Jaarverslag 2011


cover 2012

Inhoudsopgave.


voorwoord

A. Kerntaken van het Vredesburo.

1. Documentatie/archief/bibliotheek
2. Winkelfunctie / ondersteuning
3. Vredeseducatie
4. Stagiaires / maatschappelijk stages
5. Informatieverspreiding
6. "De Vredesoase"
7. Vrijwilligers/regelingen m.b.t. personeel

B. Activiteiten in 2011

1. Structurele activiteiten:
informatieve nieuwjaarsbijeenkomst
fakkeltocht
21 september
158
samenwerkingsverbanden

2. incidentele activiteiten:
studiedagen
standwerk
diversen

C. Met het oog op de toekomst.

Nawoord.

 

VOORWOORD.

2011 zal de geschiedenis van het Vredesburo ingaan als het jaar waarin "Vredeseducatie" weer een belangrijke plaats is gaan innemen in de activiteiten. Vanaf 1 april is Hans Matheeuwsen in dienst getreden met als opdracht het stimuleren en initiëren van educatie aangaande Vrede en Veiligheid, mondiale bewustwording en kritisch burgerschap. In 2011 hebben we daarom vooral het beleid en speerpunten aangaande Vredeseducatie op poten gezet. Dit traject is ingezet na het 25-jaarfeest van het Vredesburo en we zijn erg blij dat het in 2011 is afgerond met het toekennen van een subsidie op het gebied van vredeseducatie.
Daarnaast is er veel tijd gestoken in de Fakkeltocht en andere activiteiten, die we jaarlijks uitvoeren. 2011 is daarmee ten dele nog een "gewoon" jaar. In de toekomst zal er meer plaats worden ingeruimd voor educatief werk, vooral ook omdat we als organisatie van mening zijn dat het de beste perspectieven geeft om onze doelstelling uit te dragen. 2011 heeft ook de contouren aangegeven van het Vredesburo voor de toekomst: educatie, een aantal structurele activiteiten en beperking van het aantal nevenactiviteiten, die soms buiten onze doelstelling vallen.

voorwoord

terug

A. KERNTAKEN VAN HET VREDESBURO

1. Documentatie/archief/bibliotheek.

In 2011 hebben we, conform het bestaande beleid, de documentatie-functie van het Vredesburo ingevuld. De activiteiten die hiervoor worden ondernomen zijn:
· abonnementen op alle tijdschriften die te maken hebben met ons werkveld, daaraan gekoppeld evaluatie en uitbreiding of beperking van de abonnementen ( +/- 65);
· aanschaf achtergrondliteratuur voor de bibliotheek;
· rubriceren en opslaan van bestanden in het archief;
· digitaliseren van bestanden;
· aanleggen van specifieke bestanden voor de projecten met betrekking tot Vredeseducatie.
In 2011 is de discussie gevoerd of het wenselijk is om documentatie-bestanden aan te leggen en te onderhouden als de vraag niet al te groot is. Wij stellen ons op het standpunt dat het voor een centrum als het Vredesburo een "must" is om goed gedocumenteerd te zijn. Doorslag is de kwaliteit en niet de kwantiteit. Uiteraard hebben wij gepoogd middels de winkel en internet het bereik te vergroten en zullen daarmee in de toekomst verder gaan.
Bezitten en aanbieden van informatie en documentatie zal ook steeds meer een digitale dimensie krijgen: tijdschriften (en in de toekomst boeken) zullen niet meer op papier verschijnen. Dit zal ook betekenen dat we het anders gaan aanbieden.

