Jaarverslag 2012

 

 

Jaarverslag 2012

Stichting Vredesburo Eindhoven

 20120921_internationale_dag_van_de_vrede

 

Grote Berg 41

5611 KH Eindhoven

040-2444707

info@vredesburo.nl

U kunt hier het jaarverslag als pdf downloaden.

 

Inhoudsopgave.

voorwoord

A. Kerntaken van het Vredesburo.

1. Documentatie/archief/bibliotheek

2. Winkelfunctie/ondersteuning

3. Vredeseducatie

4. Stagiaires/maatschappelijk stages

5. Informatieverspreiding

6. “De Vredesoase”

7. Vrijwilligers/regelingen m.b.t. personeel

 

B. Activiteiten in 2012

 

1. Structurele activiteiten:

         informatieve nieuwjaarsbijeenkomst

         fakkeltocht

         21 september/Vredesweek

samenwerkingsverbanden

dag van de dialoog

 

2. incidentele activiteiten:

internationale Vredesfietstocht

         standwerk

 

C. Met het oog op de toekomst.

 

Nawoord. 

 

 

Voorwoord.

 

In 2012 is in de uitvoering van de activiteiten een duidelijk verschil te zien met de voorafgaande jaren. De versnippering is een halt toegeroepen en veelal hebben de activiteiten direct of indirect een link met de opzet om, naast een documentatie- en informatiecentrum, een educatiecentrum te zijn. De neerslag van het educatief beleid is gebundeld in een apart (bijgevoegd) jaarverslag. Dit jaarverslag zal een blik werpen op de andere activiteiten en structurele werkzaamheden, die in 2012 hebben plaats gevonden. Daarbij is overlapping niet te voorkomen, maar opgeteld geven zij een goed en gedetailleerd beeld van een jaar “werk” in het Vredesburo.

Naast alle goede en inspirerende zaken zijn er ook een aantal gebeurtenissen met een zwart randje geweest. Een van onze medewerkers kwam te overlijden en het geplande 30-jaarsfeest kwam te vervallen. Het liet ons weer eens realiseren hoe betrekkelijk zaken kunnen zijn. Zoals al eerder gememoreerd “doorgaan met ons werk is de beste afscheidsgroet die we kunnen geven”.

Doordat een aantal onderdelen “verhuisd”  zijn naar het jaarverslag Vredeseducatie, grijpen we ook de gelegenheid aan om een uitgebreidere uitleg te geven van de informatie/documentatie en archieffunctie van het Vredesburo. Hiermee willen we ook duidelijk laten zien dat naast de educatieve functie het Vredesburo ook een aantal andere zaken behartigt en organiseert die ten goed komen aan diverse groepen en mensen in de Eindhovense samenleving.

 

 344058643_640

 

terug

A.  Kerntaken van het Vredesburo

 

1. Documentatie/archief/bibliotheek.

 

In 2012 hebben we, conform het bestaande beleid, de documentatiefunctie van het Vredesburo ingevuld. De activiteiten die hiervoor worden ondernomen zijn:

 

 • abonnementen op alle tijdschriften die te maken hebben met ons werkveld, daaraan gekoppeld evaluatie en uitbreiding of beperking van de abonnementen ( +/- 65); van de bladen wordt vereist dat zij direct of indirect een verband leggen met Vredesproblematiek of ondersteunend kunnen zijn voor het werk van het Vredesburo. Daarnaast is het van belang om opiniërende tijdschriften (bijv. “360”) in het bestand te hebben.

 

Het bestand omvatte in 2012 een aantal sectoren : direct Vredesnieuws & bladen van Vredesgroepen, bladen over ontwikkelingssamenwerking in relatie met Vrede, landen & continentenbladen;

Bladen over internationale organisaties (VN), historische bladen, bladen over de relatie duurzaamheid en Vrede.

