Vredesburo werkplan 2014

Werkplan 2014

 

peace022

 

Stichting Vredesburo

Grote Berg 41

5611 KH Eindhoven

040-2444707

www.vredesburo.nl

info@vredesburo.nl

 

 

Inhoud.

1. Inleiding;

2. Kerntaken van het Vredesburo:

A. Winkelfunctie;
B. Documentatie/bibliotheek/archief;
C. Communicatie;
D. Stage/onderwijs;
E. Ondersteuning;
F. “De Oase”;

3. Vredeseducatie/mondiale bewustwording;

4. Projecten 2014:

A. Zelfstandig;
B. In samenwerking;

5. Medewerkerbeleid;

6. Nawoord.

 

a-makeshift-peace-sign-of-flowers-lies-on-top-john-lennon-s-strawberry-fields-memorial

Inleiding:

In 2014 zullen de activiteiten van het Vredesburo uit 3 hoofdtaken bestaan:

 • de educatieve “poot” , de plannen hiervoor zijn vastgelegd in het werkplan Vredeseducatie 2014;
 • de kerntaken van de organisatie zoals die in dit algemene werkplan worden beschreven;
 • de structurele activiteiten .

Daarnaast is het natuurlijk een gegeven dat de actualiteit een rol kan spelen.

In de educatieve sfeer is het vooral “respect”, met betrekking tot seksuele identiteit, dat een voorname rol gaat spelen in het aanbod (ook in verband met “Eindhoven roze stad”). Over dit onderwerp komen in 2014 twee studies beschikbaar die geïnitieerd zijn door het Vredesburo (in samenwerking met Avans Hogescholen). Op basis hiervan wordt mede het beleid aangezet.

In de activiteitensfeer zullen er rond de 1e Wereldoorlog een aantal zaken naar voren worden gebracht. In de startbijeenkomst in januari 2014 is plaats ingeruimd voor verhalen en discussie over wat  “de grootste verschrikking aangericht door de mens” werd genoemd. Het is natuurlijk niet alleen herdenken maar ook de vraag stellen naar “wat hebben we geleerd” en hoe kunnen we, op basis van de inzichten, in de toekomst het beste werken aan een vreedzamere wereld.

Naast deze historische kijk op de zaken is er voor 2014 ook een onderwerp gepland wat bol staat van high-tech en toekomst namelijk drones en het scenario van de oorlog op afstand. Er zijn enorm veel ethische en juridische vragen hieromtrent en we hopen er een aantal van te kunnen beantwoorden. In beide gevallen hebben we al signalen dat het onderwerpen zijn die mensen bezig houden en het is uiteraard een functie van het Vredesburo, als documentatie- en informatiecentrum, om daar aan te beantwoorden.

Essentieel voor 2014 en verder is de vraag hoe wij de beschikbare informatie naar buiten brengen en er zorg voor dragen dat het publiek er kennis van neemt. Het beheren van websites/facebook/etc. speelt daarbij een belangrijke rol maar ook het bij elkaar brengen van mensen blijven wij belangrijk vinden. Al deze ideeën kunnen alleen maar bloeien als er kwalitatief en kwantitatief genoeg mensen zijn.Dit zal ook in 2014 een zorg zijn.

 

1

terug

2

Kerntaken van het Vredesburo

2014

 

2A Kerntaken van het Vredesburo Winkelfunctie/verkooppunt/aanloop

 

In de afgelopen jaren is er veel gezegd en geschreven over de winkelfunctie. Probleem is dat, met het teruglopen van interesse in Vredeswerk, we een ruimte hebben die niet optimaal gebruikt wordt. Neveneffect van het teruglopen van actieve Vredesgroepen is dat er weinig of geen aanbod meer is aan spullen die het interessanter kunnen maken. Voor een aantal artikelen moeten we uitwijken naar het buitenland en dat maakt het extra moeilijk.

