JAARVERSLAG 2006

 

 

INHOUD

Voorwoord

A. Bestaande functies van het Vredesburo
1: documentatie / archief /bibliotheek
2: winkelfunctie
3: scholenwerk / stagiaires
4: informatieverspreiding / voorlichting
5: arbeidsplaatsen / ID-regeling
6: de Vredesoase
7: Eindhovense Vredesdag in het kader van de landelijke Vredesweek

Deze functies zijn een "vast" gegeven van het functioneren van het Vredesburo, er is voor gekozen om alleen bij wezenlijke veranderingen de tekst van voorafgaande jaren aan te passen.

B. Projekten/activiteiten
1 : foto/afficheboek "beelden van Vrede, Vrede in beeld"
2 : Afrika
3 : nieuwe projekten
"wereldreiziger"
berichten uit de "samen"-leving
steunpunt kleine initiatieven
4 : activiteitenoverzicht
5 : stageactiviteiten

Infrastructuur

Nawoord

Voorwoord

Na de commotie ontstaan door de afbouw van de gesubsidieerde arbeid, zijn wij in 2006 voornamelijk weer bezig gegaan met de activiteiten, die wij als Vredesburo geacht werden uit te voeren. Een aantal grotere scholingsprojecten stonden hierbij centraal. Ook de Vredesdag in september was een activiteit, die veel tijd en energie vroeg en gelukkig een positief effect had.
Kenmerkend in 2006 was het feit dat een aantal projekten, die al lang in het bestand zaten, in een andere vorm terugkeerden in het activiteitengebeuren van het Vredesburo. Zo is de bestaande functie van het ondersteunen van Afrikaanse groepen in 2006 vooral gericht geweest op de regio Sierra Leone/Liberia, onderwijs heeft zich toegespitst op een nieuw project gericht op kinderen van groep 7 en 8. In het verleden waren de activiteiten van het Vredesburo een enorme kaleidoscoop. Nu zijn ze, door een natuurlijke gang van zaken, uitgefilterd tot meer handzamere gegevenheden. Wij vinden dit positief (helder en duidelijk, ook naar buiten toe) maar ook een beetje jammer: we pakken graag zo breed mogelijk aan, omdat we ons voor heel veel verantwoordelijk voelen en maar moeilijk "nee" willen zeggen. In deze wereld en onze maatschappij is het niet voor iedereen makkelijk om op te komen voor de goede zaak. Het Vredesburo wil mensen steunen en activeren en als dat na sluitingstijd moet is dat uiteraard altijd mogelijk!

 

terug

 

A. bestaande functies van het Vredesburo

A1: documentatie/archief/bibliotheek
In 2006 is het documentatiebestand van het Vredesburo op peil gehouden. Het Vredesburo is in bezit van nagenoeg alle gangbare tijdschriften op het gebied van vrede & veiligheid, aangevuld met specifieke landeninformatie, onderwijsuitgaven en literatuur, die het totale spectrum omvat van sociaal maatschappelijke themata. Gezien de kwantiteit van uitgaven is met het beschikbare budget een keuze gemaakt. De documentatie wordt beschikbaar gesteld aan het publiek en dient mede ter ondersteuning van de projecten die uitgevoerd worden door het Vredesburo. Daarnaast beheert het Vredesburo een historisch archief, waarin de geschiedenis van de Vredesbeweging in Eindhoven, Nederland en daarbuiten bewaard blijft. Een gedeelte van dit archief en documentatie zal gebruikt worden voor het jubileumboek 2007 (zie projekten). We hopen daarmee ook het gebruik van documentatie en archief door derden te stimuleren.
Om mee invulling te geven aan de documentatiefunctie is er in 2006 extra nadruk gelegd en ingekocht voor de bibliotheek. We hebben daardoor niet alleen veel literatuur vanuit het verleden, maar hebben ook geprobeerd qua literatuur up to date te zijn.

