Jaarverslag 2005

Inhoud:

voorwoord

A. bestaande functies van het Vredesburo

1 : documentatie / archief

2 : winkelfunctie

3 : scholenwerk / stagiaires

4 : informatieverspreiding / voorlichting

5 : arbeidsplaatsen / ID-regeling


Deze functies zijn een "vast" gegeven van het functioneren van het Vredesburo, er is voor gekozen om alleen bij wezenlijke veranderingen de tekst van voorafgaande jaren aan te passen.

B. projekten / activiteiten

1 : projekten vanuit het verleden doorwerkend in 2005

2 : projekten opgestart in 2005

3 : jaarlijks terugkerende grotere activiteiten

4 : overzicht overige activiteiten


C. infrastructuur

Opmerkelijkheden in 2005

nawoord

 

 

 

Voorwoord

2005 is door het Vredesburo aangegrepen om naast de gebruikelijke activiteiten een duidelijke focus te leggen bij de toekomst van onze stichting. Voor ons is het wrang dat aan de vooravond van ons 25jarig bestaan tegelijkertijd de discussie gevoerd moet worden over "hoe nu verder". Deze discussies hadden/hebben voornamelijk betrekking op de gevolgen van de afbouw van de gesubsidieerde arbeid. We hebben op diverse manieren laten zien en merken dat het wegvallen daarvan forse impact zal hebben: minder dienstverlening, minder bereikbaarheid, minder onderwijsprojecten, minder steun aan andere groepen. Het gaat ons niet om het willen beschermen van een aantal betaalde baantjes, maar om het feit dat de inwoners van een stad als Eindhoven gebaat zijn bij het bestaan van groepen (de problematiek speelde in 2005 in tientallen instellingen) die dicht "bij de straat" hun werk doen, die zorg dragen voor evenwicht in de informatievoorziening en die mensen bereiken die anders aan de kant zouden staan. Uiteraard is de terugkeer naar een vrijwilligersorganisatie een mogelijkheid, maar de consequentie hiervan is dat er een breed scala aan activiteiten zal wegvallen en dat een door iedereen verlangd professioneel niveau onder druk komt te staan.

2005 was ook het jaar van gewoon doorwerken, terugkeer naar de Vredesweekgedachte, nachtelijk wandelen voor meer onderling begrip, van liters soep & pannenkoeken, van lessen en discussie, van koffie & koekjes: kortom naast de commotie ook een "gewoon" jaar met veel acties en activiteiten.

terug

 

 

 

A. bestaande functies van het Vredesburo

A1: documentatie / archief

In 2005 is het documentatiebestand van het Vredesburo op peil gehouden. Het Vredesburo is in bezit van nagenoeg alle gangbare tijdschriften op het gebied van vrede & veiligheid aangevuld met specifieke landeninformatie, onderwijsuitgaven en literatuur die het totale spectrum omvat van sociaal maatschappelijke themata. Gezien de kwantiteit van uitgaven is met het beschikbare budget een keuze gemaakt. De documentatie wordt beschikbaar gesteld voor het publiek en dient mede ter ondersteuning van de projecten die uitgevoerd worden door het Vredesburo. Daarnaast beheert het Vredesburo een historisch archief, waarin de geschiedenis van de Vredesbeweging in Eindhoven, Nederland en daarbuiten bewaard blijft. Een gedeelte van dit archief en documentatie zal gebruikt worden voor het jubileumboek 2007 (zie projekten). We hopen daarmee ook het gebruik van documentatie en archief door derden te stimuleren.

