VREDESBURO NIEUWSBRIEF NR. 11, OKTOBER 2000

COLOFON redactie: Berrie, Hans, Anita, Martin, Rob, Sean & Nienke

Redactieadres:

Stichting Vredesburo Eindhoven

Grote Berg 41

5611 KH  Eindhoven

tel/fax: 040 2444707

e-mail: vredesb@iae.nl

Postbanknr: 5265491

 

Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar.

 

De volgende nieuwsbrief zal in januari 2001 verschijnen.

 

 

REDAKTIONEEL

Deze keer in de nieuwsbrief stellen de nieuwe stagiaires zichzelf en hun project voor. In de loop van de komende nieuwsbrieven zullen ze het verdere verloop en het eindresultaat hiervan mededelen.

Één van onze medewerkers zal aan het einde van dit jaar een bezoek brengen aan de Filippijnen en daar een aantal projekten gaan bezoeken. Hij schrijft in deze nieuwsbrief alvast een inzichtelijk artikel over de situatie aldaar.

Op 24 september was onze projektendag met als thema: Beelden uit de Wereldsamenleving. In deze nieuwsbrief is een persoonlijk verslag hiervan te vinden.

Verder nog een aankondiging van een informatiedag van PBI-NL, een verslag van de burgerinspectie op Volkel op 1 oktober, de Biep, en nog veel meer.

 

 

 

STAGEPERIKELEN 2000

 

NIENKE

Hoi, ik ben Nienke en dit jaar loop ik stage bij het vredesburo.Ik zit in het tweede jaar van de opleiding sociaal cultureel werk op het Kempenpoort, college voor MBO, in Eindhoven.

Voor dit jaar wil ik een project opstarten. Mijn plan is om een informatieactiviteit te organiseren voor jongeren met als thema het boeddhisme.

Hiervoor moet ik eerst weten of daar vraag naar is bij jongeren.Daarom heb ik een enquête opgesteld, die ik door ongeveer 50 jongeren wil laten maken. De enquête gaat grotendeels over de verschillende geloven. In de enquête staan ook veel andere onderwerpen zoals yoga, meditatie, feng shui en het hindoeïsme. Jongeren kunnen deze onderwerpen aankruisen als ze er iets meer over willen weten.

Als ik de uitslagen heb van de enquête kan ik pas echt aan de slag gaan. Dan moet ik informatie gaan verzamelen, een tijdstip en een ruimte gaan kiezen. Ook moet ik een manier zien te vinden voor de p.r. ,de publicatie. Zodat de jongeren weten

De mensen bij het Vredesburo zijn zeer aardig en behulpzaam.De verschillende onderwerpen waar zij mee bezig zijn vind ik interessant. De doelstelling van het Vredesburo vind ik ook erg interessant. Ik denk, dat het belangrijk is, dat de doelstelling van de instelling waar je stage loopt, je aanspreekt of dat je je er in kunt vinden. Anders denk ik, dat je niet snel bij zo’n stageplaats stage moet gaan lopen. Het thema, dat je kiest, moet namelijk tegenover het Vredesburo en tegenover de opleiding kloppen. Dus je moet overal rekening mee houden.

Ik hoop, dat ik met mijn infomatieactiviteit veel jongeren bereik en dat ik van nut kan zijn. En dat ik ze help om een bredere kijk op het aanbod van verschillende geloven te krijgen.

Ik heb er erg veel zin in en ik ben benieuwd naar het resultaat.

 

Nienke Plugge Scw 2

 

SEAN

Mijn naam is Sean van Asten, en ik woon in het plaatsje Beek en Donk.

Ik ben 18 jaar oud en doe de opleiding S.C.W. op het ROC ter AA in Helmond, ik loop nu dus stage op het Vredesburo in Eindhoven.

Wat ik wil bereiken met mijn stage is een onderzoek in de muziekwereld. Ik houd daarom nu eerst allerlei interviews met bands en mensen van poppodia in Brabant.

Ook wil ik iets gaan doen met het VIRUS festival in Eindhoven.

