Jaarverslag 2003

 

 

Inhoud:

voorwoord

A: bestaande functies van het Vredesburo
1 : documentatie / archief
2 : winkelfunctie
3 : scholenwerk / stagiaires
4 : informatieverspreiding / voorlichting
5 : arbeidsplaatsen / ID-regeling
6 : diversen

B: projekten / activiteiten
1 : projekten vanuit het verleden doorwerkend in 2003
2 : (internationale) projekten in 2003
3 : projekten opgestart n.a.v. gebeurtenissen in 2003
4 : jaarlijks terugkerende projekten


C: infrastructuur

nawoord

download het jaarverslag als pdf (1,75 Mb)

 

 

 

 

 


Voorwoord:

2003 zal niet de geschiedenis ingaan als een positief jaar in de wereldgeschiedenis. Het nieuws en het denken van mensen werd bepaald door de gebeurtenissen in het Midden-Oosten en de internationale strijd tegen het terrorisme. Deze gebeurtenissen overschaduwden alle pogingen van grote groepen mensen om antwoorden te vinden op de ontstane situaties. Angst en wantrouwen waren de sleutelwoorden in de debatten die gevoerd werden. Voor een kleine organisatie als het Vredesburo is het moeilijk om onder die schaduw uit te komen. We hebben het antwoord in al onze activiteiten gegeven wat wij waardevol vinden : "Nee, dit is geen weg die we moeten en willen gaan". In de activiteiten die we in 2003 georganiseerd hebben, in alle discussies die er publiekelijk gevoerd werden, hebben we gestreefd naar samenwerken en begrip kweken, naar luisteren naar de ander. Een druppel op een immense gloeiende plaat, dat klopt, maar ook een poging om te laten zien dat gebeurtenissen geen natuurwet zijn. Veranderingen aanbrengen op kleine en grote schaal zijn moeizame en complexe processen die veel tijd, energie en goodwill kosten, maar die in 2003 en de komende jaren van groot belang zijn voor de hele wereldgemeenschap. In 2003 hebben we geprobeerd er wederom vormen voor te vinden om die druppel te laten vallen.

 

 

terug

 

A: bestaande functies van het Vredesburo

A 1: documentatie / archief

In 2003 is het documentatiebestand van het Vredesburo op peil gehouden. Het Vredesburo is in bezit van nagenoeg alle gangbare tijdschriften op het gebied van vrede & veiligheid aangevuld met specifieke landeninformatie, onderwijsuitgaven en literatuur die het totale spectrum omvat van sociaal maatschappelijke thema’s en gebeurtenissen. Gezien de kwantiteit van uitgaven is met het beschikbare budget een keuze gemaakt. De documentatie wordt beschikbaar gesteld voor het publiek en dient mede ter ondersteuning van de projecten die uitgevoerd worden door het Vredesburo. Daarnaast beheert het Vredesburo een historisch archief, waarin de geschiedenis van de Vredesbeweging in Nederland en daarbuiten bewaard blijft.

A 2: winkelfunctie

Het Vredesburo probeert door het hanteren van een winkelformule de drempel zo laag mogelijk te houden. In 2003 wisten honderden mensen de weg naar ons te vinden. Soms om een tijdschrift of button te kopen, om informatie te vragen of gewoon voor de “gezelligheid”. In 2003 is er duidelijk voor gekozen om van het winkelgedeelte een bibliotheek te maken. De reden hiervoor is dat mensen die ons bezoeken in 1 oogopslag zien wat ze bij ons kunnen halen: informatie & advies. Door deze uitstraling naar buiten hopen we ook meer en gerichter bezoekers te trekken.

