Jaarverslag 2004

 

 

Inhoud :

voorwoord

A. bestaande functies van het Vredesburo

1 : documentatie / archief

2 : winkelfunctie

3 : scholenwerk / stagiaires

4 : informatieverspreiding / voorlichting

5 : arbeidsplaatsen / ID-regeling

Deze functies zijn een "vast" gegeven van het functioneren van het Vredesburo, er is voor gekozen om alleen bij wezenlijke veranderingen de tekst van voorafgaande jaren aan te passen.

B. projekten / activiteiten

1 : projekten vanuit het verleden doorwerkend in 2004

2 : projekten opgestart in 2004

3 : jaarlijks terugkerende activiteiten

4 : overzicht overige activiteiten

C. infrastructuur

nawoord

 

 

Voorwoord:

Als men mensen vraagt naar de belangrijkste gebeurtenissen in 2004 krijgt men meestal een uitgebreide litanie van de zaken die heel erg fout zijn gegaan. Inderdaad is het onloochenbaar dat de dood van Theo van Gogh, de spanningen die daarmee samenhangen in de Nederlandse samenleving, de aanslag in Madrid, de voortdurende oorlog en de doden in Irak, de ontwikkelingen in Afrika etc. blijven hangen in ons geheugen . Positieve zaken zien we meestal alleen in onze eigen persoonlijke omgeving en in ons eigen leven. Het Vredesburo werkt op beide "fronten": de grote mondiale gebeurtenissen proberen we terug te brengen tot zaken, waaraan mensen in hun directe omgeving vorm en inhoud kunnen geven. De opmerking dat "alles ver weg is" proberen we te weerleggen door constant te zeggen: "je kunt wel degelijk in je eigen omgeving aan de slag". Dat de Nederlandse samenleving erg in beweging is en dat er tal van incidenten (ook in Eindhoven!) zijn geweest in 2004, die erop wijzen dat de samenhang in de samenleving wankel is, is voor ons een aanmoediging om door te gaan om op stedelijk niveau mensen handvaten aan te reiken en zelf activiteiten te ondernemen.

terug

 

A. bestaande functies van het Vredesburo

A1: documentatie / archief

In 2004 is het documentatiebestand van het Vredesburo op peil gehouden. Het Vredesburo is in bezit van nagenoeg alle gangbare tijdschriften op het gebied van vrede & veiligheid aangevuld met specifieke landeninformatie, onderwijsuitgaven en literatuur die het totale spectrum omvat van sociaal maatschappelijke thema's en gebeurtenissen. Gezien de kwantiteit van uitgaven is met het beschikbare budget een keuze gemaakt. De documentatie wordt beschikbaar gesteld voor het publiek en dient mede ter ondersteuning van de projecten die uitgevoerd worden door het Vredesburo. Daarnaast beheert het Vredesburo een historisch archief, waarin de geschiedenis van de Vredesbeweging in Eindhoven, Nederland en daarbuiten bewaard blijft.

A2: winkelfunctie

Het Vredesburo probeert door het hanteren van een winkelformule de drempel zo laag mogelijk te houden. In 2004 wisten honderden mensen de weg naar ons te vinden. Soms om een tijdschrift of button te kopen, om informatie te vragen of gewoon voor de "gezelligheid". In 2004 is de profilering sterk komen te liggen op het feit dat wij een documentatie- en informatiecentrum zijn ( uitvloeisel van een in 2003 gestarte heroriëntatie ). De reden hiervoor is dat mensen die ons bezoeken in 1 oogopslag zien wat ze bij ons kunnen halen: informatie & advies. Door deze uitstraling naar buiten hopen we ook meer en gerichter bezoekers te blijven trekken.Daarnaast blijven we de winkelvoorraad kwantitatief en kwalitatief verbeteren.

