COLOFON

nr. 31 oktober 2005
redactie: Berrie, Anita, Hans, Mariken, Vincent, Martin, Marloes, Bo en Carolien

Redactieadres:
Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel/fax: 040 2444707
e-mail: info@vredesburo.nl
Postbanknr: 5265491

Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar.

De volgende nieuwsbrief zal in januari 2006 verschijnen.

 

 

 


INHOUD

Voorwoord
Stageperikelen
De Biep
Actiejaar
Vallende bladeren en gesneuvelde ruiten
In memoriam: Cor van de Ven
Werkplan 2006

 

 

 

 

 

 

VOORWOORD

Ik zou dit voorwoord weer net zo kunnen beginnen als in de vorige nieuwsbrief. Dat wil zeggen, dat er goed nieuws is en slecht nieuws. Laten we deze keer maar methet goede nieuws beginnen. In tegenstelling tot wat in de vorige nieuwsbrief stond hebben we toch weer een aantal stagiaires aangenomen. Daarom in deze nieuwsbrief als vanouds de rubriek Stageperikelen.
Ander goed nieuws is ook, dat, op het moment dat ik dit schrijf, onze etalageruit nog helemaal heel is. Dit in tegenstelling tot de laatste twee nieuwsbrieven. Toen was elke keer onze etalageruit vernield. Een factor, die ertoe bijgedragen heeft, dat dit nu niet het geval is, is dat we een rolluik hebben laten plaatsen. Dit is eigenlijk tegen onze zin, omdat we ten alle tijden met open vizier onze ideeën willen verspreiden, maar door de incidenten van dit jaar zijn we hiertoe over moeten gaan.
Waarbij we gekomen zijn aan het slechte nieuws. Niets kan daarbij natuurlijk in de schaduw staan bij het overlijden van Cor van der Ven. U vindt een In Memoriam verderop in deze nieuwsbrief.
Ander slecht nieuws is gerelateerd aan wat ik hierboven heb geschreven. In de periode na de laatste nieuwsbrief is nog 2 maal onze etalageruit ingegooid. Daarnaast is ook nog een poging tot brandstichting in het Vredesburo geweest. De brandstichting heeft vooral veel rookschade opgelevert. Hoewel we natuurlijk erg geschrokken zijn en ons er ook kwaad over hebben gemaakt is iedereen toch van mening, dat we met onverminderde inzet door moeten gaan. We zullen dan ook onversaagd doorgaan met ons werk.
Verder in deze nieuwsbrief : een verslag van een aantal activiteiten, die in het kader van ons actiejaar hebben plaatsgevonden. Weer een overzicht van nieuwe aanwinsten voor onze bibliotheek. Een beschouwing over de actualiteit met betrekking tot het Vredesburo. Een advertentie in eigen zaak en twee ingezonden mededelingen voor activiteiten, waarvoor deelnemers gezocht worden. Tenslotte bestaat een groot deel van deze nieuwsbrief uit ons werkplan voor 2006. Hierin worden de plannen voor het komende jaar uiteengezet.
Een belangrijk onderdeel van ons werk in 2006 zal bestaan uit het vinden van foto- en ander beeldmateriaal over vredesactiviteiten in Eindhoven sinds de Tweede Wereldoorlog voor ons jubileumfotoboek. We willen hierbij iedereen nogmaals oproepen om thuis eens te kijken of er nog iets ligt en dat met ons te delen. Als je wat vindt, neem dan contact met ons op. Alvast bedankt.

 

terug

 

 

 

 

STAGEPERIKELEN

1.
Ik ben Mariken, ik ben 18 jaar en ik ga een half jaar, elke woensdagmiddag, stage lopen bij het vredesburo. Ik doe de opleiding SPH en ik zit in het 2e jaar.
Het project waar ik me mee bezig ga houden heeft te maken met omgangsvormen op scholen. Daarbij wil ik me vooral richten op pesten en geweld op scholen.

