Werkplan 2015

Werkplan 2015

Stichting Vredesburo Eindhoven

Peace Sign (Small)

Stichting Vredesburo Eindhoven

Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel./fax: 040 2444707
e-mail: info@vredesburo.nl
internet: www.vredesburo.nl
Voor de afdeling Vredeseducatie:
e-mail: info@vredeseducatieeindhoven.nl
internet: www.vredeseducatieeindhoven.nl

Inhoud.

1. Inleiding;
2. Kerntaken van het Vredesburo:
A. Winkelfunctie;
B. Documentatie/bibliotheek/archief;
C. Communicatie;
D. Stage/onderwijs;
E. Ondersteuning;
F. “De Oase”;
3. Vredeseducatie/mondiale bewustwording;
4. Projecten 2015:
A. Zelfstandig;
B. In samenwerking;
5. Medewerkersbeleid;
6. Nawoord.

1. Inleiding

2015 zal in vele opzichten veranderingen opleveren. De herstructurering van het gemeentelijke beleid zal een neerslag hebben op het werk van het Vredesburo. Wij zijn vol vertrouwen, omdat de activiteiten van het Vredesburo passen bij de nieuwe gemeentelijke optiek en zeer zeker bij de uitgangspunten van de VN, die ook terugkomen in het beleid van de gemeente.

We verwachten dat er ook nieuwe vormen van samenwerking tussen groepen in de stad zullen ontstaan. Het Vredesburo is groot voorstander van samenwerking en waar mogelijk zullen wij actief deelnemen en een initiërende rol op ons nemen.

Dit alles is ingebed in een wereld die voor velen steeds onveiliger wordt. Zowel in het buitenland als in het binnenland is er sprake van oplopende spanning en dreiging. We verwachten in 2015 een wereld die velen in verwarring zal brengen, des te meer reden om als Vredesburo aan de slag te gaan.

TERUG

2. Kerntaken van het Vredesburo

 

2A          Kerntaken van het Vredesburo               Winkelfunctie/verkooppunt/aanloop

 

De Grote Berg 41 is sinds 1982 het thuis van het Vredesburo. Elke werkdag is de deur open van 12:00u tot 18:00u. Voor velen zijn wij een aanloopadres. Wij vinden het van belang voor het publiek dat deze functie in 2015 blijft bestaan.

Doelstelling 2015:
Stabiliseren van het aantal bezoekers.
Openingstijden handhaven (maandag t/m vrijdag 12.00u tot 18.00u).
Uitbreiden gebruik door andere groepen.

Geplande activiteiten:
Vernieuwen van het winkelbestand.
Meer aandacht voor educatieve projecten, aantrekkelijker maken van de winkel.
Producten van andere groepen opnemen (b.v. Amnesty), uitbouw bibliotheek.
Thema-etalages.

Bereik/effect:
In 2015 willen we ongeveer 800 mensen bezoekers ontvangen.
Door het effect van de etalage als “uithangbord “ is het bereik groot.
Etalage wordt betrokken bij activiteiten voor extra aandacht.

 

2B          Kerntaken van het Vredesburo               Documentatie/archief/bibliotheek

Wij zullen in 2015 verder gaan met als doelstelling kwalitatief en kwantitatief een breed en up-to-date aanbod hebben van boeken, tijdschriften en documentatie op ons werkgebied.
Dit levert als takenpakket voor 2015 op:
* het beheren/uitbreiden en catalogiseren van het Vredesarchief;
* het uitbreiden, catalogiseren en digitaliseren van de bibliotheek;
* het bijhouden van tijdschriften en andere documentatie op ons werkgebied;
* het bijhouden van specifieke documentatie op het gebied van Vredeseducatie;
* het mede opzetten van samenwerkingsverbanden in Nederland als het gaat om het beheer van dergelijke bestanden.
Op dit moment zijn er, binnen het Vredesburo drie mensen bezig met bovengenoemde taken, omdat het erg arbeidsintensief is.