Een nieuwe "loot" aan de documentatietak is dat voor de projecten met betrekking tot vredeseducatie er een uitgebreid bestand aangelegd gaat worden. Deze bestanden bestaan uit: artikelen en achtergronden die specifiek met lessen en lesinhouden te maken hebben vanuit een pedagogische invalshoek (voor meer informatie over dit werkveld verwijzen wij naar het bijgevoegde jaarverslag 2011 Vredeseducatie).

documentatie

2. Winkelfunctie/ondersteuning.

In 2011 heeft het beeld van de afgelopen jaren zich doorgezet. Steeds meer zijn de bezoekers mensen met vragen die op ons werkterrein liggen en steeds minder zijn er klanten die buttons/affiches, etc. kopen (alhoewel daar nog steeds vraag naar is en de verwachting is dat dat in de toekomst zal blijven bestaan!). Steeds meer zijn we een centrum geworden voor mensen die informatie willen over regelingen, opzetten van projecten en voor groepen die met ons willen samenwerken (veel van deze groepen zijn projectgroepen die actief zijn in Afrika).

winkel

De bezoekersgroep wordt minder in aantal maar de vragen zijn complexer en de reikwijdte van de contacten is aanzienlijk (achterban van de bezoekers die meestal namens een organisatie spreken). Daarmee wordt de winkelfunctie belangrijk en waardevol. In 2011 hebben we er daarom voor gezorgd, zoals in alle andere jaren, dat we 5 dagen in de week open zijn voor het publiek
Wat niet vergeten mag worden is dat het ook een plaats is waar mensen elkaar ontmoeten, discussies aangaan en samen plannen maken. We zijn daarmee een van de weinige plekken die vrij toegankelijk is voor mensen die bezig zijn met mondiale bewustwording en dat willen we continueren. Dit wordt ook belangrijk, omdat andere organisaties noodgedwongen hun deuren sluiten en/of beperkt open zijn.

3. Vredeseducatie.

Door het beschikbaar komen van subsidie voor het werkveld
"Vredeseducatie" en daarmee het kunnen inzetten van een professional is er vanaf 01-04-2011 een nieuwe opzet gekozen voor dit onderdeel van ons werk. Het Vredesburo heeft altijd aan educatie aandacht besteed, maar de afgelopen jaren was er niemand die de expertise en achtergrond had om dit zelfstandig uit te voeren. Wij zijn erg blij dat we ons kunnen profileren als Vredeseducatiecentrum voor Eindhoven en de regio. In 2011 is er op dit gebied verzorgd:
· begin maken van een nieuw aanbod voor het totale onderwijsveld;
· opzetten van stedelijke en landelijke contacten aangaande vredeseducatie;
· uitbreiden van documentatie op dit gebied;
· participeren in en ontwikkelen van landelijke projecten aangaande de tweede wereldoorlog en aangaande pesten;
· verzorgen van lessen in dit kader:
4 workshops in het kader van: "de dag van de politiek" in Helmond ( ROC Ter Aa ). 200 deelnemers;
Voordracht in Maarheeze over "Vrede en solidariteit". 50 deelnemers;
Lezing en workshop over geweldloze communicatie voor de 4e kamer in Eindhoven. 50 deelnemers;
Lessencyclus over pesten in Boxtel. 200 deelnemers;
Project in Den Bosch op het Koning Willem I college over "hoe gaan we met elkaar om". 250 deelnemers;
Voordracht en lessen op de Aloysius MAVO in Eindhoven in het kader van activiteiten van het Vredesburo. 150 deelnemers.
Een uitwerking van bovengenoemde punten is te vinden in het "Jaarverslag Vredeseducatie 2011". In de toekomst zal het Vredesburo deze 2 verslagen samen aanbieden, omdat ze niet los van elkaar gezien kunnen worden.