Ik ga beginnen met onderzoek doen naar wat er al gedaan wordt aan de bespreekbaarheid van dit onderwerp op scholen, en wat de docenten zelf van de methode vinden die op hun school wordt toegepast. Ik ga hierachter proberen te komen door dingen op internet over dit onderwerp te zoeken, naar bibliotheken te gaan, enquêtes te houden op verschillende scholen etc.

Wat ik wil bereiken met dit project is dat ik een breed beeld krijg over wat er al op scholen gedaan wordt aan het bespreken van omgangsvormen tussen leerlingen, en wat docenten van deze methode vinden die op hun school wordt toegepast.

De tijd dat ik hier ben (maar 15 woensdagen) zal waarschijnlijk te kort zijn om een heel nieuwe methode te bedenken, maar ik ga proberen om een bestaande methode aan te passen zodat ik het idee krijg dat die beter aan zal sluiten bij de jeugd.

Het is het interessantst om dit onderwerp op een leuke manier te brengen en niet alleen in de vorm van een gesprek, zodat het de jeugd meer aanspreekt. Ik ben zelf nog jong, en ik weet dat als er een persoon op school komt die twee uur tegen de klas aan begint te praten, zonder een beetje afwisseling, de meeste leerlingen, zeker de helft van wat er gezegd is al na een halfuur alweer vergeten zijn. Het lijkt mij dus veel leuker om de leerlingen er een stuk meer in te betrekken zodat het ook echt tot ze doordringt en ze er dus ook echt over na kunnen gaan denken, en dan blijft het vanzelf dus ook al wat langer hangen. Dit wil ik bereiken door het bijvoorbeeld in een vorm van een spel of workshop te doen.

Ik wil dus onderzoek doen naar wat er al gedaan wordt, wat docenten daarvan vinden, en uiteindelijk de dingen waar zij niet tevreden mee zijn, zo aanpassen zodat ze naar mijn idee beter aansluiten bij de jeugd.

Helemaal aan het eind zou ik graag met mijn aangepaste methode naar een school toegaan om die ook echt toe te passen.

Ik ben heel benieuwd hoe het allemaal gaat lopen. Het lijkt me hartstikke leuk om hiermee aan de slag te gaan. Het onderwerp spreekt me heel erg aan, omdat het met jeugd is en ik daar dus heel dichtbij sta. Ook is dit een heel ander soort stage dan wat mijn school aanbied aan stage. Ik denk dat ik van deze stage een stuk meer ga leren en dat is ook mijn bedoeling.

 

 

2.
Na, voor de zoveelste keer, om 2 uur de kroeg uitgeveegd te worden, liepen ik en wat vrienden tegen een grote groep mensen op straat aan. Het was een kring van mensen, allemaal gericht op één tafereel: twee jongemannen die elkaar stonden uit te schelden voor weet-ik-het-wat-allemaal en wat lui die ze ervan weerhielden elkaar tegen de grond te slaan. Twee politieagenten te paard naderden en als snel was 't schouwspel voorbij. “Zuip dan ook niet zoveel” dacht ik even bij mezelf.

Maar dat was wel heel kort door de bocht. Want was het wel de alcohol die deze jongens ertoe dreef met elkaar op de vuist te willen gaan? Het had natuurlijk net zo goed iets anders kunnen zijn. ’n Vriendinnetje, drugs, je weet ’t nogal niet.

Want wat er zich in ’t uitgaansleven op Stratumseind afspeelt, is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Jongeren op Stratumseind lopen tegen allerlei dingen aan. Alcohol- en drugmisbruik, agressie en ’t loverboyprobleem. Zaken die allemaal niet los van elkaar staan.

En, ja, ook ’t loverboy-verhaal speelt een grote rol in Eindhoven. Jongemannen die meisjes in de prostitutie lokken. ’t Lijkt een ver-van-mijn-bed-show, maar de waarheid is dat deze taferelen zich wel degelijk hier afspelen.

De vraag is nu hoe je de jongeren waar ’t hier om gaat kunt bereiken. Hoe laat je mensen écht zien wat er zich in hun eigen wereld afspeelt? En hoe kun je in die leefomgeving misschien een verschil maken?

