Voorbeeldbrieven

Voorbeeldbrieven

Als je wilt kun je je standpunt duidelijk maken door te reageren op de inschrijving. Om het je gemakkelijk te maken staan hieronder twee brieven als eventueel voorbeeld, maar verwoord vooral jouw bezwaren op een wijze die bij jou past. Vermeld in de brief ook jouw militaire registratienummer. Dit nummer kan je terugvinden in de dienstplichtbrief die je hebt ontvangen. Heb je de brief en je nummer niet meer in bezit, dan kun je die opvragen bij Defensie.

Stuur de brief naar de minister van Defensie, of mail die naar dienstplichtzaken@mindef.nl

 

Voorbeeldbrief 1:

Aan de Minister van Defensie/Hoofd directie personeel Dienstplichtzaken

Postbus 295

7500 AG Enschede

(Plaats, datum)

Excellentie,

Met deze brief wil ik uw aandacht vestigen op het volgende.

In Nederland is de dienstplicht opgeschort. Jongens en meisjes worden ingeschreven voor de militaire dienstplicht en ontvangen hierover een brief. Hierdoor worden zij aangezet tot nadenken over hun eigen standpunt m.b.t. oorlog en vrede.

Ik heb nagedacht over mijn standpunt. Door middel van deze brief wil ik U laten weten dat ik principiële bezwaren heb tegen het oplossen van conflicten met wapens en ik doe een beroep op de Wet gewetensbezwaren militaire dienst.

(zet hier eventueel je persoonlijke bezwaren uiteen).

Ik verzoek U dringend, om alles in het werk te stellen voor het creëren van geweldloze manieren van conflictoplossingen.

Hoogachtend,

(handtekening)

(naam, adres + dienstplichtnummer)

 

 

Voorbeeldbrief 2:

(de aanhef net als bij bovenstaande brief)

Excellentie,

Bij deze wil ik u verzoeken mij vrij te stellen van het vervullen van de militaire dienstplicht waartoe ik ben ingeschreven. Ik beroep mij daartoe op het in artikel 99 van de Grondwet vastgestelde recht vrijstelling te ontvangen van militaire dienstplicht omdat ik daar ernstige gewetensbezwaren tegen heb. Deze brief is dan ook een verzoek op grond van artikel 3 lid 1 van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst.

Mijn bezwaar is dat ik als … (vul je eigen geloof of levensbeschouwing in) het gebruik van geweld niet met mijn geloofsovertuiging of levensbeschouwing kan verenigen.

Of: Ik ben overtuigd pacifist en zie de inzet van gewapende militairen eerder als oorzaak dan als oplossing van veel gewapende conflicten in deze wereld. Ik acht mijzelf niet in staat deze overtuiging opzij te zetten en deel uit te maken van een gewapende krijgsmacht.

Naast mijn persoonlijke verzoek tot vrijstelling wens ik dan ook van harte dat Nederland en de wereld manieren van geweldloze conflictoplossing ontwikkelen en toepassen. Inmiddels blijkt dat die benadering tot een veel duurzamere vrede leidt dan militaire interventie. Tevens is het een stuk goedkoper, waardoor het vrijgekomen budget besteed kan worden aan meer positieve diensten aan de samenleving, zoals gezondheidszorg en onderwijs.

Hoogachtend,

(handtekening)

(naam, adres + dienstplichtnummer)

 

Naast bezwaren van geloofsovertuiging kunnen ook politieke en andere levensbeschouwelijke bezwaren worden aangevoerd. Mocht je het wat moeilijk vinden om een brief op te stellen kunnen wij je helpen in contact te komen met mensen die ervaring hebben met het aantekenen van gewetensbezwaren tegen militaire dienst.

Hieronder vind je een standaard antwoord van het Ministerie van Defensie

Geachte …

Voor de dienstplicht wordt ingeschreven de Nederlander die op 1 februari van het jaar waarin degene de leeftijd van 17 jaar bereikt als ingezetene in de basisregistratie personen is ingeschreven of had behoren te zijn ingeschreven.

Door de kaderwet dienstplicht vallen per 1 januari 2020 zowel mannen als vrouwen onder de dienstplicht.

Sinds 1997 is de dienstplicht opgeschort. De dienstplichtkeuring is eveneens opgeschort. Dit houdt in dat er geen mogelijkheid is tot afkeuring dan wel uitschrijven.

Zodoende, de kern van de kaderwet dienstplicht is dat de inschrijving voor de dienstplicht onverkort van kracht blijft, terwijl de verplichte opkomstplicht van dienstplichtigen en daarmee samenhangende bepalingen zijn opschort, waaronder dus ook het kenbaar maken van gewetensbezwaar.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.”

Dit is een pragmatisch antwoord van defensie en gaat totaal niet in op de morele en humane argumenten die je benoemde in je brief. In de folder lees je waarom het toch zin heeft om te reageren!