JAARVERSLAG 2008
jaarverslag

 

Voorwoord:
In 2008 heeft het Vredesburo moeten wennen aan het (gedeeltelijke) afscheid van 2 medewerkers, er zijn nieuwe mensen bijgekomen en de organisatie is een beetje “opgeschudt”. Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor de Amerikaanse verkiezingen en is er een symposium georganiseerd in het gemeentehuis over “gedrag”. We hebben heel veel aardige en boeiende mensen en initiatieven ontmoet, hebben op diverse plaatsen ons gezicht laten zien en onze standpunten laten horen. Samen met diverse mensen en organisaties hebben we gemijmerd over de toekomst en plannen gemaakt die aansluiten bij de nieuwe situatie. Ondanks alle moeilijkheden is er, met steun van velen, weer een forse lijst met activiteiten ontstaan.
Kortom: 2008 was een moeilijk, maar ook boeiend jaar, waar we met plezier, middels dit jaarverslag, iedereen van op de hoogte willen brengen. Hoe het bootje er ook uit mag zien en met wat voor riemen we ook moeten roeien: we blijven de Vredesvaart er in houden.

Vrede en alle goeds gewenst door alle medewerkers/sters van het Vredesburo in Eindhoven

buro

 

INHOUDSOPGAVE.

inhoudA. kerntaken van het Vredesburo:
A1. documentatie/archief/bibliotheek;
A2. winkelfunctie;
A3. scholenwerk/stagiaires;
A4. informatieverspreiding/voorlichting;
A5. arbeidsplaatsen/ID-regeling/vrijwilligerswerk;

Deze functies zijn een "vast" gegeven van het functioneren van het Vredesburo. Er is voor gekozen om alleen bij veranderingen de tekst van voorafgaande jaren aan te passen.

B. activiteiten in 2008.
De activiteiten zijn verdeeld in:
B1. activiteiten die incidenteel zijn;
B2. activiteiten die langlopend zijn;
B3. overzicht van kleine activiteiten.

C. initiatieven en ideeën voor de toekomst ontstaan in 2008.

Nawoord

 

 

A. Kerntaken van het Vredesburo

A1. documentatie/archief/bibliotheek

biebVanaf de oprichting is een van de kerntaken van het Vredesburo het bijhouden van de uitgaven van de Vredesbeweging, het verzamelen van informatiemateriaal en het geabonneerd zijn op de diverse bladen, die uitgegeven worden.
In 2008 is die lijn doorgezet en geïntensiveerd (dit mede door het wegvallen van projecturen en de daardoor ontstane beleids-veranderingen). We hebben een groot gedeelte van de relevante uitgaven in ons bezit; de bibliotheek is up-to-date en we zijn ook begonnen met het opnieuw administreren en categoriseren van het aanwezige materiaal. In 2008 is besloten om, gebruikmakend van onze documentatieruimte “de Vredesoase”, hier vaart achter te zetten en te streven naar grotere bereikbaarheid voor het publiek van dit materiaal. Hiervoor is in 2008 ook een medewerker aangetrokken via een regeling uitgevoerd door de WSD Boxtel. Voor de toekomst is een koppeling voorzien van de papieren bestanden met de internetsites van het Vredesburo. Dit streven is ingegeven door het feit dat we meer willen zijn dan een papieropslagplaats. Het is duidelijk dat er behoefte is aan het materiaal (meestal voor specifieke vragen en/of onderzoek), maar dat door de manier, waarmee we daar mee omgaan, het soms moeilijk vindbaar en bewerkbaar is.

terug

 

A2. winkelfunctie

winkelDe opmerkingen over de documentatie in 2008 gelden ook voor de winkelfunctie. Al jaren is het bezoek stabiel (ongeveer 2500 bezoekers) en verkopen we items die gevraagd worden: van vredesvlaggen via buttons tot goede raad (en die is bij ons nog steeds gratis). We merken wel dat we steeds meer moeite moeten stoppen om mensen binnen te krijgen. Dit heeft vooral te maken met het feit, dat Vredeswerk niet meer de maatschappelijke uitstraling heeft die het ooit had. In het verleden bestond er een groot netwerk van vredesgroepen, maar dat is verleden tijd. Veelal (en die tendens is nog sterker geworden in 2008) zijn de bezoekers mensen, die gericht op zoek zijn en/of betrokken zijn bij organisaties op het gebied van mondiaal bewustwordingswerk. “Gewoon” winkelend publiek loopt niet zo snel binnen, ondanks het feit dat we proberen een open uitstraling te hebben. De winkel is belangrijk voor de bereikbaarheid en uitstraling om te laten zien dat we er zijn. De discussie over de noodzakelijkheid van een winkel op ons gebied zal altijd bestaan maar de koerswijziging in 2008 (richting meer documentatiecentrum) houdt in dat in de volgende jaren er gericht beleid zal moeten ontstaan om meer mensen over de drempel te zien komen.


