Vredesburo Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014

Stichting Vredesburo Eindhoven

 __paint_for_peace___by_xxchiharudawnxx-d63182e

Inhoudsopgave.

Voorwoord

A. Kerntaken van het Vredesburo.

1. Documentatie/archief/bibliotheek
2. Winkelfunctie/ondersteuning
3. Vredeseducatie
* uitwerking van het onderdeel Vredeseducatie geschiedt in de vorm van een apart jaarverslag
4. Stagiaires/maatschappelijke stages
5. Informatieverspreiding
6. “De Vredesoase”
7. Vrijwilligers/regelingen m.b.t. personeel

B. Activiteiten in 2014.

1. Structurele activiteiten:

informatieve nieuwjaarsbijeenkomst
fakkeltocht
21 september/Vredesweek
activiteiten die voortkomen uit samenwerkingsverbanden
dag van de dialoog

2. Incidentele activiteiten

3. Financiering/subsidie

C. Gemeentelijk beleid.

Nawoord.

Vredesweek kindertekeningen..

Voorwoord.

2014 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van de vliegramp. Mensen beseften ineens dat de oorlog niet alleen een ver-weg-gebeuren was maar ook angstwekkend dichtbij kon komen. Voor het eerst in jaren groeide er weer een gevoel van “het zal toch niet!”. We dachten de Koude Oorlog in 1989 achter ons te hebben gelaten, maar er waren in 2014 weer tekenen die aan “vroeger” deden denken : een hernieuwde wapenwedloop, pleidooien voor meer geld naar defensie, spierballentaal van grootmachten en een krampachtig beleid van Europa, dat maar geen keuze tussen economie en moraliteit kan maken als het gaat om de relatie met Rusland. Naast het geweld in de Oekraïne en de confrontaties met Rusland bleef ook de oorlog rondom Syrië doorgaan. Het feit dat mensen uit Nederland daar gingen vechten en zich wilden vestigen bleek voor velen onbegrijpelijk en leidde tot heftige discussies: tegenhouden of laten gaan? Het moge duidelijk zijn dat het Vredesburo op allerlei manieren betrokken is geweest bij deze discussies. In klaslokalen en tijdens vele bijeenkomsten was ons geluid te horen. Wij kiezen voor vreedzame stappen en dialoog omdat het volgens ons de enige langetermijnstrategie is die tot een stabiele vrede kan leiden.
Daarnaast zijn er gelukkig ook de talloze positieve gebeurtenissen en mensen die ons hebben geïnspireerd om door te gaan.

kailash-satyarthi

Kailash Satyarthi: een van de twee Nobelprijswinnaars voor de Vrede in 2014.

 

terug

 

Voor de kerntaken is voornamelijk gebruik gemaakt van het jaarverslag 2013 (u kunt dit vinden in het archief), omdat er op onderdelen geen specifieke veranderingen zijn opgetreden.

A. Kerntaken van het Vredesburo

1. Documentatie/archief/bibliotheek.

In 2014 zijn op het gebied van documentatie/archief de volgende activiteiten ondernomen:

– abonnementen op alle tijdschriften, die te maken hebben met ons werkveld, daaraan gekoppeld evaluatie en uitbreiding of beperking van de abonnementen (± 65); van de bladen wordt vereist dat zij direct of indirect een verband leggen met Vredesproblematiek of ondersteunend kunnen zijn voor het werk van het Vredesburo. Daarnaast is het van belang om opiniërende tijdschriften (bijv. “360”) in het bestand te hebben.
Een belangrijke ontwikkeling is het feit dat sommige bladen alleen nog virtueel aangeleverd worden. We verwachten dat deze tendens zich zal doorzetten in de toekomst.

Het bestand omvatte in 2014 een aantal sectoren:
direct Vredesnieuws & bladen van Vredesgroepen;
bladen over ontwikkelingssamenwerking in relatie met Vrede;
landen & continentenbladen;
Bladen over internationale organisaties (VN);
historische bladen;
bladen over de relatie duurzaamheid en Vrede.