Dat zijn de vragen waar wij een antwoord op gaan vinden tijdens onze projectstage bij het Vredesburo Eindhoven. We gaan een poging doen de problemen op Stratumseind te belichten en hopen ze zo ook te verminderen. Een beetje vrede op Stratumseind brengen, zogezegd.
We zijn drie tweedejaars CMV-studenten aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven, en dit zijn de onderwerpen waar wij ons dit jaar, tijdens onze stage, mee bezig zullen houden.

Het uiteindelijke resultaat zal een soort van magazine zijn, het zal de jeugd op Stratumseind aanspreken, onderwerpen aandoen als agressie, geweld, alcohol- en drugmisbruik en loverboys, objectieve info geeft en vooral, anders is dan al die andere goedbedoelde voorlichting. Want een doelgroep als “feestende jeugd” (daar hebben we het immers over) is niet zomaar te bereiken, daar is wel wat meer voor nodig.

’t Klinkt misschien allemaal wat idealistisch, maar goed, daar zijn we dan ook CMV’ers voor.

Tot de volgende…

Marloes, Bo & Carolien

terug

 

 

 

 

 


DE BIEP

De bibliotheek is gelukkig weer bijna helemaal op orde. Na de brand heeft een bedrijf alle boeken een “ozonbehandeling” gegeven, daardoor ruiken ze in ieder geval niet meer naar de rook. Maar sommige boeken hebben nog wel wat roetdeeltjes op de kaft waardoor je toch zwarte vingers kunt krijgen. Ieder boek dat uitgeleend wordt vegen we dus gewoon voor alle zekerheid nog even schoon. De planken hangen allemaal weer anders en er is meer ruimte gekomen voor de tijdschriften. Kortom, eens temeer een reden voor een bezoekje aan onze bibliotheek.

De volgende boeken zijn de afgelopen periode erbij gekomen:
“Blauw Goud. De strijd tegen de privatisering van water door multinationals”, geschreven door: Maude Barlow en Tony Clarke, 2002; “Kurdistan” Fotoboek van R. Maro met (Duitse) tekst van R. Ofteringer, Uitgave van ID-Archiv, 1995; “Broeder ezel, over het onvermogen in de geneeskunde”, Dr. A.J. Dunning, 1981; “Als je het over de duivel hebt, Riccardo Orizio in gesprek met dictators”, 2002; “Stasiland, levensverhalen uit het voormalig Oost-Duitsland” door Anna Funder, 2002; “Tegen alle vijanden, hoe Amerika Al-Qaeda onderschatte”, door Richard A. Clarke, 2004; “Pleisters op de ogen, de Nederlandse oorlogsverhalen van Heiligerlee tot Kosovo”, door Arnold Karskens, 2001; “Congo, ’55-‘65/ van koning Boudewijn tot president Mobutu”, door Zana Aziza Etambala, 1999; “In de ban van Fortuyn”, door Jutta Chorus en Menno de Galan, 2002; “De lange mars van Wim Kok”, door Jan Tromp en Bert Verhoeff, 2002; “Reizen langs de frontlijn”, door Arnold Karskens, 2002.


“Een royaal gebaar, naar vluchtelingen die al te lang wachten”, een uitgave van: Pictures Publishers, 264 pagina’s met CD met 19 liedjes, 2005.
Nederlanders vertellen over hun buren die weg moeten, gezinnen die uit elkaar vallen, schoolkinderen die vragen of hun klasgenoot mag blijven, oma’s die laten weten dat hun schoonzoon wordt weggestuurd… Werkers in AZC’s beschrijven hoe onmenselijk het beleid vaak is. Ze moeten dat anoniem doen, omdat ze anders hun baan verliezen. Deskundigen geven informatie over ons vluchtelingenbeleid en de gevolgen ervan. Dit boek toont de solidariteit tussen Nederlanders en vluchtelingen en onderstreept het belang van Een Royaal Gebaar in 2005, n.a.v. 60 jaar vrijheid en het 25-jarig jubileum van de koningin.
Het boek begint met de brief aan koningin Beatrix, die 200.000 Nederlanders hebben ondertekend, voor een generaal pardon aan de vele mensen die hier al jaren wachten op goedkeuring van hun asielaanvraag. Met die brief vragen alle ondertekenaars, burgers op persoonlijke titel, om een royaal generaal pardon voor deze mensen, vanwege haar 25 jarig regeringsjubileum. Het staat vol, vaak aangrijpende, brieven, songteksten, gedichten, tekeningen, cartoons en foto’s.