A 3: scholenwerk / stagiaires

In 2003 heeft het Vredesburo op diverse scholen voorlichtingsactiviteiten verzorgd. Dit meestal in samenwerking met Stichting Delinkwentie & Samenleving (D&S) waarbij het Vredesburo het hoofdstuk (zinloos) geweld en “gedrag op school” voor haar rekening neemt (dit houd in dat het werkgebied van het Vredesburo ook provinciaal geworden is). Dit samenwerkingsverband is aangegaan omdat “alleen” opereren op de onderwijsmarkt te moeizaam is voor een kleine plaatselijke organisatie en beide organisaties elkaar goed aanvullen. Het samenwerkingsverband met D&S is ook op bestuurlijk vlak in 2003 verstevigd. In 2003 is naast het geven van gastlessen er ook de component bijgekomen van samenwerken met docenten, ouderraden en HALT.
Daarnaast komen er geregeld groepen en individuele scholieren naar het Vredesburo om ter plekke zich te informeren. Verder heeft het Vredesburo plaats geboden aan 3 stagiaires die in het kader van de opleiding tot sociaal-cultureel werker hier hun praktijkgedeelte doen ( zowel MBO als HBO studenten). Door deze contacten zijn er ook werkveldbijeenkomsten in het onderwijs (6 per jaar waar het Vredesburo aanwezig is en zich presenteert).
Bereik : +/- 1000 scholieren en studenten (zowel in klasverband, 15 klassen, als in het kader van de door de school georganiseerde algemene bijeenkomsten en bezoek aan het Vredesburo). Naast deze directe benadering is er ook door informatie per post en internet een gedeelte van de scholen benaderd ter ondersteuning van projecten die door het Vredesburo worden geïnitieerd.

A 4: informatieverspreiding / voorlichting

In 2003 hebben we op diverse manieren mensen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen “in de wereld” en de activiteiten van het Vredesburo. We hebben daarvoor de beschikking over een eigen webpagina (www.vredesburo.nl), deze functioneert als een continue nieuwsbrief, en over een “gewone” nieuwsbrief op papier, die 4 keer per jaar uitkomt en zowel naar privé personen als organisaties gaat. Daarnaast houden we abonnees en geïnteresseerden op de hoogte via speciale mailinglijsten. Deze zijn opgezet om mensen op de hoogte te houden van specifieke actuele ontwikkelingen
In totaal ontvangen +/- 500 mensen geregeld post van het Vredesburo en via de web-site bereiken we ettelijke duizenden mensen. In 2003 hebben we dit gecontinueerd en uitgebouwd. De verwachting is dat de elektronische informatieverschaffing alleen maar zal toenemen in de toekomst en dat “papieren” informatieverschaffing minder zal worden.

A5: arbeidsplaatsen / ID-regeling

Het Vredesburo probeert een kwalitatief en kwantitatief zo goed mogelijk “produkt” op de markt te brengen. Het is daarbij essentieel dat er een aantal arbeidsplaatsen structureel gerealiseerd kunnen worden. In 2003 hebben we dat via de ID-regeling kunnen bewerkstelligen. Het is onder de gegeven omstandigheden niet mogelijk om op andere manieren aan loonkostensubsidies te komen. Door de continue druk op dit soort banen is het natuurlijk zaak voor het Vredesburo om goed geïnformeerd te zijn. Daartoe zijn er regelmatig contacten met de consulenten en de uitvoerende instantie. Het moge duidelijk zijn dat het wegvallen van deze regeling rampzalige gevolgen zal hebben voor het Vredesburo (en andere kleine instellingen). In 2003 hebben we met 5 mensen in het kader van de regeling gewerkt, waarbij ieder een specifiek werkveld beheerde.


A 6: diversen

Naast bovengenoemde functies en de andere activiteiten zijn er in 2003 nog een heleboel gelegenheden geweest waarbij het Vredesburo zich heeft laten zien. Om te laten zien hoe breed en veelkleurig deze activiteiten zijn hebben we gemeend ze voor 2003 eens op een rijtje te zetten. De lijst is niet volledig maar geeft een goed beeld van waar het Vredesburo bij betrokken was, en maakt duidelijk dat al deze kleinere activiteiten betekenen dat ettelijke duizenden mensen met ons in contact zijn gekomen.


Overzicht kleine activiteiten 2003 (andere activiteiten worden vermeld bij de projecten)

Optredens
* words on war” : poëzie en muziekprogramma naar aanleiding van het uitkomen van boek + CD. De opbrengsten van dit project gaan naar Vredesgroepen wereldwijd. Vredesburo verzorgt distributie
* David Rovics : Amerikaans protestzanger met kritische commentaren op het wereldgebeuren en met speciale aandacht voor de geschiedenis van de Amerikaanse arbeidersbeweging.

Specifieke scholingslessen
* training vrijwilligers voor Delinkwentie & Samenleving
* gastlessen over subsidiëring/oprichten rechtspersoon voor het ROC
* ontwikkelen nieuwe opzet voor gastlessen voor het VSO (ontwikkelen van theatervormen)
* ontvangen van groepen kinderen in het kader van de roeffeldag

Stands & presentatie
* tentoonstelling “kinderen en geweld” in de stads bibliotheek, opgezet met medewerking van kinderen van diverse lagers scholen in Eindhoven.

