jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009
Stichting Vredesburo

Inhoudsopgave:

Voorwoord

A. Kerntaken van het Vredesburo
1. documentatie/archief/bibliotheek
2. winkelfunctie
3. educatief werk/stages
4. informatieverspreiding
5. “de Vredesoase”
6. vrijwilligers/ID regeling
7. conclusie kerntaken 2009

B. Activiteiten in 2009
1. incidentele activiteiten
2. structurele activiteiten
3. educatieve activiteiten

C. Initiatieven en ideeën met het oog op 2010/nawoord

 

Omdat de kerntaken niet al te grote veranderingen hebben ondergaan wordt er in het jaarverslag beperkt op ingegaan. Focus ligt op de uitgevoerde activiteiten.

Inhoud

Voorwoord.

2009 is een jaar geworden waar voor het eerst erg duidelijk is geworden, dat het wegvallen van mensen nadelige gevolgen heeft voor de programmering. We hebben daardoor een aantal activiteiten, die gepland waren voor 2009, door moeten schuiven naar 2010. Uiteraard is dit geen ramp en door de medewerking van de gemeente leverde dit ook subsidietechnisch geen problemen op (waarvoor dank). Het is wel duidelijk dat we hebben geleerd om wat voorzichtiger te zijn in planning en toezeggingen. Daarnaast is het een moeizaam proces om kwaliteit en kwantiteit van het werk met elkaar in overeenstemming te brengen. We hebben weliswaar diverse mensen die actief zijn, maar doordat het Vredesburo structureel en continu met activiteiten bezig is, is het soms moeilijk om vrijwilligers te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken. Significant is ook dat uit onderzoek is gebleken dat vrijwilligersbestanden vergrijzen en dat het animo onder jongeren afneemt. We zullen in de toekomst rekening met deze tendensen moeten houden en ons meer moeten gaan richten op ons netwerk: mensen vragen op persoonlijke titel, voor korte werkverbanden en duidelijke opdrachten is, volgens de “deskundigen”, de toverformule voor de toekomst. Wij voegen daaraan toe betrokkenheid , idealisme en een flinke scheut doorzettingsvermogen.

2009 is ook een jaar geworden waarbij er geen hoofdactiviteit heeft plaatsgevonden, maar waar een zeer uitgebreid programma is uitgevoerd van grotere en kleinere activiteiten, waardoor er toch een grote groep mensen is bereikt . De neerslag hiervan vindt u in dit verslag terug.

De medewerkers van het Vredesburo wensen iedereen veel leesplezier.

voorwoord


A. Kerntaken van het Vredesburo

A1. Documentatie/archief/bibliotheek

Het Vredesburo is in het bezit van een uitgebreid en kwalitatief hoogstaand bestand aan boeken, tijdschriften, allerhande documentatie en archiefstukken. In de loop der jaren is het bijhouden en archiveren letterlijk een “vak apart” binnen het Vredesburo geworden. In 2009 zijn een aantal mensen daar specifiek mee bezig geweest. Het doel is nog steeds (al wordt dat een gigantisch werk) om op termijn het hele bestand via het internet te kunnen aanbieden. Het moge duidelijk zijn wat de voordelen daarvan zijn :
· veel groter bereik;
· makkelijker opzoeken voor geïnteresseerden;
· meer exposure voor het Vredesburo;
· aanhaken bij andere aanbieders van documentatie.
Voor de aanschaf van nieuw materiaal voor de bibliotheek wordt een gedeelte van de subsidie gebruikt (daarnaast ook recensie-exemplaren en gratis exemplaren van uitgeverijen). Boeken , en zeker wetenschappelijke uitgaven, zijn extreem duur, maar door een kritische selectie te maken is de bibliotheek van het Vredesburo goed geoutilleerd en up-to-date.

documentatie


Archief komt niet alleen vanuit de eigen organisatie, maar wordt ook op regelmatige basis aangedragen door groepen en individuen (zo beheren wij het archief van Vrouwen voor Vrede, en de AKB Eindhoven). In deze beschouwen wij ons ook als “bewaarder” van een gedeelte van de sociale geschiedenis van Eindhoven. Probleem blijft het feit dat het moeilijk is om het gebruik substantieel te laten toenemen. De plannen hiervoor liggen er wel, maar de uitvoer wordt gehinderd door het gebrek aan menskracht en technische beperkingen van het huidige bibliotheeksysteem.

