Jaarverslag algemeen 2015

Jaarverslag 2015
Stichting Vredesburo Eindhoven

0e381c18-9691-11e4-81de-00163edf75b7

INHOUDSOPGAVE.

Voorwoord

A. Kerntaken van het Vredesburo.

1. Documentatie/archief/bibliotheek
2. Winkelfunctie/ondersteuning
3. Vredeseducatie
* uitwerking van het onderdeel Vredeseducatie geschiedt in de vorm van een apart jaarverslag
4. Stagiaires/maatschappelijke stages
5. Informatieverspreiding
6. samenwerkingsproject met Books4life/Stichting Wanda
7. Vrijwilligers/regelingen m.b.t. personeel

B. Activiteiten in 2014.

1. Structurele activiteiten:

– informatieve nieuwjaarsbijeenkomst
– fakkeltocht
– 21 september/Vredesweek
– dag van de dialoog
– taalcursus moe-landers/burendag Genderhof

2. Incidentele activiteiten:

– ebola-actie

C. Financiering/subsidie

D. Gemeentelijk beleid.

Nawoord.

Voorwoord.

2015 was voor velen een jaar vol onzekerheden. Het besef in een veilig stukje van de wereld te wonen en te werken werd ondergraven door de gebeurtenissen, die invloed hadden op onze dagelijkse gang van zaken, Terreurdreiging, vluchtelingencrisis en de terugkeer van een nieuwe koude oorlog domineerden het nieuws. Er kwamen vele vragen waarop men geen bevredigende antwoorden kon geven. De wereld is in transitie en ook Nederland ontkomt niet aan de gevolgen daarvan. Het optrekken van grenzen is ons inziens geen antwoord op de vragen: juist het openstaan naar de wereld is van het grootste belang. De VN hebben dat proberen vast te leggen in een nieuw programma voor de komende jaren, wat wij van harte in woord en daad zullen ondersteunen. Eindhoven is een internationale stad met mensen uit alle windstreken. Het verrijkt onze manier van leven, maar levert soms ook wrijving en agressie op. Het streven moet altijd zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Begrip voor elkaar is een voorwaarde om samen te leven. Daarnaast is er ook een stem nodig die verwoord wat ons bindt: een vreedzaam leven, gebaseerd op rechtvaardige verhoudingen in een wereld, die we met een gerust hart kunnen nalaten aan onze kinderen.

Vrede en alle Goeds.

Bestuur en medewerkers van Stichting Vredesburo Eindhoven

belangrijkste-nieuws-2015

terug

A. Kerntaken van het Vredesburo

1. Documentatie/archief/bibliotheek.
In 2015 zijn op het gebied van documentatie/archief/bibliotheek de volgende activiteiten ondernomen:
We hebben abonnementen op alle tijdschriften die te maken hebben met ons werkveld.
Het bestand omvatte in 2015 een aantal sectoren:
– direct Vredesnieuws & bladen van Vredesgroepen;
– bladen over ontwikkelingssamenwerking in relatie met Vrede;
– landen- & continentenbladen;
– bladen over internationale organisaties (VN);
– historische bladen;
– bladen over de relatie duurzaamheid en Vrede.
De bibliotheek is in 2015 verder gegroeid. De aanwas ontstaat door:
– aanschaf van nieuwe boeken;
– recensie-exemplaren van uitgeverijen;
– schenkingen;
– aanschaf 2e-hands boeken.
wp9c211ba8_05_1aDe catalogus van de bibliotheek van het Vredesburo is ook online: via de website van het Vredesburo kan men de digitale catalogus inzien en desgewenst het Vredesburo benaderen voor het lenen van een boek uit ons bestand. Per jaar groeit de bibliotheek met ongeveer 150 exemplaren.
Een gedeelte van het archief is ondergebracht in de nieuwe ruimte van het Vredesburo op de Hertogstraat 2.

Gebruik: intern wordt er gebruik gemaakt van de bestanden voor artikelen/persberichten en algemene informatie ten behoeve van klanten. Er is ook een speciale afdeling die gericht is op Vredeseducatie. In 2015 hebben we ongeveer 100 aanvragen gehad voor boeken en speciale documentatie.