A2: winkelfunctie
Het Vredesburo probeert, door het hanteren van een winkelformule, de drempel zo laag mogelijk te houden. In 2006 wisten wederom honderden mensen de weg naar ons te vinden. Soms om een tijdschrift of button te kopen, om informatie te vragen of gewoon voor de gezelligheid. In 2006 is de profilering naar meer documentatiegerichte uitstraling doorgezet. De reden hiervoor is dat mensen, die ons bezoeken, in een oogopslag zien wat ze bij ons kunnen halen: informatie & advies. Door deze uitstraling naar buiten hoopten we ook meer en gerichter bezoekers te blijven trekken. Daarnaast hebben we de winkelvoorraad kwantitatief en kwalitatief op peil gehouden. Dat we door onze laagdrempeligheid de meest uiteenlopende vragen en mensen binnenkregen, is een indicatie dat de formule en uitstraling werkte. Uiteraard is door de doelstelling van ons werk bepaald dat we een specifieke achterban hebben. Inzet van onze winkelfunctie is om de winkel aan de Grote Berg een duidelijk herkenbaar punt voor deze groep te laten zijn en dat (wat nu al op kleine schaal gebeurt) er ook naar ons wordt doorverwezen.

- Aan de discussie over de scheiding tussen winkel en kantoor is in 2006 door de opening van het inloopkantoor "de Oase" ten dele een einde gekomen. We hopen dat de in 2006 genomen beslissing meer helderheid gaat brengen voor het publiek. Voor nadere uitleg zie het kopje onder 6: Vredesoase.

Per jaar bezoeken veel mensen onze winkel, doen we aan maatschappelijke opvang en leiden de winkelbezoeken tot diverse nieuwe activiteiten.

A3: scholenwerk/stagiaires
In het scholenwerk zijn dit jaar een aantal grotere projekten uitgevoerd. Daarnaast hebben we de kwaliteit en kwantiteit gehandhaafd.
Een overzicht :
* In Eindhoven
- Lessen op de Fontys hogeschool (300 studenten);
- lessen op het ROC Kempenpoort (200 studenten + diverse groepen op bezoek in de winkel);
- contacten met het schoolproject "school 23": in het kader hiervan zijn er diverse contacten geweest en is er een speciale stageplaats beschikbaar gesteld;
- Montessori VMBO /HAVO: lessen in het kader van de multi-culturele samenleving (100 leerlingen en daaruit voortvloeiend 3 stagiaires i.s.m. woon- en werkpand Burgers voor sociale stages).
* Buiten Eindhoven
- Projekt in Reusel "de Leilinde": een week lang met 3 klassen (en op bepaalde momenten de hele school) gewerkt aan "wij en de wereld". Direct deden mee 100 leerlingen, indirect hele school + ouderavond;
- Projekt in Boxtel "Jacob Roelants": introduktieprogramma voor het eerste jaar. Bereik 300 leerlingen met als thema samenwerken;
- lessen verzorgd in Oss / Ravensteijn op het VMBO (90 leerlingen);
- lessen verzorgd voor het Kempenlandcollege (180 leerlingen).
Voor het scholingswerk is de samenwerking met Delinkwentie en Samenleving gehandhaafd.

Per jaar lopen ongeveer 4 stagaires voor kortere of langere tijd stage bij het Vredesburo (HBO afd. C.M.V./S.P.H. en M.B.O. afd. S.C.W.). Deze stages variëren van 4 uur per week tot full-time een jaar lang. In het algemeen kiezen stagiaires een eigen projekt in samenhang met het programma van het Vredesburo.
Door de stagiaires is er een regelmatig contact met diverse opleidingen in de regio en komen we regelmatig voor overleg met docenten en andere werkveldbegeleiders bij elkaar. Dit vergemakkelijkt ook het implementeren van ons nieuwe aanbod. Voor de toekomst zal dit beeld blijven bestaan, met dien verstande dat het verdwijnen van de ID banen ook (jammer genoeg!) zal inhouden dat we na 1-1-08 geen erkende stageinstelling meer zullen zijn.
Voor een kort overzicht van de door stagiaires uitgevoerde projekten zie ook: "stageprojekten".
Tevens is er in 2006 een begin gemaakt met het aanbieden van taalstages: wij helpen mensen, die de Nederlandse taal nog niet goed machtig zijn, een klein stukje op weg. Omdat deze mensen afkomstig zijn uit conflictgebieden (Somalië, Irak), vindt er ook meningsuitwisseling en informatieoverdracht plaats.