“De rattenvanger van Hameln, de wereldbank, armoede en ontwikkeling”, door Francine Mestrum, 222 pagina’s, Uitgeverij EPO, 2005.
Dit boek sluit perfect aan bij de strijd tegen de armoede als één van de millennium-doelstellingen. Het volstaat me om hier enkele basisstellingen uit Francine Mestrums boek aan te halen, dat ontstaan is uit bezorgdheid en boosheid over armoede en globalisering. ”Een andere wereld is mogelijk. Een andere wereld is nodig. De sociale bewegingen moeten de handen in elkaar slaan om samen te werken aan een ander beleid en aan sterke mondiale instellingen.De arme landen moeten kansen krijgen om zelf een beleid te bepalen en uit te maken wat voor hen ‘ontwikkeling’ is. De ngo’s en de vakbonden moeten begrijpen dat er niets kan veranderen zolang niet met de neoliberale logica wordt gebroken Dat geldt voor België en voor de Europese Unie. Dit boek wil een aanzet zijn tot verder debat. Het wil de samenwerking tussen ngo’s en vakbonden bevorderen. Het bevat voorstellen die de andersmondialiseringsbeweging kunnen inspireren om tot concrete alternatieven te komen.

“American Gulag”, inside U.S. immigration prisons, door Mark Dow , Uitgave van de University of California Press Berkeley , 413 pagina’s, 2004.
“Gevangenen zonder voorafgaande rechtszaak of proces, bewakers die hun vernederen en bedreigen: het klinkt als een scène uit Stalins U.S.S.R., maar het is de realiteit in de U.S.A. vandaag de dag. American Gulag vertelt het afschuwelijke verhaal van mannen, vrouwen en kinderen, gevangen gezet voor onbepaalde tijd door Amerikaanse immigratie ambtenaren, zoals het nooit eerder is verteld. Het luidt de alarmbel voor ons allemaal.”(Anthony Lewis)
Dit boek hebben we aangeschaft naar aanleiding van een stukje geschreven door Frits ter Kuile in de Catholic Worker van het Jeanette Noël Huis, zomer 2005. Hij schreef daarin het volgende: “In 1984 werd in de USA de eerste commerciële gevangenis door een bedrijf gebouwd en met een winstoogmerk gerund. De proefkonijnen waren mensen zonder verblijfsvergunning. Inmiddels is het een enorme gevangenisindustrie geworden waarin ook gewone veroordeelde Amerikanen winstgevend worden gedetineerd. De bedrijven krijgen van de overheid een bepaald bedrag per persoon per dag. De kunst is om dan de kosten zo veel mogelijk te drukken en met de winsten politici en media te steunen die roepen om een harde lijn zodat er steeds meer gevangenissen worden gebouwd waar mensen ook steeds langer in opgesloten worden”. Voor 11 september 2001 hadden slechts enkele Amerikanen gehoord van immigratiedetentie, maar in feite is het een geheim en repressief gevangenissysteem gerund door de Immigratie - en Naturalisatiedienst (INS) van de V.S. gedurende meer dan twee decennia. Om de afschuwelijke gebeurtenissen die hij in zijn boek beschrijft in een kader te kunnen plaatsen geeft Dow kort de geschiedenis weer van de immigratiewetten en –
praktijken in de Verenigde Staten, inclusief de repercussies van 11 september en de hedendaagse gedragslijn. Zijn boek onthult dat de hedendaagse immigratiedetentie het beste begrepen kan worden, niet als een met opzet bedoeld antwoord op het terrorisme, maar als een deel van het grotere geheel van de “Immigration and Naturalization Service” (INS) met zijn geheimhoudingen en buitensporige autoriteit. Dit boek geeft het hele verhaal van een wreed gevangenissysteem dat vandaag de dag opereert met een verbazingwekkend gebrek aan verantwoordelijkheid. Het werpt een ander licht op de recente brand in het cellencomplex van Schiphol en de “Amerikaanse” trend die het huidige Nederlandse kabinet volgt.