– aanschaf literatuur voor de bibliotheek;

De bibliotheek is ook in 2014 verder gegroeid. De aanwas ontstaat door aanschaf van nieuwe boeken, recensie-exemplaren van uitgeverijen, schenkingen, aanschaf 2e hands boeken. De catalogus van de bibliotheek van het Vredesburo is ook online: via de website van het Vredesburo kan men de digitale catalogus inzien en desgewenst het Vredesburo benaderen voor het lenen van een boek uit ons bestand. Per jaar groeit de bibliotheek met ongeveer 150 – 200 exemplaren.

– rubriceren en opslaan van bestanden in het archief. Een gedeelte van het archief is ondergebracht in “De Vredesoase” op de Hertogstraat 2;

– digitaliseren van bestanden;
– aanleggen van specifieke bestanden voor de projecten met betrekking tot Vredeseducatie.

Gebruik: intern wordt er gebruik gemaakt van de bestanden voor artikelen/persberichten/algemene informatie ten behoeve van klanten.
Per jaar worden een 50-tal boeken uitgeleend.

In 2014 is er overleg geweest met een aantal andere organisaties op het gebied van “gezamenlijk verdelen en bewaren van bestanden” (NVMP en VN bibliotheek Emma).

unseco_emma2

terug

2. Winkelfunctie/ondersteuning.

Winkelfunctie.

Het Vredesburo is altijd van mening geweest dat het essentieel is om een laagdrempelige voorziening te zijn. Al is de Vredesbeweging in 2014 geen massale beweging, interesse voor ons werk is er volop. Een uitnodigende etalage en een informele sfeer is voor velen een reden om ons te bezoeken (en weer terug te komen!).

In 2014 bestond het winkelbezoek uit:
Mensen van bevriende organisaties;
Mensen die spontaan binnenliepen “omdat het wel interessant leek”;
Mensen die specifiek voor iets kwamen (coöperatieve spellen) of met specifieke vragen ter ondersteuning van projecten;
Mensen met hulpvragen (we zijn blijkbaar een aanlooppunt voor diverse maatschappelijke vragen);
Mensen die doorgestuurd werden door andere instanties;
Toeristen! (veelal jongeren).
In totaal hebben een 700-tal mensen bij ons aangeklopt.
Daarnaast hebben we uiteraard de aanloop van medewerkers, vrienden en bekenden.

Ondersteuning.

In 2014 hebben diverse groepen met ons contact gehad om informatie in te winnen. De vragen liggen meestal op het gebied van:

*subsidievraagstukken;
* hulp bij het opzetten van activiteiten;
* vragen over rechtsvormen;
* P.R./ontwikkelen van websites/nieuwe sociale media.

Groepen die wij actief ondersteund hebben in 2014 :
Stichting “Right to life” (Sierra Leone);
Stichting Cambodia – Dutch;
Stichting KUMASI;
Stichting Wanda (Sierra Leone);
Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen;
Stichting Vredescentrum;
World Peace Flame groep Eindhoven;
Stichting Africa4real;
Koerdische vereniging;
Stichting Kadowinja”.
Stichting “Don’t forget the children” ( Sierra Leone)

CDO-logo-II

3976fe0

Daarnaast hebben ongeveer 10 groepen incidenteel vragen gesteld en onderhouden we contacten met groepen in ons werkveld in Eindhoven. Naast de ondersteuning zijn er uiteraard ook gemeenschappelijke activiteiten ontwikkeld. Zie hiervoor het hoofdstuk “activiteiten in 2014/samenwerkingsverbanden”.

terug

3. Vredeseducatie.

Een gedetailleerde uiteenzetting over Vredeseducatie is te lezen in bijgevoegd jaarverslag Vredeseducatie. In dit algemene verslag willen we de belangrijkste punten memoreren, die in 2014 tot stand zijn gebracht:

* er is een uitgebreide wervingscampagne richting het onderwijs gevoerd;
* er zijn samenwerkingsverbanden opgezet ter versteviging van het aanbod met organisaties binnen het kader van Eindhoven Mondiaal. In de komende jaren moet dit resulteren in een gezamenlijk aanbod en een duidelijk en herkenbaar aanspreekpunt voor het onderwijs;
* er zijn 10 projecten geweest op scholen buiten Eindhoven (ongeveer 775 deelnemers);
* er zijn 4 projecten geweest in Eindhoven (ongeveer 700 deelnemers) op het Augustinianum, Summa College afdeling economie, Van Maerlant, bs Tarieq Ibnoe Riyad.

