Jaarverslag 2010

Stichting Vredesburo Eindhoven

Druppel

 

Voorwoord.

- Van respect via “de ander” naar Books for life -

2010 is een jaar geweest van “van alles en nog wat”. Er is een begin gemaakt met het nadenken over hoe we Vredeseducatie in de toekomst gestalte gaan geven (zie ook het overleg over VredeLeren en de verwachting dat we in 2011 een arbeidsplaats kunnen instellen voor een Vredeseducatie medewerker).
Het project “Berichten uit de Samenleving” heeft zijn beslag gekregen met de uitgave van 158 en het symposium “De angst voor de ander” in het gemeentehuis.
We hebben een structurele oplossing gevonden voor het gebruik van de Vredesoase aan de Hertogstraat. We mogen als partner “Books for Life” begroeten als medegebruiker.

Natuurlijk zijn er ook zorgen. In 2010 is duidelijk geworden dat de subsidiëring, zoals we die lang gekend hebben, op de schop gaat. De verwachting is dat hele sectoren er financieel op achteruit zullen gaan en dat er diverse groepen zullen verdwijnen of fors zullen moeten inkrimpen (en dat geldt ook voor fondsorganisaties, waar wij aankloppen voor projectgeld). Het alternatief is meer geld uit de private sector, maar dat is voor een kleine, relatief onbekende organisatie een groot probleem. Daarnaast speelt ook een belangrijke rol dat de kern van vaste medewerkers niet al te groot is. We werken op dit moment met een aantal schillen: vaste medewerkers; mensen, die een deelaspect voor hun rekening nemen; mensen, die aanspreekbaar zijn voor klussen en praktisch werk. Deze structuur staat constant onder druk en het betekent dat de keuzes die we maken ook hard gemaakt moeten worden met de mensen die er zijn, anders wordt het teveel luchtfietserij.

 

Books4life
Angst voor de ander


Inhoudsopgave.

A. Kerntaken van het Vredesburo.
1. Documentatie/archief/bibliotheek;
2. Winkelfunctie;
3. Vredeseducatie/stages;
4. Informatieverspreiding;
5. “De Vredesoase”;
6. Vrijwilligers/regelingen m.b.t. personeel.

B. Activiteiten in 2010.
1. incidentele activiteiten;
2. structurele activiteiten;
3. kleine “losse” activiteiten.

C. Met het oog op de toekomst.

Nawoord.

Inhoud

 

A. Kerntaken van het Vredesburo.

1. Documentatie/archief/bibliotheek.

In 2010 is er gestaag doorgewerkt aan de opbouw van ons documentatiebestand. Steeds meer is het Vredesburo de bewaarder en bewaker van de documentatie-bestanden van groepen in de (Eindhovense) samenleving. We zijn ook in 2010 weer gegroeid. Belangrijk is de effectiviteit verhogen. We willen meer zijn als een stoffige bewaarplaats, maar uitgroeien tot een plaats waar landelijk van bekend is, dat wij erg veel materiaal bezitten. In 2010 is er verder gewerkt om het immense bestand richting internet te krijgen en daarvoor geschikte software te ontwikkelen. We willen daarbij ook een voorbeeldfunctie vervullen voor andere groepen en zaken ontwikkelen, die wellicht ook voor anderen van belang zijn. Daarnaast blijven we op kleine schaal uitlenen en gebruiken voor eigen publicaties.
In 2010 is een gedeelte van de Oase ingericht als archief.

2010: activiteiten.
- het uitgangspunt voor het totale bestand is tweeledig. Enerzijds het bewaren voor de toekomst: de archieffunctie, anderzijds het aanbieden van informatie aan het publiek (persoonlijke interesse, verzorgen van publicaties, onderzoek);
- abonnementen op nagenoeg alle relevante bladen (ook digitaal);
- selectieve uitbreiding van documentatie en archief
- een beschermde werkplek specifiek voor documentatiebestanden ingevuld met 2 medewerkers;
- ontwikkeling van programma’s voor het internet (er is ook een stagiaire specifiek bezig geweest met de technische vragen).

Effect: we vinden dat er te weinig gebruik gemaakt wordt van de documentatie. We hopen het gebruik op lange termijn te vergroten door het aanbieden van gedigitaliseerde documentatie/bibliotheekbestanden.