* stand bij “De andere mert” in Geldrop

* stand bij alternatieve boekenmarkt Amsterdam
* presentatie bij avond “mondiaal Eindhoven” voor het B.I.C.
* ontwerpen video clip “jongeren/politiek/subcultuur” voor het MBO


Ondersteuning
* diverse activiteiten t.b.v. cultureel festival “Virus” te Eindhoven
* participeren in organisatie van de Eindhovense fakkel tocht
* voorzitterschap en begeleiding van de solidariteits groep Koerden
* ondersteuning van “Omslag”
* diverse groepen op het gebied van computergebruik

terug

 

B: projecten / activiteiten

B 1: projecten vanuit het verleden doorwerkend in 2003

In het verleden heeft het Vredesburo voor kortere of langere termijn zich bezig gehouden met een aantal onderwerpen. Naar gelang de zinvolheid zijn deze gehandhaafd of
“op een laag pitje gezet”. Dit betekent echter niet dat ze verdwenen zijn uit onze aandachtssfeer. Zeker niet omdat organisaties waarmee wij hebben samengewerkt voor deze projecten een beroep op ons blijven doen. De volgende projecten vallen hieronder:

* Filippijnen, hiervoor onderhouden we nog diverse contacten op landelijk niveau;

* Tibet, in 2003 zijn er incidenteel vragen geweest voor informatie. We blijven contactadres als het gaat om activiteiten die vanuit de Tibet Support group in Amsterdam georganiseerd worden. We zijn aanwezig geweest bij een aantal landelijke activiteiten;

* Balkan, het in 2002 opgestarte plan m.b.t. de stad Smederovo is in 2003 jammer genoeg beëindigd. De problemen waren te groot om er een zinvol project van te maken (problemen met communicatie, verwachtingspatronen over en weer, te weinig zicht op een concreet te ondersteunen project). Door de gegroeide contacten zijn we wel aanwezig geweest in voormalig Joegoslavië en blijven we betrokken bij de ontwikkelingen. Dit heeft geresulteerd in participatie in het overleg van groepen in Nederland die betrokken zijn bij de ontwikkelingen in met name Bosnië. Doel is om op allerlei manieren elkaars werk te ondersteunen en het uitvoerende werk te vergemakkelijken. Andere activiteiten die gerelateerd zijn aan de Balkan zijn terug te vinden onder het kopje “80 vragen” .


B 2: (internationale) projecten in 2003

Afrika: een continent om nooit te vergeten ! Het Vredesburo heeft in 2003 de bestaande contacten bestendigd. Deze hebben betrekking op een fors aantal groepen dat zich met Afrika bezig houdt. Nadat we in voorafgaande jaren een aantal activiteiten rondom Afrika hebben opgezet is in 2003 vooral de nadruk komen te liggen op de facilitaire functie die het Vredesburo kan uitoefenen. Dit betekent, dat we vooral zijn ingegaan op praktische vragen (vooral met betrekking tot organisatie en financiële kwesties). We vinden dit de beste invalshoek om bezig te zijn. We hebben een bijdrage geleverd aan het structureel functioneren van een aantal groepen onder het motto
“jullie moeten het zelf doen en wij helpen op aanvraag”. Verder waren wij aanwezig op de “Let’s meet Africa” dag en hebben we meegeholpen aan een informatiedag over de problematiek van het Grote Merengebied.

“In 80 vragen de wereld rond” onder dit motto heeft het Vredesburo in 2003 een aantal activiteiten gebundeld die te maken hebben met “ mondialisering”. We hebben in 2002 ingezet op een ambitieus plan om daadwerkelijk een reis rond de wereld te gaan maken om de globaliseringseffecten in beeld te brengen. We hebben in 2003 dit enigszins moeten bijstellen. De problemen die samenhangen met een dergelijke reis zijn immens en vergen een aanzienlijk langere aanloopperiode. Er is in 2003 een omvangrijk programma afgewerkt in het kader van dit project. De doelen hiervan waren :
- vergroten naamsbekendheid
- publiciteit kwalitatief en kwantitatief verbeteren
- uittesten van de mogelijkheden d.m.v. een aantal reizen