A3: scholenwerk / stagiaires

2004 is qua scholenwerk een continuering van de voorafgaande jaren. In 2004 heeft zich een lichte stijging voorgedaan van het aantal lessen. Dit heeft duidelijk te maken met het verzoek van scholen om aandacht te schenken aan maatschappelijk gevoelige kwesties m.b.t. (zinloos) geweld. Zowel alleen als samen met andere organisaties (D&S, HALT) zijn er lessen verzorgd. Deze constatering heeft ertoe geleid dat het Vredesburo een nieuw aanbod in 2004 is gaan opzetten (de uitwerking hiervan zal doorlopen in 2005, zie ook " nieuwe projekten"). Hoofddoel van dit nieuwe aanbod is om scholen duidelijk te maken dat het Vredesburo een inhoudelijk sterk produkt levert dat goed aansluit bij de belevingswereld van scholieren. Tevens hopen wij met de introductie van het nieuwe aanbod ook extra inkomsten te genereren.

Bereik in 2004 : 10 verschillende scholen(gemeenschappen), variërend van 2 tot 6 lessen. In totaal ongeveer 1500 leerlingen in de lessen en daarnaast een aantal ouderavonden waarbij ongeveer 100 ouders betrokken waren.

Naast het geven van lessen en het aandragen van ondersteunend materiaal voor het onderwijs bied het Vredesburo jaarlijks 3 stageplaatsen aan voor studenten MBO/HBO. Naast het feit dat studenten hier een verantwoorde inhoudsvolle stage kunnen lopen, is er ook door deze stages een vaste band met bepaalde onderwijsinstellingen gegroeid die profijtelijk is voor alle partijen. Voor verdere details zie ook B3 : jaarlijks terugkerende activiteiten

A4: informatieverspreiding/voorlichting

In 2004 hebben we op diverse manieren mensen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen "in de wereld" en de activiteiten van het Vredesburo. We hebben daarvoor de beschikking over een eigen webpagina (www.vredesburo.nl), deze functioneert als een continue nieuwsbrief, en over een "gewone" nieuwsbrief op papier, die 4 keer per jaar uitkomt en zowel naar privé-personen als organisaties gaat. Daarnaast houden we abonnees en geïnteresseerden op de hoogte via speciale mailinglijsten. Deze zijn opgezet om mensen op de hoogte te houden van specifieke actuele ontwikkelingen.

In totaal ontvangen +/- 500 mensen geregeld post van het Vredesburo en via de web-site bereiken we ettelijke duizenden mensen. In 2004 hebben we dit gecontinueerd en uitgebouwd. De verwachting is dat de elektronische informatieverschaffing alleen maar zal toenemen en dat "papieren" informatieverschaffing minder zal worden. Op basis van de opgedane ervaringen met de webpagina is er in de loop van 2004 opdracht verstrekt aan een grafisch ontwerper om te komen tot een aanpassing van de bestaande pagina's. De bedoeling hierachter is om een betere, inzichtelijkere pagina te maken, die mensen sneller informeert over de activiteiten van het Vredesburo. Tevens is dit ook het begin om meer mensen middels de pagina te bewegen om spullen c.q. lessen te laten bestellen middels de pagina (dit projekt zal in 2005 zijn beslag krijgen).

A5: arbeidsplaatsen / ID-regeling

Gedurende 12 jaar maakt het Vredesburo gebruik van arbeidsplaatsen in het kader van de zogenoemde "gesubsidieerde" arbeid. In 2004 is duidelijk geworden dat deze regeling afgeschaft gaat worden. Weliswaar gefaseerd, maar met een definitief eindpunt in 2008. Het Vredesburo heeft zich in 2004 sterk gemaakt in Eindhoven om het afschaffen van de regeling en de daarmee gepaard gaande consequenties onder de aandacht van de bevolking en de gemeenteraad te brengen. Middels acties, brieven, interviews en inspraakrondes is er constant op gewezen dat het einde van deze regeling ook betekent dat het Vredesburo en talloze andere instellingen hun werkzaamheden niet meer zullen kunnen uitvoeren op de manier waarop de Eindhovense samenleving dat inmiddels gewend is geraakt. In 2004 is een opzet gemaakt om voor het komend jaar te bekijken wat voor activiteiten uitgevoerd kunnen worden om de publiciteit aangaande deze problematiek gaande te houden. In dit plan is voorzien om iedere maand minimaal een activiteit te hebben die de koppeling tussen ID-regeling en het werk van het Vredeburo voor het voetlicht brengt.