 

Tussenstations
gastvrij

 


terug

 

2. Winkelfunctie.

In 2010 is er geen wezenlijke verbetering/verandering opgetreden met betrekking tot het winkelbezoek. We hebben altijd gepoogd om de winkelfunctie in stand te houden vanwege het simpele feit dat je als buro toegankelijk moet zijn voor het publiek. We hebben de afgelopen jaren een gestage daling van het aantal klanten gezien. Deze tendens heeft zich doorgezet in 2010. We zijn steeds meer een winkel geworden voor mensen met specifieke vragen op ons werkgebied. De klant die gewoon binnenloopt om een button te kopen en te praten over aanstaande activiteiten is zeldzaam geworden. De meeste klanten zijn al actief en komen praten over ondersteuning of hebben specifieke vragen over subsidiëring of het opzetten van activiteiten.
Wij hebben in 2010 uiteraard nagedacht over manieren om het winkelbezoek te verhogen, maar dat is maar marginaal gelukt
- een van de manieren was om als verkooppunt te dienen voor coöperatieve spellen –
Er is in 2010 ook het besef gegroeid dat het een gegeven is: het Vredesburo heeft een inloopfunctie gericht op mensen die heel specifiek op zoek zijn naar een expertisecentrum op het gebied van mondiaal bewustwordingswerk. Het beleid in de toekomst zal daar ook op aansluiten.
Verkoop van materiaal via het internet is in de afgelopen jaren wel gegroeid.

vredesteken

2010: activiteiten- in stand houden van een winkelaanbod;- gegarandeerde openingstijden 5 dagen per week;- etalage inrichten rondom speciale gebeurtenissen;- verzorgen verkooppunt coöperatieve spelen;- functioneren als informatiepunt;

Bereik in 2010: ongeveer 1000 bezoekers

Effect: langzame verandering van winkel naar expertisecentrum

 

terug

3. Vredeseducatie/stages.

In 2010 is er een verrassende ontwikkeling tot stand gekomen. In samenwerking met de gemeente en Stichting SupportPunt is er een regeling gemaakt om onze coördinator, die nu voor 16 uur bij het Vredesburo gedetacheerd is, met ingang van 01-04-2011 weer fulltime bij het Vredesburo aan de slag te laten gaan met als speciale taak: “het bevorderen van Vredeseducatie”. In 2010 is er daarom extra aandacht geweest om alle plannen en mogelijkheden op een rijtje te zetten. Uitgangspunt hiervoor is de “10 punten voor Vredeseducatie”-nota. In 2010 is wel duidelijk geworden dat het moeilijk is om ingangen te vinden in het onderwijs. We zullen daarom een nieuw fundament moeten leggen voor de toekomst.
In 2010 zijn een aantal activiteiten op een aantal scholen uitgevoerd. Er zijn 3 stagiaires werkzaam geweest in het Vredesburo vanuit de opleiding MBO – SCW. Daarnaast is er ook de ontwikkeling van de maatschappelijke stages voor 15/16- jarigen. We hebben meegedaan met de eerste pilots en we zullen voor de toekomst elk jaar 3 tot 5 groepen begeleiden. We zullen de resultaten daarvan bundelen in het project “wij en de wereld”.
In het najaar van 2010 zijn er ook 2 projectgroepen van het MBO actief geweest rondom de thema’s Vredeseducatie en public relations. De resultaten daarvan zullen bekend gemaakt worden in 2011.
Landelijk is er in 2010 contact geweest met de groep VredeLeren in Utrecht. Bedoeling is om op langere termijn te komen tot een landelijk expertisegroep aangaande Vredeseducatie.
In het kader hiervan en voor een aantal landelijke projecten is in 2010 begonnen met het aanleggen van een lokaal netwerk/mailbestand.

2010: activiteiten
- lessen op WillemI college (afronding van het project over respect);
- lessen op Pius X college (geweld);
- 4 netwerkbijeenkomsten in het kader van VredeLeren;
- bijeenkomst voor maatschappelijke stages in Dynamo;
- bijeenkomsten op het HBO en MBO aangaande de stagepraktijk;
- verzorgen van een aantal mailings (3) gericht op het onderwijs.

Bereik:
- 300 leerlingen in het onderwijs ( MBO – VMBO- HAVO )
- Stageplaats voor 3 stagiaires
- 2 stagegroepen (7 personen)
- maatschappelijke stages: 10 leerlingen

terug

 

4. Informatieverspreiding

Ook in 2010 hebben we onze achterban geïnformeerd over diverse activiteiten en nieuwswaardigheden. Het behoort tot het standaardpakket van het Vredesburo om er zorg voor te dragen dat mensen op de hoogte worden gebracht. Van belang is dit ook, omdat een aantal acties tegenwoordig digitaal lopen (b.v. handtekeningenacties).

