jaarverslag 2000

inhoud :

voorwoord

kerntaken Vredesburo :


* documentatie en informatiebestanden
* winkelfunctie
* voorlichting
* nieuwsbrieven
* ondersteuning
* medewerkers/sters en stagaireslopende projekten :


* Balkan :

- buitenpost
- werkgroep de Balkan
* Minsk
* Filippijnen
* kindsoldaten
* Tibetactiviteitenoverzicht

nawoord

Voorwoord :

Het leek allemaal zo mooi : het nieuwe millennium als startpunt voor een mooiere, betere en vreedzamere wereld. Het zou eindelijk tijd gaan worden om de oorlogsspoken uit het verleden gedag te zeggen. Allerlei initiatieven hebben het begin van dit nieuwe milennium aangegrepen om met een nieuw elan van start te gaan. Jammer genoeg moeten we op het eind van 2000 constateren dat het ijdele hoop is gebleken. Iedereen die de krant leest en het journaal bekijkt kan zich o.i. niet onttrekken aan de constatering dat de "spoken" erg goed het millenniumfeest hebben overleefd : de Balkan blijft een kruitvat met een erg kort lontje, Afrika een continent met verschillende sluimerende en oplaaiende conflicten, het Midden-Oosten een regio waar iedereen letterlijk en figuurlijk in de loopgraven blijft en oplossingen verder weg lijken als ooit, IndonesiŽ als het nieuwe slagveld en dan praten we nog niet over schendingen van de mensenrechten, de teloorgang van het milieu en een massa problemen die we maar niet aanstippen omdat de litanie dan echt te lang wordt. Uiteraard is het makkelijk om aan de hand van dergelijke sombere constateringen te zeggen : " wat heeft het allemaal voor zin ? " of " wat kun je als klein clubje daartegen beginnen ? ". Ons antwoord is in 2000 duidelijk geweest : doorgaan ( met dank aan R. Shaffy ). Doorgaan met informatieverstrekking, doorgaan met alternatieven te steunen, doorgaan met organiseren van activiteiten, doorgaan met contacten te leggen en uit te bouwen, doorgaan met proberen op kleine plaatselijke schaal ervoor te zorgen dat die druppel op die gloeiende plaat blijft vallen.

 

terug


kerntaken :

* documentatie & informatiebestanden :

Het Vredesburo beschikt over een uitgebreid tijdschriftenbestand, zowel nationale als internationale uitgaves, wat de totale breedte van het vredeswerk beslaat. Daarnaast worden nieuwe boeken, documenten. cd-roms etc. ingekocht die een aanvulling vormen op dit bestand. Het Vredesburo heeft een eigen bibliotheek die zoveel mogelijk up-to-date gehouden wordt ( jammer genoeg is er te weinig ruimte om alle aanwezige literatuur te herbergen ) De bibliotheek is zowel voor intern als extern gebruik beschikbaar ( ook ter ondersteuning van lopende projekten ) Het Vredesburo heeft in deze ook een archivarische functie m.b.t. de Vredesbeweging. In 2000 is met de beschikbare financiŽle middelen het bestand op peil gehouden en waar mogelijk aangevuld.


* winkelfunctie :

Een gedeelte van onze beschikbare ruimte is ingericht als winkelruimte, dit om drempelverlagend te werken en het langslopend publiek te bereiken. Het assortiment omvat o.a. t-shirts, affiches, brochures, buttons,boeken etc. Ook in 2000 wisten honderden mensen de weg naar ons te vinden met diverse vragen. We vinden het belangrijk om de winkelfunctie in stand te houden mede omdat we zo voor iedereen bereikbaar zijn ( voor mensen en groepen zijn wij een centraal gelegen aanspreekpunt ) Door het toegenomen aantal vaste medewerkers is in 2000 meer behoefte ontstaan om werkruimte te hebben; of dat voor de toekomst betekend dat de winkelfunctie teruggedrongen gaat worden is nog onderwerp van discussie en houd mede verband met ontwikkelingen op het gebied van herhuisvesting van het Vredesburo.