Er is een discussie over de noodzaak van archiefvorming en het bezitten van papieren bestanden. We zien in 2015 dat voor een groot deel papieren uitgaven blijven bestaan en dat de digitalisering maar beperkt doorzet. Op termijn zal dit zeker gebeuren en het Vredesburo zal zich in de toekomst moeten beraden op haar positie. Volledige digitalisering is kostbaar en tijdrovend.

In 2015 (uitvloeisel van contacten in 2014) is er overleg geweest met een aantal andere organisaties op het gebied van gezamenlijk verdelen en bewaren van bestanden (NVMP en VN-bibliotheek Emma).

2. Winkelfunctie/ondersteuning.
Winkelfunctie.
Het Vredesburo is altijd van mening geweest dat het essentieel is om een laagdrempelige voorziening te zijn. Al is de Vredesbeweging in 2015 geen massale beweging, interesse voor ons werk is er volop. Een uitnodigende etalage en een informele sfeer is voor velen een reden om ons te bezoeken (en weer terug te komen!).
In 2015 bestond het winkelbezoek uit:
Mensen van bevriende organisaties;
Mensen die spontaan binnenliepen “omdat het wel interessant leek”;
Mensen die specifiek voor iets kwamen (coöperatieve spellen) of met specifieke vragen ter ondersteuning van projecten;
Mensen met hulpvragen (we zijn blijkbaar een aanlooppunt voor diverse maatschappelijke vragen);
Mensen die doorgestuurd werden door andere instanties;
Toeristen! (veelal jongeren).
In totaal hebben een 700-tal mensen bij ons aangeklopt.
Daarnaast hebben we uiteraard de aanloop van medewerkers, vrienden en bekenden.
Ondersteuning.
In 2015 hebben diverse groepen met ons contact gehad om informatie in te winnen. De vragen liggen meestal op het gebied van:
*subsidievraagstukken;
* hulp bij het opzetten van activiteiten;
* vragen over rechtsvormen;
* P.R./ontwikkelen van websites/nieuwe sociale media.
Groepen die wij actief ondersteund hebben in 2015:82251-stichting-wanda
Stichting “Right to life” (Sierra Leone);
Stichting Cambodia – Dutch;
Stichting Wanda (Sierra Leone);
Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen;
Stichting Vredescentrum;
World Peace Flame groep Eindhoven;
Koerdische vereniging;
Stichting “Don’t forget the children” ( Sierra Leone);
SLMM, organisatie van Afrikaanse filmers;
Books4life, fondsorganisatie.

Vanuit het verleden is er een sterke band met groepen uit Sierra Leone vanwege projecten uit het verleden. In het kielzog daarvan zijn wij in 2015 aanspreekpunt geweest voor diverse groepen uit Afrika.
Daarnaast hebben ongeveer 20 groepen incidenteel vragen gesteld en onderhouden we contacten met groepen in ons werkveld in Eindhoven. Naast de ondersteuning zijn er uiteraard ook gemeenschappelijke activiteiten ontwikkeld met groepen uit de Eindhovense mondiale bewustwordingsbeweging.

3. Vredeseducatie.

2015 was een belangrijk jaar voor de Vredeseducatie vanuit het Vredesburo. Er was een overweldigende vraag (vooral aangedreven door het conflict in het Midden-Oosten en de daarbij ontstane vluchtelingenstroom).

In de praktijk is in 2015 gerealiseerd:

 


Educatie:

1.

Lessen voor groep 7 & 8.
Lessen voor het voortgezet onderwijs.
Thema’s: vluchtelingen. pesten, 2e wereldoorlog.
Deze activiteiten worden gemeentelijk en provinciaal uitgevoerd in samenwerking met Vredesinfocentrum Groningen.

22 scholen in het basisonderwijs: ongeveer 1000 leerlingen (meerdere groepen per school).

4 scholen in het voortgezet onderwijs: ongeveer 500 leerlingen (Fontys, Augustinianum).

2.

Informatieavond educatie/VN in het gemeentehuis (uitvloeisel Eindhoven mondiaal).

3.

Uitgave van diverse lesbrieven.
Wervingscampagne.

4.

Werkverband met “040 productions” van het Summa college om gemeenschappelijk een educatief programma over geweld/vluchtelingen te maken.

