Vredesburo Nieuwsbrief nr84

#84

 

VREDESWEEK 2019

 

COLOFON

nr. 84 september 2019
Redactie: Berrie, Hans, Anita, Ljiljana
Redactieadres: Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41 5611 KH Eindhoven
tel: 040 2444707
e-mail: info@vredesburo.nl
Bankrekeningnr: NL33 TRIO 0784731578
Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar.
De volgende nieuwsbrief zal in december 2019 verschijnen.

 

INHOUD
Redactioneel
Stageperikelen
De Bieb
De Blaadjes
Vredesweek 2019

 


 

Deze maand is het Vredesweek. Officieel loopt deze van 21 september tot 29 september. In Eindhoven hebben we echter de eerste activiteit al achter de rug. Afgelopen zaterdag 31 augustus is het startschot al gegeven met een Vredeswandeling langs een groot aantal organisaties, die zich in Eindhoven en Veldhoven inzetten voor een betere wereld. Uiteraard waren we een van die organisaties. Er werd een slotbijeenkomst gehouden op het Vredespad in de wijk Meerhoven. De organisatie van de vredeswandeling was in handen van het Platform Levensbeschouwing en Vrede, met ondersteuning van het Vredesburo.

In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de activiteiten, die in Eindhoven deze maand, in het kader van de Vredesweek, zullen plaatsvinden. U kunt op de website van het Vredesburo meer vinden, ook als er nog andere activiteiten bijkomen.

Verder in de nieuwsbrief een terugkeer van de rubriek De Blaadjes. We hebben een nieuw interessant tijdschrift ontdekt, waar we u graag kennis mee willen laten maken. In een tijd, waarin steeds minder tijdschriften op papier verschijnen is het fijn om te weten, dat er groepen zijn die dit toch in ere houden. We ondersteunen dat graag door dit te promoten.

Tenslotte vindt u in de nieuwsbrief nog de vaste rubrieken De Bieb en Stageperikelen. Deze laatste naam is misschien wat verkeerd, omdat Ljiljana eigenlijk een zeer gewaardeerde vrijwilliger is, maar ze is op dit moment nog bezig met afstuderen. Zodra ze klaar is met haar studie zullen we de rubriek anders gaan noemen.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in december.

terug

 


Beste lezer,

In het voorjaar ben ik begonnen met mijn afstudeeronderzoek en nu dat de batterijen, na een leuke zomervakantie, zijn opgeladen, ga ik daarmee verder aan de slag. Ik onderzoek hoe een sociaal werker de samenwerking tussen leerkrachten uit het basisonderwijs en internationale ouders kan ondersteunen. Mijn respondenten zijn juffen, een intern begeleider, internationale ouders en een Wijeindhoven generalist, allemaal betrokken bij een basisschool in Eindhoven. Vanwege de privacy noem ik hier geen namen.
De gesprekken met hen hebben voor mij een hele nieuwe wereld geopend. Ik weet nu meer over het Nederlandse onderwijssysteem, termen zoals ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie en hoe belangrijk het is dat ouders en leerkrachten samen zorgen voor het onderwijzen en opvoeden van kind. En ik kan nu het probleem goed omschrijven. Dat wil ik deze keer met jullie delen. Hopelijk gaan jullie genieten van het lezen. Tot de volgende nieuwsbrief!

“Eindhovense bedrijven trekken talenten uit de hele wereld aan en deze trend blijft zich de komende jaren voortzetten.
We zien steeds meer dat ze op een gelijkwaardige manier mee willen doen in onze samenleving. Daarom kiezen de internationale ouders er steeds vaker voor om hun kinderen naar de Nederlandse dagopvang en basisschool te sturen. Er is echter een grote kloof voor deze mensen om te overbruggen omdat er, vaak zonder enige voorkennis van het Nederlandse onderwijs en opvoedingsnormen en -waarden, veel van hen wordt verwacht. Kinderen passen zich gemakkelijk aan en leren de taal snel. De ouders blijven achter, ze zijn de taal niet machtig, ze kennen het onderwijs- en opvoedingssysteem en de sociale kaart van hun nieuwe omgeving niet.

