JAARVERSLAG 2007

U kunt hier ook het jaarverslag downloaden in PDF-formaat.

INHOUD

Voorwoord


A. Bestaande functies van het Vredesburo

1. documentatie/archief/bibliotheek
2. winkelfunctie
3. scholenwerk/stagiaires
4. informatieverspreiding/voorlichting
5. arbeidsplaatsen/ID-regeling

Deze functies zijn een "vast" gegeven van het functioneren van het Vredesburo, er is voor gekozen om alleen bij wezenlijke veranderingen de tekst van voorafgaande jaren aan te passen.

B. Projecten/activiteiten

1. geplande activiteiten voor de lange termijn
A. "wereldreiziger"
B. berichten uit de "samen"-leving
C. steunpunt kleine initiatieven
2. Vredesexpertisecentrum
3. activiteitenoverzicht
4. stageactiviteiten

C. Vredesburo 25 jaar informatief feest

Nawoord

 

 

Voorwoord

In het jaar dat een organisatie 25 jaar bestaat moge het duidelijk zijn dat die gebeurtenis de hoofdmoot vormt van het jaargebeuren. Voor ons is het niet alleen die 25 jaar, maar vooral de activiteiten die we in 25 jaar tijd hebben uitgevoerd en de veranderingen die bij ons en in de maatschappij zijn opgetreden. Van Woensdrecht naar beleidsnota van affiche naar Afrika. Het is goed om stil te staan bij de schat aan ervaringen die opgedaan zijn en aan de talloze momenten en gebeurtenissen die invloed hebben gehad op het leven van heel veel mensen. In 25 jaar is ook de wereld veranderd: de muur viel en de koude oorlog werd ingeruild voor een wereld die diffuser is geworden en die talloze brandhaarden en conflicten kent. Misschien is er in het feest ook een spoor van melancholie te ontdekken: de grote doorbraakgedachte die in de jaren 70 vorm kreeg is ten dele ingeruild voor economische determinisme en machtspolitiek. Ook in onze eigen kleine Nederlandse samenleving liepen spanningen hoog op en heerst er soms “een cultuur van onbehagen”. We hebben aan 25 jaar Vredeswerk in ieder geval overgehouden dat veranderingsprocessen langdurig en moeizaam zijn, maar zoals bij heel veel zaken moet er altijd een eerste stap gezet worden. Het Vredesburo is nog niet uitgewandeld.

terug


A. bestaande functies van het Vredesburo

A1. documentatie/archief/bibliotheek

In 2007 is het documentatiebestand van het Vredesburo op peil gehouden. Het Vredesburo is in bezit van nagenoeg alle gangbare tijdschriften op het gebied van vrede & veiligheid, aangevuld met specifieke landeninformatie, onderwijsuitgaven en literatuur, die het totale spectrum omvat van sociaal-maatschappelijke thema’s. Gezien de kwantiteit van uitgaven is met het beschikbare budget een keuze gemaakt. De documentatie wordt beschikbaar gesteld aan het publiek en dient mede ter
ondersteuning van de projecten, die uitgevoerd worden door het Vredesburo. Daarnaast beheert het Vredesburo een historisch archief, waarin de geschiedenis van de Vredesbeweging in Eindhoven, Nederland en daarbuiten bewaard blijft. In 2007 is ook ter voorbereiding van de activiteiten rondom het 25 jarig bestaan veel documentatie verzameld (ook uit privé archieven), wat een aanvulling is op de aanwezige bestanden.
De lijn, om ook qua literatuur aangaande relevante onderwerpen bij te blijven, is in 2007 doorgetrokken middels vaste afname van exemplaren van specifieke uitgeverijen: daarmee is, ook met ons zeer kleine budget, het mogelijk om nieuwe interessante uitgaven op te nemen in ons bibliotheekbestand.