* voorlichting :

De voorlichtingsactiviteiten van het Vredesburo omvatten :
- verzorgen van gastlessen
- geven van lezingen / inleidingen
- berichten in de media
Ten behoeve van dit onderdeel van ons werk worden er met regelmaat informatiefolders voor het onderwijs gemaakt en proberen we onderwijsmaterialen te verwerven of zelf te maken ( mede hiervoor is er ook een videoarchief beschikbaar ) We constateren dat door de specifieke situatie van het onderwijs het voor organisaties als het Vredesburo steeds moeilijker wordt om ingangen in het onderwijs te vinden. In 2000 is een begin gemaakt met een herdefiniŽring van dit werk naar scholen toe. Naast de bestaande contacten ( die elk jaar terugkeren ) is er een begin gemaakt met het uitbreiden van het aanbod door het uitbrengen van meer eigen materiaal gebaseerd op de projekten waar we mee bezig zijn ( zie ook Tibet, kindsoldaten ) Ten dele is het voorlichtingswerk gebonden aan de actualiteit, het moge daarom ook duidelijk zijn dat er in 2000 weer veel aandacht was voor de ontwikkelingen op de Balkan.


* nieuwsbrieven :

Specifiek onderdeel van het voorlichtingswerk bestaat uit het uitgeven van 2 nieuwsbrieven. Een daarvan met nieuws aangaande de ontwikkelingen op de Balkan, de andere met berichten over het Vredesburo zelf. Met deze nieuwsbrieven ( zowel op papier als via e-mail te verkrijgen ) informeren wij onze " achterban ". Hiermee beogen wij een constante informatiestroom en betrokkenheid te garanderen. In 2000 zijn zo +/- 1500 mensen regelmatig op de hoogte gehouden van onze activiteiten. Daarnaast hebben wij de beschikking over een eigen web-site waar in 2000 duizenden mensen " een kijkje zijn komen nemen " . Duidelijk is in 2000 geworden dat beheer en opzet van dit nieuw middel in de komende jaren veel tijd en financiŽn zal gaan vergen. Het is onvermijdelijk om hierin te investeren zeker ook gezien de ontwikkelingen in het onderwijs.


* ondersteuning :

Een van de taken van het Vredesburo is om individuen en groepen, binnen het kader van de doelstelling van het Vredesburo, te ondersteunen. In 2000 hebben wij daaraan vorm gegeven door werkruimte beschikbaar te stellen, te adviseren met betrekking tot computergebruik, het opzetten van activiteiten en op tientallen vragen in te gaan aangaande een scala van onderwerpen. Daarnaast vervullen medewerkers van het Vredesburo ondersteunende functies bij andere groepen ( solidariteitsgroep Koerden, Omslag, Delinquentie en samenleving, activiteitencentrum " Burgers " ) Doel hiervan is om een solide netwerk op te bouwen, waardoor het werk van diverse groepen positief beinvloed wordt wat moet leiden tot een vergroting van het draagvlak van alle organisaties.


* medewerkers / stagaires

In 2000 is er een verandering gekomen in het medewerkersbestand van het Vredesburo. In het kader van de ID-regeling is het Vredesburo, als stichting, zelf werkgever geworden van de medewerkers die in het verleden een WIW- contract bezaten en gedetacheerd waren bij het Vredesburo. Op basis van de nieuwe contracten is het makkelijker geworden om op de langere termijn te plannen, kwaliteit te waarborgen en continuiteit te hebben. Zoals ieder jaar zijn er ook in 2000 een 4-tal stagaires werkzaam binnen het Vredesburo. Hierdoor is er ook regelmatig contact met een aantal onderwijsinstellingen, wat wij zeer op prijs stellen. De stagaires hebben in 2000 een aantal projekten gerealiseerd in het kader van de opleiding tot sociaal-cultureek werker/ster. Naast vaste medewerkers/sters en stagaires waren er in 2000 vrijwilligers/sters actief in met name werkgroep de Balkan. De lijst is niet af met de voornoemde (kern)taken. Ook in 2000 waren er ( net als ieder jaar ! ) diverse kortlopende samenwerkingsverbanden, talloze vergaderingen en bijeenkomsten, plaatsen waar we met informatiemateriaal hebben gestaan en net als ieder jaar hebben we ook als opvangcentrum gefunctioneerd, liters koffie geschonken en voor diverse mensen een gewillig oor gehad.

 

terug


lopende projekten

- in 2000 zijn er geen nieuwe projekten bijgekomen.