“Een keerpunt in de vaderlandse geschiedenis” van Karel van Wolferen en Jan Sampiemon, een uitgave van Meulenhoff Amsterdam 2005.136 pagina’s.
Dries van Agt schreef over dit boek:“Dit is een belangrijk en een dapper boek. De schrijvers ervan wacht veel weerstand, verguizing en verontwaardiging. Maar zeker zal het de dagdromers van het vertrouwde atlanticisme wakker schudden uit hun behaaglijke dommel.”
De reactie van André Spoor is: “Het pleidooi in dit manifest voor een nadrukkelijk Europees vasthouden aan de beginselen van de rechtstaat en het volkenrecht tegenover een verdragen opzeggende, mensenrechten schendende “war president” in Washington verdient gehoord en gesteund te worden.”. Deze citaten spreken voor zich. Karel van Wolferen was op 2 oktober te zien in het programma “Buitenhof”, waar hij duidelijke antwoorden gaf op vragen over dit boek. Deze uitzending is voorlopig nog te zien en beluisteren op het Internet via www.vpro.nl/programma/buitenhof

terug

 

 

 

 

 


(advertentie)

Coöperatieve spellen

Ideetje voor de winteravonden of als cadeautje ??

Deze spellen zijn gebaseerd op samenwerking. De spelers helpen elkaar om een berg te beklimmen, een plek schoon te maken of een ander doel te behalen… Ze spelen dus nooit tegen elkaar! Bij deze spellen ervaren de spelers samenwerking, wat een unieke sfeer geeft!
Deze spellen zijn vanaf november bij het Vredesburo te koop. Het is de bedoeling dat we even kijken hoe het “loopt”.

Max de kat (vanaf 4 jaar)
Vogel, muis en eekhoorn zijn op weg naar hun holletje in de boom, maar Max zit achter ze aan! De spelers brengen samen de diertjes veilig thuis. Strategiespel voor 1-8 spelers met kleurendobbelsteen. € 12,-

 

Ogen van de jungle (vanaf 8 jaar)
Een jungle-expeditie voor jong en oud. Hoe kunnen we de gevaren van het oerwoud bedwingen? Een prachtig uitgevoerd strategiespel voor 1 tot 10 spelers, dat een beroep doet op de creativiteit. € 15,-

 

 

Zenblokken (vanaf 6 jaar)
Een coöperatief puzzelspel. De spelers bouwen samen een kubus. Er zijn diverse spelvarianten, waardoor het spel interessant blijft voor jong en oud. Zowel geschikt voor groepen (tot 14 spelers) als om solitair te spelen. € 16,-

 

 

Bergbeklimmen (vanaf 7 jaar)
Vorm een team van bergbeklimmers en ga samen naar de top! Met de juiste uitrusting en door elkaar goed te helpen zal dit zeker lukken. Een eenvoudig strategiespel voor 2 tot 6 spelers, zonder dobbelsteen. € 15,-

 

 

Spel van het Dorp (Community) (vanaf 9 jaar)
Een spel over het leven in een dorpsgemeenschap. We proberen een gelukkig, compleet dorp te ontwikkelen. Er zijn tegenvallers en kansen. Slechte gevoelens worden gecompenseerd met liefde en vergevingsgezindheid. De ontmoetingsruimte is het hart van de gemeenschap.Een matig gecompliceerd spel goed voor een avondje gezellig samen spelen. Voor 2 tot 6 spelers. € 19,-

 

 

Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten. De spellen zijn leuk uitgevoerd met milieuvriendelijke materialen. U kunt deze en ook de andere coöperatieve spellen van de site www.zonnespel.nl bij ons bestellen via e-mail: info@vredesburo.nl, telefonisch: 040-2444707, of per post: Grote Berg 41, 5611 KH, Eindhoven.

terug

 

 

 

 

ACTIEJAAR
U vindt het verslag van ons actiejaar op: http://www.vredesburo.nl/actievrslg.htm

terug

 