 

terug

A2. winkelfunctie

Het Vredesburo probeert, door het hanteren van een winkelformule, de drempel zo laag mogelijk te houden. In 2007 wisten wederom honderden mensen de weg naar ons te vinden. Soms om een tijdschrift of button te kopen, om informatie te vragen of gewoon voor de gezelligheid. In 2007 is de profilering naar meer documentatie-gerichte uitstraling doorgezet. De reden hiervoor is dat mensen, die ons bezoeken, in een oogopslag zien wat ze bij ons kunnen halen: informatie & advies. Door deze uitstraling naar buiten hoopten we ook meer en gerichter bezoekers te blijven trekken. Daarnaast hebben we de winkelvoorraad kwantitatief en kwalitatief op peil gehouden. Dat we door onze laagdrempeligheid de meest uiteenlopende vragen en mensen binnenkregen, is een indicatie dat de formule en uitstraling werkte. Uiteraard is door de doelstelling van ons werk bepaald dat we een specifieke achterban hebben. Inzet van onze winkelfunctie is om de winkel aan de Grote Berg een duidelijk herkenbaar punt voor deze groep te laten zijn en dat (wat nu al op kleine schaal gebeurt) er ook naar ons wordt doorverwezen.
Ons tweede kantoor de “vredesoase” is in 2007 in gebruik genomen (meer info hierover is te vinden onder het kopje Vredesoase A 6).

 

terug

A3. scholenwerk/stagiaires

Door de activiteiten rondom de jubileumviering is er geen actieve werving naar het onderwijs geweest. De bestaande contacten zijn onderhouden.
Een overzicht:
- lessen op de Fontys hogeschool in het kader van multi-cultureel/Vredesdenken (300 studenten) gegeven op de locaties in
Eindhoven en Tilburg;
- lessen op het Montessori (200 studenten + diverse groepen op bezoek in het Vredesburo), er zijn diverse workshops verzorgd en er is klassikaal informatie verstrekt;
- contacten met ROC Kempenpoort MBO voorlichtingslessen/stagegroepen op bezoek/werkveldcontactdagen;
- contacten met VMBO te Ravensteijn/Oss: lessen verzorgd (100 leerlingen), meegeholpen ontwikkelen lesplan over Oorlog en Vrede;
- er zijn diverse contacten geweest met “School 23” over de toekomst en het plaatsen van stagiaires uit deze zeer kwetsbare groep;
- daarnaast zijn er een 20tal aanvragen geweest van scholen/docenten voor informatie en ondersteuning.
In de praktijk is gebleken dat op basis van de aanwezige deskundigheid dit “basispakket” in principe al nauwelijks uitgebreid kan worden. We kiezen ervoor om deze contacten kwalitatief in stand te houden en niet meer aan te nemen als we kunnen verwerken.
Voor het scholingswerk is de samenwerking in 2007 met Delinkwentie en Samenleving gehandhaafd. Dit heeft geresulteerd in een 12tal bijeenkomsten met ongeveer 300 scholieren uit het VMBO rondom het thema: “geweld en de justitiële gevolgen”.
Per jaar lopen ongeveer 4 stagiaires voor kortere of langere tijd stage bij het Vredesburo (HBO afd. C.M.V./S.P.H. en M.B.O. afd. S.C.W.). Deze stages variëren van 4 uur per week tot full-time een jaar lang. In het algemeen kiezen stagiaires een eigen projekt in samenhang met het programma van het Vredesburo.
Door de stagiaires is er een regelmatig contact met diverse opleidingen in de regio en komen we regelmatig voor overleg met docenten en andere werkveldbegeleiders bij elkaar. Dit vergemakkelijkt ook het implementeren van ons nieuwe aanbod. Voor de toekomst zal dit beeld blijven bestaan, met dien verstande dat het onzeker is hoe het plaatje er na 2007 zal gaan uitzien.
Voor een kort overzicht van de door stagiaires uitgevoerde projekten zie ook: stageprojecten (B4. stageactiviteiten).
In 2007 zijn ook een tweetal taalstages uitgevoerd.
Van bijzonder belang is dat, tijdens het 25 jarig feest, partijen in de gemeenteraad verklaard hebben hun uiterste best te doen om Vredesonderwijs en Vrede in het algemeen, waar mogelijk, te ondersteunen en te promoten.

