Werkplan 2018 | Vredesburo Eindhoven

Werkplan 2018

 WERKPLAN VREDESBURO 2018

Het werkplan Vredeseducatie vindt u hier: www.vredeseducatieeindhoven.nl

Inhoud:

Inleiding

1. ‘Vrede zonder drempels’

2. Vredesweek 2018

3. ‘Diaspora’

Inleiding: wie zijn wij?

De stichting Vredesburo Eindhoven is opgericht in 1982 en is daarmee een van de langst bestaande initiatieven op het gebied van Vredeswerk. De stichting is opgericht omdat er toentertijd een overweldigende maatschappelijke interesse was m.b.t. aspecten van het Vredesdenken. Dit werd mede veroorzaakt door de directe beslissingen om nieuwe kernwapens te stationeren. De oprichters waren mensen die actief waren in politieke en maatschappelijke organisaties in Eindhoven. Het feit dat er in een, voor Nederlandse begrippen, grote stad als Eindhoven geen informatiepunt was voor deze problematiek, werd als een groot gemis werd ervaren. Vanaf het begin is er op scholen (dienstplicht/dienstweigeren) gewerkt, is er opgestart met documentatie en bibliotheek en is men diverse activiteiten gaan opzetten om mensen meer te betrekken bij vragen aangaande veiligheid en vrede. Het model, dat gekozen werd, was een informatiewinkel. De verwachting was dat dit laagdrempelig zou werken en meer interesse zou kweken om vrijwilligerswerk te doen.

Vrede en veiligheid is natuurlijk niet alleen een macro-gebeuren. In de dagelijkse omgang in de publieke ruimte, school en gezin komen ook deze aspecten naar voren en zijn ze onderwerp van beleid van de gemeente. Iedereen is gebaat bij samenlevingsvormen die zorgen dat eenieder kan participeren zonder angst voor agressie, iedereen is er bij gebaat om in een stad te wonen waar men zich veilig voelt. Het Vredesburo draagt mede zorg voor een klimaat van begrip en informeert daarnaast burgers over allerlei zaken die in dit kader van belang zijn. Uit allerlei onderzoeken blijkt steeds weer dat ‘Vrede’ voor alle burgers een groot goed is. Naast deze algemene beleidsterreinen is er specifiek de invulling op het gebied van informatieverstrekking/vredeseducatie/activiteiten/vluchtelingenproblematiek en de invulling van de jaarlijkse Vredesweek.

Het Vredesburo draagt zorg voor kwaliteit en kwaliteitsbewaking door:

1. een organisatie te zijn met een vaste coördinator en een bestuur bestaande uit mensen die actief zijn in het onderwijs (omdat Vredeseducatie een speerpunt is van het beleid);

2. een organisatie te zijn met gekwalificeerde vrijwilligers en stagiairs (waarbij de HBO/WO stagiaires belast zijn met onderzoek en ontwikkeling van de producten van het Vredesburo);

3. door stedelijk te functioneren binnen samenwerkingsverbanden, die mede de kwaliteit bepalen en becommentariëren;

4. door intern overlegstructuren en evaluatiemomenten in te bouwen;

5. door regelmatig bezoekers en gebruikers te bevragen over kwaliteit van uitvoering (onderwijs);

6. door verslaglegging en het dragen van verantwoordelijkheid in het kader van subsidieverstrekking door (gemeentelijke) overheid en fondsen.

De financiële administratie wordt in eigen beheer gedaan door de mensen die een achtergrond hebben in boekhouding en administratie. Voor het gedeelte dat betrekking heeft op de loonkosten van de coördinator is een professioneel bureau ingehuurd.

terug

1. ‘Vrede zonder drempels’

Dit project omvat de structurele taken van het Vredesburo. Zij vormen de kern van de activiteiten. We bieden dit aan als 1 project omdat het niet los van elkaar gezien kan worden. In dit project zijn de volgende activiteiten opgenomen die jaarlijks door het Vredesburo worden uitgevoerd:

documentatie/bibliotheek

begeleiding van groepen en individuen

educatie (los van de educatie m.b.t. VN-doelen)/

nieuwsverschaffing

webactiviteiten

winkelgebeuren

stagiairs

fakkeltocht

Het doel van ons ‘bestaan’ is om inwoners van de stad Eindhoven te informeren over – en te betrekken bij – activiteiten aangaande de problematiek van Oorlog en Vrede. Daartoe hanteren wij het model van een inloopwinkel die gedurende kantooruren toegankelijk en bereikbaar is voor het publiek. Wij informeren het publiek middels nieuwsbrieven, mailings, websites, Facebook, organiseren activiteiten in de stad en participeren in diverse samenwerkingsverbanden. Het doel is om een substantieel gedeelte van de Eindhovense bevolking te informeren en aan te zetten tot participatie in activiteiten met als lange termijn doel de attitude van mensen te veranderen.