 

 • aanschaf achtergrondliteratuur voor de bibliotheek;

 

De bibliotheek is ook in 2012 verder gegroeid. De aanwas ontstaat door aanschaf van nieuwe boeken, recensie-exemplaren van uitgeverijen, schenkingen, aanschaf 2e hands boeken. De bibliotheek van het Vredesburo is in 2012 ook online gegaan: via de website van het Vredesburo kan men de digitale catalogus inzien en desgewenst het Vredesburo benaderen voor het lenen van een boek uit ons bestand. Per jaar groeit de bibliotheek met ongeveer 150 – 200 exemplaren

 

 • rubriceren en opslaan van bestanden in het archief;
 • digitaliseren van bestanden;
 • aanleggen van specifieke bestanden voor de projecten met betrekking tot Vredeseducatie.

 

In 2012 is ook een groot gedeelte van de bibliotheek van de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie naar ons toe gekomen. Daarmee hebben we een extra uitbreiding op een specifiek terrein bewerkstelligt. We zullen in de komende jaren bekijken hoe we deze vakliteratuur beschikbaar kunnen stellen. Daartoe wordt met de NVMP contact onderhouden.

 

 cover1301

 

terug

2. Winkelfunctie/ondersteuning.

 

In 2012 heeft het beeld zich gestabiliseerd met betrekking tot het winkelbezoek. We hebben in 2012 gemerkt dat de trend zich verder verdiept en daardoor is wederom de vraag ter discussie gekomen of het noodzakelijk is om een gedeelte van onze toch al beperkte ruimte te reserveren voor “spulletjes”. De argumenten over en weer zijn duidelijk en bekend vanuit het verleden. Vooralsnog gaan we er vanuit dat we naar buiten toe ook een uitstraling moeten hebben van “kom maar binnen”: we zijn meer als een kantoor!

In 2012 bestond het winkelbezoek uit :

Mensen van bevriende organisaties;

Mensen die spontaan binnenliepen “omdat het wel interessant leek”;

Mensen die specifiek voor iets kwamen (coöperatieve spellen) of met specifieke vragen ter ondersteuning van projecten;

Mensen met hulpvragen (we zijn blijkbaar een aanlooppunt voor diverse maatschappelijke vragen);

Mensen die doorgestuurd werden door andere instanties;

Toeristen ! (veelal jongeren).

 

In totaal hebben een 600-tal mensen bij ons aangeklopt. Daarnaast hebben we uiteraard de aanloop van medewerkers, vrienden en bekenden.

De ondersteuning

 

In 2012 hebben diverse groepen met ons contact gehad om informatie in te winnen. De vragen liggen meestal op het gebied van :

 • subsidievraagstukken;
 • hulp bij het opzetten van activiteiten;
 • vragen over rechtsvormen;
 • P.R./ontwikkelen van websites/nieuwe sociale media.

 

Groepen die wij actief ondersteunt hebben in 2012 :

Stichting “Right to life” (Sierra Leone);

Stichting Cambodia – Dutch;

Stichting KUMASI;

Stichting Wanda (Sierra Leone);

Stichting Samen voor gezondheid van vrouwen;

Stichting Art & Culture Rwanda;

Stichting Vredescentrum;

World Peace Flame groep Eindhoven.

 

logo-kumasifefd6a_b5932ed73e3b706a79de996f3c3c2f66

 

 

sdclogo

Daarnaast hebben ongeveer 25 groepen incidenteel vragen gesteld en onderhouden we contacten met groepen in ons werkveld in Eindhoven.

terug

 

3. Vredeseducatie.

 

Een gedetailleerde uiteenzetting over Vredeseducatie is te lezen in het jaarverslag Vredeseducatie. In dit algemene verslag willen we de belangrijkste punten memoreren, die in 2012 tot stand zijn gebracht :