2010: activiteiten
- de uitgave van een Vredesburo nieuwsbrief ( 250 ex. ) Deze nieuwsbrief is met name bedoeld om onze achterban en bevriende instellingen op de hoogte te houden van de activiteiten van het Vredesburo;
- het beheren van 3 websites: www.vredesburo.nl (2x) en www.sameneindhoven.nl ;
- verzorgen van een aantal speciale mailings aangaande ontwikkelingen op het gebied van Vrede en veiligheid (5 X);
- activiteiten op Youtube en Facebook (vooral door leerlingen die met maatschappelijke stage bezig zijn);
- persberichten en aankondigingen naar aanleiding van activiteiten in de lokale media (5);
- aanbieden van producten middels het internet.

Effect:
middels deze activiteiten worden duizenden mensen op de hoogte gebracht. Het precieze bereik is moeilijk in te schatten, maar uit onderzoek is gebleken dat in Eindhoven ongeveer 30.000 mensen bekend zijn met onze instelling (onderzoek in het kader van de stedenbanden). Er is nog veel te doen, maar het moge duidelijk zijn dat dit consequent en structureel voor de toekomst een belangrijke functie moet blijven.

BUDS
nieuwsbrief

terug

 

5 “De Vredesoase”

In 2010 is er een definitieve bestemming gekomen voor onze tweede locatie. In samenwerking met “Books For Life “ is het nu de locatie voor boekverkoop voor het goede doel en als archiefplek voor het Vredesburo. Wij zijn daar blij mee, omdat het nu optimaal gebruikt wordt en er doelen gesteund worden, die in het verlengde liggen van onze doelstelling. Daarnaast speelt ook een rol dat we graag op dergelijke manieren samenwerken met andere Eindhovense groepen.
Voor de toekomst zal deze opzet gehandhaafd blijven. Of het Vredesburo ook op de lange termijn een 2e locatie aan zal houden is een zaak van discussie.

2010: activiteiten
Samen met Books for life ervoor gezorgd dat de Oase optimaal gebruikt wordt. Door de boekverkoop ook de naamsbekendheid van het Vredesburo vergroot en aandacht gevraagd voor diverse activiteiten.

Effect:
Door deze constructie is het Vredesburo ook participant in het ondersteunen van organisaties in het kader van onze doelstelling.We helpen collega’s aan een goede ruimte en vergroten ons netwerk.

Books4life
voor meer informatie over books for life : www.books4life-eindhoven.nl

terug


6. Vrijwilligers/regelingen m.b.t. personeel

In 2010 is het medewerkersbestand ongeveer gelijk gebleven. Aangezien het in de voorafgaande jaren al een probleem was zijn we daar niet al te blij mee. We hebben in 2010 op verschillende manieren getracht mensen te betrekken bij ons werk, maar dat is een moeilijk proces. In 2010 hebben we de zaak gestabiliseerd. Een medewerker is gedeeltelijk vertrokken, omdat zijn regeling ophield. Hij is wel als vrijwilliger gebleven omdat het werk van het Vredesburo hem na aan het hart ligt.
In 2010 is ook weer gebleken dat vooral het vinden van mensen die de doelstelling onderschrijven een probleem is. Wel is er een constante stroom van stagiaires, die uiteraard ook hun insteek voor Vredeswerk meenemen en zorg dragen voor vernieuwing.
In 2010 zijn de contouren voor de toekomst wat betreft vrijwilligers nog duidelijker geworden. We moeten er vanuit gaan dat we een kleine kern van vaste medewerkers hebben met daar omheen een buitenschil van mensen die ons op deelterreinen ondersteunen. Hierbij komen jaarlijks een aantal stagiaires. Het bestuur blijft haar taken voor de toekomst vervullen.
Deze problematiek is niet uniek voor het Vredesburo. Uit onderzoek is gebleken dat vele maatschappelijke organisaties hiermee kampen. Essentieel voor de toekomst is dat de kern behouden blijft. Het is daarom zeer positief dat vanaf 2011 er weer een fulltime coördinator zal komen.
In het kader van de activiteiten van het Vredesburo zijn er ook een aantal beschermde werkplekken beschikbaar (3 in 2010). Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en die zich herkennen in onze doelstelling is er binnen het Vredesburo altijd een stoel vrij. Wij vinden het belangrijk dat mensen met hun ideeën niet achter de geraniums terecht komen, maar op hun eigen manier daaraan vorm kunnen geven binnen de context van het buro. Wij zullen dat in de toekomst blijven doen vanuit het besef dat het ook een wezenlijke bijdrage is aan Vrede op klein en persoonlijk niveau.