In 2009 is er uitbreiding geweest van het boekenbestand; er zijn computerbestanden aangelegd van een gedeelte van de documentatie en archief. Het tijdschriftenbestand bestrijkt alle relevante publicaties op Vredesgebied.

 
A2. Winkelfunctie

Tot onze grote spijt hebben we in 2009 moeten constateren dat het winkelbezoek is teruggelopen. Steeds meer worden we een inloopadres voor geïnteresseerden en mensen die actief zijn, steeds minder komen er mensen binnen om informatie te vragen, een button te kopen of gewoon de politiek door te nemen. Een verklaring zou de afgenomen interesse voor mondiale problematieken kunnen zijn en het steeds groter wordende virtuele netwerk waar mensen gebruik van kunnen maken als het gaat om informatieve vragen. In 2009 zijn we gestart met het maken van thematische etalages: dit om het langslopende publiek te kunnen informeren en aan te zetten om binnen te komen.
Daarnaast spelen ook een aantal andere zaken een rol :
· er wordt veel minder verkoopmateriaal aangeboden;
· Leescultuur van mensen is veranderd;
· Er zijn minder Vredesactiviteiten in den lande: minder behoefte om binnen te lopen en informatie te vragen;
· Minder aandacht in de media = minder vragen van het publiek.

In 2009 hebben we een afname van het aantal winkelbezoekers geconstateerd (naar schatting 20 %). We hebben geprobeerd dat te compenseren door meer aandacht voor de etalages ( visitekaartje) en meer standwerk op informatiebijeenkomsten, markten etc . Inloopfunctie en informatie/verkooppunt bleven desondanks in 2009 van groot belang : +/- 2000 contacten.A3. Educatief werk/stages

In 2009 zijn er een aantal contacten geweest met het onderwijs. Gezien de ontstane problematiek door het wegvallen van onze educatiemedewerker zijn de contacten niet structureel meer (voor de praktische gegevens zie lijst van kleine activiteiten B3): contacten worden onderhouden (ook op landelijk vlak via de werkgroep Vrede-Leren) en materiaal wordt bijgehouden in de documentatie. Voor de toekomst is van groot belang of de gemeente mee wil helpen om het 10 puntenplan Vredeseducatie te realiseren. We verwachten daarover in 2010 een definitief antwoord.
Ook in 2009 zijn er stagiaires geweest van het MBO/maatschappelijke stages en diverse contacten met het onderwijsveld hierover.

 

In 2009 zijn er 4 projekten op scholen uitgevoerd. Het bereik daarvan is ongeveer 400 leerlingen. Er zijn structureel 2 stagiaires actief binnen het Vredesburo . Er is op regelmatige basis overleg met het onderwijs ( 3x per jaar ).
Daarnaast zijn er een aantal landelijke bijeenkomsten bezocht (3x) en is er 2 keer een voordracht gehouden over “Vredeseducatie” (Hogeschool Windesheim, universiteit Nijmegen).A4. Informatieverspreiding

Informatie 1
informatie 2

Een constante en betrouwbare stroom van informatie naar onze “achterban” is van het grootste belang voor het Vredesburo. We hebben in 2009 daaraan uitvoering gegeven door:
· de uitgave van een periodiek nieuwsbrief met een oplage van 200 ex. voor mensen en instellingen, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij het werk van het Vredesburo: in deze nieuwsbrief presenteert het Vredesburo haar activiteiten, haar medewerkers en visie op “de situatie in de wereld”;
· Het beheren van 3 websites met relevante informatie (niet alleen voor het Vredesburo in het algemeen, maar ook voor projekten die wij uitvoeren: www.sameneindhoven.nl). Onderdeel van deze website is ook dat we onze winkel op internet hebben staan en zo het publieksbereik uitbreiden;
· Activiteiten middels “communities” op het internet: facebook, Youtube. Vooral gericht op korte films en fotomateriaal;
· Aparte mailings aangaande vragen, activiteiten en aankondigingen richting de eigen achterban (8 X per jaar);
· Aankondigingen in de lokale media (kranten, radio, TV).