 


terug

A4. informatieverspreiding/voorlichting

In 2007 hebben we op diverse manieren mensen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen "in de wereld" en de activiteiten van het Vredesburo. We hebben daarvoor de beschikking over twee eigen webpagina’s (www.vredesburo.nl) en over een "gewone" nieuwsbrief op papier, die 4 keer per jaar uitkomt en zowel naar privé-personen als organisaties gaat. Daarnaast houden we abonnees en geïnteresseerden op de hoogte via speciale mailinglijsten. Deze zijn opgezet om mensen op de hoogte te houden vanspecifieke actuele ontwikkelingen.
In totaal ontvangen +/- 500 mensen geregeld post van het Vredesburo en via de website bereiken we ettelijke duizenden mensen. In 2007 hebben we dit gecontinueerd. De verwachting is dat de elektronische informatieverschaffing alleen maar zal toenemen, zonder dat "papieren" informatieverschaffing minder zal worden.
Omdat we ook gebruik maken van landelijke mailing lists is het bereik ook landelijk erg groot: een gedeelte van de bezoekers van deze op activiteiten gerichte lijsten komt ook weer terecht op onze eigen homepage.

 

terug

A5. arbeidsplaatsen/ID-regeling

Pijnpunt in het adequaat functioneren van het Vredesburo is de problematiek van de gesubsidieerde arbeid. In 2007 is deze problematiek blijven doorwerken. In 2007 is er geen zekerheid gekomen over de toekomst. In het slechtst denkbare geval zal er vanaf 2008 een afbouw komen van het huidige personeelsbestand. De gevolgen hiervan zullen in de toekomst duidelijk worden, maar de verwachting is, dat als er geen positieve maatregelen komen, het Vredesburo terug zal moeten in de werkzaamheden. In het 25 jarig bestaan is daar aandacht voor gevraagd. De problematiek heeft een schaduw gelegd over het hele jaar. Het moge duidelijk zijn dat het niet alleen gaat om de werkgelegenheid “an-sich”, maar ook om projecten en activiteiten professioneel te kunnen uitvoeren en daarvoor de deskundigheid in huis te hebben.

terug

B. Projecten

B1. projecten voor de lange termijn
A. "wereldreiziger"
B. berichten uit de "samen"-leving
C. steunpunt kleine initiatieven

Deze 3 projecten zijn in 2007 aangewezen als speerpunten voor de toekomst. In overleg met de dienst M.O. van de gemeente zijn deze in 2007 uitgewerkt om, in het kader van het gemeentelijk beleid, te laten zien hoe het Vredesburo daaraan een bijdrage kan leveren.
Hieronder zijn de 3 projekten uitgewerkt:

“de wereldreiziger”


Eindhoven en de wereld, de wereld en Eindhoven.

Een thematisch, workshop model voor 10 –14 jarigen. Gericht op het onderwijs

doelstelling

Het projekt beoogt kinderen op een speelse en innovatieve manier aan het denken te zetten over
* dat er tussen kinderen veel meer overeenkomsten als verschillen zijn
* ze maken kennis met andere culturen en cultuuruitingen
*ze doen kennis op over andere culturen
* ze leren ervaren dat Eindhoven een multiculturele stad is
met inwoners die uit alle windstreken afkomstig zijn

Eindresultaat moet een meer openstaande houding naar elkaar en de samenleving zijn met inbegrip van alle culturen die Eindhoven rijk is; het verbeteren van omgangsvormen

uitvoering

Het project maakt gebruik van een aantal workshops gegeven door een brede groep mensen met diverse achtergronden, waarbij elk onderdeel afzonderlijk maar ook in samenhang gegeven kan worden. Er ontstaan zo “modules” die geschakeld kunnen worden van een les tot en met een weekprogramma
Gebruikte methodes:
* toneel en theater
* dans
* muziek
* audiovisueel
* cultureel culinair
* werken leeropdrachten