Mijn hobby’s zijn uitgaan en naar festivals gaan en muziek luisteren, zo ben ik afgelopen 2 jaar naar de Rolling Stones , Pinkpop, en het Lowlands festival geweest.

Ik loop hier stage t/m 19 januari 2001, deze stage bevalt me tot nu toe nog steeds prima en ik heb het erg naar mijn zin hier.

Na dit jaar ga ik proberen om in Londen stage te lopen, ik hoop ook dat dat gaat lukken.

 

Groetjes Sean

 

 

 

BLIJVENDE VREDE OP MINDANAO?

 

Sinds de meeste westerse gijzelaars vrijgekomen zijn is het weer akelig stil geworden wat betreft de media aandacht voor het conflict in het zuiden van de Filippijnen. Dat het Filippijnse leger met grof geschut het eiland Jolo bestookt, ondanks de aanwezigheid van de resterende (meest Filippijnse) gijzelaars en de lokale (moslim) bevolking, in een poging de Abu Sayyaf te treffen zonder grote verliezen aan eigen kant, is blijkbaar van een veel kleinere nieuwswaarde. De eerlijkheid gebied te zeggen, dat de Filippijnse regering journalisten ook behoorlijk hindert in het bezoeken van de conflictgebieden, maar dat zou ook een stimulans voor een journalist kunnen zijn om daarom juist wel te gaan.

De aandacht, die het gijzelingsdrama de afgelopen maanden heeft getrokken, heeft de aandacht behoorlijk afgeleid van de binnenlandse oorlog die in diezelfde tijd woede op Mindanao met alle gevolgen vandien voor de lokale bevolking: honderden doden, honderdduizenden vluchtelingen, onbegrip en onverdraagzaamheid tussen de diverse etnische groepen.

Gebrek aan media aandacht was er ook voor het op 29 september gehouden forum: "The Quest for Lasting Peace in the Philippines" in Den Haag, georganiseerd door een samenwerkingsverband van een zestal Filippino organisaties in Nederland. Dat was jammer, want een belangrijke doelstelling van het forum was met name het informeren van het Nederlandse publiek over de (historische) oorzaken van het conflict, de politieke, economische en sociale gevolgen ervan en de initiatieven, die er zijn (geweest), om tot een blijvende vrede te komen.

Voor het forum waren ook niet de minste sprekers uitgenodigd, o.a.:

Prof. Julkipli Wadi van het Instituut van Islamitische Studies (IIS) aan de universiteit van Diliman, die verschillende studies verrichtte naar de rol van de Islam m.b.t. politiek en conflictoplossing in de Filippijnen evenals research naar de achtergronden en beweegredenen van de Abu Sayyaf.

Fr. Eliseo Mercado, rector magnificus van de Notre Dame Universiteit van Cotabato City en voorzitter van het onafhankelijke waarnemerscomité, dat het staakt het vuren tussen het Filippijnse leger en het Moro Islamic Liberation Front (MILF) bewaakte tot dat in maart dit jaar aan flarden geschoten werd door de grootscheepse aanval van het leger op MILF-bases.

Dr. Carmen Abubakar, ook van het IIS-universiteit van Diliman, studies naar de rol van de vrouw in de Moslim/Filippijnse samenleving.

Cris Gaerlan, woordvoerder van de Filippijnse PEACE NoW beweging.

Nathan Quimpo, voormalig docent politicologie en sociale wetenschappen aan de universiteit van Diliman en politiek vluchteling in Nederland.

Het is natuurlijk ondoenlijk om de complexe situatie op de Filippijnen nu in een paar regels duidelijk te maken, maar in (hele) grote lijnen komt de situatie overeen met veel van de hedendaagse conflicten en zeker in de regio. Verschillende etnische bevolkingsgroepen zijn door een voormalige kolonisator samengevoegd in één land. Enerzijds eisen achtergestelde groepen hun sociale,culturele, religieuze en economische rechten op, anderzijds worden de etnische verschillen opgeblazen en uitgebuit voor politiek en economisch gewin. Indien er geen dialoog mogelijk is ontstaan er in de loop der tijd diverse bevrijdingsbewegingen en paramilitaire organisaties, die de strijd met elkaar en of de regering aanbinden.