Een goed geïnformeerde bevolking is van belang voor de stad. Het gebied van Vrede (waaronder ook vluchtelingenproblematiek & multiculturele samenleving) is niet alleen een landelijke aangelegenheid, maar is met name ook een onderwerp van de burgers in de stad. Het Vredesburo beoogt door informatie te verschaffen en mensen te ondersteunen om een bijdrage te leveren aan een leefbare stad waar begrip en tolerantie geen holle woorden zijn en waar iedereen mee kan en mag doen. Deze uitgangspunten zijn verwoord in VN-doel 16, hebben betrekking op alle niveaus van de politiek en vragen om participatie van maatschappelijke organisaties zoals het Vredesburo. Daarnaast zijn er ook een aantal concrete zaken die zowel in het gemeentelijk beleid als in het werk van het Vredesburo worden gedeeld: aandacht voor zinloos geweld/geweld in het uitgaansleven/geweld in het gezin. Tenslotte is er aandacht voor veilige en sociale wijken (waar wij, middels activiteiten, een bijdrage aan leveren).

Doelgroepen: brede lagen van de bevolking in Eindhoven, in specifieke gevallen:

mensen, die actief zijn in maatschappelijke organisaties; mensen die ondersteuning zoeken bij het opzetten van activiteiten; het onderwijs (lessen en stagiairs) groepen uit de multiculturele sfeer/nieuwe Nederlanders.

Door middel van ons model is het makkelijk voor mensen/organisaties om contact met ons te maken.

Effecten:

De nagestreefde doelen van verandering zijn moeilijk te meten en te monitoren. De vraag waardoor iemand van gedrag verandert en/of geïnteresseerd raakt in een onderwerp is al decennia lang onderwerp van studie. Het Vredesburo zal zich in deze dan ook beperken tot de duidelijk aanwijsbare en kwantitatieve gegevenheden.

1. door het registreren van bezoekers/aanvragen van informatie;

2. door het registreren van groepen/organisaties die ondersteuning vragen;

3. door het registreren van bezoekers bij activiteiten;

4. door de ontwikkeling bij te houden van onze virtuele vredesruimte: bezoekers van de websites/Facebook.

Op basis van de nu al bestaande gegevens uit het verleden zal dit een beeld opleveren van de ontwikkeling en de daarbij horende effecten. Wij gaan ervan uit dat mensen die informatie willen en/of activiteiten bezoeken, die gebruik maken van onze informatie bestanden, die lessen op school willen, bewust bezig zijn met nadenken over zichzelf en de wereld.

Voor de evaluatie en het monitoren van de structurele taken is er:

op regelmatige basis werkoverleg;

overleg met groepen die ondersteund worden (3 à 4 keer per jaar);

periodiek overleg met het bestuur (per kwartaal);

overleg met ‘mensen van buitenaf/deskundigen’: om een andere kijk op zaken te krijgen (bv. door stagiaires en docenten van het HBO/WO).

Naast deze beschouwing is er natuurlijk ook altijd een verantwoording in de zin van materiaal dat verzameld wordt: krantenberichten, affiches&flyers, foto’s en video’s.

De optelsom van deze manieren zal gaan leiden tot een product dat regelmatig bepraat, geëvalueerd en vastgelegd wordt en dat als zodanig inzichtelijk is voor iedereen.

Aanpak en uitvoering :

Dit project loopt het hele jaar door en wordt uitgevoerd door alle medewerkers/stagiaires van het Vredesburo. Om bepaalde problemen professioneel op te lossen wordt er soms deskundigheid aangetrokken van buiten het bureau (design/techniek).