+/- 50 deelnemers


 

 

VLogo_Salto_FC_DEFoor de activiteiten is een apart educatie jaarverslag gemaakt. Dit jaarverslag is te zien op de website voor Vredeseducatie van het Vredesburo: www.vredeseducatieeindhoven.nl.
Daarnaast is er op een 10-tal bijeenkomsten (plaatselijk en landelijk) gepraat over de ontwikkelingen en de specifieke methodiek die ontwikkeld is door het Vredesburo.
De samenwerking op educatief gebied met Stichting Vredescentrum heeft in 2015 niet geleid tot concrete activiteiten. Er was wel aandacht voor de vraag hoe dit onderwerp (Vrede en wetenschap) aan te bieden aan een breed publiek. Uitkomst daarvan was een splitsing tussen kleine , informele ontmoetingen en grotere bijeenkomsten. Concreet zal samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven worden gezocht.
Het Vredesburo is in 2015 coördinatiepunt geweest voor het Vredespad Eindhoven. De insteek voor de toekomst is dat in het kader van het pad ook educatieve projecten worden opgezet, waarbij het Vredesburo op dat gebied het voortouw zal nemen.

4. Stages en maatschappelijke stages

In 2015 waren actief op stagegebied in het Vredesburo:

1 stagiaire Hogeschool Arnhem – Nijmegen

De stagiaire heeft in 2015 een project ontwikkeld met betrekking tot de gebeurtenissen in Indonesië in de jaren ’60 en de gevolgen daarvan voor de mensen die persoonlijk en emotioneel betrokken zijn bij het land. In diepere zin ging het project over cultuur en identiteit. Deze onderwerpen spelen een fundamentele rol in het denken over Vrede en veiligheid in de wereld. In het kader van dit project zijn er een 6-tal bijeenkomsten geweest met ongeveer 150 deelnemers.

3 stagiaires Summa College afdeling Sociaal Cultureel werk
8 maatschappelijke stagiaires van Eindhovense scholen: Augustinianum, St. Joris, Aloysius, Novalis, Ondanks het feit dat de overheid de maatschappelijke stages niet langer als verplichtend heeft aangemerkt zijn wij blij dat ook in 2015 diverse scholen hebben besloten om er mee door te gaan en het Vredesburo als stageplaats hebben uitgekozen.

5. Informatieverspreiding.

Het moge duidelijk zijn dat een documentatie- en informatiewinkel alleen kan bestaan als de informatie haar weg weet te vinden naar de bewoners van de stad. In 2015 hebben wij daar de volgende activiteiten voor ontplooid
* nieuwsbrief: in 2015 hebben we 4 keer een nieuwsbrief uitgegeven met informatie over het Vredesburo en haar activiteiten;
* het Vredesburo had in 2015 2 websites: www.vredesburo.nl / www.vredeseducatieeindhoven.nl
* het Vredesburo had in 2015 een facebookpagina;
* het vredesburo heeft in 2015 info over diverse activiteiten verzorgd via www.eindhoven-mondiaal.nl;
* per jaar geven we informatie door via onze eigen mailing lijst (en de landelijke activiteitenlijsten) Dit gebeurde in 2015 ongeveer 10 keer;
* er zijn in 2015 een 4-tal contacten geweest met de schrijvende pers over het Vredesburo en haar activiteiten;
* bij een 3-tal bijeenkomsten/infomarkten zijn we aanwezig geweest met infomateriaal.

6. Samenwerkingsverband met Books4life en Stichting Wanda

Vanuit het verleden heeft het Vredesburo altijd een 2e kantoorfaciliteit gehad in het woon-&werkpand Burgers gelegen aan de Hertogstraat in Eindhoven. In 2015 is samen met Books4life en Stichting Wanda uit Sierra Leone een nieuwe, grotere ruimte betrokken. In deze ruimte zijn in 2015 een aantal (4) kleine informatieve bijeenkomsten gehouden door de participanten op het gebied van:
– vluchtelingen;
– Afrika;
– Vredespad Eindhoven
– Vredeseducatie.
Deze bijeenkomsten werden iedere keer bezocht door ongeveer 10 tot 20 mensen en behoren tot de ‘huiskamergesprekken’.
Er is een openingsfeest geweest op 18 april. In 2015 zijn honderden mensen boeken komen kopen (opbrengst gaat naar een “goed doel”) en hebben kennis genomen van het gemeenschappelijke project. We hebben niet alleen een nieuw kantoor en archiefruimte erbij, maar ook een manier om ons te presenteren aan het publiek.