 • er is een aanbod samengesteld en uitgebracht onder de naam “Ken je wereld”;

imagesCAOG731V

 • er is een uitgebreide wervingscampagne richting het onderwijs gevoerd;
 • er zijn samenwerkingsverbanden opgezet ter versteviging van het aanbod met organisaties op het gebied van Vluchtelingen (Amnesty, HOV, V.I.N.K.);
 • er zijn contacten gelegd met theatermakers om te kijken of er een theateraanbod gerealiseerd kan worden voor 2013/2014;
 • er zijn 12 projecten geweest op scholen buiten Eindhoven (ongeveer 700 deelnemers);
 • er zijn 3 projecten geweest in Eindhoven (ongeveer 425 deelnemers) op het ROC, Bisschop Beckers, Theresiaschool;
 • in samenwerking met het Vredescentrum zijn er 2 symposia georganiseerd op de technische universiteit. Onderwerpen waren hierbij ; Oorlog en ontwikkeling & Oorlog en duurzaamheid.. Aantal bezoekers ongeveer 150.

 

terug

Stagiaires/maatschappelijke stages.

 

Feitelijke gegevens over 2012:

 

 • er zijn 4 stagiaires vanuit het MBO actief geweest;
 • 1 stagiaire vanuit de Fontys: onderzoek naar integratieprocessen van MOE-landers. Doorlopend in 2013;
 • 2 stagiaires van de Avans hebben de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar het beleid van scholen aangaande de verplichting om respect-seksualiteit als vast onderdeel van het schooljaar op te nemen. Doorlopend in 2013;
 • 1 doorlopende stage toegepaste psychologie gericht op “welzijn in buurten en wijken”;
 • 10 stagiaires in het kader van de “maatschappelijke stages” (Augustinianum, St Joris, Aloysius).

 

Het Vredesburo biedt elk jaar stageplaatsen aan voor het HBO en het MBO. Dit is van belang voor de contacten met het onderwijsveld en, voor het Vredesburo, om in contact te komen en te blijven met de “wereld” van jongeren.

Een nieuw gebeuren binnen de stagewereld zijn de maatschappelijke stages: korte stages voor 15 – 16 jarigen om ze een “stukje van de wereld” te laten ervaren. Het Vredesburo heeft een vast project ontwikkeld voor deze stages dat aansluit bij de wensen van de gemeente aangaande Vredeseducatie. Het project heet “Wij & de wereld”. In dit project geven jongeren hun visie op de stad en de plaats van de stad in de wereld. Werkvormen hiervoor zijn: ontwikkelen van facebookpagina, straatinterviews, fotografie. De resultaten van deze kleine projecten worden gebundeld in een e-magazine voor jongeren. In totaal zijn er de afgelopen jaren een 40-tal stagiaires geweest en we hopen in de komende jaren dat scholen actief blijven op dit gebied.

 

maatschappelijk_stage 

 

terug 

5. Informatieverspreiding.

 

         Nieuwsbrief

In 2012 hebben wij wederom 4 nummers uitgebracht van onze nieuwsbrief. Wij beschouwen dit als een belangrijk instrument om de contacten met onze achterban in stand te houden. We brengen het uit om de mensen te laten zien waar we mee bezig zijn en wat er speelt. De taal is ongedwongen en we proberen het een persoonlijk tintje te geven. Met de nieuwsbrief bereiken we (bijna) alle groepen en geïnteresseerden in Eindhoven binnen ons werkgebied.

ROUND-peace-logo (Small)

 

         Internet

 

Het Vredesburo heeft in 2012 3 websites onder haar beheer gehad. Wij hebben daarmee bereikt:

* betere en uitgebreidere informatieverschaffing voor het publiek;

* beter aanbod aangaande infomateriaal (digitale catalogus bibliotheek);

* meer winkelverkoop.

 

In 2012 is er hard gewerkt aan het verbeteren van de  webpagina’s. We hebben samen met Stichting Supportpunt en een aantal eigen medewerkers gezorgd dat er een beter en doelmatigere opzet is gekomen. We hebben alom lof gekregen voor de nieuwe opzet. We verwachten dat we in de toekomst ook meer respons gaan krijgen. De webpagina die gekoppeld was aan het project “158” is beëindigd (www.samen-eindhoven.nl). Verder is de facebook site van het Vredesburo verder ontwikkeld en is in 2012 een substantieel onderdeel geworden van de communicatiekanalen van het Vredesburo.