Aan de andere kant ervaren de leerkrachten op school en de groepsleidsters op kinderdagverblijven grote werkdruk. Hoewel zij deze ouders graag in het Engels informatie geven, hebben alle materialen, briefjes voor ouders, beoordelingen, groepsgesprekken, activiteiten waar ouders aan mee kunnen doen, enz. Nederlands als voertaal. De ouders missen zo informatie en kunnen geen of weinig aansluiting vinden bij het onderwijs- en kinderopvangsysteem. Ook de opvoedingsnormen en -waarden van de internationale ouders verschillen met die van Nederland. Het lijkt voor de hand liggend dat de scholen en kinderopvangen de ouders daarin ondersteunen, maar met de werkdruk van nu is dit veel gevraagd. De ouders willen graag meer over het Nederlandse opvoedingssysteem weten en hun kind ondersteunen. Door het gebrek aan kennis van de Nederlandse taal en het gebrek aan informatievoorzieningen komen ze niet tot de juiste antwoorden. Hierdoor ontstaan communicatiestoornissen tussen school/kinderopvang, ouder en kind wat kan leiden tot een niet optimaal ontwikkelen van het kind.”

terug

 


 

“Wet gewetensbezwaren militaire dienst”, van A. Kok, Uitgeverij Mouton & Co., 1965, 68 pagina’s; “Geweten gewogen”, van de Antimilitaristische Uitgeverij (AMU), Amsterdam, 1991, 32 pagina’s; “Kerk en vredesbeweging”, Uitgeverij Kok, Kampen, 1982, 190 pagina’s; “Kazerne, kerk en kapitaal”, van Bernt Feis, Uitgave van Socialistisch Onderwijsfront, Nijmegen, 1973, 109 pagina’s; “Economische rechtvaardigheid voor allen”, Uitgave van Stichting Ark, Pax Christi, Justitia et Pax Nederland, 1987, 144 pagina’s; “Ander Afrika”, van Bernd M. Schötz e.a., Uitgeverij Tirion, 1995, 160 pagina’s; “Meer herinner ik me niet”, van Adina Blady Szwajger, Uitgeverij Contact, 1991, 199 pagina’s; “Vijfenvijftig sokken”, van Marie Jacobs, Uitgeverij De Harmonie, 1983, 111 pagina’s; “Ontdek je wereld”, van Ludo Debruyne, e.a., Uitgeverij Deltas, 1988, 47 pagina’s; “De dag dat ze ons kwamen halen”, van Janine di Giovanni, Uitgave van Atlas Contact, 2016, 199 pagina’s; “Veilige gebieden”, van Joris Voorhoeve, Uitgave van Atlas Contact, 2015, 424 pagina’s; “Het achterhuis”, van Anne Frank, Uitgeverij Prometeus, 2018, 153 pagina’s; “Zand in de Machine”, Uitgave van Kronstadt Kollektief, Boskoop, 1986, 147 pagina’s.

“De boemerang van oorlog en geweld, een hedendaagse samenspraak over Erasmus’ visie op oorlog en vrede”, een uitgave van Huis van Erasmus, 2016, 112 pagina’s;

Anno 2016 dreigen internationale geweldsconflicten als een boemerang op de eigen samenleving terug te slaan. De dreiging met oorlog riep bij het bestuur van Huis van Erasmus de klassieke tekst op van Erasmus over oorlog en vrede: Zoet is de oorlog voor wie hem niet kennen … We besloten die tekst van Erasmus opnieuw uit te geven, en die te voorzien van een hedendaagse Samenspraak. Ook namen we de persoonlijke bijdragen op van elf betrokken medestanders. De krachten die tot oorlog drijven moeten worden benoemd en teruggedrongen. Hier ligt ons inziens de belangrijkste uitdaging voor humanisten en voor allen die het erasmiaans gedachtegoed zijn toegedaan.

 

 

“Alleen op de vlucht”, door Jack Kuper, Uitgeverij Omniboek, 2006, 256 pagina’s;

Dit is het aangrijpende en waargebeurde verhaal van een Pools-Joodse jongen die aan de holocaust weet te ontsnappen. Bijna tien is hij, als hij op een dag thuiskomt en ontdekt dat zijn familie door de Duitsers is weggevoerd. Dan begint een leven van verstoppen, rondtrekken en liegen. Om te overleven vergeet hij zijn naam, zijn taal en zijn godsdienst en neemt hij een telkens wisselende identiteit aan. Hij zwerft door Polen, duikt onder op boerderijen, sluit vriendschap met gedeserteerde Russische soldaten en dwaalt door de bossen. Hij lijdt honger en dorst. Hij wringt zich in allerlei bochten om te verbergen dat hij Joods is. Dit boek was bij verschijnen direct een klassieker. Publishers Weekly vergeleek het met het dagboek van Anne Frank.