header

7. Vrijwilligers/regelingen m.b.t. personeel.

Het werken in het Vredesburo is voor vrijwilligers niet altijd makkelijk. Veel van onze activiteiten vragen een behoorlijke dosis aan achtergrondkennis en handelingsbekwaamheid. We proberen voor iedereen een plekje te vinden, maar soms is dat onmogelijk.
In 2015 was er een bestuur actief bestaande uit 3 mensen met een onderwijsachtergrond.
In 2015 waren er een 10-tal vrijwilligers actief, soms alleen op deelgebieden maar een aantal ook structureel in het uitzetten en bepalen van het beleid.
In 2015 waren er 3 mensen in dienst via een bestaande regeling met de gemeente. Coördinatie en educatie konden worden uitgevoerd middels de steun die wij mochten ontvangen in het kader van de afspraken met de gemeente aangaande Vredeseducatie. 2 Beschermde werkplekken bestaan als uitvloeisel van de regelingen m.b.t. gesubsidieerde arbeid in het verleden.

Wij hebben in 2015 via publicaties, websites en Stichting Vrijwilligerspunt constant gezocht naar vrijwilligers.

terug

B. Activiteiten in 2014.

1. Structurele activiteiten:

A. informatieve nieuwjaarsbijeenkomst
B. fakkeltocht
C. 21 september/Vredesweek
D. dag van de dialoog
E. taalcursus moe-landers

A. informatieve nieuwjaarsbijeenkomst
In het verleden heeft het Vredesburo altijd een eigen startbijeenkomst gehad. In 2014 werd besloten dat, in het kader van mondiaal Eindhoven, het goed zou zijn om een gemeenschappelijke bijeenkomst te houden van groepen die aangesloten zijn bij ‘Eindhoven-mondiaal’. Het Vredesburo heeft dat op zich genomen.
De startbijeenkomst was er vooral op gericht om mensen informatie te verschaffen over het proces dat gaande is bij de gemeente, elkaar te leren kennen en te kijken wat er mogelijk is op samenwerkingsgebied.
Bij de bijeenkomst (gehouden in de wereldwinkel) zijn gedurende de dag ongeveer 50 mensen geweest.


nieuwjaar2015

“Think global, act local”

Eindhovense groepen op het gebied van Mondiale bewustwording houden informatieve nieuwjaarsbijeenkomst

Op zondag 18 januari houdt de Eindhovense stuurgroep Mondiale bewustwording /internationale samenwerking een informatieve nieuwjaarsbijeenkomst in de wereldwinkel gelegen aan de Hoogstraat 275 te Eindhoven. De dag begint om 14.00u en zal duren tot 17.00u. Doel van de stuurgroep is om er zorg voor te dragen dat het nieuwe gemeentelijke beleid besproken wordt in de diverse groepen die Eindhoven rijk is op het gebied van mondiale bewustwording. De dag is niet alleen bedoeld voor mensen die actief zijn in de diverse groepen maar ook voor mensen die willen zien en meemaken wat er allemaal gebeurd op dit gebied in Eindhoven, die geïnteresseerd zijn in het wereldgebeuren en/of die zelf actief willen worden in een groep.

Van het bouwen van een school in Afrika tot lessen op school over de oorlog in Syrië , van werkgelegenheid scheppen in Cambodja tot de problematiek van vluchtelingen: Eindhoven kent tientallen organisaties die bezig zijn met de relatie van Eindhoven met de rest van de wereld. Van kleine groepen die aan de keukentafel plannen maken tot professionele organisaties: het palet is divers en veelkleurig. Zo wordt er invulling gegeven aan “the global village”, het uitgangspunt dat we met z’n allen op de wereld een gemeenschap vormen.

