JAARVERSLAG 2002


INHOUD:


voorwoord

A : bestaande functies van het Vredesburo


1 : documentatie / archief
2 : winkelfunctie
3 : scholenwerk / stagiaires
4 : informatieverspreiding / voorlichting
5 : arbeidsplaatsen / ID-regeling
6 : diversen

B : projekten / activiteiten


1 : projekten vanuit het verleden doorwerkend in 2002
2 : (internationale) projekten in 2002
3 : projekten opgestart n.a.v. gebeurtenissen in 2002
4 : jaarlijks terugkerende projekten
5 : incidentele activiteiten in 2002

C : infrastructuur

nawoord

 

 

 

Voorwoord:

2002 zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin de wereld zich opmaakte voor de oorlog tegen het terrorisme en het jaar waarin er een politieke moord in Nederland werd gepleegd. Zowel nationaal als internationaal leverde dat een instabiele en bedreigende sfeer op. Werken aan de Vrede was op bepaalde momenten een moeizaam karwei. Telkens weer uitleggen, telkens weer een beroep doen op medemenselijkheid, telkens weer geweld als middel kritisch tegen het licht houden. Maar daarnaast ook een aantal positieve ontwikkelingen : nieuwe contacten en projekten, en de realisatie dat we verder gaan, ook soms tegen de stroom in. Ook plaatselijk zijn de repercussies voelbaar van de "grote gebeurtenissen" . We zijn genoodzaakt om te kijken en te herijken en onze standpunten nog duidelijker te formuleren. Al zijn we "maar" een klein stipje op de wereldkaart en staan we ver af van de grote brandhaarden, we zijn in het kader van de globalisering allemaal met elkaar verbonden en we moeten een vorm vinden om deze betrokkenheid te uiten. We hebben dat in 2002 gedaan door de contacten met Afrikaanse groepen te intensiveren en de fundamenten te leggen voor het projekt : "in 80 vragen de wereld rond". We hopen op sommige vragen in de toekomst ook antwoord te vinden

 

terug

 

A : bestaande functies van het Vredesburo

A 1 : documentatie / archief

In 2002 is het documentatiebestand van het Vredesburo op peil gehouden. Het Vredesburo is in bezit van nagenoeg alle gangbare tijdschriften op het gebied van vrede&veiligheid aangevuld met specifieke landeninformatie, onderwijsuitgaves en literatuur die het totale spectrum omvat van sociaal maatschappelijke thema's en gebeurtenissen. Gezien de kwantiteit van uitgaves is met het beschikbare budget een keuze gemaakt. Al de documentatie wordt beschikbaar gesteld voor het publiek en dient mede ter ondersteuning van de projekten die uitgevoerd worden door het Vredesburo. Daarnaast beheert het Vredesburo een archief, waarin de geschiedenis van de Vredesbeweging in Nederland en daarbuiten bewaard blijft.

A 2 : winkelfunctie

Het Vredesburo probeert door het hanteren van een winkelformule de drempel zo laag mogelijk te houden. In 2002 wisten honderden mensen de weg naar ons te vinden. Soms om een tijdschrift of button te kopen, om informatie te vragen of gewoon voor de "gezelligheid". Alhoewel er al geruime tijd gedacht wordt aan een nieuwe opzet voor het winkelgedeelte, is deze in 2002 gehandhaafd in de oude opzet. Door het hebben van een winkelgedeelte is het Vredesburo meer als een kantoor en kan daardoor ook als centraal punt voor vredesgerichte activiteiten in Eindhoven dienen. Het moge duidelijk zijn dat de "winkel" middel is en geen doel. 2002 bewijst andermaal dat deze formule meer contact met het publiek oplevert en daardoor het Vredesburo in staat stelt om haar informatieve functie te bestendigen.