Het beleid is erop gericht om de bovenstedelijke contacten af te bouwen en daarvoor in de plaats meer contacten te leggen met het onderwijs in Eindhoven. Deze ombuiging is lastig, omdat Eindhoven maar een beperkt werkveld heeft.

In samenwerking met het Vredescentrum zijn er 2 symposia georganiseerd op de Technische Universiteit. Onderwerpen waren hierbij:

* Drones;
* VN en Vredesmissies.

De symposia zien wij als een model tot kennisoverdracht en daarom wordt het hier onder educatie vermeld.
De mensen die de symposia bezoeken (± 80) zijn zelf meestal werkzaam in het onderwijs/wetenschap/maatschappelijke organisaties. De uitstraling is daardoor groot.

_thb_predator-firing-missile4_462x347          stacks_image_212

 

De kosten die verbonden zijn aan het organiseren van de symposia worden gedragen door Stichting Vredescentrum.

terug

4. Stages en maatschappelijke stages

Feitelijke gegevens over 2014:

* er is 1 stagiaire vanuit het MBO actief geweest op het gebied van activiteitenopzet en begeleiding;
* 1 stagiaire vanuit de Fontys: onderzoek naar integratieprocessen van MOE-landers. Daaraan gekoppeld het opzetten van een netwerk in Eindhoven waarbij het Vredesburo ondersteuning zal bieden;
* 2 stagiaires van de Avans zijn in 2014 afgestudeerd en hebben de stage besloten bij het Vredesburo;
* 16 stagiaires in het kader van de “maatschappelijke stages” (Augustinianum, St Joris, Aloysius, Novalis, Montessori VMBO );
* een HBO stagiaire van de Hogeschool Arnhem/Nijmegen is begonnen met een stageproject aangaande Indonesië en het ontwerpen van methodische hulpmiddelen voor in de klas.

hogeschool_arnhem_en_nijmegen

Het Vredesburo biedt elk jaar stageplaatsen aan voor het HBO en het MBO. Dit is van belang voor de contacten met het onderwijsveld en, voor het Vredesburo, om in contact te komen en te blijven met de “wereld” van jongeren.
Onduidelijkheid blijft over de toekomst van de maatschappelijke stages. In 2014 was daar nog niets van te merken maar er wordt betwijfeld of dat in de toekomst zal blijven

terug

5. Informatieverspreiding.

nieuwsbriefNieuwsbrief

In 2014 hebben wij 3 nummers uitgebracht van onze nieuws-brief. Wij beschouwen dit als een belangrijk instrument om de contacten met onze achterban in stand te houden. We brengen hem uit om de mensen te laten zien waar we mee bezig zijn en wat er speelt. De taal is ongedwongen en we proberen het een persoonlijk tintje te geven. Met de nieuwsbrief bereiken we (bijna) alle groepen en geïnteresseerden in Eindhoven binnen ons werkgebied.

Internet

Het Vredesburo heeft in 2014 3 websites onder haar beheer gehad:
www.vredesburo.nl www.vredeseducatieeindhoven.nl www.fakkeltochteindhoven.nl en een facebookaccount.

Wij hebben daarmee bereikt:

* betere en uitgebreidere informatieverschaffing voor het publiek;
* beter aanbod aangaande infomateriaal (o.a. digitale catalogus bibliotheek);
* meer winkelverkoop.

blue-icon-transparent-background-500pxIn 2014 is er hard gewerkt aan het verbeteren van de webpagina’s. Er is ook een duidelijke toename van het aantal facebookconnecties geboekt. Er is een begin gemaakt met het beheer en onderhoud van de website van de Fakkeltocht en diverse groepen hebben bij het Vredesburo gevraagd om ondersteuning op dit gebied (4).
In 2014 zijn er ook de eerste aanzetten gegeven tot het maken van een nieuwe website voor alle groepen in Eindhoven op het gebied van mondiale bewustwording www.eindhoven-mondiaal.nl.

