jaarverslag 2001

inhoud :

voorwoord

kerntaken Vredesburo :


* documentatie en informatiebestanden
* winkelfunctie
* voorlichting
* nieuwsbrieven & webpagina
* ondersteuning
* medewerkers/sters, stagaires, ID banenlopende projekten :


* Balkan

* Filippijnen
* kindsoldaten
* Tibet

* Afrika
* Wereldcrisis
* Vredesweek
* Museum van Nu
* 80 vragen rond de wereld

activiteitenoverzicht

nawoord

Vooruitblik 2002/2003

Voorwoord :

Centraal in 2001 zal ( gewenst of ongewenst ) 11 september blijven staan. Deze gebeurtenis overschaduwde bijna alle andere zaken. Voor heel veel mensen was het angstaanjagend om te merken hoe ons veilig gewaande plekje in de wereld onder hoogspanning kwam te staan. De repercussies van deze dag zullen nog lang nadreunen en de nodige effecten hebben in de wereldgemeenschap. Angst regeerde de wereld en voor een gedeelte onze samenleving. De vraag, waar het allemaal zou eindigen, hield mensen bezig. Oorlog en wraak kwamen hoog op de agenda te staan. Dit jaarverslag laat ook een andere kant zien van hoe mensen reageren (zowel voor als na 11 september) op grote mondiale problemen, namelijk door op kleine plaatselijke schaal activiteiten te organiseren, begrip te kweken en kritische informatie te verspreiden. Uitgangspunt is daarbij, dat geweld niet met geweld kan worden opgelost. Het streven naar andere manieren van conflictoplossing en beheersing, het aangaan van dialoog en overleg moeten de plaats innemen van oorlogsvoering, -voorbereiding en een nieuwe bewapeningsspiraal. Makkelijk? Nee, absoluut niet, maar voor de langere termijn wel absoluut noodzakelijk.
Als kleine plaatselijke organisatie proberen we vorm en inhoud te geven aan onze ideeën in "onze" stad met alle mensen, die openstaan voor discussie, met activiteiten gericht op velerlei groepen en individuele burgers.

 

terug


kerntaken :

Onder deze taken worden de activiteiten gerangschikt, die integraal verbonden zijn met het functioneren van het Vredesburo als documentatie- en informatiecentrum.


* documentatie & informatiebestanden :

Het Vredesburo beschikt over een 60-tal abonnementen die betrekking hebben op het werkveld "vrede en veiligheid" (zowel nationaal als internationaal). Daarnaast is in 2001 het boekenbestand uitgebreid met relevante uitgaves. Doel van de bestanden is :
* aanbieden van informatie aan het publiek
* voor de interne informatieverschaffing t.b.v. projekten en informatie- bijeenkomsten
* ter archivering van de vredesbeweging
* voor het verzorgen van andere publikaties
In 2001 is verder gewerkt aan de reorganisatie van de bibliotheek en zijn er plannen gemaakt om deze ook voor het internet toegankelijk te gaan maken.


* winkelfunctie :

Het is evident, dat het voor ons "bestaan" belangrijk is dat we een lage drempel hebben en dat we goed bereikbaar zijn. Door het hebben van een eigen winkelruimte verlagen we de drempel om "even binnen te lopen" en zijn we uiterst herkenbaar in het straatbeeld. Verder kunnen mensen affiches, brochures, shirt's etc. aanschaffen en zodoende hun mening ook op deze manier naar voren brengen. Ook in 2001 hebben honderden mensen de weg naar ons gevonden met een breed scala aan vragen. Alhoewel we geen echte winkel zijn in de traditionele zin van het woord zullen we het model van gecombineerd kantoor en winkel blijven hanteren.