A 3 : scholenwerk / stagiaires

In 2002 heeft het Vredesburo op diverse scholen voorlichtingsactiviteiten verzorgd. Dit meestal in samenwerking met Delinkwentie&Samenleving waarbij het Vredesburo het hoofdstuk (zinloos)geweld voor haar rekening neemt. Dit samenwerkingsverband is aangegaan omdat "alleen" opereren op de onderwijsmarkt te moeizaam is voor een kleine plaatselijke organisatie en beide organisaties elkaar goed aanvullen. Daarnaast komen er geregeld groepen en individuele scholieren naar het Vredesburo om ter plekke zich te informeren. Verder heeft het Vredesburo plaats geboden aan 3 stagiaires die in het kader van de opleiding tot sociaal cultureel werker hier hun praktijkgedeelte doen.
Bereik : +/- 750 scholieren en studenten ( zowel in klasverband, 15 klassen, als in het kader van de door de school georganiseerde algehele bijeenkomsten en bezoek aan het Vredesburo)

A 4 : informatieverspreiding / voorlichting

In 2002 hebben we op diverse manieren mensen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen "in de wereld" en de activiteiten van het Vredesburo. We hebben daarvoor de beschikking over een eigen web-pagina ( www.vredesburo.nl ), deze functioneert als een continue nieuwsbrief, en over een "gewone" nieuwsbrief op papier die 4 keer per jaar uitkomt en zowel naar privé personen als organisaties gaat. Daarnaast houden we abonnees en geinteresseerden op de hoogte via een speciale mailing-list. Deze is opgezet om mensen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen m.b.t. "the war on terror" en de activiteiten die hiermee samenhangen. In totaal ontvangen +/- 500 mensen geregeld post van het Vredesburo en via de web-site bereiken we ettelijke duizenden mensen. In 2002 hebben we dit gecontinueerd en uitgebouwd. De verwachting is dat de elektronische informatieverschaffing alleen maar zal toenemen in de toekomst en dat "papieren" informatieverschaffing minder zal worden.

A5 : arbeidsplaatsen / ID-regeling

Het Vredesburo probeert een kwalitatief en kwantitatief zo goed mogelijk "produkt" op de markt te brengen. Het is daarbij essentieel dat er een aantal arbeidsplaatsen structureel gerealiseerd kunnen worden. In 2002 hebben we dat via de ID-regeling kunnen bewerkstelligen. Het is onder de gegeven omstandigheden niet mogelijk om op andere manieren aan loonkostensubsidies te komen. Door de continue druk op dit soort banen is het natuurlijk zaak voor het Vredesburo om goed geinformeerd te zijn. Daartoe zijn er regelmatig contacten met de consulenten en de uitvoerende instantie. Het moge duidelijk zijn dat het wegvallen van deze regeling rampzalige gevolgen zal hebben voor het Vredesburo (en andere kleine instellingen) In 2002 hebben we met 5 mensen in het kader van de regeling gewerkt waarbij ieder een specifiek werkveld beheerde.

A 6 : diversen

Naast bovengenoemde functies en de andere activiteiten zijn er in 2002 nog een heleboel gelegenheden geweest waarbij het Vredesburo zich heeft laten zien. Een opsomming : alternatieve boekenmarkt in Utrecht, "grenzenloos ontmoeten" in Eindhoven, "roefeldag" in Eindhoven, "andere mèrt" in Geldrop, het organiseren van een wake voor vermisten met als focus de situatie in Wit-Rusland. We zijn diverse malen op de lokale radio te horen geweest, er zijn in de lokale kranten stukken verschenen over onze activiteiten ( daarmee hebben we een groot gedeelte bereikt van de regionale bevolking ). We hebben diverse organisaties geholpen (b.v. Stichting Bosnische kinderen) en op diverse gelegenheden verteld over onze werkzaamheden. De optelsom van al deze activiteiten levert op dat veel mensen,ook die niet direct betrokken zijn bij het werk van het Vredesburo, kennis hebben genomen van onze activiteiten.