Activiteitenoverzicht in het kader van “80 vragen”
- opzetten van een eigen specifieke website
- reis naar Bosnië-Hercegovina
- presentatie van het project in het kader van de boekenweek
- begeleiding gasten uit Sarajevo
- presentatie in Amsterdam van het project
- oprichting van de werkstichting (in formele zin ) “80 vragen”
- presentatie “mondiale mobiele expositie” kunstproject

Reisoverzicht

- reis : “De grenzen van de Europese integratie” 12.000 km in 12 “nieuwe” en oude Europese landen met een cultureel programma/expositie’s/radiodocumentaires/interviews. De totale reisduur bedroeg 10 weken.

- reis : “Naar de grens met Irak” 15.000 km fondswervende reis vanuit Eindhoven naar de grens met Irak om aandacht te vragen voor de problematiek van kinderen die opgroeien in geweldssituaties. Er werden 10 landen aangedaan, 3 exposities georganiseerd, 11 humanitaire organisaties en projecten bezocht, 22 interviews met lokale media gehouden en verder was er ook in de plaatselijke pers volop aandacht voor dit project.

Ondanks het feit dat we nog niet daar zijn waar we hadden willen zijn is het duidelijk dat het project nu al vruchten afwerpt en aandacht trekt. Duizenden mensen worden op de hoogte gehouden ( 3000 via mailinglijsten en webpagina ) en hebben geïnformeerd naar het project. In 2003 is een goede voedingsbodem gelegd om met vertrouwen naar de toekomst te kijken.

N.B. De projectvrachtwagen is ook te zien geweest op diverse manifestaties van zowel Vredesburo als andere organisaties.

Toelichting bij project “90 dagen”/fondsenwerving ten behoeve van kinderen in (voormalige) oorlogsgebieden.

Directe aanleiding voor dit project was de vraag van de Eindhovenaar Rob v. d. Ploeg om in het kader van zijn fietstocht “iets” te doen rondom de problematiek van kinderen in oorlogsgebieden. In samenwerking met Stichting Vluchteling, Stichting Bosnische kinderen en de War trauma foundation werd er voor gekozen om de route Eindhoven - Irak zo in te richten, dat de reis een aantal projecten zou bezoeken van de participerende organisaties en daarover verslag zou doen. De bijdrage van het Vredesburo bestond uit het begeleiden van de fietser, zorgen voor communicatie, bezoeken van de projecten, foto- en videomateriaal van de reis verzamelen, verspreiden in Nederland van de ontvangen informatie, opzetten van fondswervende activiteiten. Onderliggend doel was om fondswerving gelijk op te laten lopen met informatie-verspreiding en “human interest”. Er is erg veel werk (laatste 3 maanden van het jaar) verzet om van deze reis een succes te maken: folders zijn verspreid, activiteiten ondernomen (waaronder diverse benefietoptredens en een benefietmaaltijd), er is in de media een constant stroom van informatie verschenen en scholen en instellingen hebben bijdragen geleverd. Duizenden mensen zijn hierdoor in aanraking gekomen met deze actie en hebben een bijdrage geleverd. In de loop van 2004 zal de actie afgerond worden.


 

B 3: projecten opgestart n.a.v. gebeurtenissen in 2003

Centraal dit jaar hebben de ontwikkelingen in het Midden-Oosten gestaan. Het Vredesburo heeft getracht middels het houden van een wake (150 mensen), het organiseren van bussen naar landelijke demonstraties en het opzetten van een Eindhovens platform uiting te geven aan de stelregel dat oorlog geen middel kan en mag zijn in conflicten tussen staten. Over dit conflict is erg veel materiaal verstrekt, er zijn gastlessen over verzorgd, er hebben diverse mailings over plaatsgevonden. Het heeft een onderliggende centrale rol gespeeld in 2003
.