Zo zijn sinds de komst van de Spanjaarden in de 15e eeuw de moslims op de Filippijnen consequent achtergesteld, bestreden en gewantrouwd. Maakte de moslim bevolking rond 1900 nog 75% uit van de bevolking van Mindanao, door een sterk doorgevoerde bevolkingspolitiek vanuit het overwegend christelijke Luzon was dat in de jaren 60 nog maar 25% en in 1990 slechts 18%. Door die druk op het beschikbare land is de roep om eigen zeggenschap over hun cultuur en hun voorouderlijke grond vanuit de moslim gemeenschap alleen maar sterker geworden wat afwisselend resulteerde in repressie, opstanden, wapenstilstanden, dialoog, halfslachtige compromissen, corruptie, repressie, etc. etc.

Feit is dat anno 2000 de moslims uit veel van hun oorspronkelijke gebieden verdreven zijn en de armste bevolkingsgroep van Mindanao is. De vredesakkoorden tussen het Moro National Liberation Front (MNLF) en afwisselend de Presidenten Marcos (’76), Aquino (’87) en Ramos (’96) resulterend in de intentie tot instelling van de 13 "autonome  moslimprovincies in Mindanao onder MNLF bestuur leverden ook niet het beoogde resultaat door grootschalige corruptie en consequent doorgevoerd uitstel. De MILF, ontstaan uit een afscheiding van het MNLF in ’77 en ijvert voor een volledige onafhankelijke moslimstaat, was eveneens in onderhandeling met de Filippijnse regering tot de wapenstilstand van ’97, na talloze wederzijdse schendingen, verbroken werd, toen President Estrada in maart dit jaar de totale oorlog tegen het MILF uitriep. Hier tussendoor lopen nog enkele, zowel christelijke als moslim, paramilitaire organisaties rond, waaronder de Abu Sayyaf en ziet een deel van de Filippijnse media er geen been in om allerlei vooroordelen en verdachtmakingen te lanceren, die de verhoudingen tussen de bevolkingsgroepen verder doet polariseren. Om de situatie nog overzichtelijker te maken is er nog een grote bevolkingsgroep op Mindanao met vergelijkbare problemen: de inheemse volken. 

Wordt er dan maar alleen gevochten ? Nee, er zijn verhoudingsgewijs veel initiatieven om tot meer begrip tussen de diverse groepen en een blijvende vrede te komen. Ze zijn alleen nog niet sterk genoeg om zowel de strijdende partijen opnieuw rond de tafel te krijgen als de sterk gepolariseerde bevolking, die meer dan genoeg heeft van het conflict, er afdoende van te overtuigen, dat het geweld niet enkel van de andere kant komt. Het conflict is nog niet geëscaleerd naar een etnisch conflict, maar de verhoudingen zijn wel danig verstoord.

Zo is er de Tri-People beweging. Diverse initiatieven uit zowel religieuze, politieke, NGO en burgerlijke hoek om, de naam zegt het al, de diverse bevolkingsgroepen te verenigen, elkaar wederzijds te ondersteunen en tot vrede en ontwikkeling te komen.

Zo zijn er allerlei demonstraties, vredeskaravanen, fora, acties en noodhulpprogramma’s georganiseerd door zowel de diverse kerkelijke organisaties, als lokale NGO’s, als burgerinitiatieven op Mindanao.

Deze initiatieven verdienen echter een bredere en internationale steun om de druk op de strijdende partijen, om tot nieuwe onderhandelingen te komen, te vergroten.

Wat dat betreft leggen diverse Filippino organisaties in Nederland ook de link met Oost-Timor en de Molukken. Zoals de internationale aandacht en druk na afwezigheid van jaren de situatie op Oost-Timor in een stroomversnelling bracht zou dat voor de situatie op de Molukken en Mindanao van even grote betekenis kunnen zijn.

 

 

Rob

 

 

De teksten van de bijdrages van de diverse sprekers zijn opvraagbaar bij het Vredesburo.