 

 

 

VALLENDE BLADEREN EN GESNEUVELDE RUITEN
-het Vredesburo gaat de herfst in-

Publiciteit halen is meestal positief maar de laatste tijden is het met nogal gemengde gevoelens. We proberen het nieuws te halen met de activiteiten die we uitvoeren, maar we staan erin omdat om de haverklap de ruiten eruit gegooid worden en als klap op de vuurpijl er ook nog geprobeerd wordt brand te stichten (met wat pech had dat heel verkeerd kunnen aflopen). In de loop der tijden zijn we wel enigszins gewend geraakt aan dergelijke onplezierige gebeurtenissen, maar nu lijkt het wel een campagne om ons het leven zuur te maken. De enige die echt garen spint bij dit alles is de glasboer en alhoewel wij iedereen een goed belegde boterham gunnen is dit toch niet ons idee van werkverschaffing.
De werkgelegenheid bij het Vredesburo daarentegen staat nog steeds op de tocht. De reintegratieprocedures komen nu op gang en de gemeente is vooral bezig met de vraag hoe ons ergens anders te plaatsen en men kijkt niet zozeer naar de mogelijkheden, die vanuit het Vredesburo opgezet kunnen worden. Wat dat betreft gaan we zeer zeker moeilijke tijden tegemoet. De vraag of er in de toekomst nog steeds mensen hier kunnen blijven werken is moeilijk te beantwoorden.. Wij blijven er vanuit gaan dat een stad als Eindhoven gebaat is bij ons bestaan en dat de gemeente dat ook zou moeten erkennen. Het probleem daarbij is dat,ondanks de lof die ons ten deel valt, het prijskaartje liever niet betaald wordt. Wij gaan uiteraard gewoon door: het laatste wat we willen is dat we onder druk van de gebeurtenissen stil komen te staan.
De plannen die we hebben kun je lezen in ons werkplan ( heb je naar aanleiding daarvan vragen of opmerkingen: laat het dan weten). We willen volgend jaar een aantal plannen waar we aan bezig zijn goed afwerken en de nieuwe projekten (waaronder het “Vredesfotoboek”) een goede start geven.
Dit jaar hebben we na de vakantie ons Vredesfeest gehad in de tuin van het inkijkmuseum, we hebben nachtelijke overuren gedraaid tijdens de nachtwandeltocht georganiseerd door het COS, we hebben een aantal keren met stands gestaan en het record pannenkoeken bakken verbeterd in Geldrop tijdens de Andere Mèrt. Er wacht ons nog de jaarlijkse fakkeltocht, een optreden van de kritische Amerikaanse zanger David Rovics in december en verder staan de agenda’s vol met lopende afspraken.
Ondanks de onzekere toekomst gaan we gewoon door en hopen daarbij op steun van eenieder die gelooft dat Vrede iets is wat je eigenlijk “gewoon moet doen“.
Groeten van Hans

terug

 

 

 

 

 


(ingezonden mededelingen)

1.
Vooraankondiging en uitnodiging

“Sint, denk je ook aan mij?”

Op zaterdag 3 december zullen de stichting ‘Vluchtelingen in de Knel’, de werkgroep ‘Humaan Omgaan met Vluchtelingen’ en GroenLinks een wake houden op de markt van Eindhoven van 14.00 tot 15.00 uur. (hoek Nieuwstraat – Markt)

Juist in deze sinterklaastijd staan we stil bij de rechten van het kind. We willen aandacht vragen voor de kinderen van vluchtelingen in Nederland van wie de rechten hier geschonden worden.

Wij nodigen je van harte uit te om met ons mee te doen. Je zult er niet alleen staan; hoe meer mensen hoe beter. We willen graag duidelijk en met velen aanwezig zijn, omdat het niet goed is als mensen achteloos voorbij lopen aan de rechten van het kind als die geschonden worden.

Alle mensen en organisaties die zich graag inzetten voor een menswaardige samenleving vragen we om hieraan mee te doen, zoals kerken, moskeeën, Amnesty International, Emmaus, Humanitas, VluchtelingenWerk, het Vredesburo, Eindhoven samen tegen Racisme, het openhuis van de Catharinakerk, het COS, scholen, nog andere organisaties en natuurlijk ook aan onze eigen achterban.