Vredesles

terug

4. Stagiaires/maatschappelijke stages.

maatschappelijke stage
Het Vredesburo biedt elk jaar stageplaatsen aan voor het HBO en het MBO. Dit is van belang voor de contacten met het onderwijsveld en, voor het Vredesburo, om in contact te komen en te blijven met de "wereld" van jongeren.
Een nieuw gebeuren binnen de stagewereld zijn de maatschappelijke stages: korte stages voor 15 – 16 jarigen om ze een "stukje van de wereld" te laten ervaren. Het Vredesburo heeft een vast project ontwikkeld voor deze stages dat aansluit bij de wensen van de gemeente aangaande Vredeseducatie. Het project heet "Wij &de wereld". In dit project geven jongeren hun visie op de stad en de plaats van de stad in de wereld. Werkvormen hiervoor zijn: ontwikkelen van facebookpagina, straatinterviews, fotografie. De resultaten van deze kleine projecten worden gebundeld in een e-magazine voor jongeren.

In 2011 waren er voor kortere periodes:
2 stagegroepjes van het MBO (6 personen): advies over opzet Vredesburo en de ontwikkeling van het pestenproject;
2 stagegroepjes maatschappelijke stage (12 personen) (Joris college en het Augustinianum);
2 taalstagiaires.

Structureel :
3 stagiaires van het ROC (sociaal cultureel werk);
1 stagiaire van het HBO (toegepaste psychologie met als opdracht het ontwerpen van een project over cyber pesten).

Daarnaast is er een stageplaats gerealiseerd voor een stagiair van de Hogeschool Maastricht in verband met een stage in Japan: deze is door ons mede begeleid. De opdracht vanuit het Vredesburo was om informatie te verzamelen in Japan over de standpunten aangaande kernwapens en kernenergie (mede i.v.m. de gevolgen van de Tsunami).

Een gedeelte van het stagebeleid is afgestemd op de verdere ontwikkeling van het segment vredeseducatie binnen het Vredesburo.

5. Informatieverspreiding.

Nieuwsbrief
Het Vredesburo heeft in 2011 een nieuwsbrief verzorgd voor personen en organisaties. We proberen op deze manier mensen regelmatig (4 X per jaar) op de hoogte te houden van de activiteiten van het Vredesburo.

Internet
Het Vredesburo heeft in 2011 3 websites onder haar beheer. Zij heeft daarmee bereikt:
* betere en uitgebreidere informatieverschaffing voor het publiek;
* beter aanbod aangaande infomateriaal (digitale catalogus bibliotheek);
* meer winkelverkoop.
In 2011 is een begin gemaakt (gesteund door Stichting SupportPunt) met het verbeteren van de website. Dit project loopt de komende jaren door. Daarnaast is de bedoeling dat er een aparte site aangemaakt wordt voor de Vredeseducatie (ook dit loopt vanaf 2011) en is er begonnen met het maken van een facebookpagina voor het Vredesburo.
Via de e-mail kwamen vele vragen (loopt in de honderden); deze zijn waar mogelijk beantwoord.

Mailing
Het Vredesburo verzorgde in 2011 8 X een mailing over relevante onderwerpen en ter ondersteuning van activiteiten van groepen en personen. Daarnaast is er in 2011 diverse malen gebruik gemaakt van landelijke lijsten (Vredeslijst, Actielijst) om activiteiten aan te kondigen.

Een speciale melding verdient het project "benvriendelijk". Samen met een internetontwerper is er in 2011 een opzet gemaakt om mensen via Facebook mee te laten doen aan een actie om in de alledaagse praktijk meer aandacht te besteden aan " hoe gaan we op een goede manier met elkaar om" . Deelnemers houden via Facebook elkaar op de hoogte van hun ervaringen en geven tips en wetenswaardigheden door.

ben vriendelijk

6. De "Vredesoase".

In 2011 is een gedeelte van de Vredesoase nog steeds in gebruik door de Stichting Books4live. We hebben door dit medegebruik bereikt dat de ruimte optimaal wordt benut. Een gedeelte van de ruimte blijft dienen als archief voor het Vredesburo. Door het samen gebruik maken van de ruimte is er ook op andere punten samenwerking tot stand gekomen (met name als het gaat om standwerk).
Naast books4life vinden er in de Vredesoase incidenteel kleine bijeenkomsten en gesprekken plaats. De Vredesoase is nu 6 dagen in de week open!