Ondanks dit enigszins sombere beeld willen we in 2014 toch doorgaan met het hanteren van een winkelfunctie. We willen, door het in stand houden van een vaste structuur met vaste openingstijden, dat mensen nooit voor de beroemde “gesloten deur”  komen te staan. We zijn een winkel annex aanloopcentrum. We zijn er voor een kop koffie en een goed gesprek , voor een t-shirt en een Vredeskaart. We gaan er vanuit dat we, vanuit het bezoekersaantal dat al jaren vrij stabiel is, ook weer kunnen groeien. Door het toenemen van het aantal boeken zijn we ook meer gaan lijken op een kleine boekenwinkel. Het is te overwegen om in de komende jaren dat model verder uit te bouwen omdat het aansluit bij de documentatie- en informatiefunctie van het Vredesburo.

Wat we niet willen zijn is een onzichtbare groep die kantoor houdt maar verder niet vrij toegankelijk is. We blijven zoeken naar mogelijkheden om onze naamsbekendheid te vergroten (b.v door het concept van Vredesambassade) en we zullen op zoek blijven naar allerlei ideeën om het interessant voor mensen te maken om ons te bezoeken. In 2014 willen we ook verder uitbouwen dat je bij ons (en in de Oase) met kleine groepjes kunt vergaderen. Door deze praktische invalshoek wordt het voor mensen makkelijker om nog eens “binnen te vallen”.

Template      peace-button

Doelstelling 2014:

stabiliseren van het aantal bezoekers. Openingstijden handhaven (maandag t/m vrijdag 12.00u tot 18.00u).Uitbreiden gebruik door andere groepen.

Geplande activiteiten:

Vernieuwen van het winkelbestand. Meer aandacht voor educatieve projecten, aantrekkelijker maken van de winkel. Producten van andere groepen opnemen (b.v. Amnesty), uitbouw bibliotheek.

 Bereik/effect:

In 2014 willen we ongeveer 800 mensen binnen krijgen

 

terug

2B Kerntaken van het Vredesburo Documentatie/archief/bibliotheek

 

archief    image-infoendocumentatie    bibliotheek

In 2014 zal er niet veel veranderen als het gaat om deze taak. Het is een van de taken die soms niet zo zichtbaar is, maar die onlosmakelijk is verbonden met het werk van het Vredesburo. Wij zullen in 2014 dan ook verder gaan met als doelstelling : kwalitatief en kwantitatief een breed en up-to-date aanbod hebben van boeken, tijdschriften en documentatie op ons werkgebied.

Dit levert als takenpakket voor 2014 op:

 • het beheren/uitbreiden en catalogiseren van het Vredesarchief;
 • het uitbreiden, catalogiseren en digitaliseren van de bibliotheek;
 • het bijhouden van tijdschriften en andere documentatie op ons werkgebied;
 • het bijhouden van specifieke documentatie op het gebied van Vredeseducatie;
 • het mede opzetten van samenwerkingsverbanden in Nederland als het gaat om het beheer van dergelijke bestanden.

Op dit moment zijn er, binnen het Vredesburo drie mensen bezig met bovengenoemde taken, omdat het erg arbeidsintensief is

 

Voor de toekomst is het van belang om te kijken hoe dit materiaal ingezet kan worden voor het Vredesburo en voor geïnteresseerden. Het is niet te verwachten dat er ontzettend veel belangstelling zal zijn maar we gaan er vanuit dat hier in de toekomst nog een flinke stap te maken is. We gaan uit van een trendmatige groei van het aantal uitgeleende boeken/documenten en vragen die betrekking hebben op onze bestanden.

Verder is het voor de langere termijn van belang dat de geschiedenis van een belangrijke sociale beweging vastgelegd wordt. Langzamerhand zijn wij in Nederland gezaghebbend geworden als het gaat om deze materialen.

 

terug

2C Kerntaken van het Vredesburo Communicatie

 

Op dit moment bestaat de communicatie (met de achterban) vooral uit:

 • het uitbrengen van een periodieke nieuwsbrief;
 • het verzorgen van mededelingen/berichten/aankondigingen voor de achterban;
 • Participeren in plaatselijke en landelijke maillijsten;
 • Het beheren van diverse webpagina’s;
 • Het beheren van een facebooksite.