In het kader hiervan is het vermeldenswaardig dat er ook in 2009 weer interesse is naar de beweegredenen van mensen die werkzaam zijn in het Vredesburo: middels deze persoonlijke portretten wordt ook het werk van het Vredesburo bij een breder publiek bekend en draagt het bij aan het netwerk van het Vredesburo.

informatie 3


A5. “De Vredesoase”

Aan de Hertogstraat 2 ligt de 2e werkruimte van het Vredesburo. Deze ruimte is bedoeld als:
1. documentatieruimte: we kunnen niet alles bewaren op de Grote Berg 41;
2. extra werkruimte: soms is het te druk op de Grote Berg om iedereen een werkplek te geven. We kunnen dan uitwijken naar de Oase;
3. werkruimte voor projectgroepen en initiatieven in het verlengde van de doelstellingen van het Vredesburo.

In 2009 is maar mondjesmaat gebruik gemaakt van deze faciliteit. Er is aan de documentatie gewerkt, maar door het afhaken van 2 mensen is dat achterop geraakt. Incidenteel maken derden gebruik van deze ruimte maar we kunnen daar maar moeilijk een structurele bezetting van maken. Er is nadrukkelijk de vraag gesteld in 2009 of het zinvol is om de ruimte aan te houden, omdat er ook kosten aan verbonden zijn. Naar aanleiding hiervan is er getracht om in ieder geval de financiering zo aan te pakken, dat het niet gaat drukken op het budget en te blijven zoeken naar medegebruikers.

A6. Vrijwilligerswerk/ID’ers

In 2009 was het medewerkersbestand :
· coördinatiewerkzaamheden (16 uur via Stichting SupportPunt);
· 2 oud-ID’ers, die werkzaam blijven;
· 1 beschermde werkplek via ERGON;
· 1 beschermde werkplek via WSD Boxtel;
· 4 bestuursleden;
· 5 vrijwilligers;
· 1 ID’er in een uitstroomtraject (vertrekt in 2010).
Ondanks het feit dat het in kwantitatieve zin groot is, is het moeilijk om dat om te zetten in kwaliteit, omdat de meeste vaste mensen ook ondersteuning nodig hebben en niet altijd zelfstandig zaken kunnen oppakken. Het blijft een behoorlijke klus om nieuwe medewerkers aan te trekken (er is overleg geweest in 2009 om vrijwilligerswerk om te zetten in een gesubsidieerde baan). Er zijn ook diverse gesprekken geweest met potentiële vrijwilligers, maar dan blijkt dat vraag en aanbod niet met elkaar in overeenstemming zijn te brengen: we zoeken mensen, die zich ook kunnen vinden in onze doelstelling!
In 2009 is steeds meer duidelijk geworden dat het in de toekomst een prioriteit wordt om het medewerkersbestand in kwalitatieve zin te laten groeien. De kwetsbaarheid van het Vredesburo wordt anders te groot.


A7. Conclusie kerntaken 2009

We hebben in 2009 geconstateerd dat een aantal zaken in verhouding tot 2008 nauwelijks vooruitgaan. Er zijn hiervoor duidelijke oorzaken, waarbij het verdwijnen van banen gekoppeld aan de overgebleven menskracht de belangrijkste rol speelt. Het is erg moeilijk om probleemvelden aan te pakken en verbetering tot stand te brengen (Oase, vrijwilligersbestand, publieksfunctie) als je de daarvoor benodigde middelen mist. We gaan daarom soms te lang door op een laag pitje: we zien de problemen en ook de manieren om het te veranderen. Struikelblok is de hoeveelheid werk die dat met zich mee brengt. In het verlengde daarvan is steeds meer de roep gekomen om het aantal taken en losse activiteiten te beperken (terugkeer tot “the core business”). De kerntaken van het Vredesburo vormen het hart van de instelling. We zijn verplicht om mensen te voorzien van informatie, het is zeer gewenst dat we bereikbaar en aanspreekbaar zijn en het is van belang dat we dat doen met een goed functionerend medewerkersbestand. De spanning tussen de gevoelde