 

Mailing

Het Vredesburo verzorgde in 2012 6X een mailing over relevante onderwerpen en ter ondersteuning van activiteiten van groepen en personen. Daarnaast is er in 2012 diverse malen gebruik gemaakt van landelijke lijsten en websites (Vredeslijst, Actielijst, Aktieagenda) om activiteiten aan te kondigen en te laten zien waar het Vredesburo mee bezig is.

 

De actie “Ben vriendelijk”, die via twitter is opgezet, is een groot succes geworden. Ongeveer 1500 mensen hebben meegedaan om de goede bedoelingen die gemaakt zijn met oud/nieuw ook daadwerkelijk uit te voeren. De ervaring die hiermee is opgedaan is voor ons van belang omdat er alom getwijfeld werd aan de doelmatigheid en bereik van acties via twitter. Het heeft ook geleerd dat veel mensen in ons werk geïnteresseerd zijn die niet behoren tot de traditionele doelgroepen. We zullen in de toekomst kijken hoe we met dit medium zullen omgaan. In de loop van 2012 is de actie gestopt, maar de mogelijkheid om te reageren is blijven bestaan.

ben_vriendelijk_poster-r2ffa268f3dd04e7cbb738a2b77c3af0f_zux_8byvr_216

terug

6. De “Vredesoase”.

 

In 2012 is een gedeelte van de Vredesoase nog steeds in gebruik door de Stichting Books4life. We  hebben door dit medegebruik bereikt dat de ruimte optimaal wordt benut. Een gedeelte van de ruimte blijft dienen als archief voor het Vredesburo. Door het samen gebruik maken van de ruimte is er ook op andere punten samenwerking tot stand gekomen (met name als het gaat om standwerk).

Naast books4life vinden er in de Vredesoase incidenteel kleine bijeenkomsten en gesprekken plaats. De Vredesoase is nu 6 dagen in de week open!

Deze praktische samenwerking versterkt beide organisaties en laat zien dat we letterlijk sterker worden door deze samenwerkverbanden aan te gaan. We zullen daarom naar de toekomst toe dit zeker voortzetten.

books4life2013-01

 

Vrijwilligers/regelingen m.b.t. personeel.

 

Het is ook in 2012 een punt van aandacht en zorg. We zijn een kleine organisatie en daardoor kwetsbaar. Het kernteam bestond in 2012 uit een 5-tal mensen daarnaast is er een stichtingsbestuur en ongeveer 10 mensen die hand- en spandiensten verlenen. Aangevuld met de stagiaires is het een flinke groep maar soms is er een tekort aan specifieke deskundigheid. We hebben in 2012 ons met inzet gericht op educatie maar de uitbreiding van het aantal activiteiten kan alleen maar gebeuren als de sectie kan uitbreiden met een aantal deskundige en gediplomeerde mensen.

In alle publicaties en via allerlei wegen proberen we mensen te bewegen actief te worden, maar daar moeten de vruchten nog van geplukt worden.

Uit onderzoek in 2012 is ook gebleken dat veel groepen met dit probleem kampen. Er is hierover ook met het VrijwilligersPunt en het COS van gedachten gewisseld. Achterliggend probleem is dat het werk van het Vredesburo de nodige kennis vereist, mensen moeten de bereidheid hebben om zich te verdiepen in de materie (en dat schrikt mensen soms af).

In de toekomst zullen we doorgaan met onze inspanningen, omdat het van levensbelang is. We zullen in het kader hiervan ook meer overleg gaan voeren met het Vrijwilligerspunt en kijken hoe we deze vraag kunnen inzetten op de sociale media.

vrijwilligerswerk_logo

Met de bestaande groep is het mogelijk om de activiteiten voor de toekomst vast te houden. Het wegvallen van mensen kan voor problemen zorgen. We proberen daarom altijd om taken zo te verdelen dat er een “leermoment” is zodat voorkomen kan worden dat het wegvallen van mensen ook het wegvallen van activiteiten wordt.