* voorlichting :

Het geven van voorlichtingen is voor het Vredesburo belangrijk. Het aangaan en stimuleren van discussies over deze belangrijke zaken is een prioriteit van ons werk. Door de ontwikkelingen in het onderwijs is het moeilijker geworden om als gastdocent uitgenodigd te worden. Het Vredesburo heeft dit ten dele ondervangen door in 2001 een samenwerkingsverband (op het gebied van geweldsvraagstukken) aan te gaan met de Stichting Delinquentie en Samenleving en door meer als voorheen informatie via het internet aan te bieden (wij verwachten, dat we deze, op het onderwijs gerichte, service-diensten in de toekomst zullen gaan uitbreiden). In 2001 is het onderwijs middels een aantal brieven en uitnodigingen voor activiteiten benaderd en zijn er diverse gastlessen verzorgd.

* nieuwsbrieven :


Het op de hoogte houden van onze achterban en het mensen gericht informatie verschaffen is een "must" voor het Vredesburo. In 2001 hebben we dat gedaan via onze eigen nieuwsbrief en door het opzetten van een 11 september periodiek. Bedoeling is : informeren over, bewust maken van en oproepen tot. Ondanks het feit dat we in een informatiemaatschappij leven is het verzorgen van goede en afgewogen informatie voor de meningsvorming van mensen essentieel. In het verlengde van de nieuwsbrieven beschikt het Vredesburo ook over een eigen web-pagina (www.vredesburo.nl) hierop is uitgebreid en up-to-date te zien waar we ons mee bezighouden.


* ondersteuning :

Door de expertise, die opgebouwd is in het Vredesburo, komt ook regelmatig de vraag om anderen (groepen en individuen) te ondersteunen in hun werkzaamheden. Wij zien dit als een uiterst positieve zaak en beschouwen het als een integraal onderdeel van het Vredesburo (mits het binnen het kader van de doelstelling van het Vredesburo valt). Het netwerk, waarbinnen het Vredeburo functioneert, is nu eenmaal gebaat bij onderlinge samenwerking en betrokkenheid. Wij willen daar graag aan bijdragen. In 2001 werd er ondersteuning verleend aan diverse solidariteitsgroepen, culturele instellingen, op het gebied van de digitale snelweg, bij het opzetten van activiteiten en bij het werven van fondsen. Vermeldenswaardig is tevens ook, dat in 2001 diverse vragen kwamen m.b.t. solidariteitswerk in de derde wereld. Gedacht wordt om hier meer informatiemateriaal over te ontwikkelen.

* medewerkers / stagaires

Het Vredesburo bestaat uit 3 groepen "werknemers". We werken vanuit de gedachte dat ieders stem telt en gehoord moet worden. In de structuur proberen we zo democratisch mogelijk te zijn. In 2001 waren er ongeveer 15 a 20 mensen actief binnen het Vredesburo. Voor de continuiteit en professionaliteit zijn de ID-banen (6) van groot belang: zij waarborgen dat het Vredesburo zowel kwalitatief als kwantitatief een hoog peil kan blijven waarborgen. Vrijwilligers zorgen ervoor dat de organisatie "levend" blijft en vers bloed erbij krijgt. De stagiaires houden mede de band met het onderwijs in stand en dragen d.m.v. hun stageprojekten bij aan het beleid van het Vredeburo. Voor allen was in 2001 het Vredesburo een boeiende plek om te leren en te werken.

 

terug


lopende projekten

* Balkan
* Filippijnen
* kindsoldaten
* Tibet

* Afrika
* Wereldcrisis
* Museum van Nu
* 80 vragen rond de wereld


Uitzicht vanuit het gastenhuis op het centrum van Sarajevo* Balkan

Langlopend project met als doelstelling; inzameling goederen en transporten naar voormalig Joegoslavië gekoppeld aan informatieverspreiding d.m.v. tentoonstelling, infofolders en gastlessen