* Balkan
- buitenpost :
In 2000 is er een einde gekomen aan het projekt buitenpost in Sarajevo en de daar aanwezige medewerker is teruggekeerd in Eindhoven. In de evaluatie van de buitenpost is duidelijk gebleken dat het een uiterst zinvol en succesvol projekt is geweest. De taken die de buitenpost verzorgde zijn overgenomen door organisaties en individuen in Sarajevo zelf. We zullen vanuit Eindhoven regelmatig contact blijven houden en waar nodig ondersteuning blijven bieden. Het is niet uitgesloten dat in de toekomst, elders op de Balkan, voor een gelijksoortige werkwijze gekozen zal gaan worden.
- werkgroep de Balkan
In 2000 zijn er een aantal hulptransporten verzorgd naar KroatiŽ en BosniŽ, er zijn hulpgoederen verzameld en diverse malen is er informatie verschaft over de situatie op de Balkan ( we zien de transporten dan ook als middel en niet als doel om te komen tot bewustwording over het politiek-sociale proces op de Balkan ) Samen met een aantal vrijwilligers zal in de komende jaren dit werk worden voortgezet waarbij in 2000 afgesproken is dat de hulpverlening specifieker ingezet zal worden ( terugdringen van de noodhulp en meer aandacht voor structurele hulp voor de lange termijn ) Het werk van de werkgroep wordt uitgevoerd in samenwerking en samenhang met een aantal andere landelijke groepen.


* Minsk :

In het kader van de contacten die er bestaan tussen Minsk en een aantal Eindhovense groepen, waaronder het Vredesburo, is er in 2000 een cd-rom uitgebracht met daarop een verslag van de contacten die er geweest zijn in de afgelopen jaren ( hoofdmoot is de uitwisseling van 1999 ) Doel was om mensen en organisaties te laten zien en horen wat er gedurende de uitwisselingen voor activiteiten tot stand zijn gebracht. Tevens was het een projekt om te laten zien wat voor mogelijkheden dit nieuwe medium heeft voor kleine groepen die bezig zijn met bewustwordingswerk. Uit de reacties is gebleken dat men erg positief was over het eindprodukt. In 2000 is de aanzet gemaakt om te komen tot een nieuwe uitwisseling in 2001/2002, daarnaast om te kijken of er mogelijkheden zijn om, in het kader van de stedenbanden, te komen tot financiŽle ondersteuning van een aantal projekten in Minsk. Het Vredesburo zal hiervoor de administratieveverwerking op zich nemen. Ook in 2000 is wederom de moeilijkheid gebleken om structurele contacten in stand te houden ( mede veroorzaakt door de beperkte communicatiemogelijkheden en het politieke klimaat in Wit-Rusland )


* Filippijnen :

In 2000 is het projekt om te komen tot een koppeling met groepen op de Filippijnen verder uitgebouwd. De brochure die het Vredesburo vervaardigd heeft is landelijk verspreid ( oplage +/- 500 ) er zijn met diverse groepen contacten gelegd ( zowel in Nederland als op de Filippijnen ) en er is documentatie en informatiemateriaal verzameld. In november is een van de medewerkers van het Vredesburo voor een periode van 4 maanden naar de Filippijnen vertrokken om ter plaatse met vertegenwoordigers van diverse groepen te overleggen over de mogelijkheden van wederzijdse ondersteuning en om te onderzoeken hoe vanuit " het Eindhovense " projekten aldaar gesteund zouden kunnen worden ( resultaten van deze reis zullen in de loop van 2001 gepubliceerd worden ) Hoofddoel van dit projekt is om, aan de hand van de Filippijnen, in Eindhoven mensen kennis te laten nemen van problemen in ontwikkelingslanden en handvaten aan te reiken om op kleine schaal activiteiten op te zetten ter ondersteuning van groepen die daar werkzaam zijn.
n.b. de groepen op de Filippijnen die bezocht worden en waar in 2000 contacten met zijn gelegd opereren op het gebied van : mensenrechten/rechten inheemse volkeren, milieu en duurzame ontwikkeling, vrede en verzoening.


* kindsoldaten :

In 2000 is er informatiemateriaal verzameld over dit onderwerp, zijn er nationaal en internationaal contacten gelegd met groepen die actief zijn op dit gebied en is er de opdracht verstrekt aan een professioneel ontwerper om te komen tot een uitgave van een informatieaffiche over dit onderwerp. Verder is er een mailing gegaan naar scholen om te kijken of dit onderwerp ingepast zou kunnen worden in de lessen maatschappijleer. In 2000 is duidelijk geworden dat het een moeilijk onderwerp is om te presenteren. Alhoewel de verontwaardiging over dit fenomeen erg groot is en er diverse organisaties mee bezig zijn, is het problematisch om het goed gedocumenteerd naar voren te brengen. Veelal is het een gespreksonderwerp bij internationale ( V.N. ) organisaties waar het vooral over verdragen en afspraken gaat. Het Vredesburo vind het onderwerp dermate belangrijk dat er in 2000 besloten is om het in het meer-jaren beleid op te nemen. Onderdeel van dit besluit is het bekijken van mogelijke projektkoppelingen met organisaties in ( west ) Afrika die zich met de opvang van kindsoldaten bezighouden.