In het verleden hebben wij gebruik kunnen maken van diverse regelingen om mensen “in dienst te nemen” maar dat is in 2012 onmogelijk gebleken. De verwachting is dat het in de toekomst niet zal veranderen.

 

 

terugB. Activiteiten in 2012.

 

1. Structurele activiteiten.

        

Informatieve nieuwjaarsbijeenkomst.

VB2012roodkl

 

Zoals elk jaar is ook in 2012 het seizoen begonnen met onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. Het programma bestond uit een aantal onderdelen :

 • discussiepanel over onderwijs en maatschappij met vertegenwoordigers uit de gemeenteraad, wethouder Lenie Scholten en vertegenwoordigers uit het onderwijs;
 • interview met de kinderboekenschrijfster Anja Vereijken over pestgedrag onder tieners;
 • dichters uit Eindhoven rondom het thema “Vrede is….”;
 • gezamenlijke wereldmaaltijd;
 • aankondigingen en uitleg over het beleid;
 • en…………………vele gesprekken en discussies.

 

Zoals gebruikelijk was het een druk bezochte gelegenheid (ongeveer 100 bezoekers) en een uitstekende start in het nieuwe jaar.

 

Fakkeltocht 2012

 

In 2012 heeft het Vredesburo , zoals in afgelopen jaren, geparticipeerd in de voorbereidingen en uitvoering van de jaarlijkse Eindhovense Fakkeltocht. Conform de afspraken zijn er naast de “gewone” activiteiten ook specifieke activiteiten gericht op het onderwijs uitgevoerd. In 2012 hebben we alle scholen in Eindhoven van informatie voorzien en hebben we een aanbod aan het onderwijs gedaan om informatie over het doel en betekenis van de fakkeltocht te verstrekken.

RapwedstrijdEr zijn op 2 scholen lessen verzorgd (ROC, Eckart) en op 4 ander scholen is tijdens de pauze aan scholieren “les” gegeven. Naast deze algemene informatie is er ook een specifieke actie gevoerd om jongeren te bewegen op papier te zetten wat respect en vrijheid voor hen betekent. Uit de inzendingen zijn twee voordrachten gekozen die voorafgaande aan de fakkeltocht zijn voorgedragen. Uit de reacties is gebleken dat het gewaardeerd wordt dat we deze activiteiten voor jongeren ondernemen, maar dat het ook moeilijk is om jongeren actief mee te laten werken (er is samen met het Vrijwilligerspunt actief geworven). Veel jongeren “bewegen” zich vooral via facebook en we zullen dan ook in de toekomst meer gebruik gaan maken van de kanalen die jongeren gebruiken. Achterliggende gedachte van dit beleid is dat de fakkeltocht de brede lagen van de bevolking moet vertegenwoordigen.

De fakkeltocht was ook in 2012 druk bezocht en verliep in een uitstekende sfeer.. Voor meer informatie is de website www.fakkeltochteindhoven.nl te raadplegen.

                21 September/Vredesweek

logo_top_MvV

In de afgelopen jaren heeft het begrip Vredesweek/21 september: internationale Vredesdag aan kracht gewonnen. We zijn blij dat we in 2012 daaraan vorm hebben kunnen geven. De activiteiten, die daaruit voortgekomen zijn, omvatten:

 • de organisatie van een informatiemarkt in de stad. Een 10-tal organisaties hebben zich daar gepresenteerd aan het publiek;
 • ambassade zijn voor de Vredesweek in samenwerking met IKV/Pax Christi): behandelen van vragen en ondersteunen van initiatieven en contact onderhouden met het landelijke bureau;
 • ondersteuning van het Vredesdiner (georganiseerd door WPF);
 • ondersteuning van een informatieavond over grondstoffen-problematiek in Afrika (in het kader van het thema van de Vredesweek);
 • meegewerkt aan de Vredeswandeltocht en presentatie van het plan om een Vredespark in Eindhoven te realiseren.