De banden tussen het Vredesburo en voormalig Joegoslavië bestaan al geruime tijd. Er is vorm aan gegeven door uitwisselingen, brochures, door het hebben van een kantoor in Sarajevo ( project "buitenpost" ) en door het inzamelen van goederen voor projekten aldaar. In 2001 zijn er een aantal hulptransporten verzorgd door de, binnen het Vredesburo werkzame, werkgroep de Balkan. De activiteiten van de buitenpost zijn definitief beeindigd, alhoewel de bestaande contacten gehandhaafd bleven en het Vredesburo als informatiepunt bleef bestaan voor vragen over de regio. Als verlengstuk van de aanwezigheid van het Vredesburo is er nu een gastenverblijf ontstaan waar mensen kunnen verblijven die een bezoek aan Sarajevo brengen. Het Vredesburo zal hier organisatorisch bij betrokken blijven. Sporadisch werd er informatie verstrekt middels gastlessen over het gebied en de werkzaamheden van het Vredesburo in dit kader. In het kader van de Vredesweek was er extra aandacht voor de Balkan middels een tentoonstelling en een videoprogramma.


* Filippijnen

langlopend project met als werkwijze het uitgeven en organiseren van brochures, video, tentoonstelling
informatiebijeenkomsten voor groepen uit het mondiale bewustwordingswerk.

Zwaartepunt m.b.t. de Filippijnen lag in 2001 in het verwerken van de informatie, die aangeleverd werd door een van de medewerkers van het Vredesburo. Deze informatie was de neerslag van een reis naar de Filippijnen met als hoofddoel het contact leggen met organisaties aldaar op het gebied van mensenrechten, milieu, vrede en verzoening. In 2001 heeft dit geleid tot het uitbrengen van een reisverslag met daaraan gekoppeld een videoreportage. Met de verspreiding van deze uitgaves werd in 2001 begonnen. Daarnaast werden er diverse informatiebijeenkomsten gehouden met vertegenwoordigers van Filippijnse organisaties die op werkbezoek waren in Nederland, te weten :
Onsino A.Mato ( vertegenwoordiger van SSAI ) over milieu / mijnbouw en rechten van de inheemse volkeren op de Filippijnen en Evang Ferraren van de Sumpay organisatie over mensenrechten en de politieke situatie t.a.v. inheemse volkeren. Daarnaast waren er regelmatig contacten met groepen op het gebied van ontwikkelingen op de Filippijnen. Van het aanwezige fotomateriaal is in 2001 een kleine tentoonstelling vervaardigd ter ondersteuning van de eerder genoemde uitgaves.


* kindsoldaten :

Langlopend project wat gebruikt maakt van affiche, lesbrieven, reader specifiek voor het onderwijs.

Naar aanleiding van een congres in 1994 in Eindhoven over kindsoldaten is het Vredesburo bezig gegaan met deze problematiek. Gezien het specifieke karakter van dit onderwerp is de invalshoek van het Vredesburo geweest om dit onderwerp aan te bieden aan het onderwijs (vanuit de filosofie dat het belangrijk is om leerlingen tussen de 10 en 15 jaar te laten beseffen dat in andere landen kinderen van dezelfde leeftijd "soldaat" zijn). In 2001 is in opdracht van het Vredesburo een informatie-affiche vervaardigd door een Eindhovens kunstenaar met als doel om op scholen in Eindhoven een blikvanger te hebben aangaande deze problematiek. Verder heeft het Vredeburo informatie verzameld in het kader van "steunpunt kindsoldaten" en is opnieuw het onderwijs benaderd om aandacht aan dit onderwerp te schenken.


* Tibet :

Langlopend project aan zijn einde. gebruikmakend van tentoonstelling met ondersteunend materiaal voor het onderwijs

De tentoonstelling, die het Vredesburo gemaakt heeft om mensen te attenderen op de problematiek van Tibet (bezet door China met daaraan gekoppeld een grote vluchtelingenstroom) is in 2001 op diverse plekken gebruikt : Fontys Hogeschool te Eindhoven, Clemenskerk te Nuenen, Bibliotheek Mariënburg in Nijmegen, Vredesweek te Eindhoven.
Gekoppeld aan de plaatsen waar de tentoonstelling al eerder te zien was heeft zij ruimschoots voldaan aan de gestelde verwachtingen. In 2001 is de informatiefolder, die hoort bij de tentoonstelling, bijgewerkt. In het kader van de activiteiten rondom "Tibet" zijn er in 2001 ook contacten geweest met Namgyal (organisatie ter ondersteuning van Tibetaanse vluchtelingen) met als bedoeling om voor de langere termijn samenwerking aan te gaan.