Books4life

7. Vrijwilligers/regelingen m.b.t. personeel.

In 2011 hebben we afscheid genomen van een medewerkster wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Zij was bij de stichting in dienst in het kader van gedetacheerd werk van de ERGON bedrijven. Per 1 april kwam Hans Matheeuwsen op fulltime basis weer in dienst, specifiek om de sectie Vredeseducatie op te zetten en verder te ontwikkelen.
Het aantrekken van nieuwe vrijwilligers was in 2011 een moeizame bezigheid. Er zijn diverse pogingen ondernomen. Er is regelmatig contact geweest met het "Vrijwilligerspunt", er zijn via diverse kanalen oproepen geweest, maar het resultaat is gering. In 2011 is uit onderzoek gebleken dat de problemen waarmee het Vredesburo worstelt symptomatisch zijn voor organisaties en instellingen in Brabant. In de toekomst zal dit een punt van aandacht blijven. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen. In 2011 is er nieuw vrijwilliger bijgekomen ter versterking van het kernteam. Zij zal 4 dagen in de week actief zijn en zich bezig houden met fondsenwerving en vredeseducatie.
Het model dat in 2011 is ontwikkeld gaat uit van een kerngroep met daaromheen mensen die op specifieke kwaliteiten gevraagd worden. Zo zijn er mensen die meewerken op computergebied en grafische ontwikkeling.

terug

B. ACTIVITEITEN IN 2011.

1. Structurele activiteiten.

A. Informatieve nieuwjaarsbijeenkomst.

Op zaterdag 15 januari 2011 van 15.00u. tot 20.00u. vond de informatieve nieuwjaarsbijeenkomst in de kantine van het woon-/werkpand "Burgers" plaats. Het thema van dit jaar richtte zich op de vraag of de boodschap die door maatschappelijke groepen wordt uitgedragen, nog wel wordt gehoord in de samenleving. Zo niet: welke strategieën zouden er ontwikkeld moeten worden en hoe kunnen organisaties zich aansluiten bij de "tijdgeest".
Er waren 2 gespreksrondes. De eerste met vertegenwoordigers uit "het veld": Patrick van der Voort van Kleurrijke Stad, Marcel Schreurs van het COS, Gerda Ikele van de Stichting Bambale, Bram Soetendal vanuit de Stedenband Eindhoven-Chinandega en Piet de Ponti van Bureau Jeugdzorg.
Daarna waren de politici uit de Eindhovense gemeenteraad aan de beurt in de 2e ronde: hoe kan de gemeente bijdragen aan een klimaat, waarin groepen op het gebied van mondiale bewustwording gedijen en waar liggen rechten, plichten en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen.
DetroitNaast deze gespreksrondes was er nog een reportage uit Amerika van de Eindhovense fotografe Fieke van Berkom en werd er genoten van muziek en een afsluitende wereldmaaltijd. Er waren ongeveer 150 bezoekers.

 

Vredesproject in Detroit : foto Fieke van Berkom

 

B. Fakkeltocht 2011.

Fakkeltocht 2011In 2011 heeft het Vredesburo , zoals in afgelopen jaren, geparticipeerd in de voorbereidingen en uitvoering van de jaarlijkse Eindhovense Fakkeltocht. Naast de gemeenschappelijke taken is het Vredesburo samen met een medewerker van "Palet" actief geweest om jongeren, het onderwijs en zelforganisaties specifiek te benaderen en op te roepen om mee te doen. Dit vanuit het uitgangspunt dat de Fakkeltocht een afspiegeling dient te zijn van de Eindhovense samenleving. Voor dit doel zijn affiches en kaarten vervaardigd, zijn scholen en organisaties benaderd en zijn er lessen gegeven over de betekenis van het thema in de huidige samenleving.
De Fakkeltocht 2011 was een succes met een grote opkomst. In de toekomst zal het Vredesburo blijven deelnemen en voorlichting over de Fakkeltocht blijven verzorgen met name als het gaat om de betekenis van respect en verdraagzaamheid.