A2: winkelfunctie

Het Vredesburo probeert, door het hanteren van een winkelformule, de drempel zo laag mogelijk te houden. In 2005 wisten wederom honderden mensen de weg naar ons te vinden. Soms om een tijdschrift of button te kopen, om informatie te vragen of gewoon voor de "gezelligheid". In 2005 is de profilering naar meer documentatie-gerichte uitstraling doorgezet De reden hiervoor is dat mensen die ons bezoeken in een oogopslag zien wat ze bij ons kunnen halen: informatie & advies. Door deze uitstraling naar buiten hoopten we ook meer en gerichter bezoekers te blijven trekken.Daarnaast hebben we de winkelvoorraad kwantitatief en kwalitatief op peil gehouden. Dat we door onze laagdrempeligheid de meest uiteenlopende vragen en mensen "binnenkregen" is een indicatie dat de formule en uitstraling werkte. Uiteraard is door de doelstelling van ons werk bepaald dat we een specifieke achterban hebben. Inzet van onze winkelfunctie is om de winkel aan de Grote Berg een duidelijk herkenbaar punt voor deze groep te laten zijn en dat (wat nu op kleine schaal gebeurd) er ook naar ons wordt doorverwezen. Regelmatig kregen wij te horen "mensen hebben mij aangeraden contact met jullie op te nemen" of "eens met jullie te praten". Wij vinden dit een compliment voor het winkelgebeuren in 2005.

- Voor de toekomst is in 2005 wederom de discussie gevoerd over scheiding tussen winkel en kantoor. Eind 2005 is een daadwerkelijk begin gemaakt met een opsplitsing : het winkelgedeelte blijft op de Grote Berg, kantoorgedeelte wordt in de toekomst, met ingang van april 2006, Hertogstraat 2 (aanhakend bij het woon/werk/activiteitenpand "Burgers") -

Per jaar bezoeken enkele duizenden mensen onze winkel,doen we aan maatschappelijke opvang en leiden de winkelbezoeken tot diverse nieuwe activiteiten.

A3: scholenwerk / stagiaires

Het Vredesburo heeft de afgelopen jaren een beetje "geteerd" op de goede reputatie vanuit het verleden. Voor veel scholen en docenten zijn wij een makkelijk aanspreekpunt: men kent ons, wij kennen hen. Daardoor waren we ook verzekerd van een vast aantal lessen en "optredens". Om dit te doorbreken is er in 2005 gewerkt met de nieuwe opzet "dè kunde nie makuh ! " (voor nadere uitleg hiervan zie kopje onder B1).

Naast deze nieuwe opzet is er ook overleg met diverse docenten geweest over hoe een nieuw programma te introduceren en waar de behoefte ligt bij docenten. Kortom in 2005 is er een nieuwe aanzet gegeven om dit, voor het Vredesburo, belangrijk produkt te verbeteren

Overzicht van opleidingen waar we lessen verzorgd hebben :

Pius X (Bladel) 200 leerlingen, 8 klassen

Centrum voor creatief leren: ochtendprogramma R.O.C. (3 keer, afd. S.C.W.) 150 studenten

Fontys Eindhoven (2 keer, C.M.V.) 150 studenten

Vrije School (2 keer) 50 leerlingen

Scholengemeenschap "Hooghuislyceum" Oss (150 leerlingen)

Scholengemeenschap "Hooghuislyceum" afd. Ravensteyn (75 leerlingen)

Naast deze reguliere projekten is er i.s.m. Delinkwentie & Samenleving gewerkt aan een "stop zinloos geweld"projekt in Eindhoven (Praktijkschool), Venlo (V.S.O.) in totaal ongeveer 150 leerlingen. Voor een aantal kleinere bijeenkomsten/informatieve gesprekken zijn we op diverse opleidingen geweest in en rond Eindhoven.

In totaal ongeveer 1200 leerlingen rechtstreeks in de les en daar om heen een veelvoud via brochures, web pagina's, affiches etc.

Per jaar lopen ongeveer 4 stagaires voor kortere of langere tijd stage bij het Vredesburo (HBO afd. C.M.V. / S.P.H. en M.B.O. afd. S.C.W.). Deze stages variëren van 4 uur per week tot full-time een jaar lang. Over het algemeen kiezen stagiaires een eigen projekt in samenhang met het programma van het Vredesburo. Door de stagiaires is er een regelmatig contact met diverse opleidingen in de regio en komen we regelmatig voor overleg met docenten en andere werkveldbegeleiders bij elkaar. Dit vergemakkelijkt ook het implementeren van ons nieuwe aanbod. Voor de toekomst zal dit beeld blijven bestaan met dien verstande dat het verdwijnen van de ID banen ook (jammer genoeg!) zal inhouden dat we na 1-1-08 geen erkende stageinstelling meer zullen zijn.