 

Afrika

project in voorberieding

verleden heeft het Vredesburo gepoogd om de problemen op het gebied van vrede & veiligheid in Afrika aan te bieden aan het publiek. In het projekt "kindsoldaten" komt de problematiek van Afrika voor een deel aan de orde, maar niet in die mate die wij nastreven. In 2001 zijn er diverse contacten gelegd met Afrikaanse organisaties (zowel rechtstreeks in Afrika als zelforganisatie's van Afrikanen in Nederland met name Rwanda en Somalië). In eerste instantie zijn deze contacten oriënterend van aard en hebben betrekking op de rol, die het Vredesburo kan vervullen als contact-organisatie voor groepen die actief zijn met projekten in Afrika. De verwachting is dat in 2002 deze contacten zullen uitgroeien tot daadwerkelijke activiteiten.

 

Wereldcrisis

Incidenteel project door middel van wake, demonstraties, nieuwsbrieven, intervieuws, reportages en zo verder.

'De wereld na 11 september is een andere als ervoor', was het gevoel voor vele mensen. Deze afschuwelijke gebeurtenis en de gevolgen ervan stond centraal in 2001. Het Vredesburo heeft een aantal activiteiten (zie ook onder "stadsgesprek") ondernomen om de gebeurtenissen te analyseren en in een breder kader te plaatsen. Uitgangspunt in deze activiteiten was dat geweld beantwoorden met nog meer geweld geen oplossing kon zijn. In het kader hiervan heeft het Vredesburo een wake in Eindhoven georganiseerd, deelgenomen aan landelijke activiteiten (o.a. 2 demonstraties in Amsterdam) en voor Eindhoven berichtgeving verzorgd middels een speciale nieuwsbrief. Naast deze activiteiten zijn er diverse interviews geweest met medewerkers van het Vredesburo en zijn we te gast geweest in een aantal radioprogramma's. Naast deze activiteiten was er veel aandacht voor vragen van mensen die het Vredesburo bezochten voor meer achtergrondinformatie. Het Vredesburo blijkt in periode als deze een belangrijke centrum en coördinatiefunktie te vervullen.

 

Vredesweek

Een jaarlijkse algemene presentatiedag in September

De Vredesweek is traditioneel een week waarin het Vredesburo zich presenteert met haar projekten aan een breed publiek, dit is ingebed in de landelijke aktieweek die traditioneel valt in de 3e week van september. In 2001 heeft het Vredesburo een "totaalprogramma" gehouden in en met medewerking van cultuurcentrum 2B. Het programma ging van een "markt voor het goede doel' via een 3-tal filmavonden naar een cultureel programma en eindigde met een presentatiemiddag. In deze week waren honderden mensen te gast op de diverse onderdelen. We waren erg blij met het resultaat zeker omdat 11 september een grote rol speelde en er twijfel was of de geplande onderdelen wel door moesten gaan. Uiteindelijk bleek deze actualiteit juist een stimulerende factor voor een groot deel van het publiek om de vredesweek te bezoeken. In de programmering kwamen alle aandachtsvelden terug waar het Vredesburo in 2001 mee bezig was.