C. 21 September.

21 september21 september is het VN Wereldvrededag. Jammer genoeg wordt er aan deze dag in Nederland nauwelijks aandacht besteed. Het Vredesburo heeft in 2011, samen met een aantal andere organisaties, aandacht gevraagd in de binnenstad voor deze dag middels een infomarkt en een groot vredesteken. We zijn van mening dat we aanwezig dienen te zijn in het straatbeeld: Vredeswerk dient zich niet te anonimiseren. We hebben deze dag gekozen ook als focuspunt voor de jaarlijkse Vredesweek, waarin het Vredesburo dient als "Ambassade voor de Vrede". We zullen in de toekomst verder gaan met het uitbouwen van deze dag, in 2011 zijn daar contacten voor gelegd met andere groepen die werken vanuit een vergelijkbare doelstelling (Amnesty, V.I.N.K., Stichting Vredescentrum, stichting Worldpeaceflame).

D. 158.

Dit project, over onze visie op de multiculturele samenleving, is in 2011 afgerond en zal ook niet meer terugkomen in de structurele activiteiten van het Vredesburo. In 2011 hebben we gewerkt aan de verdere verspreiding van het blad, dat ter ondersteuning is uitgebracht en is de website www.sameneindhoven.nl bijgehouden. Aan de hand van de ervaringen, die opgedaan zijn, is er in 2011 intern een discussie ontstaan over de vraag of het aandragen van informatie en beeldmateriaal via de "normale" kanalen nog zinvol is. In de toekomst verwacht men meer van specifieke vormen van informatieoverdracht via nieuwe sociale media en specifieke apps. De verwachting is dat het informatielandschap in de komende jaren zal veranderen (te vergelijken met de veranderingen in leesgedrag en informatieverschaffing).

E. Samenwerkingsverbanden.

In 2011 is meegewerkt in het comité voor de organisatie van de fakkeltocht. Er is contact geweest met Amnesty en V.I.N.K. over mogelijke samenwerking op educatiegebied in de toekomst.
Daarnaast zijn wij lid van 2 landelijke koepels aangaande Vredeseducatie en een werkgroep die zich, vanuit Utrecht, bezighoud met het opzetten van een landelijk netwerk voor Vredesgroepen en Vredeseducatie. Praktisch is er een samenwerkingsverband gegroeid met het Vredes Informatie Centrum in Groningen voor projecten in het basisonderwijs.
Stichting Vredesburo en Stichting Vredescentrum zijn een samenwerkingsverband aangegaan, waardoor de 2 stichtingen in een aantal activiteiten gemeenschappelijk zullen optreden.

terug

2. Incidentele activiteiten.

A. Studiedagen.

In 2011 is deelgenomen aan 2 studiedagen en 1 gemeentelijke bijeenkomst (over het subsidiebeleid):
· landelijke bijeenkomst Vredesvoorlichting/vredeseducatie georganiseerd door PAIS/landelijk netwerk vredesvoorlichting;
· landelijke bijeenkomst Peace Brigades International over Vrede en mensenrechten;
· informatiebijeenkomst van de gemeente over het subsidiebeleid;
De redenen om dergelijke bijeenkomsten bij te wonen liggen in: uitbreiding netwerk, relevante informatie vergaren, eigen beleid en activiteiten toelichten voor andere professionals, binnenhalen opdrachten, aangaan van samenwerking (bijv. Stichting Vredesburo en Vredes informatie centrum Groningen op het gebied van educatie groep 7 & 8 basisonderwijs).