Naast een gezellig samenzijn is er, door middel van een aantal kleine presentaties, aandacht voor het nieuwe beleid van de gemeente en wat dit zal betekenen voor de verschillende groepen. Er zal aan de hand van een aantal kleine activiteiten gekeken worden hoe we samen de toekomst in kunnen gaan. Identiteit van de stad, samenwerken van groepen met het onderwijs en bedrijfsleven en de millenniumdoelen van de VN vormen het fundament van het nieuwe gemeentelijke beleid.

Tijdens de bijeenkomst zal er een Eindhovense mondiale agenda worden opgesteld. Ter plekke kunnen groepen, voor hen belangrijke, data invullen en zo aan elkaar laten zien “wat er allemaal staat te gebeuren”. De bedoeling is dat dit gaat leiden tot een webpagina met informatie over activiteiten en groepen in Eindhoven.
De dag zal besloten worden met een wereldbuffet. Dit buffet is gekoppeld aan de landen waarmee groepen uit Eindhoven banden onderhouden.
Informatie over deze bijeenkomst is te verkrijgen via het Vredesburo en de Wereldwinkel in Eindhoven.

Vredesburo: info@vredesburo.nl; 040 2444707

Wereldwinkel: info@wereldwinkeleindhoven.nl; 040 8435034

 

B. Fakkeltocht
141224-Fakkeltocht-foto-flyerHet Vredesburo is een vaste deelnemer aan de organisatie van de fakkeltocht. De taken die wij in 2015 hebben vervuld zijn:
– meedraaien in de algemene organisatie;
– samenstellen van het podiumprogramma;
– praktisch werk;
– bijhouden website van de fakkeltocht.
De uitvoering in 2015 was een groot succes. Dit was erg welkom na de totaal verregende uitvoering van 2014.

Onderstaand is het programma weergegeven van de dag:


18:30 – 18:35
opening/welkom:
aankondiging 1e onderdeel, verwijzen naar het feit dat we diverse stadsdichters in het verleden hebben gehad, Mustapha woont in het “jongerenhuis Eindhoven” project voor jonge vluchtelingen www.jongerenhuiseindhoven.nl


18:35 – 18:45
stadsdichteres Nienke Esther Grooten en
rapper Mustapha Contéh
aankondiging Consul-Generaal (met verwijzing naar het verleden omdat gebeurtenissen in Duitsland, aanslag op pension met Turkse bewoners, een van de redenen is geweest om de fakkeltocht te houden)


18:45 – 18:50
toespraak door de Consul-Generaal Sadin Ayyildiz.
Aankondiging van burgemeester Rob van Gijzel (traditioneel is de gemeente vertegenwoordigd ) trouwens: laatste keer dat de burgemeester aanwezig kan zijn i.v.m. zijn vertrek


18:50: 18:55
toespraak burgemeester Rob van Gijzel
aankondiging aansteken van de eerste fakkel en oproepen wie er op het podium dient te komen (zie onderstaand lijstje)


18:55
het aansteken van de 1e fakkel door:
kinderen van basisschool “Floralaan”
scoutinggroep Scouting Johannes Vianney.
De burgemeester namens de gemeente Eindhoven
vertegenwoordiger van de ‘World Peace Flame’
de Turkse Consul-Generaal


Tocht : 19:00u tot ongeveer 20:00u


Aankondiging programma


20:00/20:45 het programma na de tocht is samengesteld en wordt uitgevoerd door docenten en leerlingen van het Centrum Voor de Kunsten Eindhoven en bevat liederen, dans en voordrachten in het kader van de uitgangspunten van de fakkeltocht.


 

C. 21 september/Vredesweek
Het Vredesburo voelt een speciale band met de Vredesweek. Van oudsher is de week het moment om te bezinnen en te kijken ‘hoe we er voor staan’, en je als beweging te presenteren aan een breed publiek. Het Vredesburo vervult al een aantal jaren de rol van ambassade: wij coördineren de activiteiten en zorgen voor materiaal en ondersteuning naar anderen toe. In 2015 was het vooral de actualiteit die bepalend was. Het directe gevolg waren de twee informatieavonden die betrekking hadden op de situatie in respectievelijk Oekraïne en Syrië .

ambassade-van-vrede-web

In de Vredesweek vinden in Eindhoven de volgende activiteiten plaats:

15 september – 27 september: Tentoonstelling Verbindingen in Stadhuis Eindhoven
De tentoonstelling is te zien in het stadhuis Eindhoven, Stadhuisplein 1, tijdens openingstijden van het stadhuis.