conclusie

verplichting om dit allemaal te doen en de noodzaak om middels activiteiten naar buiten te treden is voelbaar in de organisatie. We hopen dat we met de inzichten die we opgedaan hebben in 2008/2009 nieuwe impulsen kunnen geven aan de invulling van de kerntaken van het Vredesburo. We gaan er vanuit dat in de toekomst de discussie over beleid en inhoud zal blijven voortduren, omdat we gedwongen zullen zijn om daar ingrijpende keuzes in te gaan maken.
Samenvattend :
· Bezoekers- en gebruikersaantallen verhogen;
· Documentatie/archief/bibliotheek op peil houden;
· Gebruik Oase verbeteren;
· Vrijwilligers aantrekken.
Het is natuurlijk niet alleen een negatief beeld. Het fundament staat stevig, er worden veel mensen bereikt en de bestanden zijn voor een stedelijk initiatief van landelijke allure.
Aparte vermelding verdient het feit dat we de ondersteuning van diverse Afrikaanse groepen verzorgen. Taken hierbij zijn: subsidie-informatie verstrekken, meehelpen met het opzetten van activiteiten, uitnodigen van Afrikanen voor activiteiten in Nederland, persbeleid. Deze taken zijn langzamerhand zo verweven met het Vredesburo, dat ze tot de kerntaken gerekend kunnen worden.

B. Activiteiten in 2009

Inleiding: het is moeilijk om een verdeling te maken met betrekking tot de activiteiten, daarom de volgende korte toelichting:
incidenteel = heeft plaatsgevonden in 2009 met een eenmalig karakter, er is niet de verwachting dat dit terugkeert in 2010 of verder;
Structureel = is in het verleden al aan meegedaan, georganiseerd of besproken en zal ook in de toekomst georganiseerd blijven worden als onderdeel van het takenpakket van het Vredesburo;
Educatief = omdat het scholenwerk voor een groot deel is weggevallen wordt het hier opgevoerd als specifiek onderdeel van de activiteiten.

n.b. de term incidenteel/structureel zegt niets over de grootte van de activiteit

B1. Incidentele activiteiten 2009

Activiteiten 2009· bijeenkomst georganiseerd i.s.m. het NEAG ( Nederland expertisecentrum alternatieven voor geweld ) in het kader van de Europese verkiezingen;
· Participatie in de landelijke NEAG bijeenkomst in Utrecht ( forumlid/workshop) Via het NEAG wordt een netwerk opgebouwd voor het onderhouden van contacten met leden van het Europese parlement aangaande “peace-issues”;
· Bijeenkomst in het kader van de VN WereldVredesdag 21 september met film en discussie (er is afgesproken, dat deze dag structurele invulling zou moeten krijgen). Deze dag werd samen met Omslag georganiseerd;
· Conferentie over “economische kansen voor Afrika” georganiseerd door de “Wanda foundation”. We hebben hier een uitgebreide inleiding verzorgd en gediscussieerd met het publiek. Dit was een uitvloeisel van de diverse ondersteunende activiteiten voor Afrikaanse groepen;
· Aanwezig met stand bij de “Drums for live” manifestatie van Kleurrijke stad;
· Ondersteuning en informatie verschaft ten behoeve van de wereldmars voor Vrede: een wereldomvattende voettocht voor de Vrede;
· Ondersteuning van de activiteiten van “Vrijbit” (aangaande privacy en mensenrechten);
· Medeorganisatie van een weekend aangaande de milieuproblematiek in de wereld (met als speerpunt de verslechterende situatie op IJsland);
· Meegedaan met de multiculturele picknick;
· Brainstormdag met Green Cross Nederland over het organiseren van “Earth day”;