B. Standwerk.

In 2011 zijn wij met de informatiestand aanwezig geweest bij een aantal activiteiten. Dit, omdat wij het belangrijk vinden om naar de mensen toe te gaan, het fijn is om nieuwe mensen te leren kennen en de naamsbekendheid van het Vredesburo te vergroten. Daarnaast levert het door de verkoop ook een kleine bijdrage aan de financiële huishouding:
standwerk· Andere Mert/Regenboogmarkt in Geldrop;
· Ruigoord (kunstenaarsdorp);
· Folkwoods (muziekfestival);
· Kristallnachtherdenking.

Naast deze gelegenheden is er bij elke activiteit van het Vredesburo een informatiestand van het Vredesburo aanwezig

C. Diversen.

In samenwerking met het Museum voor Vrede en Geweldloosheid is gewerkt aan een overzicht van Vredesactiviteiten in Nederland.

think globalVoor 4 groepen, die projecten verzorgen in Afrikaanse landen, is een folder ontwikkeld onder de noemer "Think global, Act local": dit ter ondersteuning van de werkzaamheden en een bijdrage aan de P.R. (dit is op verzoek van één van de organisaties tot stand gekomen).

We hebben meegedaan aan de "Dag van de dialoog". We hebben een dialoogtafel ter beschikking gesteld en gezorgd voor een gespreksleider.

Dutch Design WeekIn het kader van de Dutch Design Week is er een actie geweest waarbij mensen op een ludieke manier stil stonden bij "Vrede".

We hebben meegedaan aan de speeddate van het vrijwilligerspunt: vraag en aanbod bij elkaar brengen van organisaties op het gebied van website-ontwikkeling.

terug

de toekomst

C. MET HET OOG OP DE TOEKOMST.


In de toekomst zien wij een aantal ontwikkelingen die zowel positieve als negatieven uitwerkingen kunnen hebben op het functioneren van het Vredesburo. Op basis van deze verwachtingen zal het beleid in 2012 en verder worden bepaald:
· subsidiering en fondsenwerving zullen moeilijker worden, daarom dienen donateurwerving en mecenaat sneller ontwikkeld te worden;
· er zullen meer mensen moeten komen met een onderwijsachter-grond (er is in 2011 begonnen met een lijst van docenten en in 2012 zal er gericht gezocht worden);
· er zal gesnoeid moeten gaan worden in de hoeveelheid activiteiten met daarbij de erkenning dat de actualiteit altijd van invloed zal zijn;
· we zullen ons meer moeten gaan bezig houden met acquisitie en daarvoor de "tools" ontwikkelen;
· we zullen stedelijk en landelijk meer samenwerking op het gebied van gezamenlijke voorlichting moeten zoeken;
· in de maatschappij zullen sociaal-economische discussies de boventoon voeren. We zullen extra moeten investeren in "ons eigen geluid";
· we zullen onze eigen, en zeer trouwe, achterban meer moeten betrekken bij de activiteiten.

terug

NAWOORD.

Dit jaarverslag is een opsomming van taken en activiteiten die plaats hebben gevonden in 2011. Naast deze opsomming zijn er natuurlijk ook andere gebeurtenissen die een rol hebben gespeeld, De dood van één van onze bestuursleden heeft een zware wissel getrokken op het Vredesburo. We zijn er nog steeds beduusd van en bedroefd over maar houden ons vast aan een regel uit haar herdenkingsdienst:"het beste kunnen wij Riek herdenken door bezig te zijn met de idealen die zij zo belangrijk vond" .
Wij voelen ons gesterkt door alle mensen die met ons meedoen en meedenken, door de blijken van solidariteit die we in 2011 van alle kanten hebben ontvangen, de toekenning van subsidie voor Vredeseducatie door de gemeente Eindhoven en elke scholier die op het einde van de les zegt: " Ja, ik heb er van geleerd".

Bedankt! Vrede en alle goeds.

Bestuur en medewerkers van Stichting Vredesburo Eindhoven

worldpeace

terug