Voor een kort overzicht van de door stagiaires uitgevoerde projekten zie ook : B3 stageprojekten.

A4: informatieverspreiding/voorlichting

In 2005 hebben we op diverse manieren mensen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen "in de wereld" en de activiteiten van het Vredesburo. We hebben daarvoor de beschikking over een eigen webpagina (www.vredesburo.nl), deze functioneert als een continue nieuwsbrief, en over een "gewone" nieuwsbrief op papier, die 4 keer per jaar uitkomt en zowel naar privé-personen als organisaties gaat. Daarnaast houden we abonnees en geïnteresseerden op de hoogte via speciale mailinglijsten. Deze zijn opgezet om mensen op de hoogte te houden van specifieke actuele ontwikkelingen.

In totaal ontvangen +/- 500 mensen geregeld post van het Vredesburo en via de web-site bereiken we ettelijke duizenden mensen. In 2005 hebben we dit gecontinueerd en uitgebouwd. De verwachting is dat de elektronische informatieverschaffing alleen maar zal toenemen en dat "papieren" informatieverschaffing minder zal worden. Om onze activiteiten beter op de digitale snelweg te positioneren is er in 2005 een 2e webpagina bijgekomen, die in een helder en duidelijk formaat in vogelvlucht laat zien wie we zijn en wat we doen. De bedoeling is dat deze in de toekomst gaat werken als een " naamkaartje" voor de snelle server op de digitale snelweg.

A5: arbeidsplaatsen / ID-regeling

2005 was voor het Vredesburo een cruciaal jaar als het gaat om de problematiek van de gesubsidieerde arbeid. Er zijn al de nodige verhalen geschreven over het hoe en waarom. We hebben in 2005 diverse actie's gevoerd om de problematiek nogmaals onder de ogen en oren te brengen van eenieder. Het is voor ons en anderen nog steeds geen afgedane zaak, maar in de loop van 2005 is wel duidelijk geworden dat we verder moeten. Zonder of met de voordelen van gesubsidieerde werknemers: er ligt op het terrein van vrede en veiligheid nog zoveel werk dat we verder moeten en niet in een hoekje kunnen gaan zitten kniezen!

In het kader van de activiteiten zijn we 24 uur op een vlot gaan zitten, hebben we meegedaan aan de caravalsoptocht, we hebben diverse informatiedagen georganiseerd, we hebben voor de radio erover gepraat, we hebben andere groepen geholpen. Daardoor is er ook meer gediscussieerd in de stad over de problematiek van "kleine instellingen" en is er hopelijk ook meer het besef gegroeid dat pas een gezond fundament een degelijk huis oplevert.

Alhoewel dit soort activiteiten geen prioriteit hebben in onze bestaande doelstelling is het uiterst positief geweest om als Vredesburo daarin een rol te spelen. Uitbreiding van ons netwerk, veel positieve reacties, maatschappelijke activering en doorbreken van het gevoel van "daar kun je toch niets tegen doen" waren het positieve gevolg.

terug

 

 

 

B. projecten / activiteiten

B1: projecten vanuit het verleden doorwerkend in 2005

Afrika : een continent om nooit te vergeten !

Vanuit het verleden heeft het Vredesburo contacten onderhouden met diverse groepen van Afrikaanse medeburgers. Deze contacten zijn voortgekomen uit activiteiten die te maken hadden met de extreem onveilige situatie in grote gedeeltes van dit continent. In 2005 zijn deze contacten op diverse nivo's onderhouden :

* praktische ondersteuning m.b.t. fondswerving/publiciteit/administratie;

* "wegwijs maken in Eindhoven" m.b.t. subsidies en gemeentepolitiek;

* algehele vraagbaak zijn.