 

 

“De autoritaire verleiding. Over de opmars van de antiliberale wereldorde”, Uitgeverij Atlas Contact, 2018, 304 pagina’s;

Wat is de aantrekkingskracht van een autoritair leider? Casper Thomas zocht een antwoord op de vraag waarom de liberale democratie niet langer kan bekoren en wat haar tegenhanger aantrekkelijk maakt. Dat bracht hem naar Poetins Rusland, dat zijn rol als grootmacht terug wil. Naar het Hongarije van Viktor Orbán, waar Europees liberalisme wordt afgewezen. Naar India, waar Narendra Modi het hidoenationalisme aanwakkert. Naar Erdogans nieuwe Turkije. En naar de Verenigde Staten, waar Donald Trump de Amerikaanse democratie op haar grondvesten doet schudden. Gaandeweg ontdekt hij de intellectuele bronnen waar een nieuwe generatie sterke leiders uit put.
De autoritaire verleiding biedt een fascinerende inkijk in de antiliberale wereldorde, die teruggrijpt op een vergeten verleden en steeds meer kiezers voor zich lijkt te winnen.

“Verloren land”, van Ece Temalkuran, Uitgeverij Ambo/Anthos, 2019,

Zeven voortekenen van opkomend populisme Verloren land van Ece Temalkuran, een van de invloedrijkste politiek commentatoren van Turkije, is een hartstochtelijke en urgente verdediging van onze democratie. In dit persoonlijke en politieke betoog ontleedt Temalkuran de wereldwijde opkomst van het populisme. Ze toont in Verloren land aan dat de westerse landen al slaapwandelend bezig zijn hun eigen democratisch bestel te verlaten. De politieke situatie onder Erdogan in haar moederland Turkije is volgens Temalkuran onderdeel van een wereldwijd fenomeen en moet daarom gezien worden als een waarschuwing voor landen, die na Turkije en Hongarije politiek verlamd kunnen raken. Ook Nederland, waar onder invloed van Wilders en Baudet partijen als de VVD eveneens steeds populistischer worden, loopt volgens haar gevaar.

 

terug

 

 


 

Gender en Duurzame Vrede.
Verschijnt 4x per jaar
Uitgave: Vereniging Platform Vrouwen en Duurzame Vrede
website: www.vrouwenenduurzamevrede.nl

Dit is een nieuw tijdschrift, dat we sinds kort in onze collectie hebben. De Vereniging is een lobbynetwerk van 12 organisaties en ongeveer 280 leden. Het zijn vrouwen- en vredesorganisaties, waaronder organisaties van vrouwen uit landen in gewapend conflict. Ze zetten zich in voor een integrale uitvoering van de Veiligheidsraadsresolutie 1325, voor de rechten van vrouwen en minderheden en voor een duurzaam veilige wereld.
Nummer 4 van 2018 is een themanummer over Jemen. In diverse artikelen en interviews met vrouwen uit Jemen wordt ingegaan op de specifieke problematiek in Jemen als gevolg van de strijd daar. Naast de geschiedenis van het conflict wordt er ingegaan op de problemen van vrouwen in Jemen aan de hand van verhalen van deze vrouwen.
Een abonnement op het tijdschrift kost € 25,00. U kunt het blad ook gratis on-line lezen op de website van de vereniging of u komt een keer naar het Vredesburo en leest het daar.

terug

 