              Samenwerkingsverbanden.

 

Het moge duidelijk zijn dat het Vredesburo onderdeel uitmaakt van een groot netwerk van groepen, die zich bezighouden met mondiale bewustwording. Wij vinden het essentieel dat wij, samen met anderen, werken aan de wereld. In 2012 bestonden deze samenwerkingsverbanden uit:

 • organisatie fakkeltocht;
 • Stichting Vredescentrum;
 • overleg over vluchtelingenproblematiek met Amnesty/HOV/V.I.N.K.;
 • contacten met en via Duurzaam Eindhoven;
 • Vrijwilligerspunt/maatschappelijke stages;
 • SupportPunt voor ondersteuning webpagina’s;
 • Landelijk Overleg Vredesgroepen;
 • Universiteit Utrecht (vredeseducatie);
 • Landelijk overleg Vredesvoorlichters;
 • Vredesinformatiecentrum in Groningen.

Conform de doelstelling van het Vredesburo is ook in 2012 de voorrang gegeven aan lokale samenwerking. Landelijk is er vooral samengewerkt op het gebied van educatie.

                         Dag van de dialoog

 

Poster-Nederland-in-Dialoog-Datum-aangepast

Zoals het de afgelopen jaren gebruikelijk is geweest hebben we ook in 2012 een bijdrage geleverd aan de Dag van de dialoog. We hebben een “tafel” georganiseerd en een bijdrage geleverd aan de organisatie. Wij vinden het een erg belangrijk initiatief, omdat het werkt aan een cultuur van begrip. Met elkaar positief communiceren is een basisvoorwaarde voor Vrede

 

terug

 

2. Incidentele activiteiten.

 

                   Internationale Vredesfietstocht

 

Het Vredesburo heeft in 2012 gefungeerd als coördinatiepunt in Nederland voor de internationale fietstocht tegen kernwapens. Onderstaand bericht doet daar verslag van. Naast de activiteiten in Volkel en Eindhoven is er ook meegewerkt aan het verspreiden van informatie: er zijn gesprekken met journalisten van landelijke en regionale kranten gevoerd en interviews verzorgd met de plaatselijke radio. Daarnaast hebben een aantal gemeentes toegezegd om de mogelijkheid te onderzoeken om toe te treden tot de groep “Burgemeesters voor Vrede”.

 

atomwaffenfrei Fietstocht tegen kernwapens doet Brabant aan

 

1 juni 2012 – De internationale vredestocht tegen kernwapens ‘Atomwaffenfrei.Jetz‘ deed op 31 mei kernwapenbasis Volkel aan en vandaag Eindhoven. De internationale vredesfietstocht is half mei vertrokken vanuit Stuttgart in Duitsland en zal via Nederland naar Brussel gaan.

De fietsers voeren actie voor een verbod op en vernietiging van alle kernwapens wereldwijd. Nog steeds zijn in vijf Europese landen kernwapens gestationeerd, waaronder ook in Nederland. Op de Vliegbasis Volkel liggen kernwapens van de VS.

Op donderdag 31 mei waren de fietsers bij de Vliegbasis Volkel, waar om 12.00 uur een publiek debat plaatsvond bij de hoofdpoort.

Vandaag waren de fietsers in Eindhoven, waar zij rond 12.00 uur op het Stadhuisplein met vertegenwoordigers van de gemeente Eindhoven spraken en waar een bijeenkomst en ontvangst was georganiseerd door het Vredesburo Eindhoven.

Daarna ging de tocht verder richting Kleine Brogel in Belgie, een militaire basis waar ook Amerikaanse kernwapens liggen opgeslagen. De tocht eindigt maandag 4 juni bij het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Daar hebben zij een gesprek met Navo-secretaris-generaal Rasmussen.

(met dank aan de Vredessite)

 

                            Standwerk.