We gaan 4 keer per jaar een nieuwsbrief uitgeven. We gaan in 2018 ongeveer 20 mailings verzorgen met relevante informatie. Er zullen 2 HBO, 2 MBO en 20 maatschappelijk stagiairs actief zijn in 2018.

We houden 5 webpagina’s en een Facebookpagina bij. We verzorgen op ongeveer 20 scholen lessen over pesten en geweld op school (vluchtelingen en VN-doelen vallen hier buiten. Die worden apart opgevoerd in een gemeenschappelijke aanvraag van Switch/Twern en Vredesburo, hierbij horen ook een aantal expertise en informatiebijeenkomsten).

Toelichting: veel werk van het Vredesburo is gelegen in het aanbieden van informatie. We doen dit via allerlei kanalen waarbij ‘papier’ nog steeds een belangrijk middel is. Daarnaast zijn er jaarlijks een aantal informatiebijeenkomsten rondom actuele thema’s.

Het moge duidelijk zijn dat het moeilijk in te schatten is wat precies op ons af zal komen in 2018 maar we verwachten dat spanningen zullen blijven bestaan en daardoor ook de behoefte aan informatie.

Gezien de stand van zaken zullen we in 2018 voor onszelf en diverse andere groepen grafisch werk verrichten: we zullen kijken of het mogelijk is dit te doen i.s.m bedrijven in het kader van M.O.V.

Voor informatiebijeenkomsten en andere activiteiten die bovenstaande aanvraag overstijgen zal in sommige gevallen een beroep gedaan worden op het fonds mondiale bewustwording

terug

2. Vredesweek 2018: de derde week in september

We willen in de Vredesweek 2018 zorg dragen voor :

een breed en uitdagend weekprogramma ( uitgaande van ongeveer 8 activiteiten);

diversiteit van activiteiten : herdenken/film/ontmoeting/multicultureel;

aandacht voor de thema’s van de week + aandacht voor de SDG’s;

het opzetten en stimuleren van samenwerkingsverbanden.

Wij zullen:

aanspreek- en coördinatiepunt zijn;

p.r. verzorgen;

praktische ondersteuning bieden;

ambassade zijn.

Doelen:

Het doel van de Vredesweek, die zowel landelijk als plaatselijk plaatsvindt, is om mensen te informeren en actief te maken m.b.t. internationale conflicten en de gevolgen daarvan. Daarnaast is het de week waarin groepen op het brede gebied van Vrede/mondiaal bewustwordingswerk zich presenteren aan een breed publiek, aandacht vragen voor de doelen en activiteiten, die zij nastreven. Bijkomend effect is ook om mensen die actief willen worden een aanbod te kunnen doen.

De grondgedachte is: ‘think global, act local’

Gezien de breedte van het aanbod zijn er een 9-tal VN-doelen die een rol spelen en waar groepen en organisaties aandacht voor vragen.

Met name spelen de doelen 1, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 16 en 17 een rol bij de organisaties die betrokken zijn bij de organisatie en invulling van de Vredesweek 2017. Met deze constatering is het duidelijk dat de Vredesweek ook een moment is om de resultaten en activiteiten aangaande de VN-doelen voor het voetlicht te brengen. Het uitdragen van deze agenda en de daarbij horende politieke besluitvorming geeft aan dat de Vredesweek nauw aansluit bij het door de gemeente gevoerde beleid.

Doelgroepen zijn:

iedere Eindhovense burger;

maatschappelijke organisaties op het gebied van Vrede, mondiale bewustwording, multiculturele samenleving, duurzaamheid;

onderwijs;

bedrijfsleven.

De doelgroepen zijn breed geformuleerd omdat ook de doelen van de Vredesweek en de VN-doelen brede lagen aanspreken en door talloze organisaties worden ingevuld.

Effecten bepalen:

Zoals bij vele activiteiten is het moeilijk om effecten precies vast te leggen omdat men niet altijd zicht heeft op de langetermijneffecten. Uiteraard zijn een aantal zaken wel vast te leggen en dat zullen we ook doen:

kwantiteit van bezoekers en participanten: we tellen!;

aandacht in de media;

kwaliteit van de activiteiten: voldoen ze aan de gestelde verwachtingen; we vragen mensen om een oordeel! Door de week heen zal er continue verslaglegging zijn van de activiteiten. Na de week zal er een evaluatieve bijeenkomst worden belegd.