 

We beseffen dat goed communiceren belangrijk is en dat het essentieel is om mensen te betrekken bij het werk van het Vredesburo. Daarnaast is het ook een bron van nieuwe vrijwilligers/donateurs.

Geplande activiteiten in 2014:

Uitgeven van een nieuwsbrief 4 à 5 x per jaar en vergroten van het ledenbestand;

verzorgen van informatie middels informatieve mailings (12 x per jaar) waaronder een aantal specifiek voor educatie.

In breder verband activiteiten aanbieden aan nationale mailinglijsten en activiteitensites (hierbij speelt ook facebook een belangrijke rol).

Aandacht vragen voor activiteiten middels lokale media (Tv, radio, kranten en bladen).

In 2014 zullen de nieuwe webpagina’s “draaien” en verbeterd worden aan de hand van de feedback die we krijgen.

 

Door de activiteiten die we op dit vlak doen zullen we in 2014 een groot gedeelte van de Eindhovense bevolking bereiken. Specifieke doelgroepen hierbinnen zijn:

 • Onderwijs;
 • groepen actief in het mondiale ontwikkelingswerk;
 • onze eigen achterban.

home-capture-communicatie

 

terug

 

2D Kerntaken van het Vredesburo Stages, onderwijs

 

Elk jaar heeft het Vredesburo stagiaires. Zij komen van het MBO en het HBO en volgen meestal de richting cultureel werk. Het Vredesburo bied een plek waar men in klein teamverband leert werken aan organiseren, informatie verwerken en de dagelijkse praktijk van een lokale ideële instelling. Het Vredesburo heeft al tientallen jaren contact met het onderwijsveld en is geaccrediteerd voor haar werkzaamheden.

 

Wij vinden het van groot belang om diverse redenen:

 • maatschappelijke verantwoordelijkheid om stageplaatsen aan te bieden;
 • in contact blijven met scholen en het beleid aangaande stages;
 • in contact blijven met jongeren en hun belevingswereld;

en wat het belangrijkst is: het Vredesburo is een goede plaats om meer van het vak te leren!

 

In 2014 zullen we:

2 MBO en 2 HBO stagiaires een stageplek bieden;

3 groepen in het kader van de maatschappelijke stages ontvangen (15 à 20 leerlingen);

contact onderhouden met onderwijsinstellingen;

groepjes uit het onderwijs op “bezoek” ontvangen.

 

Het moge duidelijk zijn dat, in het verlengde van de beleidskeuzes richting educatie, het van het grootste belang is om deze contacten goed te onderhouden.

 

 

terug

2E Kerntaken van het Vredesburo Ondersteuning

 

Door het feit dat het Vredesburo al jaren ervaring heeft met allerlei zaken die te maken hebben met bewustwordingswerk, is het niet verwonderlijk dat we jaarlijks diverse verzoeken krijgen ter ondersteuning. Belangrijkste vragen liggen op het gebied van:

* financiering/subsidie/fondswerving;

* organiseren van activiteiten;

* omgaan met media/gebruik van nieuwe sociale media.

 

Daarnaast zijn er regelmatig vragen naar de politieke structuur van Eindhoven en hoe om te gaan met de ambtenarij. Voor een aantal groepen is de werking van dit gemeentelijke systeem nog steeds een klein raadsel. In dit verband zullen we ook inspelen op de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

 support

 

In 2014 gaan we:

 

Samen met andere groepen kijken naar nieuwe manieren voor de financiering. Het Vredesburo zal hierin het voortouw nemen. Nieuwe vormen als mecenaatwerving en crowdfunding zullen hierbij een rol spelen. Dit heeft ook te maken met de teruglopende financieringsmogelijkheden van overheden en fondsen die traditioneel aangesproken werden.

 

We zullen met een tiental groepen contact onderhouden en er ondersteunings-activiteiten voor opzetten. Het is een gegeven van de afgelopen 10 jaar dat dit elk jaar terugkomt en de verwachting is dat in 2014 het aantal zal toenemen omdat er steeds meer groepen zijn die onder druk komen te staan. De financiële positie en het medewerkersbestand zijn de meest voorkomende problemen en we zien geen kentering in 2014. We zullen in dit verband ook gaan kijken naar andere vormen van samenwerking om deze problemen te kunnen oplossen.