 

terug

 

B : projekten / activiteiten

B 1 : projekten vanuit het verleden doorwerkend in 2002


In het verleden heeft het Vredesburo voor kortere of langere termijn zich bezig gehouden met een aantal onderwerpen. Naar gelang de zinvolheid zijn deze gehandhaafd of
"op een laag pitje gezet". Dit betekent echter niet dat ze verdwenen zijn uit onze aandachtssfeer. Zeker niet omdat organisaties waarmee wij hebben samengewerkt voor deze projekten een beroep op ons blijven doen. De volgende projekten vallen hieronder :
* Filippijnen, hiervoor onderhouden we nog diverse contacten op landelijk niveau en in 2002 hebben we een bezoek van Evang Feraren ( lid van Sumpay : Filippijnse organisatie op het gebied van mensenrechten & milieu ) mede georganiseerd.

* Tibet, we hebben hiervoor adviseringswerk verricht voor" Nam Gyal" ( organisatie t.b.v. Tibetaanse vluchtelingen) en een aantal scholen geholpen met het opzetten van activiteiten voor Tibet.

* Balkan, in het kader van de activiteiten in voormalig Joegoslavië is er in 2002 begonnen met de verkenning of het mogelijk is om een gemeenschappelijk projekt op te zetten met de stad Smederovo in Servië. Daartoe is in het kader van de ID-regeling iemand aangenomen die ter plekke veldwerk verricht. We hebben in 2002 getracht om dit voornemen "handjes en voetjes" te geven, omdat wij het belangrijk vinden om betrokken te blijven bij de ontwikkelingen aldaar. We trachten daarbij een projektkeuze te maken die aansluit bij de mogelijkheden van het Vredesburo en de doelstelling die wij hanteren. In 2002 is er contact gelegd met diverse groepen en instellingen in Smederovo en zijn er structurele overleggen gevoerd met het plaatselijke bestuur. In 2003 zal op basis van het aangeleverde materiaal beslist worden in hoeverre het Vredesburo door zal gaan met dit projekt en de daarmee verbonden activiteiten.

B 2 : (internationale) projekten in 2002

Afrika : een continent om nooit te vergeten ! onder deze titel heeft het Vredesburo in 2002 veel aandacht besteed aan dit continent. We hebben dat gedaan in samenwerking met een aantal Afrikaanse zelf-organisaties ( Dusabane, FoAFF, ) en in nauw contact met de diverse andere groepen die op dit gebied werkzaam zijn. Dit heeft geresulteerd in de participatie met betrekking tot het organiseren van de "Rwanda dag"in april (hier waren ongeveer 150 mensen aanwezig ) en het centraal stellen van Afrika tijdens de Vredesweek 2002 ( meer gegevens hierover zijn te vinden onder B 4 ) De activiteiten die het Vredesburo heeft ontplooid hebben vooral te maken met het ingaan op concrete vragen die bij de zelf-organisaties liggen : subsidiering, projektsteun, de weg vinden in de Nederlandse samenleving. Vanuit deze contacten zal getracht worden om in 2003 een studie te verrichten naar de positie van sub-Sahara Afrikanen in de Eindhovense samenleving. Dit moet de aanzet geven tot het proberen op te zetten van een Afrika informatiecentrum in Eindhoven. Omdat het projekt gegroeid is vanuit de problematiek van kindsoldaten is ook daar aandacht aan besteed : actie's naar het onderwijs toe ( afficheaktie en nieuwsbrieven ), aanwezigheid en inbreng op een aantal landelijke bijeenkomsten.
Voor het Afrika projekt ( en alle andere projekten ) is in 2002 informatiemateriaal verzameld en zijn nieuwe publicaties gekocht. In het kader van het Afrika projekt is er ook op individuele schaal ingegaan op persoonlijke vragen ( m.b.t. verblijf ) in deze verwijst het Vredesburo door naar de meer deskundige organisaties op dit gebied.