18 september: Vredesdienst in de Oud Katholieke Kerk, georganiseerd door World Peace Flame, vanaf 17.45 uur
Locatie – Oud Katholieke Kerk van Nederland, Parochie Maria Magdalena. Boschdijk 354, 5622PA Eindhoven

19 september: Zeven levensbeschouwingen bezinnen zich samen op vrede: Vrede door verbinding.
De Kapel, Kanaalstraat 6, Eindhoven, vanaf 20 uur

21 september: Informatieavond Oekraïne, vrede verbindt?
Hoogstraat 301 A (klooster van de Hoogstraatgemeenschap) in
Eindhoven, vanaf 19:30u

23 september: Informatieavond VREDE IN SYRIË: een onmogelijk ideaal?
Hoogstraat 301 A (klooster van de Hoogstraatgemeenschap) in
Eindhoven, vanaf 19:30u

Probleem (en dat bleek ook in 2015) is het ontbreken van een stedelijke structuur. Het aantal Vredesgroepen is fors afgenomen zodat het steeds moeilijker wordt om een breed programma op te stellen. We zullen ons beraden voor de toekomst. Het Vredesburo zal wel, in het kader van de afspraken binnen Eindhoven-mondiaal, de voortrekkersrol blijven vervullen.

 

D. Dag van de Dialoog
Geweldloze-CommunicatieEr is geen Vrede mogelijk zonder met elkaar te communiceren. Vrede en het begrijpen van de ander horen bij elkaar. Dit wordt ook steeds meer duidelijk in de veranderende samenleving. Het is een van de redenen om elk jaar mee te doen aan de ‘Dag van de Dialoog’. We stellen uiteraard een tafel bij ons in het buro ter beschikking, maar we proberen ook in de organisatie een rol te spelen. In het kader van de dialooggedachte zijn er in 2015 ook een aantal workshops (4) gegeven waarbij ‘geweldloos communiceren’ centraal stond. In de toekomst willen we dit onderwerp ook meer onder de aandacht van het onderwijs brengen (dit ook omdat volgens een aantal scholen het steeds moeilijker wordt om controversiële zaken te bespreken in de klas).

E. taalcursus MOE-landers
poster NederlandsVanuit een aantal vrijwilligers is in 2015 het plan gekomen om een aantal activiteiten op te zetten die aansluiten bij de behoefte van mensen uit het voormalige Oostblok. Zij willen graag een cursus “wegwijs in Eindhoven” combineren met het verder leren van de Nederlandse taal. Dit idee is opgepakt en via de ontmoetingsdag in de ‘Genderhof’ uitgegroeid tot een aanbod voor de langere termijn. Het Vredesburo wil in de toekomst dit project gaan ondersteunen, omdat het een bijdrage levert aan sociale cohesie, aan ‘met elkaar in gesprek gaan’ en uiteraard om de marginalisering van groepen in de samenleving tegen te gaan. Wij vinden het project een voorbeeld van het feit dat mensen wel degelijk in staat zijn om ook dergelijke complexe projecten te dragen. Dit in 2015 ontstane project sluit goed aan bij de filosofie van ‘werken aan vrede in de buurt’ en de gedachte achter de Dag van de Dialoog.

 

2. Incidentele activiteiten
A. Ebola-actie

A. Ebola actie

Door het contact dat het Vredesburo heeft met diverse Afrikaanse groepen was het eigenlijk ook een beetje vanzelfsprekend dat wij in 2015, in de vorm van een heel concrete en praktische actie, hebben geprobeerd ook vanuit Eindhoven steun te geven aan de talloze slachtoffers in met name West-Afrika. We hebben in de eerste helft van 2015 heel hard gewerkt aan:
ebola– opzetten van een basisstructuur waarin de diverse groepen konden functioneren;
– vervaardigen p.r. materiaal;
– systeem voor het ophalen van spullen;
– financiering;
– logistieke problemen oplossen.
Er waren een aantal hardnekkige problemen waar we mee te maken hebben gehad. Deze waren vooral te vinden in de organisatiestructuur. In de Afrikaanse gemeenschap drijft veel op persoonlijke autoriteit, men is veelal betrokken bij de eigen streek/stam. Samenwerken en het loslaten van deze uitgangspunten is voor velen moeilijk en leid tot de nodige discussies. Wij zijn heel blij dat we (met de steun van de Gemeente Eindhoven) zo ver gekomen zijn dat we een grote zeecontainer hebben kunnen verschepen en dat we de voorpagina gehaald hebben van de plaatselijke krant in Freetown : “Eindhoven in the Netherlands supports ebola victims”.
In de komende jaren willen we gebruik maken van de structuur die in 2015 is gegroeid. Het Vredesburo zal zich blijven inzetten voor de Afrikaanse zelforganisaties die actief zijn in Eindhoven.