terug

 

A3. scholenwerk/stagiaires

scholenMet betrekking tot het scholenwerk was 2008 een vervelend jaar, omdat we voor het eerst in de geschiedenis van het Vredesburo aan het afbouwen waren in plaats van te werven en lessen binnen te halen. Het wegvallen van de begeleider en scholingscoördinator betekende dat we geen begeleiding meer konden garanderen en dat we, vanaf de zomermaanden, geen lessen meer konden inplannen. Dit was extra cru omdat er tegelijkertijd ook de vraag was om meer te gaan doen op het gebied van vredeseducatie (zie ook opmerkingen onder C).
In 2008 werden daarom alleen nog een aantal lessen verzorgd, die al ingepland waren en betrekking hadden op afspraken met andere groepen. Dit leidde tot in totaal 3 projecten op scholen buiten Eindhoven ( Bladel, Oss, Ravensteijn ) in samenwerking met Delinkwentie en Samenleving en HALT. In totaal ging het om ongeveer 500 leerlingen. Daarnaast waren er ook gastlessen op de Fontys in het kader van de multiculturele samenleving (200 studenten).
Tot halverwege het jaar was er nog een stagiair actief in het kader van de opleiding MBO—SCW. Hij heeft met kinderen uit de Buitenschoolse Opvang ( BSO) een creatief projekt uitgewerkt, waarbij kinderen hun visie op de wereld geven. Het materiaal daarvan is zowel op papier als op dvd verwerkt tot een kleine expositie. We hebben uiteraard wel contact gehouden met de diverse opleidingen. Er zijn een aantal bijeenkomsten (werkveldcontactdagen) bezocht. Nieuw was, in het kader van de maatschappelijke stage, een korte stage van 2 weken (video gemaakt over “Eindhovenaren praten over Vrede”) van 2 leerlingen van het Novalis college. We hopen dit contact voort te zetten, omdat we het een prima zaak vinden om ons werk te laten zien en mensen de kans te geven wat maatschappelijke ervaring op te doen bij een ideële instelling.

terug

 

A4. informatieverspreiding

infoContact met de achterban is uiteraard van essentieel belang en ook in 2008 hebben we daar aandacht en zorg voor gehad.
Primair daarin staat het uitbrengen van een korte compacte nieuwsbrief die verspreid wordt onder individuen en instellingen (4 à 5 keer per jaar naar 150/200 adressen). Daarnaast zijn er per jaar ongeveer 5 aparte mailingen om zaken onder de aandacht te brengen, activiteiten aan te kondigen of ter ondersteuning van landelijke activiteiten. Naast dit alles heeft het Vredesburo de beschikking over 3 webpagina’s die er zorg voor dragen dat iedereen die “op zoek” is naar Vredesonderwerpen ons kan vinden. Een nieuw fenomeen waar het Vredesburo aan meedoet zijn de Youtube- en Hyvesactiviteiten. Vooral voor korte filmpjes en berichten zijn het uiterst nuttige instrumenten. Het aantal bezoekers van dit totale webgebeuren loopt in de duizenden.
Voor de toekomst verwachten we dat dergelijke activiteiten als “gewoon” ervaren gaan worden (zeker gezien de ontwikkelingen in het communicatiegedrag van jongeren). We zullen daarom dergelijke activiteiten standaard gaan inplannen.

terug

 