"In 80 vragen de wereld rond" is een projekt wat in 2002 verder uitgewerkt is. Het projekt probeert door middel van een wereldreis in beeld en geluid te vangen wat het begrip "mondialisering" voor mensen in diverse contexten en continenten betekent. De omvang van het projekt is dusdanig dat een lange voorbereidingstijd onvermijdelijk is. Het Vredesburo heeft een medewerker (belast met "internationale" projekten) voor een gedeelte vrijgemaakt om het projekt op te zetten. In 2002 is een intensieve campagne gevoerd om het projekt in bredere kring bekend te maken, er zijn contacten gelegd met diverse instellingen en individuen die hierin zullen participeren, er zijn contacten gelegd met diverse media om ervoor te zorgen dat de berichtgeving van het projekt over de lange termijn verzekerd is, er is gepraat met fondsen om te komen tot financiële steun, er is een vrachtauto verworven* die geschikt gemaakt zal worden als verblijf en communicatiecentrum en nog honderden kleinere en grotere dingen die met dit alles te maken hebben. In 2002 is ook de programmatische functie van het Vredesburo verder uitgediept. In deze zal het Vredesburo de nieuwsvoorziening verzorgen, mediacontacten onderhouden, uitgaves m.b.t. de reis verzorgen, een aantal bijeenkomsten plannen en als bindende factor fungeren ( dit omdat er meer participanten bij betrokken zijn ). In het tijdsvak 2003 - 2006 moet dit resulteren in een uitgebreid en divers "mondialiseringsbeeld" dat mensen in Eindhoven en daarbuiten meer inzicht kan verschaffen in dit voor velen nog o zo vage onderwerp. Het moge duidelijk zijn dat de rode lijn in het projekt bestaat uit de link tussen Eindhoven en "de rest van de wereld". In 2002 zijn de contouren duidelijker gemaakt en ook het besef dat dit een uniek projekt is voor een kleine plaatselijke organisatie ( in deze was er al ervaring opgedaan met het "projekt Buitenpost" in Sarajevo ) Beleidsmatig zal het voor de komende jaren betekenen dat een aantal van de bestaande projekten verweven zullen worden met dit projekt.Het eerste effect dat in 2002 al bereikt is, is het feit dan nu al veel mensen zich gebogen hebben over de vraagstelling die verbonden is met het totale projekt en dat er een netwek is gebouwd voor de toekomst.

 

B 3 : projekten opgestart n.a.v. gebeurtenissen in 2002

Voor de hele wereld was het duidelijk dat de aanslag van 11 sept. 2001 verstrekkende gevolgen zou hebben. In 2002 heeft dit geresulteerd in een ingrijpende verandering in de wereldpolitiek. De angst voor een oorlog met de "schurkenstaat Irak" hield de gemoederen bezig. Het Vredesburo is als centraal punt voor activiteiten aangaande deze crisissituatie in Eindhoven verantwoordelijk geweest voor het houden van een fakkelwake tegen de oorlog ( ongeveer 150 deelnemers ), het realiseren van publiciteit en vervoer naar een aantal landelijke demonstraties en het opzetten van een stedelijk informatienetwerk. Gezien de ontwikkelingen in 2003 is de verwachting dat op langere termijn het Vredesburo bezig zal zijn met "de nieuwe oorlog" en de gevolgen daarvan.

B 4 : jaarlijks terugkerende activiteiten

De Vredesweek is elk jaar een moment om het werk van het Vredesburo zo breed mogelijk te presenteren. In 2002 is er voor gekozen om "Afrika" hierin centraal te stellen. De dag ( gehouden in buurthuis "De Rondweg" ) viel in een aantal onderdelen uiteen :
* informatiemarkt met presentaties van diverse groepen, tentoonstellingen en videopresentaties;
* "stadsgesprek" over leven in Eindhoven als Afrikaan zijnde;
* avondprogramma met aandacht voor Afrikaanse muziek en cultuur.
De dag was voor alle betrokkenen een succes. Contacten werden over en weer gelegd voor de toekomst. Er was een duidelijk gevoel van saamhorigheid en de realisatie dat men met elkaar voor een aantal uitdagingen staat voor de toekomst. Het Vredesburo was blij dat het op deze manier een aanzet kon geven voor een structurelere aanpak voor de toekomst van de problemen, die er bestaan en wij hebben ook de wens uitgesproken om daaraan een bijdrage te leveren. Wel moet het duidelijk zijn dat de organisaties zelf daarin een verantwoordelijkheid hebben. Het Vredesburo zal in de toekomst daarin vooral een ondersteunende rol spelen. Het stadsgesprek was uitermate boeiend (onder deskundige leiding van Rene Kerkwijk ) soms hilarisch, soms pijnlijk nauwkeurig aangevend waar de moeilijkheden liggen. Het avondgebeuren was een echt feest : dans,muziek en elkaar ontmoeten in een "mondiale sfeer".
In totaal hebben ongeveer 250 mensen de dag bezocht en/of aan meegewerkt, er is een uitgebreide perscampagne aan voorafgegaan en in de voorbereidende fase hebben een 20-tal organisaties geparticipeerd.