 

We zullen met een beperkt aantal groepen (4) intensief samenwerken: Stichting Vredescentrum, Stichting Cambodia-Dutch, Wanda foundation, Koerdische vereniging. Met deze groepen bestaan al langer lopende structurele contacten en we zullen die in 2014 doortrekken. Met Stichting Vredescentrum is een samenwerkingsverband gesloten aangaande administratieve ondersteuning en gemeenschappelijke activiteiten (symposia/colleges).

 

terug

2F Kerntaken van het Vredesburo “De Oase“

 404

 

In 2014 zal , naar verwachting, het bijkantoor van het Vredesburo in gebruik blijven door de stichting books4life. Het gebruik van de ruimte is nu maximaal (4 dagen per week) geopend, terwijl het tevens ruimte bied aan het archiefmateriaal van het Vredesburo. We zullen na het beëindigen van de samenwerking concrete plannen gaan maken over de nieuwe invulling van de ruimte. Vanuit het verleden is geopperd om het totale documentatie- en archiefgedeelte van het Vredesburo hier onder te brengen, gecombineerd met een aantal werkplaatsen. Dit zal waarschijnlijk het scenario worden. Gezien het feit dat books4life te kennen heeft gegeven dat zij ruimtegebrek hebben (met name voor de opslag van boeken) en daarom “een beetje rondkijken” naar andere ruimte, zou dit in 2014 tot de mogelijkheden kunnen behoren.

 

 

terug

 

3

Vredeseducatie/mondiale bewustwording

 

De uitwerking van de activiteiten op educatief gebied zijn neergelegd in een apart werkplan. Deze twee plannen geven een beeld van de geplande activiteiten in 2014 en zullen daarom ook altijd samen worden aangeboden.

 

In het kort zijn de plannen voor 2014:

 

Opvoeren van de wervingsactiviteiten in Eindhoven;

Uitbrengen van materialen voor leerlingen en docenten;

Beheren van een specifieke website aangaande vredeseducatie www.vredeseducatieeindhoven.nl ;Een nieuw project presenteren op het gebied van respect, tolerantie en seksuele identiteit.

50936-auSEg-original

In de uitvoerende sfeer zullen we het aantal contacten met scholen intensiveren. Het streven is er op gericht om zowel op basisscholen als in het voortgezet onderwijs het aantal contacten te vergroten en te verstevigen.

 

 

terug

 

4

Projecten 2014

Naast de projecten in het kader van educatie en de structurele taken van het Vredesburo zullen er in 2014 nog een aantal andere projecten en activiteiten uitgevoerd gaan worden.

De verdeling is gemaakt op basis van de organisatievorm:

4A. projecten, die uitgevoerd worden door het Vredesburo en waar wij (soms) andere groepen bij uitnodigen; 

4B. projecten, die door anderen opgestart zijn en waar wij bij aanschuiven.

 

Het streven is er op gericht om het aantal incidentele activiteiten te beperken. Dit streven kan natuurlijk altijd “ ingehaald”  worden door de actualiteit. We kunnen en willen ons niet onttrekken aan de verantwoordelijkheid om in te gaan op gebeurtenissen binnen ons werkveld, die aanleiding geven tot maatschappelijke vragen.

 

terug

4A Projecten 2014: informatieve nieuwjaarsbijeenkomst structureel

 

Elk jaar maakt het Vredesburo een start met een bijeenkomst die bedoeld is om het beleid voor het jaar uit te leggen, om informatie te verstrekken over de diverse projecten, maar ook om mensen bij elkaar te brengen, te netwerken en te zorgen dat onze achterban betrokken blijft bij ons werk. Elke bijeenkomst heeft een eigen thema wat in het verlengde ligt van het werk van het Vredesburo. Voor de bijeenkomst in 2014 (25 jan.) zijn er twee thema’s die we zullen presenteren :

 