A5. arbeidsplaatsen/vrijwilligerswerk

arbeidIn 2008 is er een einde gekomen aan de inzet van ID-ers in de organisatiestructuur van het Vredesburo. Binnen de regeling zullen een aantal medewerkers (2) kunnen blijven. Tevens zijn er 2 arbeidsplaatsen in het kader van begeleid werken (ERGON/WSD Boxtel). Daarnaast is er 1 medewerker bezig met het opzetten van een eigen bedrijf in het kader van de afbouw van zijn ID baan. Dit betekent, dat hij maar beperkt beschikbaar is voor activiteiten van het Vredesburo. Alhoewel ogenschijnlijk er veel mensen inzetbaar zijn is de praktijk anders: de meeste hebben begeleiding nodig en niet alle werkzaamheden kunnen zelfstandig uitgevoerd worden.
In de loop van 2008 is het aantal uren voor de coördinatie teruggebracht naar 12 (via de constructie met SupportPunt). De huidige coördinator is ingezet om de basisstructuur van het Vredesburo te bewaken (planning en subsidiëring). Zoals al in eerdere stukken aangegeven is het verschrikkelijk moeilijk om de open plekken met vrijwilligerswerk in te vullen en stagiaires zijn er om ervaring en leermomenten op te doen en niet om productieve arbeid te verrichten.
Het is in 2008 duidelijk geworden hoe het “personeelsbestand” er voor de nabije toekomst uit zal gaan zien en wat de consequenties zijn. Vooralsnog is de enige mogelijkheid om gekwalificeerde arbeid aan te trekken de weg verkennen van nieuwe vormen van gesubsidieerde arbeid en proberen mensen op basis van specifieke kwaliteiten ad-hoc als vrijwilliger aan te trekken. Structureel voor langere tijd mensen louter op basis van vrijwilligheid binnenhalen is geen optie in het huidige tijdsgewricht voor het Vredesburo.
Gelukkig zijn er ook vrijwilligers actief in de activiteiten en het bestuur. We beseffen terdege dat zij zeer belangrijk zijn in het bestaan van het Vredesburo en mede zorg dragen voor een goed fundament.

terug

 

B. Activiteiten in 2008

B1. grotere incidentele activiteiten in 2008

In 2008 zijn 2 grotere activiteiten op informatief gebied gehouden. Op 27 mei was er een bijeenkomst in de stadsbibliotheek over de Amerikaanse verkiezingen. Ondanks een overmaat aan publiciteit en de, ook landelijk, bekende Ruth Oldenzielspreekster Ruth Oldenziel viel de opkomst tegen (25 bezoekers). Het thema van de bijeenkomst was de verhouding tussen Amerika en Europa en uiteraard een voorspelling over de uitkomst van de verkiezingen en de gevolgen voor de Amerikaanse politiek. De inleidingen die verzorgd werden waren erg goed en het bleek dat een deskundige als Ruth Oldenziel haar reputatie meer dan waard is en in staat is om een publiek te boeien. In de evaluatie na de activiteit is ook aan de orde gekomen of het zinvol is om dergelijke informatieve activiteiten te blijven houden. De verhouding werk/opkomst is soms wat scheef (al was het een “geruststellende” opmerking van de bibliotheek, dat in het algemeen het bezoekersaantal niet hoger lag dan bij ons en voor politieke onderwerpen zelfs lager). In 2008 is daarom op dit punt het beleid niet gewijzigd: we zullen ook in de toekomst door blijven gaan met jaarlijks een aantal informatieve activiteiten te organiseren en aan de hand van de evaluaties proberen de bezoekersaantallen te verhogen.
horenEen 2e grotere publieksactiviteit was het symposium over “gedrag” onder de titel “wie niet horen wil…….” Hierbij was de opkomst prima: naast het geïnteresseerde publiek ook veel vertegen-woordigers van belangengroepen, wat resulteerde in een geanimeerde discussie met boeiende inleidingen en verrassende gezichtspunten.
De bijeenkomst was een samengaan van de Vredesweek (waarin het Vredesburo traditioneel een publieksactiviteit organiseert), gekoppeld aan een thema dat geopperd werd tijdens ons 25 jarig bestaan.

terug

Bericht naar aanleiding van de middag over “gedrag”

Het Vredesburo organiseert op 19 September 2008 een symposium over maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag en mogelijke strategieën tot verandering.“Wie niet horen wil …”
Plaats: Zaal 2.01 in het Gemeentehuis, Stadhuisplein 1
Tijd: 14.00 tot 17.00 u
Toegang: Gratis
Het onderwerp is een uitwerking van het thema, dat ter sprake is gekomen tijdens een debat bij de viering van het 25 jarig bestaan van het Vredesburo, waarbij de nadruk lag op onderwijs en veiligheid. We hebben besloten dit thema uit te breiden naar een breder kader omdat “hoe om te gaan met elkaar”, geweld, de discussie over waarden en normen, vasthouden of loslaten en de rol van hulpverlening en justitie, essentiële vraagstukken zijn in de maatschappij van vandaag en raakvlakken hebben met de doelstelling en activiteiten van het Vredesburo.
Gekozen invalshoeken.