We gaan ervan uit dat een grote groep mensen uit de stad na de Vredesweek meer inzicht hebben gekregen in de problematiek van internationale conflicten en zich meer bewust zijn geworden van het belang van de VN-doelen: de verwachting is gerechtvaardigd dat dit zal leiden tot nieuwe vrijwilligers en meer activiteiten.

Wie, wat en waar:

De Vredesweek 2018 zal worden georganiseerd door Stichting Vredesburo in samenwerking met een 10-tal organisaties.

Groepen zullen vanaf begin 2018 benaderd worden om te participeren.

Het Vredesburo zal als centraal punt dienen, een stedelijke agenda presenteren en groepen in deze week ondersteunen. Daarnaast zullen er gemeenschappelijke p.r.-activiteiten worden uitgevoerd.

In 2016 en de daar aan voorafgaande edities zijn er een aantal organisaties geweest die structureel in deze week activiteiten plannen. Deze organisaties zullen ook in 2018 weer meedoen en aangevuld worden met groepen die specifiek de VN-doelen in hun agenda hebben.

Participanten vanuit het verleden : Vredesburo, Omslag, WPF, kerkelijke groepen, Vredescentrum, Pax, diverse landencomités.

Vanaf 2017 zijn er ook contacten gegroeid met organisaties van expats en vluchtelingen. We gaan dat vertalen in activiteiten in 2018

De Vredesweek is een samengaan van groepen met hun eigen activiteiten en een aantal gemeenschappelijke initiatieven.

In 2018 willen we :

*een gemeenschappelijke activiteit van alle groepen: naar een vorm zal gezocht gaan worden (het zou in het verlengde kunnen liggen en aansluiting kunnen vinden bij het ‘Art of living’ festival dat uitgevoerd is in 2017);

*10 kleinere activiteiten door de stad, uitgevoerd door de leden van het Vredesweekcomité en Eindhoven-mondiaal;

* aandacht in de lokale media;

* een toename van de bezoekersaantallen;

* een duidelijke koppeling tot stand brengen met de VN-agenda

We hebben in 2016 en 2017 samengewerkt met “movies that matter” en filmhuis Natlab. We willen dat in 2018 continueren en uitbreiden met de participatie van ‘Docfeed’ (Eindhovens documentaire festival) : we hopen in 2018 een dagprogramma te kunnen brengen.

De kosten hiervoor zijn relatief hoog (filmzaal ) zodat deze post relatief ‘fors’ is.

terug

3. ‘Diaspora’

Het woord diaspora (naar Oud-Grieks διασπορά; verstrooiing, uitzaaiing) betekent grootschalige verspreiding van een volk over verschillende delen van de wereld.

Voorgeschiedenis:

Het Vredesburo is vanuit haar doelstelling betrokken bij het wereldgebeuren dat zich vertaalt naar een stedelijke context. In de loop der jaren (gevoed door de internationale ontwikkelingen) zijn wij steeds meer gaan werken met groepen uit Afrika en het Midden Oosten. Inmiddels is dit een belangrijk facet van ons werk geworden. Dit zien we terug in onze voorlichting over vluchtelingen (in samenwerking met Stichting Vluchtelingenwerk/ Vluchtelingen in de knel), onze ondersteuning van activiteiten van groepen en de inloop-functie die we hebben.

In onze contacten is duidelijk gebleken dat er een grote behoefte is voor meer aansluiting maar dat men niet goed weet “hoe”.

Doelen :

Het voornaamste doel van dit project is om zoveel mogelijk mensen te laten participeren in het stedelijk gebeuren. We willen als organisatie bewust aansturen op “meedoen in de Eindhovense samenleving”. We willen de ‘angst voor de ander’ proberen weg te nemen die meestal betekent dat men vooral in de eigen kring actief is en die soms los staat van de stad.

Daarnaast willen wij de stad laten kennismaken met de diversiteit die er is (ongeveer 160 nationaliteiten zijn vertegenwoordigd in de stad) en we streven naar dwarsverbindingen tussen groepen onderling en de samenleving als geheel.

Wij gaan ervan uit dat burgerschap en participatie onderdeel zijn van gemeentelijk beleid en onderdeel van het streven naar een inclusieve, open en vreedzame samenleving, ook op stedelijk niveau. Het sluit aan bij punt 16 van de VN-agenda, maar heeft ook raakvlakken met diverse andere punten en ‘targets’ (10, 11).