* opdrachten richting ouders en docenten

overzicht kosten

Kosten bestaan uit :

p.r.
kosten m.b.t. vervaardigen materialen
kosten m.b.t. het incidenteel inhuren van deskundigen
vervoerskosten
bureaukosten

In totaal komen de kosten op 10.000 €

op jaarbasis

Steun en Informatiepunt kleine initiatieven in Eindhoven

Het Vredesburo beschikt over een uitgebreid netwerk en een door de jaren opgebouwde expertise Wij willen dat ter beschikking stellen aan al die kleine groepen en individuen die op het gebied van mondiale en stedelijke bewustwording actief zijn of willen worden.
De kaders waarbinnen zijn :
* vrede & veiligheid
* multicultureel
* milieu
* buurtwerk
*projekten in de wereld

doelstelling

Het aanreiken van handvatten op organisatorisch en programmatisch gebied teneinde kleine groepen en particuliere initiatieven een mogelijkheid te geven hun zienswijze te uiten in de Eindhovense samenleving
Ondersteuning zal bestaan uit :
*  hulp bij het subsidie en fondswervingtraject
* hulp bij het opzetten van de eigen organisatie
* hulp bij het programmeren
* hulp bij technische zaken zoals boekhouding, apparatuur
* hulp bij publiciteit, grafisch werk, ontwikkelen web pagina’s

uitvoering

Ten behoeve van dit projekt zal het Vredesburo de locatie Hertogstraat 2 verder ontwikkelen. Hierbij zullen er spreekuren opgezet worden voor specifieke vragen. Er zal technische ondersteuning aanwezig zijn. Voor dit doel zal er een eigen website geopend en beheerd worden.

Er zullen diverse deskundigen uit ons netwerk in participeren.

kosten

inrichtingskosten
publiciteit
kosten m.b.t. internet
bureau- & huurkosten
ontwikkelen foldermateriaal

op jaarbasis

5000 €

berichten uit de “samen”-leving

Een project om berichtgeving over ontwikkelingen in de stad een nieuw divers perspectief mee te geven door het met andere ogen (die van de buitenstaander, de gast, de migrant) te bekijkenDit projekt is mede tot ontwikkeling gekomen door het MIRA – MEDIA voorbeeld in Utrecht

doelstelling

Het projekt is erop gericht om met alle betrokkenen te komen tot andere invalshoeken en manieren om nieuws uit het multiculturele Eindhoven te presenteren.
Daaraan gekoppeld is de strategie om groepen/scholen/
maatschappelijke instellingen te bewegen om mee te doen en hun kant van de zaak te publiceren
Uiteindelijk is het doel om via berichtgeving begrip en inzichten te verschaffen die een bijdrage leveren aan een positief leefklimaat in de stad

Werkwijze
organiseren diverse bijeenkomsten en symposia opzetten van werkgroepen uitgaven verzorgen
internetbeheer
expertise uitwisseling

kosten

organisatiekosten
p.r.
bureaukosten
uitgave brochure en verslagen
internetontwikkeling

op jaarbasis
10.000 €

In 2007 is er vooral gesproken over de specifieke uitvoering van deze projecten met allerlei deskundigen: docenten, mensen uit de mediawereld, mensen van diverse groepen die zich bezighouden met mondiaal bewustwordingswerk, mensen uit de politiek.
Wij hebben er voor gekozen om eerst de projecten inhoudelijk en praktisch optimaal te ontwikkelen voordat we er “de boer mee op gaan”.
De projekten zijn in 2007 verder ontwikkeld aan de hand van de ervaringen en afspraken die in 2006 zijn gedefinieerd. Het begin van werving en p.r. is voorzien voor de tweede helft van 2008.