Politie/justitie: oppakken of praten, de rol van politie als vredestichter of wetshandhaver, iedereen is gelijk voor de wet of….
Onderwijs: agressie in het onderwijs neemt toe, de school als vergaarbak van maatschappelijke problemen, de docent als onbevoegd hulpverlener, de school als familie-substituut.
Wetenschap: de (on)mogelijkheid tot verandering, 1001 projekten zonderresultaat, problematisch gedrag is van alle tijden, het is aan de politiek en niet aan de wetenschapper om dit probleem aan te pakken.
Politiek: iedereen in de politiek is projectenmoe, politieke correctheid ontneemt mogelijkheden, we spenderen geld zonder zicht op verbetering, de welzijnsindustrie remt af en werkt niet mee.
Hulpverlening: de resultaten worden keurig opgepoetst, eigenlijk weten we nog steeds niet wat, hoe en of iets werkt, de kwaliteit van de professional neemt af, door- en afschuiven neemt steeds meer toe.

Het symposium is opgedeeld in 2 stukken:
1. het panel van deskundigen bestaande uit het Veiligheidshuis (opvang en begeleiding van ex- gedetineerden), Lumens over gezinsondersteuning, Lennart Vries (vredespedagogiek), Sto(m)p (integrale hulpverlening op scholen) , Politie Binnenstad, over hun aanpak van ongepast gedrag en Driewerf over anti-agressie trainingen en sociale weerbaarheid.
Aan de hand van stellingen en vanuit hun eigen aandachtsveld zullen zij toelichten wat zij doen en wat de visie is op de onderhavige problematiek en zullen zij proberen om een aantal concrete programmapunten te formuleren voor de gemeentelijke politiek;
2. het 2e gedeelte van het symposium is gewijd aan de gemeentelijke politiek en het Eindhovense beleid in deze. Aan de hand van wat het deskundigenpanel naar voren brengt zullen vertegenwoordigers van, in de gemeenteraad vertegenwoordigde, partijen discussiëren en proberen te komen tot een aantal gemeenschappelijke beleids-voornemens en concrete actiepunten.
Om het programma te voorzien van een ander “accent” zal de Eindhovense theatermaker/speler Stefan Jung middels een korte performance het symposium openen en zal de kinderpercussiegroep “KNOTS” het symposium besluiten.

terug

 

B2. langlopende activiteiten

fakkeltochtIn 2008 zijn er ook weer een aantal activiteiten uitgevoerd, die elk jaar terugkeren en behoren tot het basispakket van het Vredesburo. Vanuit de geschiedenis participeren wij in de fakkeltocht en het kleurrijk festival. We vinden het goede initiatieven en ook het feit dat Eindhovense groepen samenwerken is een prima zaak.
De fakkeltocht is uitgegroeid tot een fenomeen in Eindhoven. In 2008 hebben we meegewerkt aan de organisatie en elk jaar verzorgen we ook de catering voor vrijwilligers en zorgen we ervoor dat deelnemers iets kunnen nuttigen.

 


Kleurrijk festivalNaast de fakkeltocht is er ook het jaarlijkse kleurrijk festival, waar we aan mee doen. In 2008 is het waarschijnlijk wel de laatste keer geweest, omdat de bezoekersaantallen te laag waren. Wij zijn er geweest met onze stand en over het algemeen zijn dergelijke publieks-activiteiten goed voor contacten voor de langere termijn en om de banden aan te halen met de achterban.
In de nasleep van de problemen om een dergelijk festival te organiseren is ook voor ons duidelijk dat het moeilijk is om concepten op langere termijn interessant te houden en dat de bevindingen van anderen en de activiteiten die zij uitvoeren ook invloed hebben op het beleid van het Vredesburo voor de komende jaren.