terug

 

A4: informatieverspreiding/voorlichting
In 2006 hebben we op diverse manieren mensen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen "in de wereld" en de activiteiten van het Vredesburo. We hebben daarvoor de beschikking over een eigen webpagina (www.vredesburo.nl) (deze functioneert als een continue nieuwsbrief) en over een "gewone" nieuwsbrief op papier, die 4 keer per jaar uitkomt en zowel naar privé-personen als organisaties gaat. Daarnaast houden we abonnees en geïnteresseerden op de hoogte via speciale mailinglijsten. Deze zijn opgezet om mensen op de hoogte te houden van specifieke actuele ontwikkelingen.
In totaal ontvangen +/- 500 mensen geregeld post van het Vredesburo en via de web-site bereiken we ettelijke duizenden mensen. In 2006 hebben we dit gecontinueerd en uitgebouwd. De verwachting is dat de elektronische informatieverschaffing alleen maar zal toenemen en dat "papieren" informatieverschaffing minder zal worden.

A5: arbeidsplaatsen / ID-regeling
Na het axiejaar 2005 hebben we in 2006 geprobeerd om de politieke discussie te blijven beinvloeden. Er zijn diverse bijeenkomsten met politici geweest en overleg met belangenorganisaties en andere instellingen die met deze problematiek te kampen hebben. Groot nadeel in 2006 was dat een aantal van onze medewerkers in een reïntegratietraject geplaatst werden, zodat ze gedeeltelijk niet meer beschikbaar waren voor de taken in het Vredesburo. Door de voortdurende onduidelijkheid m.b.t. de regeling en de geplande uitvoering, bleef het een frustrerend punt in het functioneren van het Vredesburo.

A6: de "Vredesoase"
Ons onderkomen ( waar we al bijna 25 jaar gebruik van maken ! ) is te klein om de mensen en activiteiten te herbergen, die we willen uitvoeren. In 2006 is daarom "De Vredesoase" geopend aan de Hertogstraat 2 te Eindhoven. Bedoeling en opzet is om van deze lokatie een inloopkantoor te maken voor het Vredesburo, maar daarnaast ook voor mensen en groepen die actief zijn op het gebied van mondiaal ontwikkelingswerk. Zij kunnen daar gebruik maken van de aanwezige faciliteiten en expertise van het Vredesburo. Tevens zal deze locatie dienen als archiefruimte voor het Vredesburo. Op deze locatie zullen geen winkelactiviteiten plaatsvinden en de bedoeling is dat mensen in alle rust kunnen werken. Voor de toekomst is het voornemen om daar een vaste kantoorbezetting te hebben op basis van 4 geopende dagen en een stagiaire voor het beheren en verbeteren van het archief en de daarbij horende documentatie.