E-mailing

Het Vredesburo heeft in 2014 10x een mailing over relevante onderwerpen en ter ondersteuning van activiteiten van groepen en personen (zowel post als e-mail) verzorgd. Daarnaast is er in 2014 diverse malen gebruik gemaakt van landelijke lijsten en websites (Vredeslijst, Actielijst, Aktieagenda) om activiteiten aan te kondigen en te laten zien waar het Vredesburo mee bezig is.

terug

6. De “Vredesoase”.

Al enkele jaren beschikt het Vredesburo over “De Oase”: een bijkantoor voor ons archief en documentatie. In 2014 deelden we dat met de Stichting “Books4life” (een project om met de verkoop van boeken projecten te ondersteunen; initiatief is van Amnesty International).
In 2014 is besloten om samen een ander onderkomen te gaan betrekken (zal in 2015 worden gerealiseerd). De oppervlakte van het nieuwe onderkomen is veel groter en er zal extra kantoorruimte voor het Vredesburo in worden gerealiseerd.
7. Vrijwilligers/regelingen m.b.t. personeel.

In 2014 is het beleid aangaande vrijwilligers niet wezenlijk veranderd. We hebben nog steeds het probleem van het vinden van geschikte mensen. Ook in 2014 waren er diverse aanmeldingen, maar de combinatie van “ je kunnen vinden in de doelstelling” en op een hoog niveau zelfstandig kunnen werken is niet gemakkelijk.
We zijn ook betrokken gebleven bij het werk van het Vrijwilligerspunt, waar zitting is genomen in het panel dat het Vrijwilligerspunt adviseert.
Voor de betaalde krachten is er in 2014 niets verandert. De bestaande regelingen zijn gecontinueerd. Het Vredesburo is uitermate blij met deze regelingen, omdat daardoor een professioneel product gegarandeerd kan worden. Daarnaast zorgt het voor stabiliteit en continuïteit.

terug

B. Activiteiten in 2014.

1. Structurele activiteiten.

Informatieve nieuwjaarsbijeenkomst.

VBnieuwjaar2014c

Onderstaand is het informatieblad voor de nieuwjaarsbijeenkomst 2014.

Informatieve nieuwjaarsbijeenkomst van Stichting Vredesburo Eindhoven
“herdenken en vooruitkijken”: 100 jaar geleden brak de 1e w.o. uit. Welke lessen hebben we daarvan geleerd en in welke mate is die oorlog van invloed geweest op Europa.
Drones vliegen onbemand naar hun doel, Zijn zij de voorbode van een radicaal nieuwe manier van oorlog voeren ?
Zaterdag 25 januari 2014
Aanvang 13.00u
Plaats: kantine van woon/werkpand “Burgers”
Hertogstraat 2 te Eindhoven
Zaal open vanaf 12.30u
13.00u: opening
13.15u: presentatie van de stichting “Eindhoven in Beeld” : beeldmateriaal en toelichting op de Nederlandse positie in de 1e w.o. : neutraal maar toch……..
14.00u:
gespreksronde over de 1e wereldoorlog met:
Ludo De Brabander: Belgisch journalist/publicist
Leo van Bergen: historicus/polemoloog
Joost Vullings: historicus ( Eindhoven in Beeld)
14.45u:
Baban Kirkuki & Dawud Pirzab: verhalen en gedichten uit Irak en Afghanistan
15.15u:
2e gespreksronde over de 1e w.o.
16.00u:
muzikaal intermezzo door Aid Nrkonjiv
16.30u:
informatie van IKV/Pax Christi (Miriam Struyk) over “drones” en de wereldwijde campagne om deze nieuwe vorm van oorlogsvoering onder de aandacht van het publiek te brengen
17.45u:
gemeenschappelijke wereldmaaltijd

Zowel qua opkomst (ongeveer 100 mensen) als inhoudelijk was het een succes. In de loop van 2014 is, samen met andere groepen, besloten om in 2015 een andere opzet te kiezen. In het kielzog van de gemeentelijke veranderingen op mondiaal gebied zal er een gemeenschappelijke bijeenkomst komen. Het Vredesburo zal in deze het voortouw nemen.