 


AfrikaAfrika is al jaren een speerpunt als het gaat om internationaal te werken. We hebben inmiddels een goed netwerk hiervoor opgebouwd en men weet ons ook te vinden als er vragen zijn. Wij beschouwen het als een groot compliment dat via mond-op-mond reclame groepen bij ons komen in het vertrouwen, dat wij ze kunnen helpen.
In 2008 hebben we 2 speerpunten in deze gehad:
A. Sierra Leone : hiervoor is er gewerkt aan een projekt aangaande rolstoelen voor de gezondheidszorg/ oorlogsslachtoffers.
Dit is in samenwerking met het Rode Kruis opgezet. Het plan was om ze te verzamelen , op te laten knappen in Nederland en daarna te verschepen. Het projekt loopt door in 2009;
B. Werken met Somalische groepen via ACDA. In 2008 zijn er diverse contacten geweest met de Somalische gemeenschap.
Inhoudelijk gaat het vooral om beleidsontwikkeling, advisering bij het opzetten van activiteiten en praktische zaken als computergebruik/lay-outwerk. Het werken met groepen uit Afrika vereist kennis van de achtergronden en culturele bepaaldheden van de diverse landen/groepen. In de loop van haar bestaan en ook in 2008 heeft het Vredesburo laten zien dat je ook op lokaal en basisniveau goed en nuttig werk kunt verrichten.

Een aantal andere zaken komen terug bij ideeën voor de toekomst (rubriek C).

terugB3. kleinere incidentele activiteiten in 2008

Inclusief overlegsituaties—ondersteuningactiviteiten-begeleiding

Het werken van het Vredesburo wordt voor een belangrijk deel bepaald door een caleidoscoop van kleinere activiteiten en gebeurtenissen die als een keten tussen de grotere activiteiten doorlaveren en die de dagelijkse gang van zaken voor een gedeelte bepalen.
In 2008 waren dat :
* Ontvangen van 2 groepjes in het kader van de landelijke Roefeldag. Zij zijn creatief bezig geweest met hun kijk op de wereld;
* Er is meegewerkt en meegedacht aan het project “earth-day” dat wordt georganiseerd door Green Cross Nederland;
* Er is informatie verstrekt aan een initiatief aangaande Egyptenaren in Eindhoven en Nederland;
* Er zijn diverse contacten geweest in het kader van de gesubsidieerde arbeid;
* ROC en Fontys zijn bezocht in het kader van contacten tussen onderwijs en werkveld i.v.m. stages en stagebeleid;
* Er is zitting genomen en meegewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe opzet voor het Vredescentrum van de TU. In de persoon van Hans Matheeuwsen zullen wij ook zitting gaan nemen in het bestuur;
* In het kader van het project “becoming Dutch” van het van Abbemuseum hebben we meegewerkt aan een aantal onderdelen en de infomarkt;
* We zijn met de stand in Laarbeek geweest voor het plaatselijke mondiale festival;
* We zijn op de Andre Mert in Geldrop geweest met onze eigen Yurt;
* Er is geadviseerd m.b.t. een reis voor het goede doel richting Mongolië. Specifiek ging het hier over fondsenwerving en P.R.;
* Een speciaal gebeuren was de eerste “Party for Peace” in Eindhoven in samenwerking met een aantal Nijmeegse initiatieven. In totaal kwamen er 75 bezoekers en was er een geweldige sfeer;
* We zijn met de stand op de infomarkt van Emmaus geweest,
* Er is door het Vredesburo meegewerkt aan een landelijke opzet voor vredeseducatie gericht op 8 tot 12 jarigen (het initiatief in deze ging uit van het Vredes Informatie Centrum Groningen);
* We zijn met een stand op de milieumarkt Gennip geweest (wereldvoedselsituatie);
* We hebben info verstrekt tijdens “Doe de Dommel”;
* We hebben een kleine publieksactie gehouden ter promotie van coöperatief speelgoed rondom Sinterklaas;
* We zijn een samenwerking aangegaan met het museum voor Vrede en geweldloosheid. In het kader daarvan gaan wij in de toekomst een gedeelte van hun informatieverschaffing bijhouden;
* Informatieactiviteit tijdens Koninginnedag;
* Het opzetten van een website voor Kerk en Vrede in Utrecht.
* Daarnaast hebben we 10-tallen mensen en groepen geholpen met van alles en nog wat: subsidieadviezen, computer ondersteuning, websites bouwen, ontwerpen en lay-outen, werken in het buitenland voor Vredesprojecten, wegwijs maken in Eindhoven etc.