* Tibet :

In 2000 is er ( behalve het in stand houden van de bestaande contacten met andere groepen en het bijhouden van uitgaves aangaande Tibet ) vooral aandacht besteed aan het promoten van de door het Vredesburo gemaakte tentoonstelling. Dit heeft ertoe geleid dat de tentoonstelling op diverse plaatsen heeft gestaan en dat ettelijke duizenden mensen ( ook al is het maar summier ) kennis genomen hebben van de problematiek van dit bezette land. Het Vredesburo probeerd daarbij vooral de politieke ( machts ) factoren naar voren te brengen die in dit conflict een rol spelen omdat die in andere berichtgevingen vaak ondergesneeuwd worden. In 2000 is besloten om de tentoonstelling voor de komende tijd te handhaven en waar mogelijk te verbeteren en uit te breiden ( mits daarvoor financiele steun gevonden kan worden )

 

terug


Activiteitenoverzicht :

activiteit   bereik
uitgave Filippijnen brochure   oplage 500
gastlessen ( 20 lessen ) diverse opleidingen - Eckart college
- Kempenland college
- Ter Aa college
+/- 500 leerlingen
gastlessen i.v.m. Balkan problematiek   +/- 100 leerlingen
mede uitgave cd-rom Minsk   oplage 500
groepen "op bezoek "   150
Tibet tentoonstelling op diverse plekken - openbare bibliotheek
- Kempenpoort college
- Catharina kerk
- stadskantoor
groot bereik
uitgave maandelijkse nieuwsbrieven   oplage 1500 ex.
presentatiedag Vredesweek   250

op deze dag waren in woord, beeld en geluid de projekten te " zien " waarmee het Vredesburo bezig is geweest ( lokatie : Emmaus Eindhoven ) tevens was hieraan gekoppeld de uitreiking van de Kees Konings vredesprijs.

Verder hebben we met stands gestaan op markten en manifestaties, stukken gepubliceerd, de media gehaald met diverse artikelen, bezoekers op de web-site ontvangen en " live " in de winkel, concerten en informatieactiviteiten mede georganiseerd en last but not least heeft een van onze medewerkers zijn ervaringen vanuit het werken in Sarajevo te boek gesteld. We zijn ervan overtuigd dat ook in 2000 heel veel mensen kennis hebben genomen van het Vredesburo en de projekten waar wij mee bezig zijn.

 

terug


nawoord :

Het werken aan die beroemde "vreedzame en rechtvaardige wereldsamenleving" is een proces van vallen en opstaan, van kleine stapjes zetten en soms het gevoel dat je 2 stappen vooruit en er 3 weer achteruit gaat. Als kleine plaatselijke organisatie is er dan ook nog het altijd terugkerende probleem van het " tekort ". We zouden graag een iets grotere vork willen hebben en een grotere hooiwagen. Realiteit is dat we opgepropt zitten in ons (overigens gezellige! ) kantoor/winkel en dat we soms bij toerbeurt moeten werken omdat alle werkplekken bezet zijn. Voor de komende tijd is daarom het vinden van een lokatie waar we meer mogelijkheden hebben een absolute prioriteit. We zitten met het luxe ??? probleem dat we genoeg mensen hebben om een uitgebreid activiteitenprogramma in elkaar te zetten, maar gebrek aan ruimte om het te realiseren.
Voor de toekomst is niet te verwachten dat ( jammer genoeg !!!!!!! ) conflicten en de daaruit volgende problemen als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen, het zal ook voor overheden en de internationale gemeenschap een voortdurend zoeken zijn naar manieren om "in vrede te leven". "Think globally, act locally" is het motto en het schijnt dat de hele wereld een groot dorp gaat worden, een dorp waar wij met plezier een klein winkeltje willen hebben, waar iedereen binnen kan lopen.


Wij willen iedereen bedanken die ons, op welke wijze dan ook, gesteund heeft in 2000 !

 

terug