Voor de toekomst is het van belang om te kijken hoe dit materiaal ingezet kan worden voor het Vredesburo en voor geïnteresseerden. Het is niet te verwachten dat er ontzettend veel belangstelling zal zijn, maar we gaan er vanuit dat hier in de toekomst nog een flinke stap te maken is. We gaan uit van een trendmatige groei van het aantal uitgeleende boeken/documenten en vragen die betrekking hebben op onze bestanden.
Verder is het voor de langere termijn van belang dat de geschiedenis van een belangrijke sociale beweging vastgelegd wordt. Langzamerhand zijn wij in Nederland gezaghebbend geworden als het gaat om deze materialen.

Speerpunt in 2015: meer bekendheid geven aan deze functie en vergroten van het gebruik ervan.

 

2C          Kerntaken van het Vredesburo               Communicatie

Op dit moment bestaat de communicatie (met de achterban) vooral uit:

* het uitbrengen van een periodieke nieuwsbrief (4 X per jaar);
* het verzorgen van mededelingen/berichten/aankondigingen voor de achterban (8 X per jaar);
* participeren in plaatselijke en landelijke maillijsten;
* het beheren van diverse webpagina’s (3);
* het beheren van een facebooksite.

We beseffen dat goed communiceren belangrijk is en dat het essentieel is om mensen te betrekken bij het werk van het Vredesburo. Daarnaast is het ook een bron van nieuwe vrijwilligers/donateurs.
Bovenstaande activiteiten worden gecontinueerd in 2015.

We verwachten dat er in 2015 bij groepen op het gebied van mondiale bewustwording de behoefte zal zijn om beter met elkaar te communiceren. Het Vredesburo wil daar een bijdrage aan leveren.

Door de activiteiten die we op dit vlak doen zullen we in 2015 een groot gedeelte van de Eindhovense bevolking bereiken. Specifieke doelgroepen hierbinnen zijn:
* Onderwijs;
* groepen actief in het mondiale ontwikkelingswerk;
* onze eigen achterban.

 

2D          Kerntaken van het Vredesburo               Stages, onderwijs

De begeleidingstaken/werkzaamheden die voortvloeien uit het aannemen van stagiaires vallen binnen de educatie (zie werkplan 2015 Vredeseducatie van het Vredesburo).

in 2015 zullen actief zijn in het Vredesburo

2 stagiaires van het MBO: taken vooral gericht op “organiseren”.
2 stagiaires van het HBO: taken vooral onderzoek & beleid.
20 maatschappelijke stagiaires: uitvoeren van het weekproject “Wij en de wereld”.

Wij vinden het van groot belang om een stagebiedende instelling te zijn:
* maatschappelijke verantwoordelijkheid om stageplaatsen aan te bieden;
* in contact blijven met scholen en het beleid aangaande stages;
* in contact blijven met jongeren en hun belevingswereld.
En wat het belangrijkst is: het Vredesburo is een goede plaats om meer van het vak te leren!

 

2E          Kerntaken van het Vredesburo               Ondersteuning

Door het feit dat het Vredesburo al jaren ervaring heeft met allerlei zaken die te maken hebben met bewustwordingswerk, is het niet verwonderlijk dat we jaarlijks diverse verzoeken krijgen ter ondersteuning. Belangrijkste vragen liggen op het gebied van:

* financiering/subsidie/fondswerving;
* organiseren van activiteiten;
* omgaan met media/gebruik van nieuwe sociale media.

We zullen met een tiental groepen contact onderhouden en er ondersteuningsactiviteiten voor opzetten.

We zullen met een beperkt aantal groepen (5) intensief samenwerken: Stichting Vredescentrum, Stichting Cambodia-Dutch, Wanda foundation, Koerdische vereniging, “Right to life Sierra Leone”. Met deze groepen bestaan al langerlopende structurele contacten en we zullen die in 2015 doortrekken. Met Stichting Vredescentrum is een samenwerkingsverband gesloten aangaande administratieve ondersteuning en gemeenschappelijke activiteiten (symposia/colleges).

Door samen te werken met groepen die projecten uitvoeren in het buitenland is er ook brug tussen internationale samenwerking en mondiale bewustwording.

In 2015 zal de speciale band die we hebben met groepen uit Sierra Leone bestendigd worden.