A7 : Eindhovense Vredesdag in het kader van de landelijke Vredesweek


Op 23 september 2006 organiseert het Vredesburo in Eindhoven, in het kader van de Vredesweek, een dag vol “peace, love & happiness” voor de hele Eindhovense bevolking. In en rond woon-/werkpand Burgers, Hertogstraat 2, zullen er de hele dag vanaf 14:00 uur activiteiten zijn. Hierbij kan men zich o.a. ontspannen met coöperatieve spellen voor het hele gezin; de kinderen worden geactiveerd en geamuseerd door de Eindhovense clown en kunstenaar Mario van Erp; men kan zich informeren over verschillende onderwerpen tijdens zes workshops en er is een doorlopende filmvoorstelling (een van de vertoonde films zal zijn: The Great Dictator van en met Charlie Chaplin). Ook is er een eerste presentatie te zien van verzameld materiaal voor ons jubileumboek over 50 jaar vredesbeweging in Eindhoven.
’s Avonds is er feest met muziek en DJ’s. De toegang is gratis.
Om 14:00 uur begint een optreden van Mario van Erp voor de kinderen. Hij speelt het programma Mikado.
De workshops vinden telkens plaats op 2 verschillende lokaties. De begintijden en onderwerpen zijn als volgt:
· 14:30 - 15:15 ROP GONGGRIJP over Het gevaar van stemcomputers. Rop Gonggrijp is een van de pioniers van het Internet in Nederland. Hij is medeoprichter van Internetbedrijf XS4ALL en houdt zich al lang bezig met de beveiliging van de “digitale snelweg”. Op dit moment is hij vooral bezig met de betrouwbaarheid en de fraudegevoeligheid van stemcomputers, zoals die o.a. in Nederland gebruikt worden. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website · www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl.
DE WORKSHOP VAN ROP GONGGRIJP GAAT DOOR ZIEKTE HELAAS NIET DOOR!
· 14:30 - 15:15 EIRENE over Burgervredeswerk in Afrika. Eirene is een Internationale Oecumenische Vredesdienst. Vanuit het uitgangspunt van geweldloosheid werken ze wereldwijd aan de realisatie van vrede en gerechtigheid. Dit doen ze door projecten van lokale partnerorganisaties te ondersteunen op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en burgervredeswerk, o.a. in Afrika. Voor meer informatie kijk op ·
www.eirene-nederland.org.
· 15:30 - 16:15 JAN SCHAAKE van het Platform Tegen de Nieuwe Oorlog over Hoe helpen we Afghanistan. Jan Schaake is coördinator Platform Vredescultuur, medewerker Kerk en Vrede en woordvoerder van het Platform Tegen de Nieuwe Oorlog. Het Platform is een samenwerkingsverband van een groot aantal Nederlandse organisaties, dat activiteiten organiseert en coördineert tegen de oorlogen in Afghanistan en Irak. Meer informatie: · http://www.platformtegendenieuweoorlog.nl.
· 15:30 - 16:15 LAKA over De hernieuwde opkomst van de kernenergie. Laka is een documentatie en onderzoekscentrum over kernenergie. Dat wil zeggen dat ze informatie over kernenergie verzamelen en beschikbaar maken voor iedereen die dat wil of nodig heeft. Daarnaast verrichten ze eigen onderzoek naar allerlei aspecten van kernenergie in opdracht van anderen of omdat ze zelf het belang er van inzien. Meer informatie op · www.laka.org.
· 16:30 - 17:15 BURO JANSEN & JANSSEN over Terrorisme en de reactie van de staat. Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie en inlichtingendiensten kritisch volgt en daar gevraagd of ongevraagd een mening over geeft. Een journalistencollectief dat publiceert over uitbreiding van bevoegdheden en repressieve wetgeving, in de media, in eigen uitgaven, op internet. En nu dus ook in de vorm van een workshop. Meer informatie is te vinden op website · www.burojansen.nl.
· 16:30 - 17:15 STICHTING WANDA en ERNEST MASON over De situatie in Sierra Leone. Stichting Wanda ondersteunt projecten op het gebied van educatie, landbouw en gezondheidszorg in Sierra Leone. Uitgangspunt hierbij is dat de projecten worden gedragen en uitgevoerd door de locale gemeenschap en bedrijven. Meer informatie vindt u op · www.wandafoundation.nl.Ernest Mason is een vluchteling uit Sierra Leone, die zich in Eindhoven inzet voor de verbetering van de omstandigheden voor de bevolking in Sierra Leone.
Iedereen is welkom op deze dag en bij de workshops. De ruimte voor de workshops is echter beperkt. Men wordt aangeraden om op tijd aanwezig te zijn. Mensen, die zeker willen zijn van een plaats bij een bepaalde workshop, kunnen zich opgeven bij het Vredesburo.