 

De foto’s en cartoon bij dit artikel komen uit Tambuli, een tijdschrift over de Filippijnen, uitgegeven door de Filippijnen Groep Nederland (FGN) en het Filippijnen Informatie- en Documentatie Centrum (FIDOC). Abonnementen zijn te verkrijgen op telefoonnrs.: 030 2319323 of 078618565

     

 

 

24 SEPTEMBER: EEN PERSOONLIJKE IMPRESSIE

Uiteraard is het een ander gevoel om als organisator een dag te beleven dan als bezoeker. Ik beschrijf de dingen dan ook vanuit een ander perspectief en ik hoop, dat dat tot nieuwe en verrassende inzichten zal leiden bij iedereen, die er was of wil weten "hoe het ging" . Van te voren is er altijd weer de spanning: "is alles wel geregeld, weet je wel zeker dat .........., hoeveel mensen zullen er komen,  etc., etc."  Zelf had ik een bodem van 50 bezoekers, als het er minder zouden zijn zou ik teleurgesteld zijn. We hadden veel tijd en moeite in de publiciteit besteed en het is dan ook altijd weer slikken als mensen je daar op aanspreken met: "we wisten van niets". Ik vind het vreemd, dat verstuurde post zo moeilijk aankomt bij de mensen en groepen (we hadden alle persoonlijke uitnodigingen ongeveer 1 maand van te voren verstuurd) verder is het ettelijke malen via internet rondgestuurd over de vredeslijst, maar ja het zal nog wel even duren voordat dat medium optimaal benut zal worden en alle technische problemen opgelost zijn. We begonnen de dag in ieder geval met mooi weer (voor of nadeel?)  en hoewel het erg traag op gang kwam groeide het aantal bezoekers in de loop van de dag, zodat onze vrees van een lege Emmausruimte gelukkig niet uitkwam: persoonlijk was ik tevreden met de opkomst. Ik heb redelijk wat georganiseerd en heb geleerd om mijn verwachtingen erg reëel te houden, zeker, omdat dergelijke onderwerpen niet "goed in de markt liggen" Op het eind van de dag waren we allemaal moe, maar ook tevreden, zodat we nu al weer zitten te denken, wat we kunnen verbeteren voor de volgende keer. Het programma was opgezet onder het motto: voor ieder wat wils. Zelf vind ik het fijn als er van alles gebeurd op een dag, het maakt het gemakkelijker om je te "bewegen", contacten te leggen en om niet meteen om te draaien, omdat er niets gebeurd. Het nadeel is dat het allemaal wat chaotisch wordt en dat je constant mensen moet wijzen op het programma. Er waren tentoonstellingen, videoprogramma’s, computers, afgewisseld met gespreksgroepen en optredens, er was een boekpresentatie, de Kees Koningprijs werd terecht (!!) aan Mariëtte uitgereikt en men kon desgewenst lekker in de zon in de tuin zitten. Zelf heb ik vooral rondgerend, mensen ontvangen en te pas en te onpas aan de microfoon gehangen om mensen te bewegen, dat te doen, waar in eerste instantie de dag voor bestemd was: elkaar ontmoeten en in gesprek raken. Het valt niet mee om de hele dag te blijven glimlachen, maar door de positieve opmerkingen kwam ik er redelijk heelhuids doorheen (overigens vind ik het terecht als je je afvraagt of het werk wat er in gaat zitten om een dag te organiseren en de financiën, die er mee gemoeid zijn opwegen tegen het resultaat van de dag). Verder is het hartstikke leuk om "oude" bekenden weer te ontmoeten, het geeft mij ook weer een brok motivatie (succes met het boek Gerard en niet vergeten, dat we er een stapel van willen hebben !!!!!!!!) Over de invulling van het programma zal ik niet uitweiden, teveel is daar sprake van persoonlijke voorkeur. Wil je er meer van weten of heb je dingen gehoord en/of gezien die je voor een eigen programma wilt gebruiken: neem dan even contact op met het Vredesburo

 

groetjes van Hans

 

 

 

AKTIES TEGEN KERNWAPENS

1 Oktober was het de derde keer, dat er op deze Abolition Day een burgerinspectie naar de  kernwapens op de luchtmachtbasis Volkel gehouden werd. Sinds het Internationaal Gerechtshof in Den Haag op 8 juli 1996 kernwapens onverenigbaar verklaarde met de geldende regels vervat in het Algemeen Recht, Humanitair Recht en het Oorlogsrecht, zijn de burgerinspecties, mede geïnspireerd door de VN-inspecties in Irak, een opkomend actiemiddel.