Fakkeltocht 2014

Na de desastreus verlopen uitvoering van de fakkeltocht in 2013 (slecht weer) was het erop of eronder in 2014. Het bleek dat we met alle groepen en sympathisanten toch in staat bleken om de tocht weer op de kaart te zetten. Ongeveer 5500 mensen liepen mee in wat een Eindhovense traditie is geworden. In 2014 heeft het Vredesburo meegeholpen in de voorbereiding, de praktische uitvoering en zijn er een aantal contacten met het onderwijs geweest over rol, taak en betekenis van de fakkeltocht.
Als onderdeel van de activiteiten van het Vredesburo is in 2014 het beheer van de website gecontinueerd: www.fakkeltochteindhoven.nl.

21 September/Vredesweek

In 2014 is er een nieuwe vorm gekozen voor de jaarlijkse informatiemarkt die gehouden wordt in de Vredesweek. In overleg met “Omslag” en Eindhoven in Dialoog is een inspiratiedag georganiseerd. Bedoeling was om met mensen te kijken en te bepraten hoe we in de toekomst vorm kunnen geven aan het werk van de Vredesbeweging en wat ons daarin motiveert. Dit was een reactie op de jaarlijkse infomarkt waarbij veel groepen het gevoel hadden dat het “aan ons is voorbijgegaan”.
De dag werd door ongeveer 75 mensen bezocht. Er waren dialooggesprekken, muziek, korte inleidingen en toelichtingen en een gezamenlijke maaltijd.
0

Naast deze dag hebben wij (in het kader van ons ambassadeurschap van PAX) als ambassade gefunctioneerd: persberichten verzorgd, infomateriaal verspreid, mensen te woord gestaan. Er zijn een 2-tal voordrachten gehouden in samenwerking met kerken in de omgeving.

Samenwerkingsverbanden en de daaruit voortvloeiende activiteiten.

Het moge duidelijk zijn dat het Vredesburo onderdeel uitmaakt van een groot netwerk van groepen, die zich bezighouden met mondiale bewustwording. Wij vinden het essentieel dat wij, samen met anderen, werken aan de wereld. Een aantal van deze samenwerkingsverbanden hebben geleid tot concrete activiteiten, andere tot overleg en afstemming.
In 2014 hebben wij samengewerkt met:

* Stichting Vredescentrum.
Met het Vredescentrum is er een vaste samenwerkingsovereenkomst;
* Fakkeltocht (organisatie van de fakkeltocht);
* overleg over vluchtelingenproblematiek met Amnesty/HOV/V.I.N.K.;
* contacten met en via Duurzaam Eindhoven;
* Vrijwilligerspunt/maatschappelijke stages en deelname aan het vrijwilligerspanel;
* Landelijk Overleg Vredesgroepen;
* Universiteit Utrecht (vredeseducatie);
* Landelijk overleg Vredesvoorlichters;
* Vredesinformatiecentrum in Groningen (afspraken over acquisitie);
* 4e kamer/Hoogstraatgemeenschap ( bijdrages aan informatiebijeenkomsten);
* Stichting Wereldwinkel;
* Diverse groepen uit met name Afrika (deze staan vermeld bij “ondersteuning”).

Activiteiten in 2014 die zijn voortgevloeid uit deze verbanden en nog niet eerder benoemd zijn:

image-4621256Dag van de dialoog

Zoals het de afgelopen jaren gebruikelijk is geweest, hebben we ook in 2014 een bijdrage geleverd aan de Dag van de Dialoog. We hebben een “tafel” georganiseerd voor 8 personen en een bijdrage geleverd aan de organisatie. Wij vinden het een erg belangrijk initiatief, omdat het werkt aan een cultuur van begrip. Met elkaar positief communiceren is een basisvoorwaarde voor Vrede. De dag is een structureel onderdeel van de werkzaamheden van het Vredesburo.