Doelgroepen:

bevolking van de stad: informeren over diversiteit en multiculturaliteit;

zelforganisaties van Afrikaanse en Aziatische bewoners van de stad;

organisaties betrokken bij vluchtelingenproblematiek;

onderwijs;

bedrijfsleven: in het geval van concrete projectondersteuning.

Effecten:

Het effect zal zijn dat organisaties meer gaan samenwerken, dat er meer informatie naar de bevolking gaat over deze groepen. Dat groepen beter gaan samenwerken en zich beter gaan presenteren in de stad. Dat er aandacht zal zijn op scholen voor de diversiteit in de stad (zal ook meegenomen worden in het VN-educatieproject van Switch/Twern en Vredesburo).

We gaan de effecten meten door:

participatiegraad van groepen: we willen met minimaal 10 groepen samenwerken;

het aantal activiteiten bijhouden dat groepen organiseren: als initiërende organisatie vinden wij dat van belang;

aantal publicaties in de media;

aantal vragen vanuit het onderwijs.

Het monitoren van dit project gebeurd door de medewerkers van het Vredesburo, door regelmatige bijeenkomsten met organisaties, die participeren binnen dit project, door terugkoppeling van onderwijsinstellingen, door het bewust vragen naar reacties van deelnemers.

In 2017 hebben we een (voor onze organisatie) ambitieus plan gehad m.b.t. dit onderwerp. We kunnen nu al concluderen dat dit niet haalbaar zal zijn. We hebben daarom voor 2018 een ander, beperkter,scenario ontwikkeld. Het probleem in vele gevallen was met name de gebrekkige organisatiegraad van de organisaties waar wij mee samenwerken. Veel van de organisaties hebben problemen met de administratieve bepalingen, spreken meestal geen of weinig Nederlands, zijn vooral op de eigen kleine groep gericht (ook al geven ze aan dat ze daar ‘uit willen breken’) Voor 2018 willen we ons vooral bezig houden met het versterken van kennis, kunde en vaardigheden in de eigen (Afrikaanse) groep en ondersteuning bieden bij de opzet en uitvoering van activiteiten omdat deze het uithangbord vormen van de groepen naar buiten toe.

Om dit doel te verwezenlijken zullen we in 2018:

3 informatieve bijeenkomsten houden waarbij het beheren van de stichting in al haar facetten en het omgaan met autoriteiten/overheden centraal zal staan. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor het opzetten en monitoren van activiteiten. In deze zullen we ook contacten legen met o.a. kamer van koophandel en andere ondersteunende organisaties

Deze bijeenkomsten worden gericht op alle organisaties die wij ondersteunen en zal ook linken aan de vragen die leven bij Eindhoven-Mondiaal; we zullen in deze ook gebruik maken van de expertise van mensen uit de diverse groepen die samen mondiaal Eindhoven vormen.

aantal groepen: 15

aantal deelnemers: 30

We zullen een aantal kleine activiteiten van groepen ondersteunen op het gebied van p.r. en techniek. We zijn niet alleen bezig met het inhoudelijke verhaal maar kunnen ook heel praktische zaken regelen vanuit ons eigen netwerk (is ook kosten besparend)

aantal activiteiten : 5

publieksbereik : 1000

We zullen meer informatie over groepen en projecten in de stad verspreiden om te laten zien ‘wat er allemaal gebeurd’. Dit gaan we doen aan de hand van de video die gemaakt is over Afrikanen in Eindhoven en een aantal activiteiten die gaan plaatsvinden (b.v. het unity multicultureel festival) Daarnaast zullen we ook meer aandacht proberen te genereren voor de problematiek in de landen waar men vandaan komt. Het Vredesburo heeft in deze veel expertise opgedaan omdat oorzaken vaak met conflicten te maken heeft.

Flyers/affiches/kaarten: breed verstuurd door de stad

krantenberichten: breed bereik in de stad

actief blijven m.b.t. integratie van vluchtelingen via de werkgroep ‘Nieuw in Nederland’

aantal deelnemers : 40

Omdat het project ‘Diaspora’ erg breed en divers is willen we in 2018 vooral werken aan het fundament : een goede, gezonde organisatie als voorwaarde voor participatie in de Nederlandse samenleving.

terug