Vaste contacten zijn er in 2005 geweest met groepen uit : Rwanda, Congo,Kameroen, Ghana, Sierra Leone. Deze contacten zullen blijven doorwerken naar de toekomst toe en een integraal onderdeel blijven uitmaken van het werk van het Vredesburo.In 2005 is een begin gemaakt met een uitgebreid projekt aangaande Sierra Leone met als werktitel "peace through communication". Dit projekt gaat uitgevoerd worden in samenspraak met in Eindhoven woonachtige Sierra Leonezen. Cultuur en informatie zullen in 2006 hand in hand aan het Eindhovense publiek worden voorgeschoteld. De keuze om uitgebreider stil te staan bij de ontwikkelingen in Sierra Leone zijn ingegeven door de situatie aldaar. Voor veel mensen is Sierra Leone synoniem met kindsoldaten en burgeroorlog (in samenhang met Liberia), maar verder is het erg onbekend terwijl het volgens "ingewijden": een land is waar juist veel aandacht voor nodig is en waar de bevolking gebaat is bij internationale aandacht. Tevens is het feit dat dit in samenwerking met Sierra Leonezen gebeurt een voorwaarde is om een projekt te gaan ondersteunen vanuit het principe: niet over maar met mensen werken.

Stichting 80 vragen

Het projekt van de Stichting 80 vragen is ten dele voortgekomen uit het werk van het Vredesburo. Het heeft zich in de loop van 2005 ontwikkeld naar een eigen zelfstandige stichting op het kruispunt van politiek/cultuur. Focus hierbij is de Mondiale Mobiele Expositie (Show your hope). Het Vredesburo maakt gebruik van de mogelijkheden en faciliteiten en promoot het werk van de Stichting (en uiteraard is dat wederzijds). In 2005 is samengewerkt tijdens de Vredesweek en met de herdenking "Srebrenica". In de toekomst zal de samenwerking blijven bestaan.

www eindhovenmondiaal actief.nl

Soms zijn ideeën snel geformuleerd, maar is de praktijk een stuk weerbarstiger. Voor het projekt Eindhovenmondiaal actief geldt dit zeker. Het projekt behelst het opzetten van een stedelijke interactieve website op het gebied van mondiale bewustwording. De problemen die gespeeld hebben in 2005 hadden vooral betrekking op een veelvoud aan technische problemen. Daarnaast was het erg moeilijk om de technische uitvoerders op een lijn te krijgen met de mensen die voor de "content" zorgen. Dit probleem is niet uniek (bleek bij navraag in den lande), maar vertraagt erg het proces. In 2005 zijn doelen steeds bijgesteld en was het onmogelijk om het af te ronden. Omdat we het nog steeds een goed idee vinden en we met het oog op de toekomst willen blijven investeren in de informatievoorziening op de digitale snelweg, is het projekt ook voor 2006 gehandhaafd en is voorzien, dat we in de loop van 2006 een werkende versie gereed hebben. Dit eindprodukt zal niet alleen werkend in Eindhoven te gebruiken zijn, maar in de planning is ook voorzien dat we het eindprodukt zullen aanbieden aan andere groepen.

dè kunde nie makûh !

De vernieuwing van het onderwijsaanbod van het Vredesburo heeft gestalte gekregen in het projekt " dè kunde nie makûh ! " In 2005 zijn de pakketten klaargemaakt. Deze bestaan uit een combi van cd-rom / affiche. Invalshoek van dit pakket is niet het grote oorlogsgeweld ver weg, wat vroeger veelal de insteek was van de voorlichtingen, maar het kleine geweld in de praktijk van elke dag : pesten/treiteren/omgangsvormen/zinloos geweld in het uitgaansleven/waarden & normen. We proberen hiermee te voldoen aan de vraag vanuit het onderwijs en in te spelen op maatschappelijke discussies en gebeurtenissen. Voor de komende jaren zal dit projekt door het Vredesburo gepusht worden in de regio. Behalve het verzendklaar maken in 2005 is er ook een aanvang gemaakt met het zorgvuldig uitstippelen van een strategie die er toe moet leiden dat het aantal lesuren in de periode 2006 - 2008 zal toenemen. Met mensen uit de onderwijswereld is gesproken over de moeilijkheden om als school van buitenaf mensen en instellingen te betrekken bij activiteiten op school. Er is door het Vredesburo in het kader van dit projekt ook gekeken naar partners om mee samen te werken en naar mogelijkheden om projektmatig over een langere termijn op een of meerdere scholen actief te zijn. Uitgangspunt daarbij is dat voor een kleine organisatie als het Vredesburo dit effectiever geacht wordt als de versnippering in kleine leseenheden die nu vaak voorkomt.