Er is in 2004 duidelijk afgesproken dat een actieve rol van het Vredesburo een voorwaarde is om op langere termijn op het huidige niveau te blijven voortbestaan. In 2004 is tevens een begin gemaakt met het zoeken naar andere financieringsroutes en het opzetten van geldgenererende activiteiten.

 

terug

 

B. projecten / activiteiten

B1: projecten vanuit het verleden doorwerkend in 2004

Afrika : een continent om nooit te vergeten !

Vanuit het verleden heeft het Vredesburo contacten onderhouden met diverse groepen van Afrikaanse medeburgers. Deze contacten zijn voortgekomen uit activiteiten die te maken hadden met de extreem onveilige situatie in grote gedeeltes van dit continent. In 2004 zijn deze contacten op diverse nivo's onderhouden :

* praktische ondersteuning m.b.t. fondswerving/publiciteit/administratie

* samen activiteiten organiseren ( Rwanda dag gemeentehuis /Effenaar )

* "wegwijs maken in Eindhoven" m.b.t. subsidies en gemeentepolitiek

* algehele vraagbaak zijn

Op de achtergrond speelt nog steeds het idee om in Eindhoven te komen tot een Afrika Informatie Centrum. Jammer genoeg ontbreekt het aan de mogelijkheden om hier inhoud aan te geven. Vaste contacten zijn er in 2004 geweest met groepen uit : Rwanda, Congo,Kameroen, Ghana. Deze contacten zullen blijven doorwerken naar de toekomst toe en een integraal onderdeel blijven uitmaken van het werk van het Vredesburo.

Projekt 90 dagen/Stichting 80 vragen

Vanuit eerdere projekten is binnen het Vredesburo de Stichting 80 vragen gegroeid. Doel is om op het kruispunt van kunst en politiek aandacht te vragen voor de effecten van globalisering en mondialisering. Dit projekt is in 2004 in de steigers gezet om voor de toekomst als zelfstandige stichting door het leven te gaan (met uiteraard daarbij inbegrepen de verbanden die er bestaan en de overlapping binnen de beide werkvelden) Uiteindelijk zal er ook loonvormend gewerkt moeten kunnen worden bij de "80 vragen" ( de opzet hiervan is gepland in het tijdvak 2005-2007) In 2004 heeft het projekt in het kader van het festival "no culture without sub-culture" een reis gemaakt en informatieprojekten verzorgd in Minsk, is er begonnen met de aanleg van een internationale expositie van schilderijen (show your hope!), is men aanwezig geweest op diverse bijeenkomsten aangaande globalisering, heeft men diverse malen aandacht gekregen in de pers en zijn er publiciteitscampagnes gevoerd. Voor meer informatie raadplege men: www.80questions.net Het Vredesburo heeft in 2004 een basis gelegd voor de verzelfstandiging naar de toekomst met in ons achterhoofd dat het een uniek project is waarbij het Vredesburo betrokken is en wil blijven. Als uitvloeisel van de reis naar Irak (onder de naam "90 dagen") zijn er in het voorjaar van 2004 nog een aantal activiteiten geweest met als oogmerk de kosten van de reis "terug te verdienen" en waar mogelijk projekten te ondersteunen.


B2: projekten opgestart in 2004

www eindhovenmondiaalactief.nl :

In 2004 is begonnen met de uitwerking van een plan dat op het eind van 2003 naar voren werd gebracht. De vraag was of het mogelijk zou zijn om een, speciaal op Eindhoven gerichte, webpagina te maken aangaande groepen en activiteiten in het veld van mondiaal bewustwordingswerk. Medio 2004 heeft het Vredesburo hiertoe initiatieven ondernomen. I.s.m. de computerwerkplaats "Argus" is gestart met het technisch uitwerken van deze vraag. Uitgangspunt voor dit projekt is dat mensen, die geinteresseerd zijn in dit brede veld, makkelijk kunnen opzoeken wat er te doen is, commentaar kunnen geven, vragen kunnen stellen en zelfstandig vanuit hun eigen omgeving activiteiten kunnen toevoegen. We hopen hiermee meer "exposure" te krijgen voor groepen en activiteiten en meer mensen te betrekken bij het werk van de talloze groepen in Eindhoven. Uiteindelijk zal dit initiatief gelinkt worden aan nationale pagina's en zo Eindhoven ook landelijk iets meer op de kaart zetten.Voor de totale effectuering van het projekt is een looptijd genomen van 2 jaar, omdat het technisch implementeren een uiterst tijdrovend en nauwkeurigheid vereisend werk is. In de loop van 2005 worden de eerste demoversies verwacht.