 • de herdenking van het feit dat 100 jaar geleden de Eerste Wereldoorlog uitbrak;
 • nieuwe ontwikkelingen in de oorlogsvoering  met als invalshoek de deelname van het Vredesburo aan de wereldwijde campagne tegen drones en de opkomst van nieuwe “intelligente”  wapensystemen.

 www.richard-seaman.com

We verwachten ongeveer 150 bezoekers

 

terug

4A/4B Projecten 2014: VN Internationale Dag van de Vrede 21 september, Vredesweek structureel

 

In 2014 zullen we zoals in de afgelopen jaren aandacht en energie besteden aan de Vredesweek en de VN Wereldvrededag op 21 september. De activiteiten die we gaan uitvoeren zijn :

 • het functioneren als Vredesambassade gedurende de maand september: de ambassade is het steun en informatiepunt voor iedereen die activiteiten organiseert in het kader van de Vredesweek. De ambassade werkt samen met het landelijke bureau van IKV / Pax Christi;
 • rondom het thema van de Vredesweek zal een informatieavond worden belegd;
 • we  zullen samen met andere groepen een programma opstellen voor deze week, dat zoveel mogelijk mensen zal bereiken;
 • we zullen publiciteit voor de Vredesweek verzorgen;
 • we zullen een informatiemarkt organiseren waar alle Eindhovense groepen zich kunnen presenteren die actief zijn binnen het wekveld “mondiale bewustwording”.

 

Met het organiseren van de Vredesweek in 2014 zal het Vredesburo (en de participerende organisaties) een substantieel deel van de Eindhovense bevolking bereiken.

 

 

terug

4A Projecten 2014: stands/lezingen structureel

 

Elk jaar staan we op een aantal publieksactiviteiten met informatiemateriaal. Het is een prettige en effectieve manier om met het publiek in contact te treden. Daarnaast worden we door groepen gevraagd om toelichting te geven op onderwerpen waar wij mee bezig zijn of waar wij in de loop der jaren expertise in hebben opgebouwd

(meestal als gastspreker en/of inleider).

In 2014 zullen we dat blijven doen. De verwachting is, gebaseerd op onze contacten en de ervaringen van de afgelopen jaren:

Stands:             5 Xmarktkraam

Lezingen:          5 X

Het verwachte bereik : 2000 mensen

 

 

terug

4B

Projecten 2014: fakkeltocht

structureel

 

Al sinds de eerste fakkeltocht is het Vredesburo praktisch en inhoudelijk betrokken geweest bij het realiseren van deze activiteit. Langzamerhand is het uitgegroeid tot een manifestatie van betekenis voor de stad, maar ook op landelijk niveau trekt het de aandacht (met 5 à 6000 bezoekers is het grootste fakkeltocht in Nederland).

Een gedeelte van de activiteiten aangaande de fakkeltocht liggen op educatief gebied en zijn daarom opgenomen in het werkplan Vredeseducatie. Naast dit gedeelte is het Vredesburo onderdeel van de organisatie en vult een aantal praktische zaken uit:

 • meewerken aan de podiumpresentaties;
 • voorverkoop;
 • catering;
 • de beroemde hand- en spandiensten;
 • vergaderingen en werkgroepen.

Wij doen mee aan de organisatie, omdat de ideeën van de fakkeltocht een afspiegeling zijn van de kernwaarden van het Vredesburo en de verwachting is dan ook dat het Vredesburo niet alleen in 2014 maar ook daarna altijd deze steun zal blijven geven.

 

 

terug

4B Projecten 2014: Dag van de dialoog structureel

 

In Eindhoven wordt jaarlijks de Dag van de Dialoog georganiseerd. Het Vredesburo zal in 2014 daar actief aan meewerken. We zullen meewerken aan de totstandkoming, plaats voor gespreksvoering aanbieden en ideeën aanreiken om het concept te verbeteren (door het bezoeken van voorbereidings- en werkbijeenkomsten).

Het concept om mensen bij elkaar te brengen en met elkaar in gesprek te gaan is een methode die duidelijk aansluit bij de doelstelling van het Vredesburo. Positieve communicatie is een voorwaarde voor Vrede.