B 4: jaarlijks terugkerende activiteiten

Vrijheidsfestival:
Het Vredesburo heeft in het verleden altijd in het kader van de Vredesweek activiteiten georganiseerd. Op aanvraag van en in samenwerking met een aantal Eindhovense organisaties is er voor gekozen om in 2003 te komen tot een nieuwe opzet die gerelateerd is aan 18 september: de bevrijding van Eindhoven. In 2003 is er 3 dagen lang aandacht besteed aan de vraag wat vrijheid voor ons betekend vanuit een historisch perspectief. In het kader van deze dagen was de 19e september gereserveerd als mondiaal dorp: d.m.v. allerlei activiteiten presenteerden zich de organisaties aan het Eindhovense publiek. Het Vredesburo heeft in het kader van deze opzet de dag ingevuld met een forumdiscussie (De waarde van vrijheid), het openhouden van “de mondiale huiskamer”, het verzorgen van informatieverschaffing middels stands video en door samen met anderen te zorgen voor de culturele poot van deze dag. Ondanks de tijd en energie die erin gestopt is viel de opkomst tegen. In de evaluatie werd besloten om een enigszins andere opzet te kiezen voor de komende jaren. Wij waren tevreden over onze eigen opzet, een 100-tal mensen hebben ons op deze dag “bezocht”.

Stageprojecten:
elk jaar heeft het Vredesburo een aantal stageplaatsen ter beschikking. Gemiddeld zijn 3 stagiaires actief binnen het Vredesburo (op jaarbasis). Dit varieert van korte stages van 4-8 uur per week tot volledige jaarstages. Studenten komen voornamelijk uit het MBO & HBO (afdeling Sociaal-Cultureel werk) Naast het meedoen aan activiteiten van het Vredesburo voeren zij ook zelfstandig een project uit. Dit betekent dat het Vredesburo elk jaar een aantal extra, kleinere projekten begeleidt en presenteert. Het doel is om de stagiaire kennis te laten maken met de specifieke eisen die “ons” werk stelt en tevens is het een opdracht om te werken aan de eigen verantwoordelijkheid (en verder is het gewoon erg leuk om je eigen weg uit te stippelen en daar van te leren). In 2003 werden diverse zaken gerealiseerd : tentoonstelling “kinderen en oorlog” , benefietconcerten, reis naar Georgië, videoreportages, ondersteu-ningsactiviteiten voor politieke jongerengroepen.

 

terug

 

C: infrastructuur

Het is ook in 2003 niet gelukt om een oplossing te vinden voor het huisvestingsvraagstuk van het Vredesburo.Door de veel te krappe behuizing is het voor ons nog steeds onmogelijk om letterlijk en figuurlijk “te laten zien wat we allemaal in huis hebben”. Uiteraard blijven we zoeken naar oplossingen, maar deze zijn maar in zeer beperkte mate aanwezig. Dit probleem gekoppeld aan de onzekerheid van de ID-banen maakt het voor ons als kleine organisatie niet altijd even makkelijk te functioneren. Aangezien het probleem van de I/D-banen al geruime tijd speelt en er geen makkelijke wegen zijn om het op te lossen zullen er in de toekomst extra inspanningen nodig zijn. Naar de toekomst toe is het oplossen van deze problematiek een voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van het “produkt” dat het Vredesburo verzorgd. De toenemende druk op de gesubsidieerde arbeid kan betekenen dat de professionaliteit in het gedrang komt. Het mogelijkerwijs terugkeren naar een 100% vrijwilligersorganisatie is door de bestaande contacten en contracten geen wenselijke situatie. Wanneer het Vredesburo naar de toekomst toe meer inkomsten wil en moet genereren dan kan dat alleen gebeuren als de faciliteiten ingrijpend verbeterd worden.
Het beheer van het pand gelegen aan de Paradijslaan is in 2003 weer teruggekeerd bij het Vredesburo. Daarmee is de opslagcapaciteit weer gegarandeerd.

 

terug

 

Nawoord:

Bij het opstellen van het jaarverslag is er altijd weer de opmerking “jeetje wat een hoop!” en eigenlijk is dat een heel goed gevoel. We waren ook in 2003 weer op allerlei manieren bezig: soms zichtbaar, soms achter de schermen, soms erg peinzend over de toestand in de wereld, soms uitgelaten en blij over gebeurtenissen die, naar onze bescheiden mening, een positieve bijdrage waren aan een betere wereld. Maar dit alles hadden we nooit kunnen doen als we niet op allerlei manieren gesteund waren door de mensen die ons een warm hart toedragen

Vandaar: bedankt alle koffiedrinkers, buttonkopers, subsidiegevers, vragenstellers. orenvanhethoofdpraters, bestuurders, regelneven&-nichten


Vrede & alle goeds gewenst door de medewerkers/sters van Vredesburo Eindhoven

 

terug