 

terug


B2. Vredesexpertisecentrum

In de loop van de jaren zijn er diverse opzetjes geweest om te komen tot een professionelere benadering van Vredeseducatie.
Onder leiding van Lennart Vriens van de Universiteit van Utrecht is er in 2007 een nieuw begin gemaakt om de mogelijkheden te bekijken van een Vredesexpertisecentrum: een landelijk punt voor vragen en antwoorden m.b.t. vredeseducatie in de brede zin des woords. Vanuit het Vredesburo hebben we duidelijk te kennen gegeven dat wij in de opzet graag willen participeren. Onze langdurige ervaring op dit gebied kunnen wij zo ook beter aanbieden aan anderen; het vergemakkelijkt de werving aanzienlijk; veel meer projekten en literatuur komen zo binnen handbereik.
Uiteraard zijn er ook andere overwegingen gemaakt: het Vredesburo staat in de regio vrijwel alleen (in 2007 heeft de T.U.
besloten het Vredescentrum aldaar niet meer te faciliteren). Wij moeten samenwerken om produkten in het onderwijs beter te kunnen aanbieden en om gebruik te maken van de mogelijkheden, die andere groepen bieden, en die voor ons als kleine plaatselijke organisatie onhaalbaar zijn.

terug

B3. activiteitenoverzicht

In 2007 zijn er weer verschillende kleine projecten uitgevoerd. Het is de kracht van het Vredesburo om snel en creatief op zaken in te springen. Het geeft ook een dwarsdoorsnede van activiteiten en groepen, waarmee het Vredesburo contact onderhoudt.

· nieuwjaarsreceptie in de stadsbibliotheek met daarbij de expositie van “1000 Vredesvrouwen”;
· bijeenkomst over het thema “solidariteit” met de Solidariteitsgroep Koerden;
· participatie in het Kleurrijk Festival met stand en activiteiten;
· “roefeldag”: kinderen op bezoek in de Vredeswinkel;
· deelname aan de open dag van “Omslag”;
· stand en activiteiten bij “Let’s meet Africa”;
· deelname aan de infomarkt in Beek en Donk;
· deelname aan een infomarkt op verzorgingstehuis “Peppelrode”;
· wake ( i.s.m. SP en Groen Links ) bij de Catharinakerk tegen de verlenging van de Uruzganmissie;
· bijeenkomst vrijdag 2 november in het gemeentehuis (i.s.m. met de Somalische vereniging ACDA) over de sociaal-economische positie van Somaliërs in de Eindhovense samenleving. (Dit is een uitvloeisel van het aangegane werkverband tussen ACDA en het Vredesburo);
· informatiebijeenkomst over milieueffecten op IJsland door de komst van een aantal aluminiumbedrijven (i.s.m. Burgers);
· optreden van Armand en David Rovicks in het kader van “words against war”: een cyclus van kritische singer/songwriters i.s.m. kantinegroep Burgers;
· Afrika-ontbijt, in het kader van activiteiten op school: een goede start is het halve werk (een traditioneel Afrikaans ontbijt met bijpassende informatie) op een basisschool in Tongelre;
· Informatieve bijeenkomst over de persoonlijke ervaringen van een militair in Srebrenica;
· Samenwerkingsproject met Kerk en Vrede in Utrecht op het gebied van kennis over het maken van webgerichte activiteiten in het kader van “een cultuur van geweldloosheid”;
· Ondersteuning van ZWO groep in Nuenen;
· Deelname aan activiteiten in het kader van de autoloze zondag;
· Diverse activiteiten en ondersteuning van de fakkeltocht in Eindhoven.