Hierboven het programma van onze Vredesdag. Het was achteraf een leuke, chaotische, maar uiterst boeiende aangelegenheid met felle discussie, clownerie, feestelijke ska muziek, een heerlijke wereldmaaltijd en een tevreden team medewerkers. In totaal hebben over de gehele dag ongeveer 250 mensen ons bezocht.

terug


B. projecten / activiteiten

In het verleden hebben we op diverse manieren geprobeerd onze projekten in beeld te brengen. In 2006 hebben we de zaak opgeschoond. Dit was ook noodzakelijk gezien het feit dat een aantal medewerkers minder inzetbaar waren en enkele langlopende projekten aan revisie toe waren.
Het blijft moeilijk om op de simpele vraag van : "wat doen jullie precies" een goed antwoord te vinden, omdat de dagelijkse praktijk bestaat uit tientallen zaken die voorbij komen, dingen tussendoor, projekten die soms in een stroomversnelling komen om daarna weer even stil te staan. Onderstaand geheel probeert even de belangrijkste projekten op een rij te zetten (incidentele en kleinere activiteiten vind je terug in het activiteitenoverzicht).

B1: Foto/afficheboek 25 jaar Vredesburo: Vrede in beeld/beelden van Vrede
Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het Vredesburo is in 2006 de beslissing genomen om een affiche annex fotoboek uit te brengen. In 25 beelden proberen we de essentie van wat "Vredeswerk in Eindhoven" is te presenteren: van de eerste kleine demonstraties tegen de bom in het begin van de jaren '60 tot oproepen tot massale protesten in de jaren '80. De affiches geven behalve een tijdsbeeld ook een inkijk in de veranderende strategiën van de Vredesbeweging. Uitvoering en presentatie zijn, in overleg met een grafisch ontwerper, zo gekozen dat het een opvallend geheel zal worden.
Door de keuze van het materiaal is de verwachting dat het ook buiten de stad weerklank zal vinden omdat ook daar soortgelijke processen zich hebben afgespeeld.
Realisatie: september 2007.
Oplage: 250 exemplaren.

B2: Afrika
In 2006 heeft het werk van het Vredesburo aangaande Afrika zich vooral toegespitst op het werken met groepen uit Sierra Leone. De keuze hiervoor was duidelijk: Sierra Leone is een culminatiepunt van alle problemen die Afrika teisteren en waar nog onnoemelijk veel werk te verzetten is. De keuze werd vergemakkelijkt, doordat een van de vrijwilligers van het Vredesburo uit Sierra Leone afkomstig is, wat een groot voordeel oplevert in de communicatie en het begrijpen van de situatie, met alle nuanceringen van dien. Daarnaast is door contacten met Stichting Wanda uit Valkenswaard ook een aanzet gegroeid voor de verdere ontwikkeling van een concreet te realiseren projekt in Sierra Leone (onderwijs/gezondheidszorg).
In 2006 hebben we diverse mensen uit Sierra Leone naar Eindhoven "gehaald" in het kader van een tweetal culturele manifestaties (ongeveer 600 bezoekers). We hebben geholpen met het opzetten van activiteiten, ondersteuning geboden bij het verkrijgen van subsidie en zijn voor vele Afrikanen een aanspreekpunt geweest.
Dit beleid zal in de komende jaren voortgezet worden, waarbij de focus zal verschuiven richting concrete projekten in het land zelf. In het kader daarvan is in 2006 gewerkt aan het realiseren van een radioprojekt in Sierra Leone, omdat communicatie ten behoeve van een betere verstandhouding essentieel is.

 