dè kunde nie makûh ! :

Het Vredesburo heeft gedurende enige tijd geen nieuw aanbod meer geformuleerd naar het onderwijs toe. In 2004 is besloten daar verandering in te gaan brengen. Het aanbod wijkt op punten ook af van eerder gedaan aanbod. Voornamelijk omdat het zwaartepunt niet meer in grote geo-politieke onderwerpen ligt, maar vooral (aansluitend bij het normen- en waardendebat) meer de nadruk legt op het gedrag van scholieren, de onmiddelijke omgang met elkaar, docenten en ouders en hoe een school op een leuke, creatieve manier vorm kan geven aan gedragsveranderingen. Het aanbod is mede tot stand gekomen naar aanleiding van een aantal berichten dat geweld & school langzamerhand synoniemen dreigen te worden.

Het aanbod zal bestaan uit een wervings-CD en affiche. De inhoud van lessen zal "tailor-made" zijn. Dit is om te voorkomen dat lessen onherkenbaar zijn en niet ingaan op gebeurtenissen van het moment zelf. Kritiek van docenten op bestaande projekten is dat ze moeilijk toepasbaar en te algemeen zijn en geen rekening houden met het feit dat de gemiddelde Eindhovense school toch opereert binnen een andere context als een school in b.v. Amsterdam. Bij de medewerkers van het Vredesburo is voldoende expertise aanwezig om dit voornemen waar te maken en, waar dit de krachten overstijgt, zal er inzet gevraagd worden van deskundigen vanuit de samenwerkingsverbanden waarbinnen het Vredesburo opereert.


B3: jaarlijks terugkerende activiteiten

Vrijheidsfestival :

In 2004 is voor de tweede keer het "Vrijheidsfestival" gehouden. Op basis van de ervaringen van de eerste uitvoering heeft het Vredesburo een programma gemaakt bestaande uit:

* kinderprogramma (meestal zijn kinderen een vergeten groep bij dergelijke "grote mensen activiteiten"), dit theater met inhoud was een groot succes en de tent was tijdens beide uitvoeringen vol. Deze opzet is zeer zeker voor herhaling vatbaar.

* Voor het publieksdebat was gekozen om vanuit diverse invalashoeken te kijken en samen te praten over "de waarde van vrijheid" (dit als vervolg op het eerste debat in 2003). Deelnemers waren vertegenwoordigers uit politiek, kunst, media, onderwijs, bewustwordingswerk. Het debat werd door de aanwezigen ( +/- 50 bezoekers ) zeer gewaardeerd en de opzet werd geprezen, al vond men dat een beetje meer vuur en controverse leuk was geweest! Dit had te maken met het feit dat de panelleden collectief op zoek waren naar oplossingen en compromissen, omdat ze dit belanrijk vonden in hun hoedanigheid als "hoeders" van het publieke debat. In de evaluatie is meegenomen dat voor 2005 een scherpere tegenstelling tussen mensen qua standpunten belangrijk is voor de levendigheid en aantrekkingskracht.