Deze keer had de organisatie van Akties Tegen Kernwapens behoorlijk uitgepakt met een goed doorwrocht programma voor deze dag met deskundige sprekers, dichters, muziek, een politiek debat met politici van D’66, Groen Links en de SP en de volledige catering van Rampenplan. De aanhoudende regen en de kou konden niet verhinderen, dat de manifestatie voor de hoofdpoort van vliegbasis Volkel druk bezocht werd. Aan het einde van het programma verzochten de burgerinspecteurs om toegelaten te worden op de basis om de daar aanwezige kernwapens te inspecteren. Nadat hen, volgens verwachting, de toegang geweigerd werd besloten de inspecteurs massaal zich over en door de hekken toegang te verschaffen tot de basis, aangezien zij zich hier, volgens het Neurenberg Charter (dat aan burgers de verplichting oplegt om oorlogsmisdaden te signaleren en voorkomen), verplicht toe voelden.

In totaal werden er 55 burgers na betreding van de basis aangehouden, waarvan er slechts 15 een dagvaarding om op 7 maart 2001 voor de politierechter in Den Bosch te verschijnen, meekregen. De inspecteurs zijn blij met deze dagvaarding, omdat zij zo de rechter hun kleine ‘vergrijp’ kunnen laten afwegen tegen het grote vergrijp dat de Nederlandse regering pleegt ten opzichte van het Internationaal Humanitair Recht en het door haar zelf ondertekende Non-Profilatieverdrag met het toelaten van kernwapens op haar grondgebied.       

  Al met al weer een prima actiedag.

 

Zie voor meer informatie ook www.ddh.nl/vrede/kernwapens

 

 

 

HELSINKI, 25 JAAR GELEDEN

 

Op 1 augustus 1975 werd in Helsinki door 35 landen een overeenkomst ondertekend tijdens de Conferentie voor veiligheid en samenwerking in Europa. Dit feit werd "gevierd" met een symposium op 9 oktober 2000 in De Nieuwe Kerk  te Den Haag. Deze conferentie bracht als organisatie, de OVSE  "Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa" voort.

Er waren van deze organisatie  sprekers uit o.a. Rusland, Albanië, Kosovo, Budapest  en Frankrijk. De meest bekende spreker was de hoge commissaris voor de minderheden, Max van der Stoel. Heel in he kort vertelde hij dat het niet mogelijk is in de toekomst te kijken, en dat we de toekomstige ontwikkelingen voorzichtig moeten inschatten. (De vorige sprekers hadden al gesproken over de geschiedenis en doelstellingen  van de OVSE.) En dat de OVSE zich in de toekomst voornamelijk zal moeten richten op vroegtijdige conflictpreventie en de mensenrechten. In zijn toespraak gaf hij volgens mij één belangrijke duidelijke boodschap. Hij wees met klem op de zorgwekkende opkomst van nationalistische ideeën bij minderheden zowel als bij meerderheden. Hij benadrukte de noodzaak van het hebben van wederzijds respect bij alle bevolkingsgroepen voor ieders rechten en plichten.

De andere sprekers brachten ook vragen naar voren waarover de OVSE zich in de nabije toekomst zal moeten buigen. Dit waren o.a.: het voorzitterschap en secretariaat van de OVSE, de wat belerende houding van hun hulpverlening in voormalige communistische landen en Eurazië en de samenwerking met de NAVO !?. Het was een interessante middag.

 

 

AANKONDIGING: Als je dan toch eens in de stad Eindhoven moet zijn, loopt dan eens de stadskerk St. Catrien binnen. Van 30 oktober t/m 30 november staat daar onze informatieve tentoonstelling met tekeningen van gevluchte Tibetaanse kinderen. De moeite waard!