terug

2. Incidentele activiteiten.

* Andere Mert/Regenboogfestival in Geldrop.
Al jaren zijn we vaste standhouder op deze infomarkt. Op een prachtige locatie komen duizenden mensen kijken naar tientallen organisaties op het gebied van milieu, Vrede, duurzaamheid. We vinden het van belang om ons te laten zien en contacten te leggen met andere organisaties.
* Groot Letter festival.
In het kader van “help elkaar” heeft het Vredesburo zorg gedragen voor een gedeelte van de p.r. van dit initiatief.
Klimaatbijeenkomst (i.s.m. milieudefensie).
In samenwerking met milieudefensie is een avond in het gemeentehuis georganiseerd. Goede opkomst (100 bezoekers) en interessante voordrachten (IPCC en de gemeente Eindhoven over de plannen voor de komende 25 jaar).
* Kinderrechtendag.
We hebben meegewerkt aan de tot totstandkoming van de kinderrechtendag in de Rechter te Eindhoven. Goede opkomst (75 mensen) en diverse interessante lezingen. Activiteiten rondom de de dag voor de kinderrechten zal een structureel karakter krijgen binnen het Vredesburo. We zullen dit doen met partners in de stad.
* “Wool against weapons”
Het Vredesburo is inzamel- en informatiepunt geweest voor deze actie. We hebben daarmee de plaatselijke en landelijke pers gehaald en mensen weer eens doordrongen van het feit dat de dreiging van kernwapens nog steeds aanwezig is.

woltegenwapens

terug

3. Financiering/subsidie

In dit jaarverslag willen we ook aangeven hoe de activiteiten van het Vredesburo betaald worden en welke inkomstenbronnen we hebben.

* structurele bijdrage van de gemeente;
* kleine projectkosten uit het gemeentelijke fonds mondiale bewustwording;
* donaties en giften;
* winkelverkoop (beperkt);
* lesvergoedingen;
* kosten betaald via andere stichtingen (dit geldt voor de fakkeltocht en activiteiten i.s.m. stichting Vredescentrum);
* kosten arbeid voor Vredeseducatie: Gemeentelijke dienst M&M.

Ook in 2014 was het geen grote schatkist die we konden aanspreken. De problemen met betrekking tot de financiering zijn voor ons en anderen duidelijk:

* afnemen en bevriezen gemeentelijke en landelijke subsidiemogelijkheden;
* afnemen van het aantal donateurs;
* afnemen van mogelijkheden via fondsen;
* weinig mogelijkheden voor crowd-funding en mecenaatactiviteiten.

We beseffen terdege dat we in de gelukkige omstandigheid verkeren dat we een basis hebben, maar we zijn ook beducht voor het wegvallen van de gelden die we nu jaarlijks krijgen. We hopen dat de gemeente bereid zal blijven om ons te ondersteunen.
Er is aangekondigd dat de gemeentelijke subsidiesystematiek zal gaan veranderen. We verliezen onze structurele subsidie en zullen voortaan (vanaf 2016) aangewezen zijn op projectgebonden subsidies. In 2015 zullen we daar een modus voor moeten vinden.

terug

C. Gemeentelijk beleid.

In 2014 zijn langzamerhand de contouren gegroeid van het nieuwe beleid van de gemeente aangaande “ Mondiale bewustwording en Internationale samenwerking”. Punten die in het oog springen zijn:
* het belang om de identiteit van de stad mee te nemen in projecten;
* het belang van samenwerkingsverbanden (specifiek met onderwijs en bedrijfsleven);
* aanknopen bij de nieuwe VN doelen 2015 – 2030.

Daarnaast zal er een andere manier van subsidiëren geïntroduceerd worden. Wat duidelijk is geworden is dat de rol van de gemeente bescheiden zal zijn en dat veel door het particulier initiatief zal moeten worden opgepakt.

Het Vredesburo zal zich met name in de komende jaren gaan richten op de coördinatie en opzet van Vredesweek en mondiale educatie.

In het kader van deze ontwikkelingen heeft het Vredesburo in samenwerking met “Switch” een informatieavond gehouden in het stadhuis. Deze avond werd goed bezocht (ongeveer 90 bezoekers namens 60 organisaties).

In 2014 waren we ook aanwezig bij een tweetal bijeenkomsten rondom het thema “respect”. We hebben daar met diverse Eindhovense organisaties gesproken en met veel interesse bepraat hoe de gemeente vorm en inhoud kan geven aan dit onderwerp.

terug

Nawoord.

We willen iedereen hartelijk danken die het voor ons mogelijk heeft gemaakt om in 2014, op lokaal niveau, uiting te geven aan de Vredesgedachte.

Bestuur en medewerkers van Stichting Vredesburo Eindhoven

vrede

 

terug