wij, naast de bijdrage aan specifieke projecten, de volgende activiteiten verricht. Ongeveer 14 Afrikaanse groepen hebben een beroep op ons gedaan. In totaal zijn er een 60-tal contactmomenten geweest.

* ondersteuning op organisatorisch gebied;

* ondersteuning websites/facebook;

* ondersteuning m.b.t. subsidieaanvrages;

* ondersteuning m.b.t. p.r. (affiches, flyer, pers);

Wat is er in het kader van dit project verder gerealiseerd in 2016:

Paddle: straatfeest uit Sierra Leone In samen werking met de vereniging ‘Paddle-Eindhoven’ gerealiseerd Binnenstad Eindhoven: duizenden toeschouwers
Stichting SLMM Bijdrage aan organisatie. Mede-organisatie van Informatiebijeenkomst/try-outbijeenkomst in Dynamo 100 bezoekers
Stichting Wanda Bijdrage aan project over ‘ondernemen over de grenzen’,
Project psychiatrie Togo Bijdrage aan het opzetten van een Nederlands – Togolees samenwerkingsverband aangaande de opvang van patienten in Togo
United African Sisters Bijdrage aan het tot stand komen van deze organisatie en haar activiteiten; ontwerpen logo
Don’t forget the children Mede organiseren van een scholierendag in Veldhoven rondom ‘water’
Vereniging Guinee Eindhoven Mede opzetten van programma in Guinee (school)
Post ebola project
Afrika gids

2016-8Project AZC: speciale vermelding in 2016 is er voor het opgezette project met twee Eindhovense kunstenaars. Door de maatschappelijke commotie aangaande de vluchtelingen leek het ons van belang om een daadwerkelijk gebaar te maken richting mensen in het AZC. Dit heeft geleid tot twee mooie uitvoeringen voor kinderen in Eindhoven en Budel. Ondanks het feit dat daardoor een aantal zaken bleven liggen binnen het Afrika project (film + adressengids) vonden wij dit op het gegeven moment belangrijker.

2 uitvoeringen: 150 aanwezigen

terug

2. Incidentele activiteiten

overzicht van activiteiten die zelfstandig of in samenwerking met anderen zijn uitgevoerd in 2016 en die niet tot de structurele activiteiten behoren. Activiteiten worden na drie opeenvolgende jaren overgeheveld van incidenteel naar structureel (als ze een bijdrage leveren aan een coherent beleid). Het beleid is er op gericht om zoveel mogelijk zaken structureel te maken en een uitbreiding van de incidentele activiteiten te beperken.

Opening Vredespad in park Meerhoven In samenwerking met Stichting Vredescentrum 30 aanwezigen
Worlds together-worlds apart: informatiebijeenkomst over de Nederlandse identiteit In samenwerking met de groep ‘Nos Mundu’ 75 bezoekers
Lichtfeest in Strijp Bijdrage aan de realisatie. ‘Nos Mundu’ 200 bezoekers
Tentoonstelling over Aleppo Bijdrage aan de tot totstandkoming en ondersteuning voor de toekomst Presentatie op het Eckartcollege
gemeentelijke avond aangaande mondiale bewustwording en de missie naar Rwanda Bijdrage als gespreksleider 75 aanwezigen
2 workshopdagen van de Fransiscaanse beweging Bijdrage als workshopbegeleider, inleider, discussieleider 50 cursisten binnen een totaal van 300 belangstellenden
Buurtfeest en ‘verjaardag’ Cambodia-Dutch Logistieke en organisatorische ondersteuning 250 bezoekers
Expositie jaren ‘80 Bijdrage materiaal en workshop. Expositie georganiseerd door Van Abbe museum 5000 bezoekers
4 mei vrouwenherdenking bij het Vredesmonument op de Parklaan In samenwerking met Groen-Links vrouwen 75 aanwezigen

terug

C. Financiering/subsidie

De kosten van het Vredesburo (activiteiten en vaste kosten) zijn in 2016 betaald uit diverse bronnen:

structurele bijdrages van de gemeente Eindhoven;

subsidie via het fonds mondiale bewustwording;

donaties en giften; ook via facebook

winkelverkoop;

lesvergoedingen;

indirecte vergoedingen (b.v. via de fakkeltochtorganisatie).

Ieder jaar beseffen we weer dat de basis smal is. We hebben een achterban die ons steunt, maar we moeten ook onder ogen zien dat de Vredesbeweging als grote maatschappelijke kracht niet meer als zodanig bestaat. Daarmee vervallen ook een aantal (financiële) mogelijkheden. Binnen het gemeentelijke beleid is het duidelijk dat de nadruk komt te liggen op een projectmatige, jaarlijks terugkerende, aanpak. In de praktijk zal het betekenen dat onderstaande projecten, naast de Vredeseducatie, het werkveld van het Vredesburo zullen zijn:

* Vredesburo en haar kerntaken;

* Vredesweek/fakkeltocht;

* Afrika/Diaspora.

terug

D. Gemeentelijk beleid

Het jaar 2016 was het jaar dat de nieuwe regelingen m.b.t. mondiale bewustwording in werking traden. Er kwamen nieuwe gezichten, nieuwe criteria en nieuwe doelen. Voor het Vredesburo was het duidelijk dat we ons hier in konden vinden, omdat zowel de nieuwe VN doelen, samenwerking en uitgaan van de kracht van de stad gegevenheden waren/zijn die we altijd (misschien minder uitgesproken) in ons beleid en activiteiten hebben laten terugkomen. Moeilijker is in 2016 gebleken om voor al deze nieuwe voornemens ook een werkbare structuur te vinden. Middels de stuurgroep (waarin het Vredesburo zitting heeft) wordt gezocht naar structuren voor de toekomst. Wij hebben in 2016 daaraan een bijdrage geleverd en zullen in het kader van het nieuwe beleid dit blijven doen. Voor 2017 en verder willen wij een stevige stedelijke structuur van groepen die structureel samenwerken en zodoende genoeg slagkracht ontwikkelen om de stad te voorzien van informatieve brandstof en activiteiten die alle lagen van de bevolking bereiken. 2016 was het jaar van de voorzet. De jaren daarna moeten we die inkoppen.

2016-9

 

terug

Nawoord.

Deze iconische foto uit 2016 belichaamt vele aspecten die in 2016 een rol speelden in het nationale en internationale debat. Centraal staat daarin de menselijke waardigheid. Telt elk menselijk leven in dezelfde mate of speelt kleur en maatschappelijke positie een fundamentele rol. Dit gaat evenzeer op voor de Black Lives Matter-beweging als voor de discussie over het lot en leven van vluchtelingen. Deze discussie is ook onderdeel van de Brexit en de verkiezing van Donald Trump. Mensen voelen zich ondergewaardeerd en gaan op zoek naar zondebokken: het establishment of ‘de ander’. Voor het werk van het Vredesburo betekent het dat we met iedereen op basis van gelijkwaardigheid willen werken. De ander zien als medemens is een voorwaarde voor Vrede.

 

2016-10

 

Bij deze willen we iedereen hartelijk bedanken die ons werk in 2016 mogelijk hebben gemaakt. We wensen iedereen Vrede en alle goeds.

Bestuur en medewerkers van Stichting Vredesburo

terug