 

2F          Kerntaken van het Vredesburo               “De Oase“

De nevenlocatie van het Vredesburo aan de Hertogstraat te Eindhoven zal in 2015 samen met de stichting “Books4life” worden ingevuld.
In 2015 zullen door het Vredesburo en Books4life een aantal activiteiten worden opgezet om de financiering van “ De Oase” te garanderen en aandacht te vragen voor de activiteiten van de beide organisaties. In principe zullen deze activiteiten gecentreerd worden rondom de boekenweek

 

TERUG

3. Vredeseducatie/mondiale bewustwording

De uitwerking van de activiteiten op educatief gebied zijn neergelegd in een apart werkplan. Deze twee plannen geven een beeld van de geplande activiteiten in 2015 en zullen daarom ook altijd samen worden aangeboden.

Plannen voor 2015:

Opvoeren van de wervingsactiviteiten in Eindhoven;
* Beheren van een specifieke website www.vredeseducatieeindhoven.nl;
* Uitbrengen van aanbod gericht op vragen uit de Eindhovense samenleving;
* Praktische uitvoering in lessen en projecten (details zie werkplan Vredeseducatie);
* Inspelen op landelijk en plaatselijk beleid (pesten, VN, respect, tolerantie);
* Organiseren van bijeenkomsten (deskundigheidsbevordering, samenwerking, theorie van Vredeseducatie).

 

TERUG

4. Projecten 2015

Naast de projecten in het kader van educatie en de structurele taken van het Vredesburo zullen er in 2015 nog een aantal andere projecten en activiteiten uitgevoerd gaan worden.
De verdeling is gemaakt op basis van de organisatievorm:

4A. projecten, die uitgevoerd worden door het Vredesburo en waar wij (soms) andere groepen bij uitnodigen;

4B. projecten, die door anderen opgestart zijn en waar wij in participeren

 

4A          Projecten 2015: informatieve nieuwjaarsbijeenkomst               structureel

In 2015 zullen wij een start- /nieuwjaarsbijeenkomst organiseren

doel:
achterban informeren over het beleid;
actuele thema’s belichten;
werving nieuwe vrijwilligers;
bevorderen saamhorigheid.

deelnemers:
100/150

Er zijn plannen om in de toekomst deze bijeenkomst met meerdere groepen te gaan verzorgen. Daarvoor zijn er contacten met de Wereldwinkel gelegd. Deze startbijeenkomst zou dan kunnen dienen als startbijeenkomst voor het hele werkveld, waarbij in 2015 de nieuwe gemeentelijke uitgangspunten centraal zullen staan.

 

4A          VN Internationale Dag van de Vrede 21 september, Vredesweek               structureel

In 2015 zullen we, zoals in de afgelopen jaren, aandacht en energie besteden aan de Vredesweek en de VN-Wereldvredesdag op 21 september. De activiteiten die we gaan uitvoeren zijn :

* het functioneren als Vredesambassade gedurende de maand september: de ambassade is het steun- en informatiepunt voor iedereen die activiteiten organiseert in het kader van de Vredesweek. De ambassade werkt samen met het landelijke bureau van PAX;
* rondom het thema van de Vredesweek zal een informatieavond worden belegd ( 75 deelnemers);
* we zullen, samen met andere groepen, een programma opstellen voor deze week;
* we zullen publiciteit voor de Vredesweek verzorgen;
* we zullen een bijeenkomst organiseren gericht op de Eindhovense groepen die actief zijn in dit werkveld: “samen meer” als uitgangspunt ( 200 deelnemers);
* we zullen activiteiten richting het onderwijs aanbieden, dit i.s.m. de landelijke organisatie.

Met het organiseren van de Vredesweek in 2015 zal het Vredesburo (en de participerende organisaties) een substantieel deel van de Eindhovense bevolking bereiken.

 

4A          Projecten 2015: stands/lezingen               structureel

Elk jaar staan we op een aantal publieksactiviteiten met informatiemateriaal. Het is een prettige en effectieve manier om met het publiek in contact te treden.
Daarnaast worden we door groepen gevraagd om toelichting te geven op onderwerpen waar wij mee bezig zijn of waar wij in de loop der jaren expertise in hebben opgebouwd (meestal als gastspreker en/of inleider).
In 2015 zullen we dat blijven doen. De verwachting is, gebaseerd op onze contacten en de ervaringen van de afgelopen jaren:
Stands:           5 X
Lezingen:       5 X
bereik: 2000 mensen

 