terug

B3: nieuwe projekten die in 2006 opgestart zijn

B3A: "wereldreiziger"
Met dit projekt proberen we voor het eerst ons te gaan richten op een jongere doelgroep (nml. 10 - 12 jarigen) als gewoonlijk. Het projekt "wereldreiziger" is bedoeld als een module, waarbij de school naar believe zelf een programma kan samenstellen uit de door het Vredesburo aangeleverde mogelijkheden. Deze kunnen informatief van aard zijn, maar ook muziek/dans/koken/etc. inhouden. Op basis van tijd en interesse kunnen scholen zelf programmeren, waarbij het Vredesburo zorg draagt voor de uitvoering. Deze gedachte is voortgekomen uit een aantal afwegingen:
- men is op steeds jongere leeftijd al een onderdeel van de informatiemaatschappij;
- pesten/treiteren en verdergaand geweld is een groeiend probleem in deze leeftijdsgroep;
- belangstelling kweken en ingaan op de multi-culturele samenleving is belangrijk voor deze groep omdat ze in toenemende mate daarmee geconfronteerd worden;
- er is vraag vanuit de onderwijswereld.
Directe aanleiding waren de projekten in Reusel en Boxtel en de wens om dergelijke activiteiten ook in Eindhoven te doen laten plaatsvinden.
In de eerste fase, die begonnen is in 2006, is er onderzoek gedaan over hoe dit projekt te gaan prsenteren. Verder is er materiaal aangeschaft en het netwerk, dat nodig is om aan de vragen te voldoen, uitgebreid.


B3B: berichten uit de "samen"-leving
Als informatiewinkel zijn wij uiteraard vooral bezig met het informeren van het publiek middels publicaties. In de discussie over de rol en taak van de media komt regelmatig terug dat vooral minderheden zo weinig te horen en te lezen zijn. Er wordt veel over hen, maar relatief weinig door hen gepubliceerd of alleen in de media gericht op de eigen groep. Het Vredesburo is in 2006 begonnen met de voorbereidingen van een projekt om te proberen een internetsite annex -krant uit te brengen, waarin juist deze groepen aan het woord komen. Deze berichten zullen ingaan op hun situatie in de Nederlandse samenleving en de situaties waar zij uit weggegaan zijn.
Voor het Vredesburo is dit een logische invulling van het werken met diverse zelforganisaties, onze activiteiten aangaande Afrika en conflictgebieden in de wereld.
Looptijd : 2006 - verder.
geplande activiteiten: debatten/workshops/(internet)krant/lesprojekt.

 

B3C: Steun- en Informatiepunt Kleine Initiatieven in Eindhoven
Al langer is er de wens vanuit het Vredesburo om het werk, dat wij doen voor diverse kleine groepen in Eindhoven, te structureren en kwalitatief en kwantitatief te verbeteren. Ook wij als organisatie zijn gebaat bij het goed functioneren van een brede coaltie van groepen die zich bezig houden met mondiaal bewustwordingswerk. Verder is het een bijdrage aan een leefbare en kleurrijke stad. Ook in 2006 zijn er erg veel contacten geweest op het gebied van subsidiëring, vrijwilligersbeleid, administratie, organisatie evenementen, P.R. Door deze elementen te bundelen hopen wij er voor te zorgen dat groepen een goede start kunnen maken of hun "produkt" kunnen verbeteren. Wij willen dit concentreren in de nieuwe ruimte aan de Hertogstaat, die in 2006 geschikt gemaakt is als algemene kantoorruimte.
Looptijd: 2006 - verder.
Geplande activiteiten: brochure/spreekuur instellen/internet.
Bereik: 10 - 15 groepen op het werkgebied van het Vredesburo.

terug

B4: Om inzicht te geven in de talloze kleinere zaken, waarmee het Vredesburo zich bezig houdt, volgt hier een overzicht :

*informatieve stands:
* "Andere Mert" te Geldrop
* Emmaus te Eindhoven
* kleurrijk festival Eindhoven
* milieumarkt Genneperparken Eindhoven
* "Let's meet Africa", Eindhoven


* ondersteuning gegeven aan/mede georganiseerd:
* studiedag "multiculturaliteit", Fontys Eindhoven
* Virus festival, Eindhoven
* Fakkeltocht, Eindhoven
* Solidariteitsgroep Koerden
* projektgroep "Molukken"
* "Nacht van het Zuiden"

* kleinere activiteiten:
* nieuwjaarsreceptie
* bijeenkomst over "solidariteit"

* diversen:
* "Roefeldag", Eindhoven
* diverse op het milieu gerichte activiteiten
* projekt weeshuis Indonesië
* samenwerking met het Rode Kruis i.v.m. ruimtegebruik