terug

B. Activiteiten in 2010

De activiteiten zijn verdeeld in :

1. Incidentele activiteiten
Dit zijn eenmalige activiteiten die in de directe toekomst niet zullen terugkeren en een afgerond karakter hebben
2. Structurele activiteiten
Deze zijn een onderdeel van het jaarprogramma van het Vredesburo en zullen in de toekomst georganiseerd blijven worden
3. “Losse” activiteiten
Dit is een vergaarbak en overzicht van kleine activiteiten meestal in de vorm van standwerk of bijdrages aan programma’s van anderen.

1. Incidentele activiteiten.

- een aantal activiteiten op educatie gebied zijn te vinden onder A 3 -

Afronding project “ Berichten uit de Samenleving”

Het tijdschrift 158 is in een oplage van 10.000 ex. Uitgebracht en voor een gedeelte verspreid.De website www.sameneindhoven.nl is opgezet en bijgehouden.

 

Onderdeel van het totale projekt is ook het symposium “ de angst voor de ander” geweest (het verslag hiervan is te lezen in Nieuwsbrief 49, juli 2010. Het is ook hier te lezen op onze website)


Het project “ Balibo”

De ontwikkelingen op Oost Timor zijn al bijna vergeten maar eertijds was het voorpagina nieuws: de vrijheidsstrijd, de problemen met Indonesië, de dood van de Nederlandse journalist Sander Thoenes in 1999 en uiteraard de Nobelprijs voor de Vrede van Belo en Horta in 1996.
Over het “verdwijnen” in 1975 van een aantal Australische journalisten is een speelfilm gemaakt en er is een boek verschenen van de weduwe van een van de vermoorde journalisten (Shirley Shackleton). Zij was te gast in Nederland (als gast van de werkgroep vrij Oost Timor) en in het kader van haar aanwezigheid hebben we een vertoning gehouden in filmhuis Broet. Daarnaast zijn er contacten gelegd met de werkgroep Oost Timor voor mogelijke samenwerking in de toekomst. De opkomst viel tegen (25 mensen), maar de film en de gesprekken achteraf waren erg aangrijpend en iedereen was erg tevreden over het verloop.

Balibo
Shirley Shackleton

 

terug

2. Structurele activiteiten

Informatieve nieuwjaarsbijeenkomst

Traditioneel houdt het Vredesburo in januari een bijeenkomst om het nieuwe jaar in te luiden. Tevens is het ook de gelegenheid om met de achterban te overleggen, informatie over activiteiten te verspreiden en mensen te betrekken bij ons werk.

Inhoud programma :

Jac van GervenJac. Van Gerven van scholengemeenschap Were DI vertelde over Vredesprojecten op “zijn” school. Naast zijn verhaal was er ook een voorstelling verzorgd door een aantal leerlingen.
Daarna was er een presentatie van Selin over “Kookpunt” een theaterproduktie over conflicten en conflictoplossing. Gevolgd door een powerpoint over een nieuw fenomeen in den lande, namelijk Transition Towns: duurzaamheid en sociale cohesie samengebracht op wijkniveau.
De Stichting 80 vragen rondde dit blok af met een presentatie over “Show your Hope”, nen vredeskunstprogramma. Daarna was er ruimte om bij een aantal standjes te kijken naar Eindhovense projekten, er waren videoclips en een tentoonstelling, er werd een “Wereldmaaltijd” genuttigd en mensen gingen met een zeer tevreden gevoel naar huis (bleek uit de vele positieve reacties bij het afscheid).

Bereik: ongeveer 100 mensen zijn gedurende de dag aanwezig geweest.

Effect: versterking van de achterban, platform om beleid toe te lichten, meer mensen om te participeren in activiteiten, manier om informatie door te spelen.