TERUG

4B          Projecten 2015: Fakkeltocht               structureel

Al sinds de eerste fakkeltocht is het Vredesburo praktisch en inhoudelijk betrokken geweest bij het realiseren van deze activiteit. Langzamerhand is het uitgegroeid tot een manifestatie van betekenis voor de stad, maar ook op landelijk niveau trekt het de aandacht (met 5 à 6000 bezoekers is het grootste fakkeltocht in Nederland).
Een gedeelte van de activiteiten aangaande de fakkeltocht liggen op educatief gebied en zijn daarom opgenomen in het werkplan Vredeseducatie. Naast dit gedeelte is het Vredesburo onderdeel van de organisatie en voert een aantal praktische zaken uit:
* meewerken aan de podiumpresentaties;
* voorverkoop;
* catering;
* de beroemde hand- en spandiensten;
* vergaderingen en werkgroepen.
Wij doen mee aan de organisatie, omdat de ideeën van de fakkeltocht een afspiegeling zijn van de kernwaarden van het Vredesburo en de verwachting is dan ook dat het Vredesburo niet alleen in 2015 maar ook daarna altijd deze steun zal blijven geven.

 

4B          Projecten 2015: Dag van de dialoog               structureel

In Eindhoven wordt jaarlijks de Dag van de Dialoog georganiseerd. Het Vredesburo zal in 2015 daar actief aan meewerken. We zullen meewerken aan de totstandkoming, plaats voor gespreksvoering aanbieden en ideeën aanreiken om het concept te verbeteren (door het bezoeken van voorbereidings- en werkbijeenkomsten).
Het concept om mensen bij elkaar te brengen en met elkaar in gesprek te gaan is een methode die duidelijk aansluit bij de doelstelling van het Vredesburo. Positieve communicatie is een voorwaarde voor Vrede.
In 2015 zullen we daarom :
* een gesprekstafel voor 8 organiseren;
* participeren in de voorbereiding;
* het idee van deze dag uitdragen via onze p.r. kanalen;
* Eindhoven in Dialoog betrekken bij andere bijeenkomsten van het Vredesburo.

Inmiddels doen honderden mensen mee aan de gesprekken en is het langzamerhand een vast onderdeel geworden van de activiteitenkalender van de stad. Het moge duidelijk zijn dat wij dat van harte toejuichen en ook voor de toekomst zullen wij loyaal een bijdrage leveren.

Incidentele informatieve activiteiten

Het moge duidelijk zijn dat de actualiteit een stevige vinger in de informatiepap heeft. Door het jaar heen zullen we in 2015 ongeveer 3 X een aparte op de actualiteit gerichte bijeenkomst organiseren (zelfstandig en/of in samenwerking met Stichting Vredescentrum). Gezien de huidige ontwikkelingen is de verwachting dat het Midden-Oosten, de relatie Oost-West en ontwikkelingen in Nederland daarin een centrale rol zullen spelen.

 

TERUG

5. Medewerkersbeleid 2015

In 2014 hebben we het het medewerkersbestand kunnen handhaven op het peil dat het mogelijk maakt om de geplande activiteiten uit te voeren. Pijnpunt en actiepunt voor 2015 is de aanvulling voor de sectie “vredeseducatie”. De gevraagde kwaliteit is niet in grote mate beschikbaar op de “vrijwilligersmarkt”. Er zal een gerichte campagne voor worden opgezet.
In 2015 zal het Vredesburo bestaan uit:
* Stichtingsbestuur: 3 leden;
* vaste winkelmedewerkers + educatie : 8;
* stagiaires (los van de korte maatschappelijke stages ) 4;
* los/vaste vrijwilligers: 8;
We zullen in 2015 blijven proberen kwalitatief en kwantitatief te verbeteren. Instroom van nieuwe medewerkers zal geschieden via de activiteiten, via lokale media en contacten met het vrijwilligerspunt.
Binnen het Vredesburo zijn 3 medewerkers actief die betaald worden. Deze arbeid is essentieel voor de continuïteit en kwaliteit van het Vredesburo.

 

TERUG

6. Nawoord.

Soms zijn anderen erg goed in staat om de zaken te verwoorden:

Education-quote-Nelson-Mandela-onderwijs

Bestuur en medewerkers van Stichting Vredesburo Eindhoven

TERUG