terug

 

C. initiatieven en ideeën voor de toekomst

Het gaat om zaken die een rol gaan spelen in het toekomstige beleid van het Vredesburo

buds

In de loop van 2008 zijn er diverse contacten geweest met de gemeente over de activiteiten van het Vredesburo. In het kader van die gesprekken zijn er een aantal plannen gemaakt en besproken die zowel van belang zijn voor het Vredesburo alsmede een aanvulling zijn op het gemeentelijke beleid. Ook in het kader van de diversiteitsnota van de gemeente is gekeken of er aanknopingspunten zijn. Dit heeft geresulteerd in een nieuw projekt dat als werktitel “Berichten uit de Samenleving” heeft meegekregen. Middels dit projekt zal het Vredesburo in 2009/2010 zich intensief gaan bezig houden met “multicultureel Eindhoven”. We gaan dat doen vanuit de gedachte dat juist in onze kleine lokale gemeenschap er met kracht gewerkt moet worden aan een prettig leefklimaat met een plek voor iedereen maar waar ook de discussie gevoerd wordt. Dit lijkt ons een prima invulling van “think global, act local”. In 2008 zijn er ook een aantal mogelijkheden ontwikkelt om dit projekt handjes en voetjes te geven. Al langer was er sprake van het uitgeven van een krant. Dit willen we in het kader van dit projekt ook gaan uitvoeren. Daarnaast zal er tijd en ruimte moeten worden vrijgemaakt om ook met mensen aan de tafel te gaan zitten. Het opbouwen van netwerken, het organiseren van bijeenkomsten, maar ook het ontwikkelen van vaardigheden, die nodig zijn om een dergelijk projekt te laten welslagen (journalistieke en grafische vaardigheden). We zullen ook moeten kijken hoe er extra mensen kunnen worden geworven, omdat dit projekt niet mag betekenen dat andere essentiële activiteiten daarmee komen te vervallen.

Vredeseducatie
Naast de behoefte om richting het multiculturele landschap een projekt op te zetten is ook de wenselijkheid gebleven om richting onderwijs actief te zijn. Dit streven heeft ook weerklank gevonden in de politiek en de verwachting is dat er een vredeseducatieregeling gemaakt zal gaan worden, die het begrip “Vredeseducatie” centraal stelt. Het Vredesburo is van oudsher vanuit haar missie en doelstelling bezig met allerlei aspecten, die hieronder vallen. Van het verzorgen van gastlessen, via allerlei projecten tot advisering van docenten. Het was dan ook erg jammer dat juist onze onderwijsmedewerker en coördinator in 2008 zijn taken heeft moeten afbouwen in verband met de beëindiging van zijn gesubsidieerde baan. We gaan er vanuit dat het opnieuw opzetten van een gedegen structuur voor Vredeseducatie ook zal betekenen dat er gekwalificeerde mensen voor moeten komen. Met andere woorden “ niet iedereen past voor de klas”. Het Vredesburo zal vanuit haar ervaringen van de afgelopen 25 jaar proberen een voortrekkersrol te spelen in het lokale en nationale denken over Vredeseducatie. Temeer omdat er nog steeds een stoffig imago aan kleeft, dat geen recht doet aan de veelkleurigheid en belangrijkheid van dit onderwerp.

terug

Nawoord


Om te beginnen willen we iedereen bedanken: zonder steun in de rug is het moeilijk om als kleine groep overeind te blijven en zoals iedereen vinden wij zo nu en dan een aai over de bol erg fijn en motiverend!!

Uiteraard is het op het eind van een jaarverslag even peinzen over wat er allemaal is gebeurd, hoe we alles weer moeten opvangen en hoe we de toekomst ingaan. Maar gelukkig altijd vanuit het vertrouwen dat we antwoorden weten te vinden.

Vrede en alle Goeds
Medewerker/sters van het Vredesburo Eindhoven

I didn't raise my boy to be a soldier.
I brought him up to be my pride an joy.
Who dares to place a musket on his shoulder,
To shoot some other Mother's darling boy?
Let nations arbitrate their future troubles,
It's time to lay the sword and gun away,
 There'd be no war today,
If mothers all would say:
I didn't raise my boy to a soldier.

Ann Glyn

nawoord 1
 

nawoord 2

terug