 

Doordat we ons meer gericht hebben op Vredeseducatie is in 2012 het aantal stands teruggelopen. Met de groep die we hebben, is het belangrijk om de afweging te maken waar we onze energie in stoppen. Daarom is er een keuze gemaakt voor die bijeenkomsten, waar we echt resultaat van verwachten of waar we ons op basis van ideeën aan gecommitteerd hebben.

In 2012 waren we aanwezig op “De andere Mert”/Regenboogfestival in Geldrop (een van de drukst bezochte festivals in de regio). We waren met een stand aanwezig bij de anti-racismedag/regenboogfeest georganiseerd door “Kleurrijke stad”. Ee waren aanwezig in de binnenstad op 21 september tijdens de Vredesweek en op de jaarlijkse infomarkt van de Emmaus. De verwachting is dat er de komende jaren geen uitbreiding zal plaatsvinden van deze activiteiten. Er is intern gepraat over de mogelijkheden en onmogelijkheden van dit type werk. Hinderpaal is het gebrek aan nieuw Vredesmateriaal (jammer genoeg hebben we niet de mogelijkheid om dat zelf te vervaardigen). Er is binnen het Vredesburo wel de overtuiging dat het belangrijk is om je “live” te presenteren aan een breder publiek. We zullen kijken hoe we daar in de komende jaren vorm aan kunnen geven.

regenboogfeest2012b bijeenkomst “Regenboogfeest”

 

 

Een speciale vermelding willen we maken van het feit dat ons geplande 30-jaars feest geen doorgang heeft kunnen vinden. Ondanks verregaande contacten met het Regionaal Historisch Centrum (waar het plaats zou vinden), een uitgebreid programma en toezeggingen van sprekers en groepen, hebben we moeten besluiten om het niet door te laten gaan. Het bleek niet mogelijk om een sluitende begroting te maken. We hebben het hele proces als pijnlijk ervaren, maar vonden dat we geen andere keuze konden maken.

Er is voor dit project veel werk verzet en we vinden het erg jammer dat er geen concrete activiteit is uit voortgevloeid.

 

 

 

terug

C. Met het oog op de toekomst.

imagesCA6AVFTO

De uitdagingen voor de toekomst zijn legio. De belangrijkste daarvan zijn:

 • acquisitie. In een markt waar velen zich op bewegen is het lastig om een plaats te verwerven. We moeten met ons aanbod rekening houden dat we een van de vele aanbieders zijn op een relatief kleine Eindhovense “markt”;
 • vrijwilligers. Activiteiten kunnen alleen plaatsvinden als er kwalitatief en kwantitatief voldoende vrijwilligers zijn, maar het werven van nieuwe mensen stuit op de nodige problemen;
 • financiën. Geen deugdelijk financieel fundament betekent een garantie voor het verdwijnen van het Vredesburo. Terugtrekkende overheden en economische recessie maken het lastig om financiën uit de markt te halen.

Maar er zijn uiteraard ook positieve ontwikkelingen die onze positie versterken naar de toekomst toe:

 • we hebben expertise en professionaliteit in huis en hebben in 2012 een duidelijk en herkenbaar aanbod voor het onderwijs geformuleerd;
 • we zijn een herkenbare organisatie met een eigen werkwijze, die makkelijk door mensen te vinden is;
 • we zijn ingebed in samenwerkingsverbanden die zorgen voor een bestendige structuur.

Het is lastig om voorspellingen te doen voor de toekomst, maar de verwachting is dat het lastig zal worden. We gaan er vanuit dat we antwoorden zullen weten te vinden op de vragen, die de toekomst zal stellen.

Nawoord.

gedicht1

 deelnemer (groep 8) aan scholenproject “ wat betekent Vrede voor jou” ( WPF)

 

 

Beter kunnen wij het niet verwoorden !

We willen iedereen hartelijk danken die het voor ons mogelijk heeft gemaakt om in 2012, op lokaal niveau, uiting te geven aan de Vredesgedachte

 

 

Bestuur en medewerkers van Stichting Vredesburo Eindhoven

terug