B2 : projekten opgestart in 2005

Jubileumboek 25 jaar Vredesburo Eindhoven

Ter gelegenheid van het 25jarig bestaan van het Vredesburo is in 2005 besloten (en een begin gemaakt) met het verzamelen van (foto)materiaal dat een beeld geeft van de Vredesbeweging (in al haar veelzijdigheid) in Eindhoven vanaf het einde van de 2e wereldoorlog tot nu. Een substantieel gedeelte zal gaan over de geschiedenis van het Vredesburo zelf. Het boek moet een tijdsdocument zijn en als zodanig een meerwaarde hebben, zodat het ook buiten Eindhoven interessant is om te verspreiden. In 2005 is een begin gemaakt met het benaderen en doorzoeken van archieven en het benaderen van personen met de vraag om privémateriaal ter beschikking te stellen. Tevens is een structuur gemaakt om het proces in goede banen te leiden. Hierbij is gedacht aan een redacteur en een vormgever. Voor de toekomst zullen we ons concentreren op de financiële onderbouwing van het projekt en het opvullen van de hiaten die gaan ontstaan: het is makkelijk om materiaal te krijgen uit de jaren '80, maar erg moeilijk om het tijdvak '45/'75 adequaat in te vullen.

"Nacht van het zuiden"

Het C.O.S. heeft ons in 2005 benaderd om mee te werken aan een van hun activiteiten te weten "de nacht van het zuiden": een nachtelijke wandeltocht met daarbinnen aandacht voor mondiale problematiek. Het Vredesburo heeft binnen dit kader zorg gedragen voor de "halfweg"opvang en aandacht gevraagd voor specifieke Afrikaanse problemen. We hebben getracht dit niet zo zeer te doen door het verspreiden van informatie, maar door de uitstraling van de halteplaats een Afrikaans tintje te geven. We zijn er vanuit gegaan dat mensen om 3 uur 's nachts best wel willen praten over van alles en nog wat, maar echt niet "in the mood" zijn voor een inhoudelijk zwaar programma. Door een gigantische wolkbreuk en verschillen in verwachting is het de eerste keer niet helemaal van de grond gekomen. Besloten is wel in 2005, dat in 2006 het initiatief zal worden herhaald. Het Vredesburo heeft naar aanleiding van de evaluatie besloten om het programmaonderdeel verder uit te bouwen en te proberen voor het volgende jaar vorm en inhoud te verbeteren. In het kader van dit programma is besloten om meer Afrikanen te betrekken bij deze activiteit en te zoeken naar een werkwijze die past bij dit specifieke gebeuren.

B3: jaarlijks terugkerende grotere activiteiten

Vrijheidsfestival /Vredesweek 2005

Na 2 keer was het alternatieve Vrijheidsfestival (georganiseerd door een aantal Eindhovense groepen waaronder het Vredesburo) weer van de baan. We hebben als Vredesburo vanuit het verleden altijd in deze periode (18 sept./landelijke Vredesweek) onszelf gepresenteerd aan het "grote" publiek. In 2005 zijn we daarom, noodgedwongen, teruggekeerd tot de opzet die we in het verleden hebben gehanteerd. Gebruikmakend van de faciliteiten van de Stichting 80 vragen hebben we een informatieve middag gehouden en een Vredesfeest des avonds. Er is op die dag gediscussieerd, gedanst, live muziek gemaakt, informatie bekeken en uitgewisseld en er was gelegenheid om bij te praten en elkaar te ontmoeten. Wij zijn erg blij met het resultaat (over de gehele dag ongeveer 250 bezoekers) en vooral de sfeer was uitstekend. Tevens was dit de start van het projekt aangaande het fotoboek over 25 jaar Vredesburo. Het is voor ons erg belangrijk om deze week te handhaven als presentatiepunt in het jaar. Uiteraard kan dit ook in combinatie met andere groepen in het kader van Vrijheidsfestival 18 september . Mocht er in de toekomst een dergelijk samenwerkingsverband weer van de grond komen, zullen wij daar zeker aan meewerken.