 

21 september: Internationale VN dag van de Vrede

VNIn navolging van 2009 hebben we ook in 2010 op een bescheiden manier aandacht gevraagd voor de Internationale dag van de Vrede. We hebben dit gedaan door een groot vredesteken te laten zweven boven het Catharinaplein en een informatiestand in te richten, verder zijn er flyers in de stad verspreid (met hulp van “ worldpeaceflame” en Stichting Vredescentrum).
We vinden het belangrijk dat er meer aandacht komt voor deze dag en zullen in de toekomst deze dag blijven aandragen als een moment van bezinning. We hopen dat in de toekomst ook de gemeente Eindhoven (en andere maatschappelijke organisaties en het onderwijs) deze dag oppakt om een signaal af te geven.

 

Fakkeltocht voor Vrede en Verdraagzaamheid

Het Vredesburo is sinds jaren betrokken bij de organisatie van de fakkeltocht. We vinden dit vanzelfsprekend en proberen ook elk jaar met ideeën en voorstellen te komen. In 2010 hebben we zitting genomen (zoals eerdere jaren) in het voorbereidingscomité en op de dag zelf hebben we gezorgd voor de catering (zowel voor vrijwilligers als publiek).
De fakkeltocht is een wezenlijk bestanddeel van de evenementenkalender van de stad en wij vinden het belangrijk dat het zo blijft. Als moment van bezinning en als bindende factor tussen mensen vervult het een belangrijke rol.

Fakkeltocht

terug


3. Kleine “losse” activiteiten (zowel structureel als incidenteel)

- Roeffeldag:
Elk jaar ontvangen we een aantal kinderen in het kader van de landelijke actie van “Jantje Beton”. Samen met hen doen we een middag schilderen over Vrede (en uiteraard erover praten). Jammer genoeg is medegedeeld dat 2010 de laatste keer zal zijn, omdat het projekt gestopt wordt.

- Regenboogfeest van OVAA en Kleurrijke stad
- Open avond van Digitale stad Eindhoven
- Studiedag politieacademie
- Kerstbijeenkomst Riethoven
- Inspiration days van Green Cross
- Dag van de Aarde
- Bijeenkomst over maatschappelijke stages
- Doe de Dommel
- “De andere Mert”

Op deze bijeenkomsten zijn we met een stand aanwezig geweest. We vinden het belangrijk om naar de mensen toe te gaan en ontmoetingen te hebben. We moeten blijven werken aan bekendheid voor ons werk en het vergroten van ons netwerk


bezoekers van de “ andere Mert”

Inspiration days 2010

- Eindhoven in Dialoog:
In het kader van “ Eindhovenaren praten met elkaar” heeft het Vredesburo ruimte beschikbaar gesteld voor deze bijeenkomst. Voor onszelf, ter ondersteuning van het initiatief maar ook vanuit de gedachte dat met elkaar praten en elkaar leren kennen essentieel is om minder geweld en agressie in de samenleving te hebben.
- Netwerkbijeenkomst Vredesburo

terug


C. Met het oog op de toekomst.

In 2010 is ook een begin gemaakt met het projekt “Think global, act local”, met dit projekt proberen we aan groepen te laten zien en merken dat ze (groepen met een projekt in Afrika) bij het Vredesburo voor ondersteuning kunnen aankloppen. In eerste aanzet is in 2010 een begin gemaakt met een flyercampagne. In de toekomst willen we dit meer gaan promoten, omdat het past in de opzet om meer aan ondersteuning en educatie te gaan doen.
In dit kader is een van de medewerkers dagvoorzitter geweest bij de studiedag van Stichting Bambale over onderwijsprojecten in Afrika.
Daarnaast zijn er in 2010 ook verregaande stappen gekomen tot samenwerking met Stichting Vredescentrum en de werkgroep “Worldpeaceflame”: samenwerken en op punten samengaan geven de organisaties betere kansen en meer mogelijkheden. Intern geven we ook de ruimte aan het steunpunt “1990” en we hopen in de toekomst meer samenwerkingspartners te mogen begroeten.

terug

Nawoord:


Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen,
en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.
In deze woorden van Leo Vroman zit alles besloten waarom we actief zijn. We kunnen dit niet alleen , Vrede gaat uit van “ samen” en daarom gaat een welgemeende groet uit naar iedereen, die ons op de een of andere wijze gesteund en/of geïnspireerd heeft in 2010.

Vrede en alle goeds
Medewerkers van Stichting Vredesburo Eindhoven

Nawoord

terug