Stageprojekten : elk jaar heeft het Vredesburo een aantal stageplaatsen ter beschikking. Gemiddeld zijn 3 stagaires actief binnen het Vredesburo ( op jaarbasis ) Dit varieërt van korte stages van 4-8 uur per week tot volledige jaarstages. Studenten komen voornamelijk uit het MBO & HBO (afdeling Sociaal Cultureel werk) Naast het meedoen aan activiteiten van het Vredesburo voeren zij ook zelfstandig een projekt uit Dit betekent dat het Vredesburo elk jaar een aantal extra, kleinere, projekten begeleidt en presenteert. Het doel is om de stagiaire kennis te laten maken met de specifieke eisen die "ons" werk stelt en tevens is het een opdracht om te werken aan de eigen verantwoordelijkheid ( en verder is het gewoon erg leuk om je eigen weg uit te stippelen en daar van te leren ) In 2002 is afgerond : * jongeren, sub-cultuur en politieke bewustwording. Het projekt is afgerond met een presentatie op school voor mede-studenten en de realisatie van een informatieve CD-rom.
In 2002 is begonnen het projekt : * maatschappelijke participatie : een onderzoek naar het functioneren van lokale sociaal maatschappelijke organisaties ( als onderdeel van het "netwerk" van het Vredesburo ) de presentatie hiervan zal plaatsvinden medio 2003.

B 5 : incidentele activiteiten in 2002

Elk jaar vinden er activiteiten plaats, die een eenmalig karakter hebben en ook soms een beetje buiten onze "normale" activiteiten vallen. In 2002 hebben we als Vredesburo meegewerkt aan het onderbrengen van een Syrisch gezelschap dat in het kader van een samenwerkingsverband met Zuidelijk toneel "Hollandia" in Eindhoven verbleef. We hebben dit gedaan omdat we het een goede manier vinden om vanuit een praktische setting te werken aan begrip voor elkaar en te praten over wederzijdse problemen en op deze kleine schaal te kijken naar mogelijkheden voor de toekomst. Verder is een van de medewerkers van het Vredesburo tijdens Newroz in Koerdistan geweest. De bedoeling hiervan was tweeledig : enerzijds als waarnemer aanwezig zijn anderzijds het bezoeken van een aantal projekten in Dyarbakir. Dit omdat het Vredesburo participeert in de Solidariteitsgroep Koerden in Eindhoven. Dit bezoek heeft geresulteerd in het uitbrengen van een kleine brochure over het bezoek.

 

terug

 

C : infrastructuur

Het is ook in 2002 niet gelukt om een oplossing te vinden voor het huisvestingsvraagstuk van het Vredesburo.Door de veel te krappe behuizing is het voor ons nog steeds onmogelijk om letterlijk en figuurlijk "te laten zien wat we allemaal in huis hebben". Het probleem is nog accuter geworden omdat de gemeente het gebruikerscontract van de opslag aan de Paradijslaan heeft opgezegd in 2002.Uiteraard blijven we zoeken naar oplossingen, maar deze zijn maar in zeer beperkte mate aanwezig. Dit probleem gekoppeld aan de onzekerheid van de ID-banen maakt het voor ons als kleine organisatie niet altijd even makkelijk te functioneren.

 

terug

 


Nawoord :

2002 was in velerlei opzichten een bewogen jaar voor het Vredesburo. We willen iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan ons bestaan als kleine plaatselijke organisatie : subsidiegevers, bezoekers, koffiedrinkers, buttonkopers, vragenstellers, donateurs.

Vrede & alle goeds gewenst door alle medewerkers/sters van Vredesburo Eindhoven

 

terug