 

 

 

BERICHT VAN DE BUITENPOST SARAJEVO

October 2000

 

Gefeliciteerd beste mensen.

 

Het doek is gevallen voor één van de grootste volksverlakkers van de afgelopen decennia. Waar het volk van Irak er niet in slaagde haar leider af te zetten, ondanks de bommen van de Nato (of kwamen ze daar van de VN?), daar is het volk van Servië er uiteindelijk wel in geslaagd om Milosevic af te zetten. Een man, die ons ertoe bracht een bommentapijt te aanvaarden alof er niets anders mogelijk was. Zeker een man, die zijn land, de hele regio en zelfs geheel Europa lange tijd in verwarring bracht. Een verwarring, die duizenden deed omslaan in blinde haat, die miljoenen deed vluchten, die de wetten op gastvrijheid in andere delen van Europa aantrok en een toekomst voor vele mensen min of meer onmogelijk maakte. Maar de man is vertrokken en god weet waar naar toe. Alle eer komt eigenlijk toe aan de pubers van Servië, de jongeren die te onschuldig waren om zich neer te leggen bij een gemanipuleerde maatschappij. Laten wij hopen dat de Nato en andere leiders van de wereld, inclusief de nieuwe leiders in Servië, niet proberen de credits, die hiermee aan het oppervlakte komen, op hun eigen borst te spelden, want er is maar één groep, die dit voor elkaar heeft gekregen: de jeugd van Servië.

Op de televisie zie ik nog veel drievingerige tekens. Ik hoop, dat de inwoners van Servië begrijpen, dat vele andere inwoners van voormalig Joegoslavië dit teken nog altijd zien als een teken, waarmee de Servische fanatiekelingen als hooligans door het land heen raasden, alsof het een pretpark was. De pijn, die erop volgde, is nog steeds te voelen.

Verder hoor ik natuurlijk altijd, dat de ‘president van Joegoslavië’ is opgestapt. Maar graag zou ik een kleine suggestie willen doen aan de Serviërs, die op hun manier voor hun land hebben gevochten: als resultaat van het nationalisme, dat door de Balkan raasde, zou je nu kunnen zeggen dat de Serviërs in Serviër wonen, en dus niet in Joegoslavië of klein-Joegoslavië. Indien de Serviërs hun land omdopen in Servië, ontstaat er meteen een helderheid, waarop verder gebouwd kan worden. De wanstaltige term ‘voormalig Joegoslavië’ kunnen we dan ook in de prullenbak gooien. Tezamen met alle slechte bedoelingen van weleer.

Nogmaals, alle lof aan de jeugd van Servië, die nog jong en fris was, niet vermoeid van de jarenlange overlevingsstrijd en bovenal humaan, sociaal en intelligent. Het zou een goede geste van de wereld zijn de ideeën van deze jeugd eens goed te bestuderen om daarna de vrije ruimte te geven. De slogan, dat de jeugd de toekomst heeft, is al te lang onder tafel geschoven. Verwacht van Servië niet meteen dat alles veranderd. Zie Milosevic als een directeur van een fabriek, die eindelijk naar huis gestuurd wordt, nadat de fabriek totaal is stil gevallen, vanwege alle oorzaken, die maar te bedenken zijn. Ook al is die directeur dan weg, de fabriek zal nog heel erg lang haperen. Ik verwacht niet eenzelfde frisse wind als toen Tudjman stierf en Mesic het roer overnam, maar het is toch voor het eerst, dat het de goede kant opgaat. Eindelijk is er lucht, eindelijk is er hoop, eindelijk is er een toekomst met perspectief. Geef hen de ruimte en de tijd.

En wat zeggen de mensen in Bosnië hiervan? Eigenlijk niet veel. Een reactie als ‘Milosevic kan me geen reet schelen’ is vaak gehoord. In de kranten staan artikelen met de strekking, dat Servië nu eerst maar Bosnië Hercegovina moet erkennen. Een lauwe reactie die wel begrijpelijk is.Milosevic voor het Haagse tribunaal? Dat moet ik eerst nog eens zien. Hoe nu verder? Een borrel op de nieuwe hoop en de goede moed en het leven zal blijken niet veel veranderd te zijn. Maar toch, we wilde deze man toch weg? En dat is nu het geval. Vandaar beste wereld, gefeliciteerd met dit kansrijke resultaat!