terug

C. Financiering/subsidie

De kosten van het Vredesburo (activiteiten en vaste kosten) zijn in 2015 betaald uit diverse bronnen:
theartofasking_image-e1421781945624– structurele bijdrages van de gemeente Eindhoven;
– subsidie via het fonds mondiale bewustwording;
– donaties en giften;
– winkelverkoop;
– lesvergoedingen;
– indirecte vergoedingen (b.v. via de fakkeltochtorganisatie).

Ieder jaar beseffen we weer dat de basis smal is. We hebben een achterban die ons steunt, maar we moeten ook onder ogen zien dat de Vredesbeweging als grote maatschappelijke kracht niet meer als zodanig bestaat. Daarmee vervallen ook een aantal (financiële) mogelijkheden. In 2015 zijn we uiteraard ook bezig geweest met de financiële gevolgen van het veranderende gemeentelijke beleid (zie hoofdstuk D) en hebben we een aanvraag gedaan die veel meer als in het verleden gericht was om projectmatig de zaken te omschrijven. In 2015 hebben we ook op bescheiden schaal gebruik gemaakt van acties via Facebook (mini crowdfunding) de koppeling moet altijd zijn dat de activiteiten van het Vredesburo het waard zijn om ondersteund te worden.

terug

D. Gemeentelijk beleid

Vanaf 2014 is het nieuwe gemeentelijke beleid aangaande mondiale bewustwording langzaam op gang gekomen. Centraal in het nieuwe beleid staan een aantal uitgangspunten :
– de nieuwe VN doelen 2016 – 2030;
– het DNA van de stad: aansluiten bij de identiteit en sterke kanten van de stad;
– samenwerken op diverse niveaus (particulier initiatief – onderwijs – bedrijfsleven – gemeente );
– samenwerking onderling.
Het beleid van het Vredesburo in 2015 (zoals in jaren daarvoor) is gericht op deze zaken. We werken samen met vele scholen in het kader van Vredeseducatie. Bij activiteiten zijn andere groepen betrokken en we maken ook gebruik van de expertise, die anderen bezitten. Connecties met het bedrijfsleven zijn lastiger: er zijn weinig aanknopingspunten, maar ook hier zullen we in de toekomst kijken wat er mogelijk is. In 2015 hebben we dat ook gedaan vanuit het meedenken en meedoen in het overleg van mondiaal Eindhoven. Vanuit het beleid is ook duidelijk, en dat wordt door ons volmondig onderstreept, dat het Vredesburo een speciale rol vervult als het gaat om de landelijke Vredesweek en de scholingsactiviteiten van Eindhovense groepen. We zullen daarin in de toekomst een speciale rol vervullen als inspirator en organisator.

terug

Nawoord

images

Dit is de World Press foto van 2015 en het brengt in beeld wat misschien kenmerkend was voor het jaar 2015. Vluchtelingen, nieuwe grenzen, geweld, en altijd weer het gegeven dat het juist onschuldigen en zwakkeren zijn, die de prijs betalen.
Het moge duidelijk zijn dat het Vredesburo op kleine, stedelijke schaal probeert om mensen na te laten denken en in beweging te laten komen. We hopen dat deze beelden niet verlammen, maar aanzetten tot betrokkenheid. Niet in het ‘wij hebben gelijk’ maar in een pluriform denken dat recht doet aan de grondregels van onze democratie.

Vrede en alle Goeds
Bestuur en medewerkers van Stichting Vredesburo Eindhoven

terug