B2. Structurele activiteiten

structureel

Onder deze titel is het Vredesburo sinds 2008 bezig met het opzetten van een project dat een beeld moet geven van de “stand der zaken in multicultureel Eindhoven”. Ten behoeve van dit projekt zijn :
4 informatieve bijeenkomsten in de loop van 2009 georganiseerd met steun van Palet: deze bijeenkomsten met inleiders waren bedoeld om meer feedback uit de samenleving te krijgen, om te inventariseren wat mensen belangrijk vonden, om aandacht voor het project te vragen en om mensen te bewegen mee te doen in het project. Alhoewel de opkomst niet al te groot was, waren het boeiende bijeenkomsten waar zeer nuttige zaken zijn besproken, wat zeer zeker een impuls is geweest voor het hele project.
Daarnaast zijn er 2 activiteiten gepland om het projekt naar buiten te brengen :
· uitbrengen van een krant/magazine om in beeld te brengen hoe wij de veranderingen zien, die wij in de stad opmerken in het licht van multiculturele ontwikkelingen. Dit zal in de loop van 2010 in een oplage van 10.000 stuks worden verspreid;
· Het symposium “De angst voor de ander” , communiceren in de multiculturele samenleving . Dit symposium staat gepland voor 28 mei 2010. In 2009 is aan beide activiteiten hard gewerkt. Het “terrein” is nieuw voor het Vredesburo, maar het vormt zeer zeker een onderdeel van het streven om Vrede ook in de eigen levenssfeer en in de eigen stedelijke omgeving vorm en inhoud te geven.

Nieuwjaarsreceptie 2009

nieuwjaarsreceptie 2009Elk jaar houdt het Vredesburo een informatieve bijeenkomst om het nieuwe jaar te openen. We willen niet alleen een informele bijeenkomst houden, maar daar een activiteit van maken met sprekers en informatieve gedeeltes, met uitleg over het Vredesburo en haar beleid en ruimte voor discussie en het sociale element van ontmoeting en gesprek.

Het programma was een caleidoscoop: de theatergroep “Man in de maan” speelde een stuk over de verschrikkingen van oorlogen aan de hand van brieven van soldaten aan het front; er waren diverse korte inleidingen van mensen uit de Eindhovense samenleving over hun nieuwjaarswensen en toekomstverwachtingen; er was een gigantische wereldmaaltijd voor iedereen; er was muziek van het grote Eindhovense talent Ernest van Aken; er waren geanimeerde discussies en maar liefst 150 bezoekers. Verder waren er audiovisuele presentaties en heel veel blije gezichten: een fantastische start in het nieuwe jaar.

roefeldagRoefeldag

Zoals ieder jaar kwamen er 3 groepjes kinderen met ons praten en hebben ze met de uitgangspunten “Vrede in woord en beeld” een indruk gegeven wat zij vinden van Vrede. Het materiaal wordt gebruikt in publicaties en als ondersteunend materiaal naar andere groepen toe. Samen met ouders even kijken wat er te vinden is op de Grote Berg 41 te Eindhoven.

Afrikaprojekten

In het kader van onze activiteiten aangaande Afrika is er in 2009 een projekt opgestart om rolstoelen en rollators beschikbaar te stellen voor projecten (ziekenhuizen) in Sierra Leone. Dit project word samen met het Rode Kruis uitgevoerd en zal naar verwachting afgerond gaan worden in 2010. Daarnaast zijn er diverse ondersteunende en informatieve activiteiten uitgevoerd (subsidievragen, ondersteuning bij culturele projekten, invitaties verzorgen voor mensen uit Sierra Leone).

spellenDecemberactie samenwerkingsspellen

Onderdeel van het Vredesburo is dat we ook verkooppunt zijn voor bordspelen, die het samenwerken bevorderen. Om de aandacht op deze spellen te vestigen houdt het Vredesburo in december een actie, waarbij het mogelijk is om de spellen uit te proberen en te bekijken. Hieromheen wordt publiciteit gemaakt en de etalage hierop ingericht. Ook in 2009 is een dergelijke activiteit uitgevoerd.
Andre mert/regenboogfestival

Elk jaar is er een grote en zeer gezellige infomarkt in Geldrop over milieu, duurzaamheid, mondiale bewustwording. Al jaren gaan wij hier naartoe en ook in 2009 waren we van de partij met een stand, met een yurt, met pannenkoeken en met onze “partners” van books4life: het levert erg veel “exposure” en leuke contacten op.
n.b. books4life is een kleine organisatie die andere organisaties ondersteunt door het verkopen van boeken. Bij sommige publieksactiviteiten trekken wij gezamenlijk op.