Stadsgesprekken

Nieuw project met gespreksavond tussen publiek en forum, gericht op het Eindhovense publiek

Door de gebeurtenissen van 11 september en al eerder geformuleerde plannen om een aantal publieksgesprekken te organiseren (mede in het kader van "het museum van nu") was het thema van het eerste gesprek gefocust rondom de veranderingen na 11 september en de gevolgen voor de Nederlandse samenleving. Uitgangspunt waren hierbij de persoonlijke gedachtes van mensen en de impact die de gebeurtenissen teweeg hadden gebracht in hun dagelijkse leven. Als in- en uitleider van de gesprekken trad minister Jan Pronk op (mede als vertegenwoordiger van de overheid aangaande de landelijke cyclus van publieksgesprekken). In het panel waren vertegenwoordigers aanwezig uit de journalistiek, kunst, wetenschap en multi-culturaliteit. De avond voldeed aan de gestelde verwachtingen en is als zodanig een voorbereiding op meerdere publieksgesprekken, die gepland staan voor 2002.

Museum van Nu

Project in voorbereiding voor de bevolking de bevolking van Eindhoven, met name internetgebruikers, kenniswijkbewoners, reizigers en zo verder.

Het Museum van Nu is een langlopend project dat als schakel zal fungeren tussen lokale activiteiten en internationale activiteiten van het Eindhovens Vredesburo. Het doel van het Museum van Nu is om mensen actief te betrekken bij mondiale bewustwording, waarbij mondiale bewustwording, ons inziens, een eerste stap is op weg naar conflictpreventie.
Het Museum van Nu gebruikt informatie en contacten van lopende projecten van het Vredesburo. Daarnaast richt zij zich op de actualiteit in de stad, zolang deze in relatie staat met 'de rest van de wereld'. Binnen het Museum van Nu komen deze middels het internet tezamen. Hierdoor geeft het 'museum' op de lange termijn een overzicht van mondiale activiteiten van de Eindhovense bevolking.

In 80 vragen rond de wereld

Project annex reis verslag/onderzoek in voorbereiding. 10 specifieke opdrachten zullen wereldwijd uitgevoerd worden in relatie met 'Museum van Nu'. Er zijn drie levels van doelgroepen te weten: de Eindhovense bevolking, de Nederlandse bevolking en de wereldbevolking.

Het Vredesburo beschouwt mondiale bewustwording als een uitermate belangrijke stap in een vreedzaam proces van mondialisering. Het project in 80 vragen rond de wereld richt zich dan ook uitsluitend op de huidige mondialisering. Tachtig vragen zullen, met behulp van het publiek, geselecteerd worden en deze vragen zullen tijdens een reis rond de wereld aan het publiek gesteld worden. Publiek kan deze reis semi-live op het internet volgen.
Het project zal drie jaar in beslag nemen en rond de zomer van 2003 van start gaan. Gedurende het project zullen 10 opdrachten wereldwijd uitgevoerd worden (bijvoorbeeld het bezoeken van projecten die door Nederlandse hulporganisaties worden ondersteund, activiteiten met Eindhovense zustersteden, ambassadeur van de Global Cultural Embassy, onderzoek naar en vertalingen van sociaal wetenschappelijke publicaties betrekking hebbende op de mondialisering en zo verder).

terug


Activiteitenoverzicht :

activiteit   bereik
2 hulptransporten (ex-Joegoslavië)   diverse projecten op de Balkan
uitgave Filippijnen ( boek en video )   200 stuks
informatiebijeenkomsten Filippijnen   +/- 50 mensen
gastlessen ( 15 groepen )   +/- 350 studenten
lezingen en voordrachten   +/- 500
diverse tentoonstellingen   onbekend
programma in de Vredesweek   850 bezoekers
stadsgesprek   100 bezoekers
wake   +/- 50 deelnemers
deelnemers in het kader van "wereldcrisisactiviteiten"   +/- 200
Intervieuws radio en kranten regionaal en landelijk bereik onbekend
diverse standjes met infomateriaal

Virus festival
De Andere Mert
e.a.

honderden belangstellenden
Bezoekers van de homepage   +/- 1500 bezoekers
verspreiding van de nieuwsbrief   150 abonnees
verspreiding boeken Buitenpost   350 stuks

en verder waren er natuurlijk al de mensen die de winkel binnen liepen voor informatie en de honderden telefoontjes die we binnen kregen voor informatie.