Extra vermelding in het kader van de activiteiten is het bestaan van het "80 vragen"- projekt. Dit projekt met een autonome status binnen het Vredesburo zorgt (met als uitgangspunt en invalshoek kunst en cultuur) voor een extra dimensie van het Vredeswerk. Het projekt bereikt door middel van tentoonstellingen en publieksactiviteiten groepen, die met andere activiteiten niet of nauwelijks bereikt worden. Binnen het kader van het Vredesburo is in 2006 1 medewerker beschikbaar gesteld om dit projekt inhoudelijk te "draaien" en verder te ontwikkelen.

terug

B5: Stage projekten
Het Vredesburo biedt de mogelijkheid tot stagelopen. In 2006 zijn 4 stagiaires actief geweest vanuit het MBO en is er een stagegroep vanuit het HBO begeleid. In de praktijk van elke dag hebben zij geleerd om eigen projekten op te zetten en te plannen, te leren functioneren in een kleine organisatie en mee te helpen aan de activiteiten van het Vredesburo.
In 2006 is er gewerkt aan :
* projekt over "pesten". Gericht op groep 7 & 8 en bedoeld als aanvulling op het aanbod van het Vredesburo. In het kader daarvan is o.a. een educatief ganzenbord ontwikkelt;
* documentaire over "vrijheid". Stagiaires hebben geprobeerd door middel van interviews en eigen beeldmateriaal in beeld te brengen wat dit begrip voor mensen inhoudt;
* ontwerpen van een internet sociale kaart: wie zit waar in Eindhoven, wat doen die organisaties, welke sfeer stralen ze uit en hoe zijn ze te benaderen voor welke vragen (gericht op groepen waarmee het Vredesburo in Eindhoven contact heeft).


terug


Infrastructuur

Voor het Vredesburo is 2006 een jaar geweest waarin in infrastructurele zin de nodige veranderingen zijn gekomen. Door het beschikbaar stellen van een participatiebaan is het medewerkersbestand uitgebreid, door het openen van de gewenste tweede locatie zijn de mogelijkheden vergroot. We hebben daartoe besloten omdat een verdere groei in kwantitatieve en kwalalitatieve zin het bestaansrecht van het Vredesburo onderstreept. Gevolgen hiervan zijn vooral in financiële zin merkbaar geweest in 2006. Hogere kosten bestaande uit inleenvergoedingen en extra huur en bijkomende kosten zullen in de toekomst opgevangen moeten worden middels het vergroten van structurele inkomstenbronnen.
Tevens zullen in de toekomst in het kader van deze problematiek ook projektsubsidies in bescheiden maten een component moeten inhouden die de structuur verbetert. Met andere woorden: "het heeft weinig zin om projekten uit te voeren zonder dat daarbij ook een gedeelte van de organisatiekosten meegerekend worden". In 2007 zullen hiervoor de nodige voorstellen en maatregelen getroffen moeten worden.
Door de groei in accomodatie en medewerkersbestand is er ook extra druk in 2006 gekomen op de coordinatie van de werkzaamheden en de administratieve verwerking.

Alhoewel het Vredesburo vooral een "doe-organisatie" is en wil blijven, is er vanuit de ervaringen in 2006 duidelijk het voornemen gegroeid om ook aan de interne structuur verbeteringen aan te brengen.

 

terug

Nawoord

In het begin van het maken van het jaarverslag is er altijd een moment van agenda's trekken en activiteiten nalopen. De optelsom stelt ons ook in 2006 weer tevreden. Vooral ook omdat er na de frustraties uit 2005, aangaande het verdwijnen van onze gesubsidieerde arbeid en daardoor het vermogen om kwalitatief bezig te zijn met "Vrede"', er toch weer een stemming was van : "gewoon doorwerken, er is nog zoveel te doen".

En..........dat is zo !

Met dank aan allen die ons op wat voor manier gesteund hebben en die gezamenlijk ervoor gezorgd hebben dat er waarschijnlijk een koffieboer een volwaardig inkomen heeft verdiend en de politieke discussie in Nederland een extra impuls heeft gekregen.

Vrede & alle goeds gewenst door de medewerkers/sters van Vredesburo Eindhoven.

 

terug