Stageprojecten :

Elk jaar heeft het Vredesburo een aantal stageplaatsen ter beschikking. Gemiddeld zijn 3 stagiaires actief binnen het Vredesburo (op jaarbasis). Dit varieert van korte stages van 4-8 uur per week tot volledige jaarstages. Studenten komen voornamelijk uit het MBO en het HBO (afdeling Sociaal-Cultureel werk). Naast het meedoen aan activiteiten van het Vredesburo voeren zij ook zelfstandig een project uit. Dit betekent dat het Vredesburo elk jaar een aantal extra, kleinere projekten begeleidt en presenteert. Het doel is om de stagiaire kennis te laten maken met de specifieke eisen die "ons" werk stelt en tevens is het een opdracht om te werken aan de eigen verantwoordelijkheid (en verder is het gewoon erg leuk om je eigen weg uit te stippelen en daarvan te leren). In 2004 werden diverse zaken gerealiseerd: van benefietactiviteiten tot nieuwe t-shirtontwerpen, van projekten in het onderwijs tot onderzoek naar de relevantie van maatschappij vernieuwende initiatieven. Het moge duidelijk zijn dat deze projekten bedoeld zijn als leerervaring en alleen een aanvullende functie hebben binnen het activiteitenaanbod van het Vredesburo.

B4: overzicht overige activiteiten
Om inzicht te geven in de talloze kleinere zaken waarmee het Vredesburo zich bezig houd volgt hierna een overzicht :

*informatieve stands :

"Andere Mert" te Geldrop

Emmaus te Eindhoven

kerstviering Ter Aa college in Helmond

kleurrijk festival Eindhoven
milieumarkt Eindhoven

"Let's meet Africa", Eindhoven

globaliseringsfestival Amsterdam

Nationaal Sociaal forum, Amsterdam

* ondersteuning gegeven aan :

autovrije dag, Eindhoven

expositie inkijkmuseum: 60 jaar Bevrijd, Eindhoven

computers voor Ghana

studiedag "multiculturaliteit", Fontys Eindhoven

Virus festival, Eindhoven

realisatie Vredespark, Eindhoven

Fakkeltocht, Eindhoven

Solidariteitsgroep Koerden

vluchtelingen & Europa discussiebijeenkomst

Ecotopia festival, Landelijk

projektgroep "Molukken"

* diversen

bijeenkomst "Midden-Oosten" met Karel Koster

"Roefeldag", Eindhoven

 

terug

 

C. infrastructuur:

In de brede zin van het woord is de infrastructuur datgene wat mogelijk maakt dat het Vredesburo kan draaien. Op dit vlak zijn er de nodige moeilijkheden, naast de al eerder gememoreerde perikelen rondom de afbouw van de gesubsidieerde arbeid is daarbij het ontbreken van adequate huisvesting een probleem. Ook in eerdere jaarverslagen is dit ter sprake gekomen maar oplossingen bleven ook in 2004 achterwege . Het streven naar loonvormende activiteiten is daardoor terdege gehandicapt. We kunnen niet anders als accepteren dat we moeten roeien met de riemen die we hebben. De gemeente heeft verklaard "niets" voor ons te kunnen doen en de commerciële markt is onbetaalbaar. Het inzetten van de ruimte aan de Paradijslaan is onmogelijk door de restricties vanuit de gemeente en de staat van het pand. Daarnaast is het moeilijk om vrijwilligers/sters aan te trekken die in staat zijn om het takenpakket van het Vredesburo mee te helpen uitvoeren. Door deze negatieve randvoorwaarden is het werk van het Vredesburo extra moeilijk, maar we zullen de komende jaren hiervoor oplossingen moeten vinden om kwaliteit en kwantiteit van het werk in stand te houden.

 

terug

 

Nawoord:

2004 was geen makkelijk jaar. We hebben flink moeten slikken toen duidelijk was dat de huidige opzet op de helling moet. Het gevoel dat iedereen ons werk waardeert, maar dat er toch andere afwegingen gemaakt worden is niet gemakkelijk. Daarnaast is wel degelijk ook het gevoel gegroeid dat "men in nood de vrienden leert kennen". Het was voor ons hartverwarmend om ook in 2004 te merken hoeveel mensen ons streven steunen en dat geeft ons extra motivatie om door te gaan in welke vorm dan ook.

Vandaar: bedankt alle koffiedrinkers, buttonkopers, subsidiegevers, vragenstellers. oren-van-het-hoofd-praters, bestuurders, mondiale bewustmakers, regelneven&-nichten.

Vrede & alle goeds gewenst door de medewerkers/-sters van Vredesburo Eindhoven.


terug