 

Van onze buitenpostmedewerker Martin S. Past is zojuist zijn tweede boek verschenen (voor het eerst gepresenteerd op 0nze projektendag op 24 september. De titel van het boek is: "The Ease of Mind".

Gedachtespinsels tijdens het vredesproces in Bosnië Herzegovina. Het boek bevat ongeveer 200 pagina’s met daarin gedichten, verhalen, verklaringen, noodkreten en interessante links naar gerelateerde boeken, muziek en internetpagina’s. Deels fictie, deels bittere werkelijkheid.

Het boek kost 20 gulden (hier komen nog eventuele verzendkosten bij). Verkrijgbaar bij het Vredesburo.

 

 

 

DE BIEP

 

Door alle drukte na de zomervakantie, heeft de bibliotheek een tijd stil gelegen. Maar er is wel een boekje dat ik hier even onder de aandacht wil brengen. Een oude bestseller. "Silent Spring". De schrijfster Rachel Carson publiceerde haar boek in 1962 en het deed nogal wat stof opwaaien! Het boek opende vele ogen en zorgde er onder andere voor dat DDT verboden werd in veel landen en het zorgde voor een betere regelgeving ter bescherming van de lucht, het water en het land. Haar terechte bezorgdheid voor de toekomst van "onze" aarde onderbouwde ze in dit boek met de nodige voetnoten, zodat iedereen haar beweringen kan nazoeken via de uitgebreide bronvermelding. Dit boek werd voor vele milieugroeperingen hèt handboek. In onze biep ligt de herdruk uit 1994, met een voorwoord van vice-president Al Gore. Eén van zijn opmerkingen over dit boek:"Silent Spring came as a cry in the wilderness, a deeply felt, thoroughly researched, and brilliantly written argument that changed the course of history. Without this book, the environmental movement might have been long delayed or never  have developed at all."  Ik vraag mij af of hij ook goed de passages over de gevaren van biochemische en nucleaire wapens heeft gelezen en hiertegen stappen zal ondernemen. We zullen de komende tijd wel meer van en over  Al Gore te horen krijgen. Maar hopelijk ook blijft er de nodige aandacht voor "onze aarde" en al de belangrijke punten die Rachel Carson zo duidelijk in haar boek beschrijft.

Rachel Carson, "Silent Spring", Uitgave Houghton Mifflin Company, Boston/ New York. ISBN 0-395-68329-7.

 

 

 

(ingezonden mededeling)

INFORMATIEDAG PEACE BRIGADES INTERNATIONAL(PBI)

 

PBI beschermt leden van organisaties die zich geweldloos verzetten tegen onderdrukking en geweld in hun land; op dit moment  in Colombia, Haiti, voormalig Joegoslavie, Mexico en Oost-Timor. Het gaat om mensen die actief zijn in mensenrechtenorganisaties, vakbonden, vluchtelingenorganisaties, boerencoöperaties en politieke bewegingen.

PBI-vrijwilligers escorteren personen die met de dood worden bedreigd, posten bij aanslaggevoelige kantoren en treden op als internationale waarnemers bij protestdemonstraties en stakingen.

In Nederland worden vrijwilligers gezocht, die het werk van PBI willen steunen, onder andere door het verspreiden van informatie via steunpunten, info.-markten en regio-pers, door fondsenwerving en vrijwilligersbegeleiding.

Wie meer wil weten over het werk van PBI is hartelijk welkom op de informatiedag van PBI-Nederland op zaterdag 28 oktober 2000 in ‘De Expeditie‘ te Amersfoort, Schimmelpennickkade 30.

Wilt u zich voor deze dag opgeven of meer informatie over het werk van PBI ontvangen, neem dan contact op met: Evelyn Crince, Lage Distelweg 4, 7044 AC Lengel, tel.: 0314 - 662696, e-mail: muzenmed@worldonline.nl