In 2014 zullen we daarom :

 • een gesprekstafel voor 8 organiseren;
 • participeren in de voorbereiding;
 • het idee van deze dag uitdragen via onze p.r. kanalen.

Inmiddels doen honderden mensen mee aan de gesprekken en is het langzamerhand een vast onderdeel geworden van de activiteitenkalender van de stad. Het moge duidelijk zijn dat wij dat van harte toejuichen en ook voor de toekomst zullen wij loyaal een bijdrage leveren.

 gezicht_boom_dubbel_in_dialoog

terug

5

Medewerkerbeleid 2014

 

In een meeting in 2013  werd het door veel groepen aangegeven. Dansles en hobbyruimte, Rode Kruis en Amnesty International: iedereen was op zoek naar vrijwilligers. Daaronder ligt een andere vraag verborgen die ook voor het Vredesburo van groot belang is. Het gaat niet zozeer om vrijwilligers als wel om vrijwilligers met voldoende kennis, kunde en vaardigheden om een rol te spelen in de organisatie. Zeker door de focus op educatie is het van belang om gekwalificeerde vrijwilligers aan te kunnen trekken. Jammer genoeg is het onmogelijk om mensen te betalen voor diensten. Daarvoor zijn geen “potjes” beschikbaar en het is onmogelijk om dat te kunnen verdisconteren in projectsubsidies. Het zoeken naar oplossingen richting betaald werk is een activiteit die de vermogens van de organisatie overstijgt. Wij zijn daarom erg blij met het in dienst hebben en houden van een professionele medewerker op het gebied van (Vredes)educatie en twee medewerkers in het kader van een regeling uit het verleden. Om de geplande activiteiten uit te voeren is een dergelijke kern onontbeerlijk.

 

Uiteraard zijn er wel een aantal zaken die wij kunnen doen (en gaan doen!) die een bijdrage kunnen leveren aan het medewerkersbestand.

 • werven via de bekende kanalen: vrijwilligerscentrale/gesprekken in de winkel/ tijdens standwerk en lezingen: kortom overal waar wij actief zijn;
 • via websites en facebook;wordle3_preview
 • aantrekken van gemotiveerde mensen via trajecten in het kader van arbeidsreïntegratie;
 • via het onderwijs: contacten met stagiaires;
 • werven in onze achterban.

Voor 2014 is voorzien dat de structuur van het Vredesburo zal bestaan uit :

 • een bestuur bestaande uit 3 mensen;
 • een kerngroep van 5 mensen: betrokken bij dagelijkse activiteiten;
 • gemiddeld 3 stagiaires;
 • vrijwilligers direct betrokken: 5;
 • vrijwilligers op oproepbasis/specifieke vaardigheden: 8.

 

Wij gaan ervan uit dat met dit team een goed “Vredesproduct” in 2014 op de maatschappelijke markt gebracht kan worden.

 

Naast het zoeken naar mensen is uiteraard ons hoofddoel om alle mensen, op basis van hun vaardigheden, een zinvolle taak en adequate begeleiding te geven.  Het Vredesburo is een democratische en horizontale organisatie waarbij iedereen meetelt en inspraak heeft. Wij stellen het zeer op prijs als medewerkers zich herkennen in beleid en beleidskeuzes.

terug

Nawoord:

 

We herdenken in 2014 het feit dat honderd jaar geleden de 1e w.o. uitbrak. De verschrikkelijke beelden en de beklemming van de loopgraven kan niemand onberoerd laten.

Sinds die tijd zijn er honderden conflicten geweest. De weg naar Vrede en rechtvaardigheid is geen gemakkelijke weg en soms worden we geconfronteerd in de dagelijkse praktijk met mensen die de hoop opgegeven hebben, dat er veranderingen mogelijk zijn. Maar hoe moeilijk en moeizaam ook: altijd zijn er mensen en groepen opgestaan die zich niet wensten neer te leggen bij de onveranderlijkheid van de wereld.

Plaatselijk geven we invulling daaraan met een uitgebreid programma, vanuit de overtuiging dat druppels gloeiende platen kunnen laten afkoelen.

 

Bestuur en medewerkers van Stichting Vredesburo

in-flanders-fields

 

terug