Emmausmarkt

Elk jaar houdt Emmaus Eindhoven een infomarkt, waarbij ze zichzelf en groepen uit Eindhoven presenteren in het kader van de zaterdagmarkt. Het Vredesburo is elk jaar aanwezig omdat we ons verbonden voelen met de doelstelling van Emmaus en het een goede gelegenheid is om bekendheid voor het werk van het Vredesburo te genereren.

Party4peace

party for peace

In samenwerking met een Nijmeegse organisatie houden we elk jaar een infofeest met muziek en informatie: feesten, maar met een boodschap en geld inzamelen voor een Vredesdoel!! Laagdrempelig en een volle zaal in “Burgers” bij de uitvoering in 2009 ( 80 bezoekers ).

terug

B3. Educatieve activiteiten

Willem 1Respect !!

Onder de titel “Respect” heeft het Vredesburo in 2009 een projekt op het Koning Willem I college in Den Bosch “gedraaid”. 3 Dagen met 3 groepen aan de slag: praten over samenleven en samenwerken, discussie, organiseren van een eigen programma en een afsluitende dag. 75 studenten MBO, docenten en een programma waar de hele school over praat.

“Zon en Leven”

Voor deze naturistenvereniging is op de camping in Westel-Beers een ochtend verzorgd met als thema “zorgzaamheid” en “opvoeding” in een vreedzaam perspectief. Grote kring vol aandacht ( 25 deelnemers) in een schitterende omgeving.

pius 10Pius X college

In het kader van de vormingsdagen van het college heeft Vredesburo in 2009 lessen voor 6 klassen ( 180 leerlingen ) verzorgd: voorlichting over “geweld en groepsgedrag”. Dit in samenhang met diverse andere organisaties, die met dit thema bezig zijn.

Oss/Ravenstein

Lessen verzorgd in 2009 voor 3 klassen VMBO ( 90 leerlingen) in het kader van “pesten”. In samenwerking met Halt en de school werd er tevens gewerkt aan een pestprotocol en overleg gevoerd over hoe dergelijke thema’s te implementeren.

ROCR.O.C. Eindhoven

Er is in 2009 een informatieve bijeenkomst geweest voor studenten (10) over het Vredesburo en het beleid/activiteiten: levendige discussie over Vrede en de multiculturele samenleving.

terug

C. Met het oog op 2010/nawoord

In 2009 is de opzet gemaakt voor de activiteiten in het kader van het projekt “Samen Eindhoven” en is een plan gemaakt voor het implementeren van Vredeseducatie als structureel onderdeel van het Vredesburo (dit plan zal in 2010 met de gemeente en andere betrokkenen besproken worden). We hebben in 2009 geleerd dat we met de nodige voorzichtigheid moeten omgaan met de geplande activiteiten en dat we noodzakelijkerwijs het beleid moeten aanpassen. We verwachten daarover de komende jaren de nodige discussies en een zekere mate van terughoudendheid in het organiseren van activiteiten, omdat we anders struikelen over teveel goede bedoelingen die we niet waar kunnen maken (enkele activiteiten hebben we al over de vastgestelde datum moeten tillen).
We beseffen dat we keuzes moeten maken en moeten “investeren” in het zoeken naar versterking van het team. Als een paal boven water staat ook dat we de kwaliteit moeten blijven garanderen , mensen moeten kunnen vertrouwen op de basisfuncties van het Vredesburo: adequate informatieverstrekking, goede documentatie, activiteiten met inhoud en uiteraard aardige mensen met een goed verhaal !

En verder……………...iedereen bedankt die in 2009 een Vredessteentje heeft bijgedragen.

Medewerkers van het Vredesburo Eindhoven

terug