 

terug

B4. stageactiviteiten

In 2007 zijn er zoals in de voorafgaande jaren stagiaires (3 per schooljaar) actief geweest in het Vredesburo (MBO-SCW/HBO). Elk jaar worden zij geacht in het kader van hun stageactiviteiten een project uit te voeren dat ten goede komt aan het functioneren van het Vredesburo en laat zien dat zij in staat zijn tot professioneel handelen: - doordat de stagiaires meestal van september tot juni stage lopen zijn de activiteiten meestal terug te vinden in 2 opeenvolgende jaarverslagen –
In 2007 zijn gemaakt: een DVD met als thema “de betekenis van vrijheid” en is er een begin gemaakt van een aantal nieuwe projekten te weten:
· website over jongeren en subcultuur;
· ontwerpen van webwinkel en een systeem van grote bestanden beheren op de computer;
· tentoonstelling in het kader van het projekt “wereldreiziger”.

terug

 

C. 25 jaar bestaan van het Vredesburo – informatief feest

2007 is het jaar waarin het Vredesburo 25 jaar bestond. Uiteraard heeft deze gebeurtenis een centrale rol gespeeld. We zijn al vroeg begonnen met de voorbereidingen en we hebben ook een aantal zaken op een lager pitje gezet om een gedegen organisatie op te zetten. De dag was een dag om te discussiëren, om te kijken, om te beleven en om te feesten: het was bedoeld om mensen die in de loop der jaren met ons hebben samengewerkt en ons een warm hart hebben toegedragen iets aan te kunnen bieden, om nieuwe mensen enthousiast te maken om zich met “Vrede” bezig te houden en om de stad te laten zien dat Vredeswerk een belangrijk onderdeel is van het “samen stad zijn”.

Hieronder is het programma en persverklaring weergegeven.

25 jaar Vredesburo Eindhoven: reden tot feest en bezinning.

Het Vredesburo in Eindhoven, opgericht in 1982 in de beroemde hoogtijdagen van de Vredesbeweging, viert op 22 september haar 25 jarig bestaan. In de loop van de tijd zijn er diverse ontwikkelingen geweest, die invloed hebben gehad op het beleid en de activiteiten (we zullen dat in beeld brengen door de uitgifte van een afficheboek van 25 affiches die een beeld geven van Vredeswerk in Eindhoven door de jaren heen). Opgericht, toen gigantische demonstraties aandacht vroegen voor de problematiek van kernwapens en koude oorlog, via het vallen van de muur, naar de golfoorlogen en (jammer genoeg) de talloze conflicten en brandhaarden in de wereld van dit moment. Van vastgeketend zitten aan de hekken van Woensdrecht, via de wakes voor vrede naar ondersteuning van groepen en projecten in het onderwijs heden ten dage. Een aantal zaken is gebleven: de betrokkenheid van de medewerkers, het lokale karakter en de informele manier van werken. Fundamenteel in de activiteiten en uitgangspunten staat het principiële uitgangspunt dat geweld geen oplossing kan bieden voor de problemen, waarmee de mondiale gemeenschap geconfronteerd wordt.
We hebben gekozen om “onze” verjaardag erg divers te vieren: uiteraard moet er gefeest worden, maar daarnaast mogen discussie en meningsvorming niet ontbreken en een brok cultuur is een juiste en verrijkende aanvulling op het Vredesmenu. Dat vrede niet alleen “grotemensenwerk“ is, hebben we tot uitdrukking willen brengen door ook voor kinderen een aantrekkelijk programma te maken (dat ook voor volwassenen de nodige aantrekkingskracht zal hebben). We gaan er vanuit dat voor iedereen, die betrokken is bij het wereldgebeuren, er elementen in het programma zitten die een bezoek de moeite waard maken en stof tot nadenken zal geven. EN…….. het is niet de nostalgie van terugkijken, die dit feest beheerst, maar werken aan een vreedzame en rechtvaardige toekomst voor allen vanuit de overtuiging dat het anders kan.

Programma

1 : Middagprogramma : van 12.00u - 18.00u

lokatie : TAC, Vonderweg 1 te Eindhoven

Continu zal er op deze dag ons eigen radiostation in de lucht zijn met aankondigingen en interviews. Er is een filmzaal met een doorlopend programma en een Vredesknutselhoek, waar je zelf vorm kunt geven aan je idee van Vrede.
Tijdens deze gehele dag zal de Stichting 80 vragen een kunstproject presenteren onder de noemer “Show your Hope”: kunstenaars uit alle windstreken schilderen hun kijk op de wereld en geven kunstzinnig vorm aan hun hoop en vrees. Tevens zullen een aantal kunstenaar zich presenteren met hun kijk op Vrede onder de werktitel “Vrede, natuurlijk” (deze kunstenaars zijn afkomstig uit landen waar het Vredesburo contacten/projekten heeft).