Stageprojecten

Door de stagiaires die elk jaar praktijkervaring op komen doen in het Vredesburo worden diverse kleinere projekten uitgevoerd. De optelsom hiervan vormt een bijdrage aan het activiteitenprogramma van het Vredesburo. Uiteraard staan de leervragen van de stagiaires centraal maar de vingeroefeningen die zij doen bereiken ook andere groepen in Eindhoven en zeker ook hun medestudenten die zo op de hoogte gebracht worden van het bestaan en de activiteiten van het Vredesburo. In 2005 zijn er activiteiten geweest richting het onderwijs : workshops voor het VMBO en informatieve workshops voor aankomende sociaal/cultureel werkers van het R.O.C. Er is onderzoek verricht naar de rol, plaats en positie van kleine ideeële instellingen, er is lesmateriaal ontwikkeld voor de groepen 10 tot 12 jarigen, er is aandacht geweest voor, en bijdrages geleverd aan, diverse muzikale activiteiten. Er is gediscussieerd, genetwerkt, vergaderd, etc. kortom : voor sommigen is het Vredesburo een belangrijke "halte" geweest op weg naar een professionele carrière in het welzijnswerk.

Door de instroom van stagiaires worden wij, als instelling, ook voortdurend alert gehouden, wat een gezonde zaak is, en we zouden dit erg missen als we, als louter vrijwilligersorganisatie, in de toekomst niet meer gekwalificeerd zouden zijn als volwaardige stageplek.

Naast het begeleiden van de eigen stagiaires wordt er ten behoeve van Stichting Virus begeleidingswerk verricht voor de stagiaires die daar actief zijn. Deze constructie is tot stand gekomen, omdat er binnen Virus geen adequate begeleiding geboden kon worden.

 

Om inzicht te geven in de talloze kleinere zaken waarmee het Vredesburo zich bezig houd volgt hierna een overzicht :

*informatieve stands:

* alternatieve boekenmarkt Amsterdam

* "Andere Mert" te Geldrop

* Emmaus te Eindhoven

* kleurrijk festival Eindhoven

* milieumarkt Genneperparken Eindhoven

* "Let's meet Africa", Eindhoven


* ondersteuning gegeven aan/mede georganiseerd:

* studiedag "multiculturaliteit", Fontys Eindhoven

* Virus festival, Eindhoven

* Fakkeltocht, Eindhoven

* Solidariteitsgroep Koerden

* Informatiemiddag i.s.m. Solidariteitsgroep Koerden en Vredescentrum T.U.: "Europe anen, Turken en Koerden : relaties met hindernissen"

* projektgroep "Molukken"

* naaimachine projekt "Women of Africa"

*kleinere activiteiten:

* Srebrenica herdenking

* workshops rondom het thema "bezieling" (R.O.C.)

* workshops in het kader van "roots en route" * optreden van David Rovics

* nieuwjaarsreceptie

* diversen:

* medewerking aan "Beats against AIDS"

* "Roefeldag", Eindhoven

terug

 

 

 