Zou je deze uitnodiging via je eigen organisatie en/of anderen willen verspreiden. De kinderen verdienen de brede aandacht!

Voor vragen kunt u terecht bij Gerard van de Ven tel. 040.2525609 en bij Willem Jan van Wijk tel. 040.2569517.

Met een vriendelijke groet
Namens de voorbereidingsgroep

Gerard van de Ven

 

 

2.
LOOP VOOR DE RECHTEN VAN HET KIND (19-20 NOV.)

LOPEN VOOR MOTHERHOOD

Zondag 20 november is het “De internationale dag van de Rechten van het Kind”

Al een aantal jaren loopt st. Motherhood onder aanvoering van Nicolien de Kroon de “Loop van de Rechten van het Kind” om aandacht te vragen voor de rechten van het kind.
Maar helaas dit jaar lukt het niet, op dit moment hebben de meiden van Motherhood alle energie en aandacht nodig om het “gewone” dagelijkse werk “normaal” te laten verlopen.

Machteloosheid omzetten in daadkracht en kijken wat je zelf kunt doen, zijn o.a. van die dingen die ik van Nicolien heb geleerd.

Dus heb ik bedacht, ik loop vanaf mijn huis (Purmerend) naar Andijk.

Loop voor de Rechten van het Kind
De rechten van het kind, dat is waar Motherhood al 14 jaar voor gaat!!
Op de Internationale dag van de Rechten van het Kind komen we dus aan in Andijk, ter ondersteuning van Motherhood en als flink dank je wel voor al het werk wat Motherhood tot op heden voor kinderen in nood, waar ook ter wereld heeft gedaan.
En met de wens dat Motherhood voor nog heel veel kinderen kan en mag opkomen!!!

Thema “Zorg voor elkaar” Nu even onze aandacht en zorg naar Motherhood.

De te lopen kilometers wil ik graag laten sponsoren, de opbrengst is (uiteraard) voor het werk van Motherhood.

Heel graag nodig ik iedereen uit om met mij mee te lopen!!!! 1 uurtje, een dag of beide dagen (totaal 42 km), wees welkom!!

Ook zoek ik natuurlijk mensen die kilometers willen sponsoren!!

Zaterdag 19 november gaat de loop vanaf het treinstation Purmerend Overwhere (vertrek om 9.30uur) naar Hoorn.
Zondag 20 november lopen we vanaf station Hoorn CS (vertrek 9.30uur) naar Andijk (aankomst ongeveer 16.00uur)

Wil je sponseren en/of meelopen, laat het mij even weten!!

Edith Rinckes
06-27015797
edith.rinckes@tiscali.nl

terug

 

 

 

 

IN MEMORIAM: COR VAN DER VEN

De nieuwsbrief van Mensen werken voor mensen uit Tilburg valt binnen. Een organisatie waar we in het verleden regelmatig (in verband met transporten naar voormalig Joegoslavië) mee van doen hadden. Deze groep was eigenlijk “Cor van der Ven” . Zoals bij vele clubs wordt de groep aangewezen met de persoon die hierin een centrale rol speelt. Cor is overleden en we voelden vanuit het Vredesburo de behoefte om even stil te staan en te herdenken. We kunnen uiteraard een geweldige lofzang aanheffen maar dat willen we niet doen …………..gewoon even stilstaan en beseffen dat een (op zijn eigen onnavolgbare manier) kleurrijk mens niet meer aanwezig is: geen telefoontjes of bijeenkomsten meer, geen cynische kanttekeningen of fronsende wenkbrauwen meer, geen ongebreidelde inzet voor de Balkan meer. We zullen het in de toekomst met de herinnering moeten doen.


terug

 

 

 

 

 

WERKPLAN 2006
U vindt de tekst van ons werkplan 2006 op: http://www.vredesburo.nl/nieuwsbr/wrkpln06.htm


terug

 

(bewerkt door het Vredesburo)