· openingswoord en presentatie van het afficheboek “Beelden van Vrede, Vrede in beeld“;
· optreden van de Eindhovense “kinderambassadeur” en theatermaker Mario van Erp;
· forum met Eindhovense politici over : “het vormgeven aan lokaal Vredesbeleid”;
· optreden van Hout & Hair met het stuk “Cirque d’Olé “, inventief en absurdistisch bewegingstheater;
· forum met wetenschappers over “de toestand in de wereld, internationaal Vredesbeleid & toekomst”;
· Stefan Jung speelt Woest: een stuk over de mens die vermalen wordt en gedegradeerd tot nummer en alleen bestaat als consument.

Om ongeveer 19.00u zal er “de wereldmaaltijd” geserveerd worden: een maaltijd gemaakt op basis van het aanwezige voedsel in de wereld (als dat eerlijk verdeeld zou worden!) en vrees niet: er is meer als je misschien denkt. Iedereen mag aanschuiven onder het motto “er is genoeg voor iedereen”.

Avondprogramma van 21,30u tot…?

Optredens van :

“ Simits”: klezmerband met een mengeling van melancholie en opzwepende dansmelodieën;

“ Kausaj”: band uit Equador, speelt traditionele Zuid-Amerikaanse muziek;

“ B’wana Dik”: Eindhovense band met maatschappijkritische songs en uitstapjes naar diverse muziekstijlen.

En…………………..de muzikale omlijsting wordt verzorgd door diverse DJ’s in het kader van “de grote wereldswing”.

De dag zelf was een groot succes. Naar schatting 250 mensen zijn op bezoek geweest, soms alleen om te feliciteren, soms voor een bepaald programma-onderdeel en soms voor de hele dag. Verfrissend was ook om te zien dat naast de “oude garde” ook veel jongeren op het programma afkwamen. Met deze dag, die centraal stond in 2007, heeft het Vredesburo laten zien dat een op vrede gerichte organisatie wel degelijk kan beschikken over een omvangrijke achterban en dat er oog en oor is voor de informatie, die in velerlei vormen verspreid is deze dag.
Het is ook vermeldenswaardig dat vertegenwooordigers/-sters van de politieke partijen in de Eindhovense gemeenteraad tot de conclusie kwamen dat ook de gemeente zelf, waar mogelijk, actief zijn beste “Vredesbeentje” voor moet zetten en de gelofte werd gedaan dat de partijen daarop ook aanspreekbaar zijn (mede i.v.m. de nota onderwijs en daarbinnen Vredeseducatie).

terug


Nawoord

25 jaar bestaan als Vredesburo mag toch wel voldoende bewijs zijn voor de levensvatbaarheid van een organisatie. We hebben met veranderingen weten om te gaan, zijn niet blijven hangen in “oude vormen en gedachten” en hebben met de hulp van vele mensen en groepen ( BEDANKT ALLEMAAL!!) een duidelijk concept en product op de maatschappelijke markt gebracht. Wrang is het daarom om ook in 2007 nog steeds de vraag te krijgen over ons bestaansrecht en om dat aan te tonen. Bestaansrecht zit in de activiteiten die we uitvoeren, in de mensen die voor het Vredesburo gewerkt hebben en er nu werken, in iedereen die in de loop der jaren uitgesproken heeft dat men zo blij is dat er nog dergelijke clubs zijn, in de scholieren in de klas tijdens een discussie en de mensen, die van het Vredesburo de steun kregen om de eigen ideeën uit te voeren.

Met dank aan iedereen die ons in 2007 heeft ondersteund.

Vrede en alle goeds !!

 

terug