C. infrastructuur

De gevolgen van de afbouw van de ID banen is al op diverse manieren besproken en dat dit gevolgen zal hebben is voor iedereen duidelijk. In 2005 zijn we een jaar lang intensief met deze problemen bezig geweest. Er zijn tevens plannen gemaakt om in de toekomst, samen met anderen, loonvormende activiteiten op te zetten. In het kader daarvan zal het Vredesburo proberen in het tijdvak 2005/2008 een groei door te gaan maken: intensievere campagne richting onderwijs, onderzoeken andere activiteiten, samenwerken met andere organisaties op deelgebieden. In 2005 is uiteraard daarom ook gepraat over nieuwe opzetten van onze organisatie voor de toekomst. Daarnaast is er ook gepraat over de structuur van de huisvesting en de positie van onze opslag op de Paradijslaan (jammer genoeg zijn de plannen voor een mondiaal centrum aldaar nooit van de grond gekomen, maar wie weet?). De keuze gemaakt in 2005 is duidelijk: in plaats van in een hoekje te gaan zitten, willen we groeien en zo duidelijk maken dat we een belangrijke plek innemen in Eindhoven. Een aangepaste structuur zowel voor de organisatie/medewerkers en huisvesting zullen daarin een rol gaan spelen.

 

terug

 


Opmerkelijkheden in 2005:

In 2005 hebben een aantal zaken de aandacht getrokken. De eerste is uitermate negatief van aard. We hebben gedurende het jaar extreem veel last gehad van activiteiten gericht tegen ons pand: diverse malen zijn de ruiten ingegooid en in de zomer is er brand gesticht. Door snelle melding en het simpele feit dat de brandweer om de hoek zit is er grote schade en de kans op lichamelijk letsel voorkomen. Dat juist wij, die streven naar een vreedzame samenleving, hiervan slachtoffer worden is natuurlijk erg wrang. Vanuit het verleden zijn we, jammer genoeg, gewend geraakt aan het feit dat mensen vanuit een andere zienswijze ons agressief bejegenen maar in 2005 liep dit echt de spuigaten uit. We zijn met z'n allen wat alerter geworden en hebben noodgedwongen een rolluik laten installeren. Verder lijkt ons dat de beste manier om ons ertegen te verzetten consequent vasthouden aan onze eigen principes is.

Naast deze onverkwikkelijke zaken was het actiejaar aangaande de gesubsidieerde arbeid ook een opmerkelijk gebeuren. Op diverse manieren is het verweven in dit jaarverslag maar voor alle duidelijkheid willen we het nog even onder de aandacht brengen.Doel was om een jaar lang mensen te attenderen op de problemen die wij gaan krijgen als we de (5) plaatsen die we nu hebben kwijt raken. Daarvoor hebben we een aantal activiteiten opgezet, o.a.:

* 24 uur op een vlot onder de noemer " hou het Vredesburo drijvend".

* carnavalsoptocht meegelopen met de noemer " spoel ons niet door de plee"

* diverse bijeenkomsten en gesprekken met beleidsmakers en gedu peerden

* in samenwerking met andere instellingen diverse bijeenkomsten belegd over de effecten van deze beleidsombuiging

* individuele hulp verstrekt aan mensen die te maken hebben met de effecten van deze maatregelen

* te gast geweest bij de lokale radio

* als gastsprekers opgetreden bij groepen buiten Eindhoven

* ingezonden brieven en stukken in de lokale kranten geplaatst

Kortom : we hebben ons best gedaan om iedereen te overtuigen dat het in ieders en Eindhovens belang is om dit beleid een andere wending te geven.

terug

 

 

Nawoord

Terugkijkend op 2005 was het een vreemde combinatie van tandenknarsen en "gewoon" doorwerken. Als we naar de activiteitenkant kijken zijn we tevreden dat we een goed uitgebalanceerd pakket hebben kunnen uitvoeren en dat we dat hebben kunnen doen met een leuke gemotiveerde club mensen. We hebben dat ook weer kunnen opbrengen dankzij de steun die we van velen krijgen. Het is een enorme steun in de rug dat mensen ons als persoon en als buro onmisbaar in de stad vinden. Het grootste compliment vonden we in 2005 de opmerking van iemand die zei : "het is een verademing dat na alle deuren die altijd dichtgegooid worden jullie deur altijd open staat".

Met dank aan allen die ons op wat voor manier gesteund hebben en die gezamenlijk ervoor gezorgd hebben dat er waarschijnlijk een koffieboer een volwaardig inkomen heeft verdiend.

Vrede & alle goeds gewenst door de medewerkers/sters van Vredesburo Eindhoven

terug