 

terug

Vooruitblik 2002/2003

Vanuit de ervaringen van het jaar 2001 kunnen we voor de komende jaren een aantal gevolgtrekkingen maken en beleidslijnen uitzetten. 11 september zal de komende jaren blijven doordreunen. Conflicten en geo-politieke situatie's zullen in dit kader worden geplaatst en ook op plaatselijke schaal een rol spelen in discussies over veiligheid, multi-culturele samenleving en de positie van de Nedelandse overheid. Het Vredesburo zal hieraan aandacht aan blijven besteden middels stadsgesprekken en het verschaffen van informatie. Globalisering en de gevolgen ervan zullen zeker op de agenda gaan verschijnen. Mondiaal is het een van de grote thema's en we zullen proberen dat te vertalen naar de praktijk van alledag "in het Eindhovense". Tevens zal er aandacht zijn om het publiek meer inzicht te geven in dit gebeuren omdat de ervaring leert dat veel mensen niet goed uit de voeten kunnen met het onderwerp en soms ook verbaasd staan over de heftige reacties die het wereldwijd oproept. Het Vredesburo zal dit concretiseren binnen het kader van "het museum van nu" en "in 80 vragen de wereld rond". De lopende projekten zullen de komende jaren gaan veranderen : sommige zullen geminimaliseerd worden ( Tibet, Filippijnen ) anderen zullen missschien in een andere vorm terugkomen ( er zijn voor 2002 / 2003 plannen om weer aktiever te zijn op de Balkan, voor het projekt kindsoldaten zal meer aangesloten gaan worden bij landelijke organisaties en hun activiteiten ) Een nieuw beleidsterrein, waarvan de contouren zich in 2001 hebben aangediend, is dat het Vredesburo een bemiddelende rol zal gaan spelen voor organisaties buiten ons land ( b.v. Afrika ). De taak van het Vredesburo is dan vooral om organisaties wegwijs te maken in het "Nederlandse landschap" en op te treden als begeleider van contacten en te fungeren als aanspreekpunt. Aangezien we zelf geen fondsen hebben om organisaties rechtstreeks te steunen hopen we op deze manier toch een bijdrage te leveren aan hun functioneren voor de langere termijn.
Naast deze punten is het ook de actualiteit die van invloed zal zijn. We willen een beleid voeren wat ook ruimte laat om in te springen op gebeurtenissen met een grote impact, zonder dat dit ten koste gaat van de lopende projecten. Dat we keuzes moeten en zullen maken is duidelijk. De beperktheid aan mensen en middelen schrijft dit voor. Het is daarom ook van belang om voor de komende jaren zekerheid te verkrijgen m.b.t. huisvesting. We worden al jaren door ruimtegebrek geplaagd wat het moeilijk maakt om optimaal te functioneren en ondanks diverse pogingen is er op dit moment weinig zicht op een oplossing. De belangrijkste hindernissen zijn : een veel te dure particuliere markt, weinig mogelijkheden binnen het gemeentelijk beleid en de traagheid bij sommige plannen. Voor de medewerkers/sters in het kader van de ID-regeling is het voor het Vredesburo van het grootste belang dat deze plaatsen voor de lange termijn gegarandeerd blijven, dit ter verzekering van kwaliteit en kwantiteit van ons werk. Bovenstaande probleemvelden zullen een rol spelen in het te voeren beleid voor de komende jaren.


nawoord :

Soms zegt een beeld meer dan hele boeken. Bovenstaand plaatje is bijna het 2e logo geworden van het Vredesburo en symboliseert op een bijzondere manier waar we voor staan. Dit gevoel willen we graag overbrengen aan iedereen die ons op wat voor manier dan ook gesteund heeft of ons een warm hart toedraagt.

Groeten van alle medewerkers/sters van het Vredesburo


Hans Martheeuwsen
Berrie Kollau
Rob Swinkels
Anita Hermans
Martin Voorbij

HMjv032002

 

terug