VREDESWEEK 2019

Eindhovense activiteiten in het kader van de Vredesweek 2019

‘Vrede verbindt over grenzen’
Het thema van de Vredesweek 2019 is ‘verbinding’. In onze wereld staan we met elkaar in verbinding. We zien meer en weten meer over ‘wat er gaande is’ als ooit tevoren in de geschiedenis van de mens. Dit vraagt om betrokkenheid en om de ogen niet te sluiten. Makkelijk ? Zeker niet maar het is noodzakelijk om een leefbare planeet voor de komende generaties achter te laten. In Eindhoven is er door verschillende groepen, een breed en gevarieerd programma opgesteld met verschillende en verrassende invalshoeken (zoals ieder jaar speelt hierin ook de bevrijding van de stad op 18 september een rol) Leidend is de vraag “hoe kunnen we een bijdrage leveren aan een vreedzame en rechtvaardige wereld, en hoe kunnen we dat samen delen”.
Bij een aantal activiteiten zijn nog niet alle gegevens bekend. Raadpleeg hiervoor de websites bij de activiteiten of via de website van het Vredesburo.
Het programma in 2019 in Eindhoven bestaat uit:
12 september van 19:30u – 22:00u: gesprekken over conflicten. Vanuit een vragende houding kritisch naar jezelf en de ander kijken en te proberen er ‘samen’ uit te komen: de Socratische methode. Voor deze workshop dient men zich op te geven (beperkte capaciteit) via de website: www.stapjesnaarvrede.nl
Plaats: Pand P Leenderweg 65
16 september 15:30u: De 4-bomen herdenking. Aandacht voor politieke verdwijningen in Wit-Rusland. Een blijk van betrokkenheid vanuit Eindhoven bij de slachtoffers en hun familie aan de hand van een aantal toespraken. Info via www.vierbomen.nl.
Plaats : Paradijslaan
21 september van 12:00u tot 17:00u: ‘Werken aan de wereld’ picknick. Bijeenkomst van Eindhovense groepen die laten zien waar ze voor staan en wat hun activiteiten inhouden. Er is muziek, voordrachten, info-stands en iedereen wordt van harte uitgenodigd om een culinaire bijdrage te leveren. Uitgangspunten: mondiale bewustwording en de Global Goals voor de toekomst.
Plaats: Anne Frank plantsoen
21 september: uitreiking van De Eindhovense Vredesprijs en lezing van Rikko Voorberg. De Vredesprijs is bedoeld voor een persoon en/of initiatief dat een bijdrage heeft geleverd aan het Vredesdenken in de stad.. Nominaties kunnen hiervoor worden ingediend via de website: www.stapjesnaarvrede.nl. Rikko Voorberg is theoloog/activist en initiator van de ‘pop-up kerk’. Tijd en plaats worden bekend gemaakt via de website.
22 september: ‘De Palestijnse kwestie’ van 13:30u tot 19:30u : informatieve bijeenkomst met als onderwerp een van belangrijkste kwesties in onze wereld. Deze kwestie is van belangrijke invloed op het wereldgebeuren. Er is informatie / debat & gesprek / cultuur. De middag wordt georganiseerd door diverse organisaties die betrokken zijn bij de problematiek.
Plaats: S-Plaza , Bleekweg 1F
Naast deze activiteiten zijn er ook nog een aantal langlopende initiatieven die gelinkt zijn aan de Vredesweek en het Vredesdenken:
* in de maand september is er een tentoonstelling met als thema ‘teksten voor Vrede’ in de Wereldwinkel aan de Hoogstraat 275. Kijk op de website www.wereldwinkeleindhoven.nl voor de openingstijden
* in de Vredesweek start ook de ‘Vrijheidstour’: 12 huiskamer-gesprekken over de waarde van Vrede en vrijheid. Het initiatief linkt aan 75 jaar bevrijding en 100 jaar stad. Een unieke manier om mensen en hun verhalen te leren kennen. Dit project is een samenwerking van het Freedom theatre/Eindhoven in dialoog/ Vredesburo en kunstproject (On)Breekbaar.
Info via www.freedomtheatre.nl

Coördinatiepunt voor de Vredesweek is het Vredesburo aan de Grote Berg 41. In het Vredesburo kunt u terecht voor informatiemateriaal vanuit de landelijke organisatie en ondersteuning op velerlei gebied. Voor een uitgebreidere versie van de activiteiten en voor activiteiten die nog op stapel staan zijn twee websites beschikbaar: www.vredesburo.nl en www.eindhoven-mondiaal.nl. Hier kunt u terecht voor de exacte gegevens en de laatste berichten.

terug

 

 

terug